Ogłoszenie nr 553467-N-2018 z dnia 2018-05-02 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie: Sprzęt i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Wymieniony powyżej przedmiot zamówienia jest objęty zakresem rzeczowym Projektu pn. „Poprawa warunków nauczania nauk matematycznych-przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie” Nr RPWM.0903.04-28-0003/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 09.03.00 – „Infrastruktura edukacyjna2 Poddziałania 09.03.04 – „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej”3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 364961476, ul. Bałtycka   151 , 11-041  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5238731, e-mail sekretariat@zs-p1.olsztyn.pl, faks 89 5238731.
Adres strony internetowej (URL): www.zs-p1.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zs-p1.olsztyn.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zs-p1.olsztyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Forma pisemna, wersja papierowa
Adres:
11-041 Olsztyn, ul. Bałtycka 151


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzęt i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie

Numer referencyjny:
ZS-P1.230.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego i mebli, przeznaczonych na doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie oraz schodołazu i barwnych planów tyflograficznych wg. nw. części zamówienia: - Zadanie nr 1 – Zestaw multimedialny – zamawiana ilość 2 kpl - Zadanie nr 2 – Ekran elektryczny - zamawiana ilość 2 szt - Zadanie nr 3 – Komputer laptop dla ucznia – zamawiana ilość 50 szt, Komputer laptop dla nauczyciela – zamawiana ilość 2 szt - Zadanie nr 4 – Router - zamawiana ilość 2 szt - Zadanie nr 5 – Urządzenie wielofunkcyjne – zamawiana ilość 2 szt. - Zadanie nr 6 – Radioodtwarzacz – zamawiana ilość 2 szt. - Zadanie nr 7 – Wizualizer – zamawiana ilość 2 szt. i wskaźnik laserowy z pilotem do zdalnego sterowania – zamawiana ilość 2 szt - Zadanie nr 8 – Sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-przyrodniczej w zakresie matematyki – 16 pozycji w zadaniu - Zadanie nr 9 – Sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-przyrodniczej w zakresie przyrody – 52 pozycje w zadaniu - Zadanie nr 10 – Meble do wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych– 17 pozycji w zadaniu - Zadanie nr 11 – Schodołaz gąsienicowy o napędzie elektrycznym przeznaczony do transportu po schodach osób na wózkach inwalidzkich – 1 urządzenie - Zadanie nr 12 – barwne plany tyflograficzne Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie, wykonane w systemie „zaprojektuj i wykonaj, zamontuj” – 1 zestaw


II.5) Główny kod CPV:
32000000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39100000-1
42416100-6
31523200-0
30232130-4
30213100-6
32310000-9
32322000-6
32333200-8
32413100-2
32351200-2
39162100-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Zamówienie ma być zrealizowane: - zadanie od nr 1 do nr 11 – do 21 dni od daty zawarcia umowy do podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu przekazania - odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag – parametr oceniany. Szczegóły zawiera rozdział XIII. - zadanie nr 12 – do 25 czerwca 2018r - odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag – parametr oceniany. Szczegóły zawiera rozdział XIII.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia oraz odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ, wymagane jest złożenie: 3.1 Dot. zad. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 - W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania - w uzasadnionych przypadkach, na etapie oceny ofert- prospektów, folderów reklamowych, ulotek, instrukcji obsługi - ze zdjęciami, w których zawarte będą podstawowe informacje, specyfikacje techniczne itp. opisy nt. oferowanego przedmiotu zamówienia, sposobu użycia, zastosowania itp. Opisy w ww. dokumentach mają być w j. polskim. 3.2 Dot. zad. nr 10. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poz. 2, 3, 4, 5, 6, 12 wymagany jest dokument Certyfikat, deklaracja CE producenta potwierdzający dopuszczenie do użytkowania w szkole. 3.3 Dot. zad. nr 11. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia wymagany jest dokument Certyfikat, deklaracja CE producenta potwierdzający dopuszczenie do użytkowania jako środek transportu osób na wózkach inwalidzkich.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta ma zawierać: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ z informacjami dot. parametrów i innych informacji związanych z realizacja zamówienia i cenami za poszczególne przedmioty zamówienia w zadaniach 3. Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy oświadczenia woli – jeśli dotyczy . 4. Oświadczenia Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zał. nr 3 i 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy 10,00
Okres gwarancji30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 1.3 dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli, konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 1.4 zmiana nazwy Zamawiającego 1.5 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw 1.6 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności zmiana terminu realizacji dostaw spowodowana procedurami odwoławczymi w KIO 1.7 zaistnienia, po zawarciu umowy w przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 1.7.1 o charakterze niezależnym od Stron 1.7.2 którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy 1.7.3 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności 1.7.4 której nie można przypisać drugiej Stronie 1.8 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych,; 4. Zmiany o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zestaw multimedialny - tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym, panoramiczna, ceramiczna z głośnikami umożliwiająca na jednoczesną pracę przynajmniej dwóch uczniów - 2 zestawy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
32322000-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji30,00
termin realizacji dostawy 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Zadanie nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
. Ekran elektryczny przystosowany do wyświetlania obrazu jakości HD ready oraz Full HD - 2 szt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
32351200-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Zadanie nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Komputer laptop dla ucznia Szt. 50 Komputer laptop dla nauczyciela Szt. 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30213100-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Zadanie nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Router bezprzewodowy, profesjonalny w pełni zarządzalny, wolnostojący 2 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
32413100-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Zadanie nr 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30232130-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Zadanie nr 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Radioodtwarzacz - odtwarzanie płyt CD i CD-MP3/-WMA, odbiornik radiowy z pamięcią minimum 30 stacji i dekoderem RDS - 2 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
32310000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Zadanie nr 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wizualizer szt 2 Wskaźnik laserowy z pilotem do zdalnego sterowania Szt. 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
32333200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Zadanie nr 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-przyrodniczej w zakresie matematyki - 16 pozycji w zadaniu

