Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 555226-N-2019 z dnia 2019-05-31 r.

Gmina Sobótka: Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej- Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1 , 55-050  Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sobotka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.sobotka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej- Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce".

Numer referencyjny:
ZP. 271.5.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”. Etap I (wg. projektu etap III na odcinku ul Marii Skłodowskiej-Curie, w km 1+237,00 – 2+013,10) Parametry jezdni:  długość jezdni: L = 776,1 m,  powierzchnia jezdni równa powierzchni korytowania i masy asfaltowej P=4630,60 m2,  krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb (krawężniki wyniesione):  krawężniki proste L=1494,35m  krawężniki na łukach L=8,55m  ściek z kostki betonowej 16x16 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,04m3/mb: P=253,75 m2 Parametry chodnika:  długość chodnika: L=810,15 (strona prawa) + 480,2 (strona lewa) 1290,35 mb,  powierzchnia chodników równa powierzchni korytowania pod chodniki: P=1569,8 (strona prawa) + 681,5 (strona lewa) = 2251,3m2  powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej P=2225,7 m2,  powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej Integracyjnej typu „HOLLAND” o gr. 8cm, kolor: czerwony P=25,6 m2  obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem 0,037m3/mb: L=1252,15 (strona prawa) + 330,95 (strona lewa) = 1583,10mb Parametry zjazdu:  powierzchnia zjazdów wraz ze skrzyżowaniami P=436,60m2 – zjazdy z masy asfaltowej wg. konstrukcji jezdni KR3  powierzchnia zjazdów z kostki betonowej P=563,90m2 – zjazdy z kostki betonowej typu „HOLLAND” o gr. 8cm, kolor: czerwonawa, konstrukcji KR3  długość krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na obwodzie zjazdów i skrzyżowań (krawężniki wzniesione):  krawężniki proste L=128,45m  krawężniki na łukach L=52,80m  długość krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na zamknięciu zjazdów (krawężnik na płask) L=138,25m  obrzeża betonowy 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,037m3/mb układane na obwodzie zjazdów: L=288,20mb Tereny zielone:  humusowanie – warstwa humusu o gr. 10 cm z obsiewem trawą P=3332,00m2 Uzbrojenie terenu:  zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej: 32szt.  studzienki kanalizacji sanitarnej do regulacji wysokościowej: 17 szt.  studzienki kanalizacji deszczowej do regulacji wysokościowej: 21szt.  studzienki telekomunikacyjne do regulacji wysokościowej: 4szt.  demontaż istniejących i zamontowane nowych wypustów deszczowych wraz z osadnikiem oraz wpustem żeliwnym klasy D400: 27szt.  wykonanie połączeń między wpustami rurami PVC-U 200mm wraz z ich podłączeniem (wpięciem) do istniejących studni kanalizacji deszczowej za pomocą przejść szczelnych PVC/beton: 110,0mb Rozbiórki:  nawierzchnia asfaltowa do sfrezowania B=4-8cm, P=5067,20m2  frezowana do wbudowania w pobocze a pozostała część do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  rozbiórka podbudowy z kostki granitowej 11-17cm i jej wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  podbudowa z kruszywa warstwa o grubości ok. 0,4m, P=5067,20m2  należy założyć, że 80% do wywozu i zagospodarowania przez wykonawcę a 20% do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  demontaż krawężników betonowych L=842x2=1684,0mb – należy założyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi  rozbiórka starych wypustów deszczowych: 25szt. Prace przygotowawcze:  projekt czasowej organizacji ruchu (ewentualnie sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej) Roboty wykończeniowe:  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg. projektu docelowej organizacji ruchu Etap II (wg. projektu etap II na odcinku ul. Romana Zmorskiego, w km 0+624,05 – 1+237,00) Parametry jezdni:  długość jezdni: L = 612,95 m,  powierzchnia jezdni równa powierzchni korytowania i masy asfaltowej P=3560,00 m2,  krawężniki betonowe 20x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb: L=1124,55mb  ściek z kostki betonowej 16x16 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,04m3/mb: P=208,00 m2 Parametry chodnika:  długość chodnika: L=610,86 (strona prawa) + 286,9 (strona lewa) 897,75 mb,  powierzchnia chodników równa powierzchni korytowania pod chodniki: P=1141,15 (strona prawa) + 573,8 (strona lewa) = 1687,95m2  powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej P=1668,75 m2,  powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej Integracyjnej typu „HOLLAND” o gr. 8cm, kolor: czerwony P=19,20 m2  obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem 0,037m3/mb: L=569,55 (strona prawa) + 230,85 (strona lewa) = 800,40mb Parametry zjazdu:  powierzchnia zjazdów wraz ze skrzyżowaniami P=581,40m2 – zjazdy z masy asfaltowej wg. konstrukcji jezdni KR3  powierzchnia zjazdów z kostki betonowej P=323,40m2 – zjazdy z kostki betonowej typu „HOLLAND” o gr. 8cm, kolor: czerwonawa, konstrukcji KR3  długość krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na obwodzie zjazdów i skrzyżowań (krawężniki wzniesione):  krawężniki proste L=90,80m  krawężniki na łukach L=112,20m  długość krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na zamknięciu zjazdów (krawężnik na płask) L=97,55m  obrzeża betonowy 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,037m3/mb układane na obwodzie zjazdów: L=155,40mb Tereny zielone:  humusowanie – warstwa humusu o gr. 10 cm z obsiewem trawą P=2087,60m2 Uzbrojenie terenu:  zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej: 21szt.  studzienki kanalizacji sanitarnej do regulacji wysokościowej: 13 szt.  studzienki kanalizacji deszczowej do regulacji wysokościowej: 8szt.  studzienki telekomunikacyjne do regulacji wysokościowej: 6szt.  studzienki kanalizacji deszczowej KD200 do remontu (wykonanie nowego rurociągu) PVC-U klasy SN8 rury lite: L=120mb  demontaż istniejących i zamontowane nowych wypustów deszczowych wraz z osadnikiem oraz wpustem żeliwnym klasy D400: 25szt.  wykonanie połączeń między wpustami rurami PVC-U 200mm wraz z ich podłączeniem (wpięciem) do istniejących studni kanalizacji deszczowej za pomocą przejść szczelnych PVC/beton: 77,0mb Rozbiórki:  nawierzchnia asfaltowa do sfrezowania B=4-10cm, P=4141,40m2  frezowana do wbudowania w pobocze a pozostała część do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  rozbiórka podbudowy z kostki granitowej 11-17cm i jej wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  podbudowa z kruszywa warstwa o grubości ok. 0,3-0,4m, P=4141,40m2  należy założyć, że 80% do wywozu i zagospodarowania przez wykonawcę a 20% do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  demontaż krawężników betonowych L=613x2=1226,0mb – należy założyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi  demontaż obrzeży betonowych L=750,0mb – należy założyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi  rozbiórka starych wypustów deszczowych: 25szt. Prace przygotowawcze:  projekt czasowej organizacji ruchu (ewentualnie sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej)  frezowanie pni drzew o obwodzie do 200cm – 16szt. Roboty wykończeniowe:  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg. projektu docelowej organizacji ruchu  zamontowanie 4mb barierek stalowych U-12a Dla etapu I oraz II Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:  Zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego,  Wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,  Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,  Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 4.2. Zakres robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego:  roboty przygotowawcze:  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,  usunięcie drzew i krzaków,  rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,  roboty ziemne:  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,  odwodnienie korpusu drogowego – kanalizacja deszczowa,  wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem (ewentualnie sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej),  opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego (ewentualnie sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej),  wykonanie podbudowy:  koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,  warstwa odsączająca i odcinająca,  oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,  podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  podbudowa z betonu asfaltowego,  podbudowa z chudego betonu,  stabilizacja gruntu cementem,  nawierzchnie:  nawierzchnia z betonu asfaltowego,  nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna wg. PNEN,  nawierzchnia z kostki betonowej,  roboty wykończeniowe:  koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach,  przepusty pod koroną drogi i zjazdami,  zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne,  elementy ulic:  ścieki z brukowca,  krawężniki betonowe,  ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych,  obrzeża betonowe  wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome (wg projektu docelowej organizacji ruchu) Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i przedmiarze robót opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. Załączony przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.


