Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 554232-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe: Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe, krajowy numer identyfikacyjny 015259640-00073, ul. ul. Grochowska  274 , 03-841  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4435509, e-mail ppl.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 4435552.
Adres strony internetowej (URL): www.pragapld.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zamowienia.pragapld.waw.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Składanie ofert w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe, ul. Podskarbińska 6, 33, 03-833 Warszawa w pok. 217 na II piętrze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe

Numer referencyjny:
UD-VI-ZP/32/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

4II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe w czterech częściach. 2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa wzór umowy – załącznik 8 do SIWZ, program funkcjonalny załącznik 9 oraz STWiOR załącznik 10 do niniejszej specyfikacji. 3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) - zatrudnionych na stanowiskach: elektromonter, brukarz lub operator sprzętu, w pełnym wymiarze czasu pracy.


II.5) Główny kod CPV:
45316110-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71332000-4
45316100-6
45314300-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-11-02


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej Zamawiający wymaga wykazania wykonania: dla części 1 - co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące budowę lub remont oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 450 000 zł. brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - opracowali i wykonali przynajmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze budowy/przebudowy oświetlenia ulicy o dł. min. 400 m, o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 15 000.zł. każdy, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla części 2 - co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące budowę lub remont oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 550 000 zł. brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - opracowali i wykonali przynajmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze budowy/przebudowy oświetlenia ulicy o dł. min. 500 m, o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 15 000 zł. każdy, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla części 3 - co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące budowę lub remont oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 800 000 zł. brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - opracowali i wykonali przynajmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze budowy/przebudowy oświetlenia ulicy o dł. min. 550 m, o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 20 000 zł. każdy, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla części 4 - co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące budowę lub remont oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 500 000 zł. brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - opracowali i wykonali przynajmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze budowy/przebudowy oświetlenia ulicy o dł. min. 400 m, o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 15 000 zł. każdy, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności zawodowej Zamawiający wymaga wykazania dysponowania osobno, dla każdej z części zamówienia: - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; - 4 robotników wykwalifikowanych w specjalności instalacyjnej elektrycznej (dla każdego zadania [Osiedla] niezależnie) posiadającego świadectwo kwalifikacyjne E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje z co najmniej 3 letnim doświadczeniem,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej - wykazu wykonanych robót budowlanych - załączniki nr 6 („Wykaz robót i usług” ). Do powyższych wykazów powinny być dołączone dowody określające czy roboty budowlane/usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty/usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności zawodowej - wykazu osób - załącznik nr 7 („Wykaz osób”). Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia winien zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika robót muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca należycie wykonał dla części 1 - co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące budowę lub remont oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 450 000 zł. brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - opracowali i wykonali przynajmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze budowy/przebudowy oświetlenia ulicy o dł. min. 400 m, o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 15 000.zł. każdy, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla części 2 - co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące budowę lub remont oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 550 000 zł. brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - opracowali i wykonali przynajmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze budowy/przebudowy oświetlenia ulicy o dł. min. 500 m, o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 15 000 zł. każdy, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla części 3 - co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące budowę lub remont oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 800 000 zł. brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - opracowali i wykonali przynajmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze budowy/przebudowy oświetlenia ulicy o dł. min. 550 m, o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 20 000 zł. każdy, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla części 4 - co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące budowę lub remont oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 500 000 zł. brutto każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - opracowali i wykonali przynajmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze budowy/przebudowy oświetlenia ulicy o dł. min. 400 m, o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 15 000 zł. każdy, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy roboty/usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty/usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z: 1. Wypełnionego formularza oferty zgodnego ze wzorami zgodnymi z załącznikami nr 1-1 i 1-2 i do SIWZ, 2. Oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 Ustawy – załącznik nr 2, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.) 3. Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.) 4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4, Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 5. Pełnomocnictwa (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto50,00
Okres gwarancji10,00
Skuteczność świetlna oprawy20,00
Skrócenie terminu wykonania zadania20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 1) wprowadzenia zmiany wynikającej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zamówień publicznych, 2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub/i Zamawiającego, w szczególności takich jak: a) uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie niniejszej umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, d) wystąpienia przyczyn technicznych, technologicznych, e) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy bądź też wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia przyczyn organizacyjnych, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy czy inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, h) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), i) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, lub nastąpiły zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego, pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zmiana technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności 4. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 5. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, strony ustalą taką technologię wykonania robót, która wyeliminuje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. 6. Zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe - Osiedle Grochów Kinowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe w czterech częściach. 2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa wzór umowy – załącznik 8 do SIWZ, program funkcjonalny załącznik 9 oraz STWiOR załącznik 10 do niniejszej specyfikacji. 3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) - zatrudnionych na stanowiskach: elektromonter, brukarz lub operator sprzętu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45316110-9, 71332000-4, 45316100-6, 45314300-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-02

