Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 554940-N-2019 z dnia 2019-05-31 r.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie: Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy Al. Solidarności 93 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 14931762000000, ul. ul. Lipińska  2 , 01-833  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 599 71 00, e-mail zamowieniapubliczne@wcpr.pl, faks 22 599 71 01.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wcpr.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.wcpr.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.wcpr.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy Al. Solidarności 93 w Warszawie

Numer referencyjny:
6/WCPR/ZP-PN-4/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy Al. Solidarności 93 w Warszawie. 2. Istniejąca konstrukcja nośna nie zmienia się, prace wykonywane będą wyłącznie przy ściankach działowych wewnątrz budynku. Zakres rzeczowy zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 1) wymianę instalacji elektrycznej, 2) demontaż instalacji gazowej wraz z osprzętem, 3) założenie bojlerów elektrycznych, 4) dostosowanie i ujednolicenie nowych drzwi wewnętrznych według wzoru, 5) remont istniejącej oryginalnej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami i naświetlami zachowując wartość materii pierwotnej, 6) naprawę tynków i malowanie, 7) przełożenie i naprawę podłóg oraz listew przypodłogowych, 8) odnowienie sztukaterii sufitowych, 9) wykonanie przyłączy do pralki i zmywarki, 10) wykonanie przyłączy do przyborów sanitarnych, 11) usunięcie pawlacza w kuchni, 12) wymianę grzejników centralnego ogrzewania, 13) przywrócenie otworu drzwiowego do pokoju nr 5, 14) powiększenie toalety przez rozbiórkę ścianki działowej, 15) modernizację łazienki, 16) zamurowanie dwóch otworów drzwiowych w kuchni, 17) prace glazurnicze, wykończeniowe, montażowe. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 45111300-1 - roboty w zakresie burzenia, 45400000-1 - roboty budowlane wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne, 45442100-8 - roboty malarskie, 45420000-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej. 4. Szczegółowy opis oraz zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określa wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ). 5. Zamawiający zaleca przed złożeniem ofert przeprowadzenie wizji lokalnej, w szczególności dokonania inwentaryzacji i oględzin zabytkowej glazury i stolarki drzwiowej z uwagi na konieczność ich renowacji. Wizja lokalna ma charakter pomocniczy dla Wykonawców, którzy na tej podstawie mogą samodzielnie ustalić stan faktyczny terenu budowy oraz zapoznać się z warunkami wykonania zamówienia wynikającymi ze stanu zachowania lokalu. Uczestnictwo i ustalenia dokonane w wizji lokalnej nie zastępują opisu przedmiotu zamówienia. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej po uprzednim zgłoszeniu osobie uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami wskazanej w pkt. IV.1 SIWZ takiego zamiaru z jednodniowym wyprzedzeniem. 6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnenia przy wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkich osób (pracowników) wykonujących roboty budowlane objęte zamówieniem za wyjątkiem osób wskazanych w pkt. IX.4.2.a-c SIWZ, co do których Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 9. Zamówienie jest realizowane przez m. st. Warszawę w całości w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111300-1
45330000-9
45310000-3
45442100-8
45420000-7
45400000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
75
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
75


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (roboty budowlane) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełniać w całości przynajmniej jeden Wykonawca.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który: 1) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków o wartości przynajmniej 100 000 zł brutto wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełniać w całości przynajmniej jeden Wykonawca. 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy oraz która posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), tj.: przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający akceptuje łączenie przez 1 osobę kilku specjalności spośród wymienionych w pkt. IX.4.2.a-c, z tym zastrzeżeniem, że tylko osoba wskazana w pkt. IX.4.2.a będzie pełniła funkcję kierownika budowy oraz musi posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki wskazane w pkt. IX.4.2.a-c Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki wskazane w pkt. IX.3-4 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (roboty budowlane) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000 zł, 2) wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków o wartości przynajmniej 100 000 zł brutto wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem: przedmiotu umowy, wartości umowy, terminu wykonania umowy i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy wskazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz zostały wykonane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków sporządzony według wzoru (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawiane przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, 3) wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (wskazanych w pkt. IX.4.2.a-c) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i uprawnień zawodowych (w zakresie specjalności oraz uprawnień, o których mowa w art. 37g ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, 4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i kwalifikacji, o których mowa w pkt. IX.4.2.a-c, w tym dokumenty, o których mowa w art. 37g ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), tj.: świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dowody, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli Wykonawca polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający określił zakres i warunki zmiany umowy w paragrafie 21 umowy: § 21 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 1) wprowadzania zmian, o których mowa w § 4 ust. 4 oraz § 20 ust. 2 -3 umowy, 2) wprowadzenia zmiany wynikającej z zastosowania art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 3) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub/i Zamawiającego, w szczególności takich jak: a) uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie niniejszej umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i dokumentacją techniczną – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dokumentacji prac/robót budowlanych i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, d) wystąpienia przyczyn technicznych, technologicznych, e) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy bądź też wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia przyczyn organizacyjnych, takich jak brak pełnego dostępu do terenu budowy czy inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, h) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), i) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, lub dokonania zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego, pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w SIWZ, 4) zmiana technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia możliwa będzie w następujących przypadkach: a) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 3. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 3 na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 4. Zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 5. Strony postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510142740-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie: Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy Al. Solidarności 93 w Warszawie w ramach realizowanego przez m.st. Warszawa projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554940-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14931762000000, ul. ul. Lipińska  2, 01-833  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 599 71 00, e-mail zamowieniapubliczne@wcpr.pl, faks 22 599 71 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wcpr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy Al. Solidarności 93 w Warszawie w ramach realizowanego przez m.st. Warszawa projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
6/WCPR/ZP-PN-4/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy Al. Solidarności 93 w Warszawie. 2. Istniejąca konstrukcja nośna nie zmienia się, prace wykonywane będą wyłącznie przy ściankach działowych wewnątrz budynku. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 45111300-1 - roboty w zakresie burzenia, 45400000-1 - roboty budowlane wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne, 45442100-8 - roboty malarskie, 45420000-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej. 4. Szczegółowy opis oraz zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określa wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnenia przy wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkich osób (pracowników) wykonujących roboty budowlane objęte zamówieniem za wyjątkiem osób wskazanych w pkt. IX.4.2.a-c SIWZ, co do których Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45111300-1, 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3, 45442100-8, 45420000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
276200

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 1) Ewą Laszuk prowadzącą działalnośEwa Laszuk „VALUE s.c.” oraz Wojciech Laszuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Laszuk „VALUE s.c.”
Email wykonawcy: wojtek@value.com.pl
Adres pocztowy: ul. Mokra 31A 03-562 Warszawa
Kod pocztowy: 03-562
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
298296
Oferta z najniższą ceną/kosztem 298296
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298296
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@wcpr.pl
tel: 22 599 71 00
fax: 22 599 71 01
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-06-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 554940-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 6/WCPR/ZP-PN-4/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-05-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 75 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bip.wcpr.pl
Informacja dostępna pod: http://www.bip.wcpr.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy Al. Solidarności 93 w Warszawie 1) Ewą Laszuk prowadzącą działalnośEwa Laszuk „VALUE s.c.” oraz Wojciech Laszuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Laszuk „VALUE s.c.”
ul. Mokra 31A 03-562 Warszawa, 03-562 Warszawa, woj.
2019-07-11 298 296,00