Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Przebudowa osady Leśniczego Leśnictwa Grabiny (Remont budynku leśniczówki Grabiny, obręb Koń, gmina Zbiczno)


Numer ogłoszenia: 55072 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa osady Leśniczego Leśnictwa Grabiny (Remont budynku leśniczówki Grabiny, obręb Koń, gmina Zbiczno).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalnego osady Leśniczego Leśnictwa Grabiny, polegająca m.in. na: - wydzieleniu WC z korytarza przy kancelarii, - malowaniu ścian i sufitów, - wymianie płytek podłogowych i ściennych, - wymianie drzwi wewnętrznych oraz stolarki okiennej, - naprawie boazerii, - powiększeniu powierzchni biura poprzez przemurowanie ściany, - wymianie parapetów zewnętrznych, - nowej obudowie zsypu z blachy, - wymianie okien piwnicznych, - wymianie drzwi zewnętrznych do piwnicy oraz kancelarii, - przebudowie schodów zewnętrznych do kancelarii, - przebudowie korytarza na piętrze, - ociepleniu połaci dachowej, - rozdziale instalacji elektrycznej, - robotach elektrycznych i wodno kanalizacyjnych, - wymianie schodów na poddasze - wykonaniu instalacji ogrzewania podłogowego, - montażu powietrznej pompy ciepła, Dane techniczne budynku: Kubatura 915,00 m3, Pow. zabudowy 136,00 m2, Pow. całkowita 390,30 m2, Pow. użytkowa 152,50 m2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 3. Wymagania materiałowe: - Schody wewnętrzne na poddasze: Schody drewniane ażurowe z drewna litego twardego liściastego dębowego lub jesionowego, lakierowane trzykrotnie, ponad poziomem zabudowy zejścia do piwnicy ażurowe wyposażone w balustrady drewniane z drewna dębowego. - Gładzie gipsowe: jako wykończenie ścian wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowo. By ułożyć gładź gipsową na ściany i sufit należy ściany zagruntować. Aby zapobiec pękaniu i kruszeniu się gładzi miejsca narażone na uszkodzenia trzeba zabezpieczyć siatkę zbrojącą z włókna szklanego, zaś naroża okienne i drzwiowe osłonić aluminiowymi narożnikami. - Malowanie ścian: dwukrotne ścian i sufitów. Ściany należy pomalować farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora: kategoria barwy kolorystyki ścian co najmniej III. Sufity należy malować farbami emulsyjnymi w kolorze białym. - Posadzki z płytek ceramicznych: płytki ceramiczne gresowe antypoślizgowe o wymaganej odporności na ścieranie. Parametry płytek: - przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu. - klasa antypoślizgowości R11, - klasa ścieralności T - gwarancja 15 lat - kolor gres ściśle wg wskazania Zamawiającego, - kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiającego. - odporność na ścieranie co najmniej 4 na 2100 - Posadzki drewniane - deska podłogowa lakierowana z drewna dębowego lub innego wskazanego przez Zamawiającego. Powierzchnia lakieru 3krotna jak dla pomieszczeń o dużym natężeniu (w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed ścieralnością należy zastosować deskę z lakierem tzw. PROFESSIONAL), Deska trójwarstwowa, deska pokryta lakierem matowym, fazowana, szczotkowana, barwiona, twardość [kG/mm2]: co najmniej 3,7, grubość [mm]: co najmniej 14 Podłoga układana na podłożu o wilgotności nie większej niż 2% na podkładzie wygłuszającym. - Płytki ścienne: wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach mokrych, płytki o grubości co najmniej 7 mm, należy zastosować wraz z elementami dekoracyjnymi (kolor ściśle wg wskazania Zamawiającego), - kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiającego. - Stolarka drzwiowa zewnętrzna: zaprojektowano stolarkę drewnianą z podziałem i przeszkleniem wyposażoną w zamki na klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor wskazany przez Zamawiającego. - zastosować zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktową zasuwnicą siekierową klasy C, bolce antywyważeniowe. - drzwi w 2 klasie odporności na włamanie. - wysoka odporność na wilgoć i działanie promieni UV, - podwyższona wytrzymałość na zarysowania - oraz 10 lat gwarancji na powłokę malarską. - zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, wysokości i siły docisku umożliwiają idealne dopasowanie skrzydła do ościeżnicy, dzięki czemu drzwi są dobrze uszczelnione, zamykają się łatwo i bezpiecznie. Pozostałe parametry drzwi: grubość: co najmniej 68 mm., ramiaki drzwi wykonane z wyselekcjonowanego drewna klejonego konstrukcyjnie. Dla wzmocnienia odporności na wypaczania w ramiakach pionowych skrzydła drzwiowego wklejone po dwa płaskowniki aluminiowe o grubości 3 mm. Konstrukcja i materiały płycin zależą od modelu drzwi. Drewno klejone ekologicznymi klejami odpornymi na wilgoć: klasa D-4. Uszczelnienie i ocieplenie: w celu zabezpieczenia mieszkania przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych należy zastosować podwójne uszczelnienie. Okucia: zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, blokady antywyważeniowe, zamek listwowy 4 ryglowy z dwiema wkładkami atestowanymi, klamka, próg aluminiowy, szyby: zespolone jednokomorowe, matowe, lub witrażowe, antywłamaniowe, - Stolarka okienna drewniana zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnętrznych 3krotnie, wypełnione argonem, przepuszczalność termiczna dla całego