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena brutto50,00
Okres gwarancji10,00
Skuteczność świetlna oprawy20,00
Skrócenie terminu wykonania zadania20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe - Osiedle Grochów Południowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe w czterech częściach. 2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa wzór umowy – załącznik 8 do SIWZ, program funkcjonalny załącznik 9 oraz STWiOR załącznik 10 do niniejszej specyfikacji. 3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) - zatrudnionych na stanowiskach: elektromonter, brukarz lub operator sprzętu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45316110-9, 71332000-4, 45316100-6, 45314300-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-02

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena brutto50,00
Okres gwarancji10,00
Skuteczność świetlna oprawy20,00
Skrócenie terminu wykonania zadania20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe - Osiedle Grochów Północny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe w czterech częściach. 2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa wzór umowy – załącznik 8 do SIWZ, program funkcjonalny załącznik 9 oraz STWiOR załącznik 10 do niniejszej specyfikacji. 3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) - zatrudnionych na stanowiskach: elektromonter, brukarz lub operator sprzętu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45316110-9, 71332000-4, 45316100-6, 45314300-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-02

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena brutto50,00
Okres gwarancji10,00
Skuteczność świetlna oprawy20,00
Skrócenie terminu wykonania zadania20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe - Osiedle Saska Kępa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe w czterech częściach. 2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa wzór umowy – załącznik 8 do SIWZ, program funkcjonalny załącznik 9 oraz STWiOR załącznik 10 do niniejszej specyfikacji. 3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) - zatrudnionych na stanowiskach: elektromonter, brukarz lub operator sprzętu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45316110-9, 71332000-4, 45316100-6, 45314300-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-02

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena brutto50,00
Okres gwarancji10,00
Skuteczność świetlna oprawy20,00
Skrócenie terminu wykonania zadania20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500102026-N-2018 z dnia 10-05-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
554232-N-2018

Data:
08/05/2018www.pragapld.waw.pl
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe, Krajowy numer identyfikacyjny 015259640-00073, ul. ul. Grochowska  274, 03-841  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4435509, e-mail ppl.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 4435552.
Adres strony internetowej (url): www.pragapld.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
7

W ogłoszeniu jest:
nie

W ogłoszeniu powinno być:
Tak, do kwoty 830000.00 zł.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 500168152-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.
Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe: Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554232-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500102026-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe, Krajowy numer identyfikacyjny 015259640-00073, ul. ul. Grochowska  274, 03-841  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4435509, e-mail ppl.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 4435552.
Adres strony internetowej (url): www.pragapld.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
UD-VI-ZP/32/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe w czterech częściach. 2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa wzór umowy – załącznik 8 do SIWZ, program funkcjonalny załącznik 9 oraz STWiOR załącznik 10 do niniejszej specyfikacji. 3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) - zatrudnionych na stanowiskach: elektromonter, brukarz lub operator sprzętu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45316110-9


Dodatkowe kody CPV:
71332000-4, 45316100-6, 45314300-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe – Osiedle Grochów Kinowa – część 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
447154.47

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FB Serwis s. a.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stawki 4
Kod pocztowy: 01-040
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
485712.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 455100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 485712.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe – Osiedle Grochów Południowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
560970.61

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FB Serwis s. a.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stawki 4
Kod pocztowy: 01-040
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
60764244
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60764244
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 676500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe – Osiedle Grochów Kinowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
74796748

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FB Serwis s. a.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stawki 4
Kod pocztowy: 01-040
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
809906.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 694950.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 809906.01
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe – Osiedle Saska Kępa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
52845528

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FB Serwis s. a.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stawki 4
Kod pocztowy: 01-040
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
564774.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 564774.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 676500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: mokotow.wzp@um.warszawa.pl,
tel: 225651560,
fax: 225651560
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-05-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 554232-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: UD-VI-ZP/32/18
Data publikacji zamówienia: 2018-05-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.pragapld.waw.pl
Informacja dostępna pod: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe – Osiedle Grochów Kinowa – część 1 FB Serwis s. a.
ul. Stawki 4, 01-040 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-07-18 485 712,00
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe – Osiedle Grochów Południowy FB Serwis s. a.
ul. Stawki 4, 01-040 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-07-18 60 764 244,00
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe – Osiedle Grochów Kinowa FB Serwis s. a.
ul. Stawki 4, 01-040 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-07-18 809 906,00
Remonty instalacji oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe – Osiedle Saska Kępa FB Serwis s. a.
ul. Stawki 4, 01-040 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-07-18 564 774,00