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162100-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
Zadanie nr 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-przyrodniczej w zakresie przyrody - 52 pozycje w zadaniu

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162100-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
Zadanie nr 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Meble do wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków oobcych– 17 pozycji w zadaniu. M.in. szafy, regały, stoliki i krzesła uczniowskie.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39160000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
Zadanie nr 11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Schodołaz gąsienicowy o napędzie elektrycznym przeznaczony do transportu po schodach osób na wózkach inwalidzkich - zamawiana ilość 1 urządzenie

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
42416100-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-22

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
12Nazwa:
Zadanie nr 12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Barwne plany tyflograficzne Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie, wykonane w systemie „zaprojektuj i wykonaj, zamontuj” – 1 zestaw

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
31523200-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-25

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy10,00
Okres gwarancji30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500105827-N-2018 z dnia 14-05-2018 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
553467-N-2018

Data:
02/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 364961476, ul. Bałtycka   151, 11-041  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5238731, e-mail sekretariat@zs-p1.olsztyn.pl, faks 89 5238731.
Adres strony internetowej (url): www.zs-p1.olsztyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
3

W ogłoszeniu jest:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak

W ogłoszeniu powinno być:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-15, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-16, godzina: 14:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
7)

W ogłoszeniu jest:
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta ma zawierać: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ z informacjami dot. parametrów i innych informacji związanych z realizacja zamówienia i cenami za poszczególne przedmioty zamówienia w zadaniach 3. Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy oświadczenia woli – jeśli dotyczy . 4. Oświadczenia Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zał. nr 3 i 4.

W ogłoszeniu powinno być:
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta ma zawierać: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ z informacjami dot. parametrów i innych informacji związanych z realizacja zamówienia i cenami za poszczególne przedmioty zamówienia w zadaniach 3. Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy oświadczenia woli – jeśli dotyczy . 4. Oświadczenia Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zał. nr 3.

 

Ogłoszenie nr 500133099-N-2018 z dnia 12-06-2018 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie: Sprzęt i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Wymieniony powyżej przedmiot zamówienia jest objęty zakresem rzeczowym Projektu pn. „Poprawa warunków nauczania nauk matematycznych-przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie” Nr RPWM.0903.04-28-0003/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 09.03.00 – „Infrastruktura edukacyjna2 Poddziałania 09.03.04 – „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej”3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553467-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500105827-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 364961476, ul. Bałtycka   151, 11-041  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5238731, e-mail sekretariat@zs-p1.olsztyn.pl, faks 89 5238731.
Adres strony internetowej (url): www.zs-p1.olsztyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzęt i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZS-P1.230.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego i mebli, przeznaczonych na doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie oraz schodołazu i barwnych planów tyflograficznych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
32000000-3