okna na poziomie UW: 0,8 W na m2K. Okna wyposażone w dwa zaczepy antywyważeniowe i klamkę. Izolacyjność termiczna elementu okna współczynnik U mniejsze lub równe 1.70 W na m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych). Izolacyjność termiczna części nieprzeźroczystej U mniejsza lub równa 0,25 W na m2K. Izolacyjność akustyczna okien RA2 większa lub równa 32 dB - Stolarka drewniana wewnętrzna z drewna litego, futryny drewniane z drewna litego, wytłaczane. Opaska na całą szerokość otworu drzwiowego regulowana. W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się częściowe przeszklenie skrzydeł drzwiowych. Drzwi o grubości 43 mm, ramiaki drzwi wykonane z wyselekcjonowanego drewna klejonego konstrukcyjnie. Uszczelnienie: dla zapewnienia cichego zamykania i wytłumienia hałasu zamontować uszczelkę w ościeżnicy. Okucia drzwi wewnętrznych w standardzie: zawiasy, zamek, klamka. Tuleje wentylacyjne w kolorach: satyna lub chrom, Szyby: bezpieczne, piaskowane, fazowane, 4. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: - wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie dokumentacją projektową, STWIORB, a także z poleceniami inspektora nadzoru, - w czasie wykonywania robót teren budowy musi być oznakowany, - Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy OC związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, na kwotę min. 300 tyś. zł, - przed odbiorem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, świadectwa jakości, certyfikaty i atesty. - Wykonawca na wykonane roboty udzieli min. pięcioletniej rękojmi, - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.42.10.00-4, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4. Ustawy pzp) o wartości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie nadleśnictwa (pokój nr 12, piętro) lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: w PKO BP Oddział Nr 1 Brodnica Nr 18 1020 5024 0000 1002 0039 0021 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku mieszkalnego Grabiny 5. Wadium musi być wniesione przed wyznaczonym terminem składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium we wskazanym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania określonej działalności lub czynności.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 200 tyś. zł. brutto każda). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym. Wykonawca ma dysponować sprzętem i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej: a) jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane, co najmniej w ograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, oraz która posiada min. dwuletnie doświadczenie w tym zakresie, b) jedną osobą, posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami branży wodno-kanalizacyjnej oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, co najmniej w ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych, c) jedną osobą, posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami branży elektrycznej oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, co najmniej w ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia odpowiadające ww. wymienionym uprawnieniom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z której wynikać będzie, że wykonawca posiada środki w wysokości nie mniejszej niż 200 tys. zł lub że posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, kosztorys szczegółowy lub uproszczony wraz z zestawieniem materiałów i ich cen oraz stawki roboczogodziny i czynników cenotwórczych, dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik, w przypadku gdy nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, np. odpisu z właściwego rejestru

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres rękojmi - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji umowy zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. 3. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i testów, dokonywanie odbiorów itp.; b) koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu zamówienia, c) niemożliwością wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej, d) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e) koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w przypadku gdy zachowanie terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy, f) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 5. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: a) na wniosek Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 6. Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). 7. Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnieniu podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d) gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e) wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, których mowa w pkt. 7.4. a-e, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. 8. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: a) na wniosek Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 9 (piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 15 (piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Przebudowa osady Leśniczego Leśnictwa Grabiny (Remont budynku leśniczówki Grabiny, obręb Koń, gmina Zbiczno).


