Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Wrocław: Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu z podziałem na zadania. CPV 71322000-1


Numer ogłoszenia: 55038 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu , ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, faks 071 3917105.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dsdik.wroc.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu z podziałem na zadania. CPV 71322000-1.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich z podziałem na zadania: zadanie nr I - nr 335 w km 0+000 ÷ 29+198, zadanie nr II - nr 344 (ul. Koreańska) w km 0+000 ÷ 1+800, zadanie nr III - nr 385 w km 0+000 ÷ 73+610, zadanie nr IV - nr 395 w km 5+911 ÷ 73+511, zadanie nr V - nr 396 w km 0+000 ÷ 59+238. 2. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: 1) Ustalenie granic obszarów zabudowanych. 2) Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. 3) Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. 4) Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 5) Ustalenie oznakowania drogowskazowego. 6) Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów 7) Organizację ruchu na skrzyżowaniach. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1 - 400,00 zł (słownie: -czterysta złotych 00/100-) Zadanie 2 - 100,00 zł (słownie: -sto złotych 00/100-) Zadanie 3 - 1.000,00 zł (słownie: -jeden tysiąc złotych 00/100-) Zadanie 4 - 1.000,00 zł (słownie: -jeden tysiąc złotych 00/100-) Zadanie 5 - 800,00 zł (słownie: -osiemset złotych 00/100-) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca: 1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał min. 3 projekty docelowej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich i/lub dróg krajowych, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu zarządzającego ruchem. 2) załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane projekty zostały wykonane należycie. Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik Nr 1. b) Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik Nr 6. c) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. d) Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami w § 13 wzoru umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dsdik.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w siedzibie Placówki Terenowej DSDiK w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra ul. Dworcowa 26 lub za zaliczeniem pocztowym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.03.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, kancelaria, parter budynku. Otwarcie ofert: 02.03.2012r. godz. 10:30 siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna II piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie nr I - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 335.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: 1) Ustalenie granic obszarów zabudowanych. 2) Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. 3) Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. 4) Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 5) Ustalenie oznakowania drogowskazowego. 6) Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów 7) Organizację ruchu na skrzyżowaniach. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie nr II - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 344.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: 1) Ustalenie granic obszarów zabudowanych. 2) Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. 3) Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. 4) Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 5) Ustalenie oznakowania drogowskazowego. 6) Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów 7) Organizację ruchu na skrzyżowaniach. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie nr III - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 385.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: 1) Ustalenie granic obszarów zabudowanych. 2) Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. 3) Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. 4) Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 5) Ustalenie oznakowania drogowskazowego. 6) Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów 7) Organizację ruchu na skrzyżowaniach. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie nr IV - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 395.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: 1) Ustalenie granic obszarów zabudowanych. 2) Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. 3) Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. 4) Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 5) Ustalenie oznakowania drogowskazowego. 6) Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów 7) Organizację ruchu na skrzyżowaniach. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie nr V - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 396.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: 1) Ustalenie granic obszarów zabudowanych. 2) Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. 3) Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. 4) Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 5) Ustalenie oznakowania drogowskazowego. 6) Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów 7) Organizację ruchu na skrzyżowaniach. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Wrocław: Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu z podziałem na zadania. CPV 71322000-1.


Numer ogłoszenia: 208660 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 55038 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, faks 071 3917105.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu z podziałem na zadania. CPV 71322000-1..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich z podziałem na zadania: zadanie nr I - nr 335 w km 0+000 ÷ 29+198, zadanie nr II - nr 344 (ul. Koreańska) w km 0+000 ÷ 1+800, zadanie nr III - nr 385 w km 0+000 ÷ 73+610, zadanie nr IV - nr 395 w km 5+911 ÷ 73+511, zadanie nr V - nr 396 w km 0+000 ÷ 59+238. 2. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: 1) Ustalenie granic obszarów zabudowanych. 2) Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. 3) Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. 4) Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 5) Ustalenie oznakowania drogowskazowego. 6) Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów 7) Organizację ruchu na skrzyżowaniach. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie nr I - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 335.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
16.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LAFRENTZ POLSKA sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35037,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26722,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  26722,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78720,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie nr III - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 385.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • URS POLSKA sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 02-516 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 88332,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60147,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  60147,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  198030,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie nr IV - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 395.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • URS POLSKA sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57564,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  57564,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  192372,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie nr V - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 396.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI - Spółka z o.o., ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 71085,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33210,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33210,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  161130,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: iz@dsdik.wroc.pl
tel: 071 39 17 103, 39 17 104
fax: 713 917 105
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5503820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.dsdik.wroc.pl
Informacja dostępna pod: w siedzibie Placówki Terenowej DSDiK w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra ul. Dworcowa 26 lub za zaliczeniem pocztowym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr I - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 335. LAFRENTZ POLSKA sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, woj. wielkopolskie
2012-06-19 26 722,00
Zadanie nr III - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 385. URS POLSKA sp. z o.o.
ul. Rejtana 17, 02-516 02-516 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-06-19 60 147,00
Zadanie nr IV - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 395. URS POLSKA sp. z o.o.
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-06-19 57 564,00
Zadanie nr V - Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 396. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI - Spółka z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2012-06-19 33 210,00