Dodatkowe kody CPV:
39100000-1, 42416100-6, 31523200-0, 30232130-4, 30213100-6, 32310000-9, 32322000-6, 32333200-8, 32413100-2, 32351200-2, 39162100-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
14308.94

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: - MENTOR Sp. z o.o., Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Modra 26
Kod pocztowy: 71-220
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
17597.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17597.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18718.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Zadanie nr 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne i faktyczne (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 UPZP): Zmawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia wobec części zamówienia - Zadania nr 2 ze względu na brak ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne W zakresie zadanie nr 2 oferta została odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Zadanie nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
125365.85

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: – ETOS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mochnackiego 10
Kod pocztowy: 10-037
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
124400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124400
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Zadanie nr 4
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne i faktyczne (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 UPZP): Zmawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia wobec części zamówienia - Zadania nr 4 ze względu na brak ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne Na zadanie nr 4– nie została złożona zadana oferta


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Zadanie nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4065.04

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COM Miczał Karczewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rembielińska 3/8
Kod pocztowy: 03-343
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3510.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3510.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4231.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Zadanie nr 6
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne i faktyczne (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 UPZP): Zmawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia wobec części zamówienia - Zadania nr 6 ze względu na brak ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne Na zadanie nr 6 – nie została złożona zadana oferta


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Zadanie nr 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4796.74

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ETOS Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mochnackiego 10
Kod pocztowy: 10-037
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2509.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2509.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6110.81
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Zadanie nr 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
15056.09

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAS-GLOB Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żelazna 2
Kod pocztowy: 10-419
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
18208.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16308.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18576.11
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Zadanie nr 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
46343.08

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAS –GLOB Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Żelazna 2
Kod pocztowy: 10-419
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
53000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28720.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53000
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Zadanie nr 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
36162.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAS-GLOB Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żelazna 2
Kod pocztowy: 10-419
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
45174.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39280.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45174.21
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
11   

NAZWA:
Zadanie nr 11
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne i faktyczne (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 UPZP): Zmawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia wobec części zamówienia - Zadania nr 2, 4, 6, 11, 12, ze względu na brak ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne Na zadanie nr 11 – nie została złożona zadana oferta


CZĘŚĆ NR:
12   

NAZWA:
Zadanie nr 12
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne i faktyczne (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 UPZP): Zmawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia wobec części zamówienia - Zadanie nr 12 ze względu na brak ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne W zakresie zadanie nr 12 oferta została odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt 4 UPZP


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Bałtycka, 11-041 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@zs-p1.olsztyn.pl
tel: 89 5238731
fax: 89 5238731
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-05-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 553467-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZS-P1.230.7.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-05-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 12
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zs-p1.olsztyn.pl
Informacja dostępna pod: www.zs-p1.olsztyn.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30232130-4 Kolorowe drukarki atramentowe
31523200-0 Trwałe znaki informacyjne
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32310000-9 Odbiorniki audycji radiowych
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32333200-8 Kamery wideo
32351200-0 Ekrany
32413100-2 Rutery sieciowe
39100000-3 Meble
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
42416100-6 Windy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 - MENTOR Sp. z o.o., Sp. k.
Modra 26, 71-220 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
2018-06-12 17 597,00
Zadanie nr 3 – ETOS Sp. z o.o.
ul. Mochnackiego 10, 10-037 Olsztyn, woj. warmińsko - mazurskie
2018-06-12 124 400,00
Zadanie nr 5 COM Miczał Karczewski
ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-06-12 3 510,00
Zadanie nr 7 ETOS Sp. z o.o
ul. Mochnackiego 10, 10-037 Olsztyn, woj. warmińsko - mazurskie
2018-06-12 2 509,00
Zadanie nr 8 CEZAS-GLOB Sp. z o.o.
ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, woj. warmińsko - mazurskie
2018-06-12 18 208,00
Zadanie nr 9 CEZAS –GLOB Sp. z o.o.
Ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, woj. warmińsko - mazurskie
2018-06-12 53 000,00
Zadanie nr 10 CEZAS-GLOB Sp. z o.o.
ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, woj. warmińsko - mazurskie
2018-06-12 45 174,00