Numer ogłoszenia: 90652 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 55072 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa osady Leśniczego Leśnictwa Grabiny (Remont budynku leśniczówki Grabiny, obręb Koń, gmina Zbiczno)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalnego osady Leśniczego Leśnictwa Grabiny, polegająca m.in. na: - wydzieleniu WC z korytarza przy kancelarii, - malowaniu ścian i sufitów, - wymianie płytek podłogowych i ściennych, - wymianie drzwi wewnętrznych oraz stolarki okiennej, - naprawie boazerii, - powiększeniu powierzchni biura poprzez przemurowanie ściany, - wymianie parapetów zewnętrznych, - nowej obudowie zsypu z blachy, - wymianie okien piwnicznych, - wymianie drzwi zewnętrznych do piwnicy oraz kancelarii, - przebudowie schodów zewnętrznych do kancelarii, - przebudowie korytarza na piętrze, - ociepleniu połaci dachowej, - rozdziale instalacji elektrycznej, - robotach elektrycznych i wodno kanalizacyjnych, - wymianie schodów na poddasze - wykonaniu instalacji ogrzewania podłogowego, - montażu powietrznej pompy ciepła, Dane techniczne budynku: Kubatura 915,00 m3, Pow. zabudowy 136,00 m2, Pow. całkowita 390,30 m2, Pow. użytkowa 152,50 m2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 3. Wymagania materiałowe: - Schody wewnętrzne na poddasze: Schody drewniane ażurowe z drewna litego twardego liściastego dębowego lub jesionowego, lakierowane trzykrotnie, ponad poziomem zabudowy zejścia do piwnicy ażurowe wyposażone w balustrady drewniane z drewna dębowego. - Gładzie gipsowe: jako wykończenie ścian wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowo. By ułożyć gładź gipsową na ściany i sufit należy ściany zagruntować. Aby zapobiec pękaniu i kruszeniu się gładzi miejsca narażone na uszkodzenia trzeba zabezpieczyć siatkę zbrojącą z włókna szklanego, zaś naroża okienne i drzwiowe osłonić aluminiowymi narożnikami. - Malowanie ścian: dwukrotne ścian i sufitów. Ściany należy pomalować farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora: kategoria barwy kolorystyki ścian co najmniej III. Sufity należy malować farbami emulsyjnymi w kolorze białym. - Posadzki z płytek ceramicznych: płytki ceramiczne gresowe antypoślizgowe o wymaganej odporności na ścieranie. Parametry płytek: - przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu. - klasa antypoślizgowości R11, - klasa ścieralności T - gwarancja 15 lat - kolor gres ściśle wg wskazania Zamawiającego, - kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiającego. - odporność na ścieranie co najmniej 4 na 2100 - Posadzki drewniane - deska podłogowa lakierowana z drewna dębowego lub innego wskazanego przez Zamawiającego. Powierzchnia lakieru 3krotna jak dla pomieszczeń o dużym natężeniu (w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed ścieralnością należy zastosować deskę z lakierem tzw. PROFESSIONAL), Deska trójwarstwowa, deska pokryta lakierem matowym, fazowana, szczotkowana, barwiona, twardość [kG/mm2]: co najmniej 3,7, grubość [mm]: co najmniej 14 Podłoga układana na podłożu o wilgotności nie większej niż 2% na podkładzie wygłuszającym. - Płytki ścienne: wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach mokrych, płytki o grubości co najmniej 7 mm, należy zastosować wraz z elementami dekoracyjnymi (kolor ściśle wg wskazania Zamawiającego), - kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiającego. - Stolarka drzwiowa zewnętrzna: zaprojektowano stolarkę drewnianą z podziałem i przeszkleniem wyposażoną w zamki na klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor wskazany przez Zamawiającego. - zastosować zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktową zasuwnicą siekierową klasy C, bolce antywyważeniowe. - drzwi w 2 klasie odporności na włamanie. - wysoka odporność na wilgoć i