Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie w roku 2016 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na trzy części - nr postępowania 077/16.


Numer ogłoszenia: 54843 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w roku 2016 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na trzy części - nr postępowania 077/16..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie w roku 2016 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na trzy części. Zamówienie zostało podzielone na części: Część I - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Część II - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki Część III - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenach Rejonów Drogowych: Gostynin - Płock, Ostrołęka, Węgrów - Siedlce, Otwock - Piaseczno UWAGA: Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową dotyczącą tylko jednej części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż jedną część spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ) ustawy Prawo zamówień publicznych.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą: Część I Wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi/usług polegających na wykonaniu przeglądów podstawowych dla 5 obiektów mostowych oraz 50 przepustów i wykonaniu przeglądów rozszerzonych dla 20 obiektów mostowych oraz 30 przepustów. Część II Wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi/usług polegających na wykonaniu przeglądów podstawowych lub rozszerzonych dla 20 obiektów mostowych oraz wykonaniu przeglądów podstawowych dla 50 przepustów i wykonaniu przeglądów rozszerzonych dla 30 przepustów. Część III Wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi/usług polegających na wykonaniu przeglądów podstawowych dla 50 obiektów mostowych oraz wykonanie przeglądów rozszerzonych dla 20 obiektów mostowych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawcy wykażą: Dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. Część I 2 osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Część II 3 osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Część III 2 osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Każda z wyżej wymienionych osób winna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 15 przeglądów podstawowych i 5 przeglądów rozszerzonych obiektów mostowych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. 9. Kosztorys ofertowy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 (aktualny odpis z właściwego rejestru ..) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.8 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.3.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają łącznie zaś oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dokumenty wymienione w pkt. 11 ppkt. 3 ( lista podmiotów ...) i ppkt. 4 (aktualny odpis z rejestru ...) składa każdy z Wykonawców. Dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5 (wykaz usług ...), ppkt. 6 (wykaz osób ...), ppkt. 7 (oświadczenia ....) ppkt. 8 (wykonawca może polegać ...) ppkt 9. (kosztorys...) mogą być złożone przez Wykonawców łącznie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin przekazania harmonogramu prac - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie prac w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działań organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach; - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część I - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki UWAGA: Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową dotyczącą tylko jednej części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż jedną część spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ) ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin przekazania harmonogramu prac - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część II - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część II - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki UWAGA: Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową dotyczącą tylko jednej części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż jedną część spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ) ustawy Prawo zamówień publicznych UWAGA: Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową dotyczącą tylko jednej części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż jedną część spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ) ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin przekazania harmonogramu prac - 5


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część III - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenach Rejonów Drogowych: Gostynin - Płock, Ostrołęka, Węgrów - Siedlce, Otwock - Piaseczno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część III - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenach Rejonów Drogowych: Gostynin - Płock, Ostrołęka, Węgrów - Siedlce, Otwock - Piaseczno UWAGA: Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową dotyczącą tylko jednej części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż jedną część spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ) ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin przekazania harmonogramu prac - 5


Warszawa: Wykonanie w roku 2016 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na trzy części - nr postępowania 077/16


Numer ogłoszenia: 188977 - 2016; data zamieszczenia: 25.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 54843 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w roku 2016 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na trzy części - nr postępowania 077/16.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie w roku 2016 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na trzy części. Zamówienie zostało podzielone na części: Część I - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Część II - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki Część III - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenach Rejonów Drogowych: Gostynin - Płock, Ostrołęka, Węgrów - Siedlce, Otwock - Piaseczno UWAGA: Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową dotyczącą tylko jednej części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż jedną część spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ) ustawy Prawo zamówień publicznych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część I - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • S.C. ATTILA M. Królicki, W. Jóźwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56797,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39288,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  39288,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61684,50


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Część II - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRASAL Sp. z o.o., ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62955,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34015,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  34015,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59167,92


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Część III - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenach Rejonów Drogowych: Gostynin - Płock, Ostrołęka, Węgrów - Siedlce, Otwock - Piaseczno.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowe HELLMOST Marcin Piekiełek, ul. Ks. Jałowego 9/62, 35-010 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39323,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  16046,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  74070,60


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5484320160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-05-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 91 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
71356100-9 Usługi kontroli technicznej
71631450-9 Usługi kontroli mostów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część I - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. S.C. ATTILA M. Królicki, W. Jóźwiak
ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów, woj. podkarpackie
2016-08-25 39 288,00
Część II - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki TRASAL Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, woj. podkarpackie
2016-08-25 34 015,00
Część III - Przeglądy obiektów inżynierskich na terenach Rejonów Drogowych: Gostynin - Płock, Ostrołęka, Węgrów - Siedlce, Otwock - Piaseczno. Biuro Projektowe HELLMOST Marcin Piekiełek
ul. Ks. Jałowego 9/62, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
2016-08-25 39 323,00