działanie promieni UV, - podwyższona wytrzymałość na zarysowania - oraz 10 lat gwarancji na powłokę malarską. - zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, wysokości i siły docisku umożliwiają idealne dopasowanie skrzydła do ościeżnicy, dzięki czemu drzwi są dobrze uszczelnione, zamykają się łatwo i bezpiecznie. Pozostałe parametry drzwi: grubość: co najmniej 68 mm., ramiaki drzwi wykonane z wyselekcjonowanego drewna klejonego konstrukcyjnie. Dla wzmocnienia odporności na wypaczania w ramiakach pionowych skrzydła drzwiowego wklejone po dwa płaskowniki aluminiowe o grubości 3 mm. Konstrukcja i materiały płycin zależą od modelu drzwi. Drewno klejone ekologicznymi klejami odpornymi na wilgoć: klasa D-4. Uszczelnienie i ocieplenie: w celu zabezpieczenia mieszkania przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych należy zastosować podwójne uszczelnienie. Okucia: zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, blokady antywyważeniowe, zamek listwowy 4 ryglowy z dwiema wkładkami atestowanymi, klamka, próg aluminiowy, szyby: zespolone jednokomorowe, matowe, lub witrażowe, antywłamaniowe, - Stolarka okienna drewniana zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnętrznych 3krotnie, wypełnione argonem, przepuszczalność termiczna dla całego okna na poziomie UW: 0,8 W na m2K. Okna wyposażone w dwa zaczepy antywyważeniowe i klamkę. Izolacyjność termiczna elementu okna współczynnik U mniejsze lub równe 1.70 W na m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych). Izolacyjność termiczna części nieprzeźroczystej U mniejsza lub równa 0,25 W na m2K. Izolacyjność akustyczna okien RA2 większa lub równa 32 dB - Stolarka drewniana wewnętrzna z drewna litego, futryny drewniane z drewna litego, wytłaczane. Opaska na całą szerokość otworu drzwiowego regulowana. W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się częściowe przeszklenie skrzydeł drzwiowych. Drzwi o grubości 43 mm, ramiaki drzwi wykonane z wyselekcjonowanego drewna klejonego konstrukcyjnie. Uszczelnienie: dla zapewnienia cichego zamykania i wytłumienia hałasu zamontować uszczelkę w ościeżnicy. Okucia drzwi wewnętrznych w standardzie: zawiasy, zamek, klamka. Tuleje wentylacyjne w kolorach: satyna lub chrom, Szyby: bezpieczne, piaskowane, fazowane, 4. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: - wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie dokumentacją projektową, STWIORB, a także z poleceniami inspektora nadzoru, - w czasie wykonywania robót teren budowy musi być oznakowany, - Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy OC związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, na kwotę min. 300 tyś. zł, - przed odbiorem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, świadectwa jakości, certyfikaty i atesty. - Wykonawca na wykonane roboty udzieli min. pięcioletniej rękojmi, - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.42.10.00-4, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany Usługi i Handel BUD-DOM Janusz Drzeszyński, ul. Wczasowa 19, 13-306 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 267281,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  245131,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  245131,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  252438,98


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5507220160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 60 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 9 (piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa osady Leśniczego Leśnictwa Grabiny (Remont budynku leśniczówki Grabiny, obręb Koń, gmina Zbiczno). Zakład Ogólnobudowlany Usługi i Handel BUD-DOM Janusz Drzeszyński
ul. Wczasowa 19, 13-306 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2016-04-15 245 131,00