II.5) Główny kod CPV:
45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
40100000-8
45110000-1
45200000-9
45230000-8
45233000-9
45123312-6
72111400-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-25


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP (tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.); Zamawiający w załączniku nr 11 do SIWZ (projekt umowy) określa w szczególności: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust.3a Pzp, 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3aPzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - załącznik nr 9 do umowy.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. Posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł (PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 3 000 000 zł. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 10 do niniejszego SIWZ). 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnianie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 - 3 niniejszego rozdziału. 9. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1)Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza określonego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku. 2)Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. a)Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał roboty budowlane polegające na: - minimum dwie roboty polegające na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie drogi, których charakter był podobny jak w niniejszym postępowaniu a swoim zakresem obejmujące co najmniej wykonanie łącznie minimum 10000 m2 nawierzchni bitumicznej asfaltowej. Łączna wartość obydwu robót minimum 1.000.000 zł brutto. oraz - minimum dwie roboty polegające na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie drogi lub chodnika, których charakter był podobny jak w niniejszym postępowaniu a swoim zakresem obejmujące co najmniej wykonanie łącznie minimum 5000 m2 nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej. Łączna wartość obydwu robót minimum 500.000 zł brutto. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy o minimalnym wskazanym doświadczeniu: Kierownik budowy – osoba posiadająca łącznie: - wykształcenie techniczne - posiada aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278). lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). - pełnił funkcję kierownika budowy w zakresie: - co najmniej dwóch zakończonych i wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej robót budowlanych polegających na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie drogi w zakresie których było wykonanie łącznie minimum 10000 m2 nawierzchni bitumicznej asfaltowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa powyżej. b.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej. 2)w przypadku polegania na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a.zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d.czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załączniki nr 6, 7 do SIWZ): a)Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik nr 6),

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
b)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (Załącznik nr 7), 2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 3)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł (PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 4)dokumenty potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 3.000.000 zł. 5)Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) 6)Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 2 ppkt. 1) - 4) niniejszego rozdziału. 7)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – wg załącznika nr 8 do SIWZ. 5.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 6.Oferta wspólna 1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie. 2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ). Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt. 2 SIWZ. 3)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 4)Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 70.000,00 złotych. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3.Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 17.06.2019 roku do godz. 10.00. Oznacza to, że pieniądze muszą znajdować się na rachunku Zamawiającego do wskazanego terminu. 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: „wadium przetargowe – „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”. Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty. 5.Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 2 ppkt. 1 ÷ 5 SIWZ należy zdeponować w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. 6.W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 7.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.Na pisemny wniosek Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 12.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena 60,00
gwarancja jakości40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w umowie - zał. nr 11 do SIWZ. 4.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy PZP) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu umowy regulujące współpracę tych Wykonawców. 5.Wybrany Wykonawca winien przybyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w celu podpisania umowy. 6.Wykonawca, którego oferta została wybrana winien wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 7.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę na wzorze stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 8.Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i opracowany na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego SIWZ. XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy PZP jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny ofertowej brutto. 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach, jakie przewiduje art. 148 ust. 1 Ustawy PZP. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które Wykonawca zamierza uiścić w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Gminy Sobótka w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich O/Sobótka na rachunek nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce” 4.Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. XVII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1.Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.: 1)Aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej, itp. 2)Zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu, 3)Aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 4)Konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, 5)Kolizje z sieciami infrastruktury, 6)Usprawnienia wpływające na przyszłe użytkowanie obiektu, 7)Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 8)Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji, 9)Zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmianę wartości umowy, 10)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: zmiana terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, 11)Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji i zakresu przedmiotowego zamówienia w przypadku: a)wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność, b)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość zaniechania realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych, 12)wystąpienia konieczności wykonania robot dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu ilościowego lub rzeczowego wykonywanych robót, a wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu realizacji zamówienia. 13)Zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców 14)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 15)Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 16)konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, 17)Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu wykonania w następujących wypadkach: a)Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b)Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c)W przypadku konieczności aktualizacji, usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d)Nie przekazania w terminie placu budowy, e)W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii, f)Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. , odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, g)Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować - pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez instytucję współfinansującą zadanie i pod warunkiem, że zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania, h)Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. 3.Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców). 4.Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510143777-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Gmina Sobótka: Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej -Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555226-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1, 55-050  Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sobotka.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.sobotka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej -Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”. Etap I (wg. projektu etap III na odcinku ul Marii Skłodowskiej-Curie, w km 1+237,00 – 2+013,10) Parametry jezdni:  długość jezdni: L = 776,1 m,  powierzchnia jezdni równa powierzchni korytowania i masy asfaltowej P=4630,60 m2,  krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb (krawężniki wyniesione):  krawężniki proste L=1494,35m  krawężniki na łukach L=8,55m  ściek z kostki betonowej 16x16 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,04m3/mb: P=253,75 m2 Parametry chodnika:  długość chodnika: L=810,15 (strona prawa) + 480,2 (strona lewa) 1290,35 mb,  powierzchnia chodników równa powierzchni korytowania pod chodniki: P=1569,8 (strona prawa) + 681,5 (strona lewa) = 2251,3m2  powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej P=2225,7 m2,  powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej Integracyjnej typu „HOLLAND” o gr. 8cm, kolor: czerwony P=25,6 m2  obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem 0,037m3/mb: L=1252,15 (strona prawa) + 330,95 (strona lewa) = 1583,10mb Parametry zjazdu:  powierzchnia zjazdów wraz ze skrzyżowaniami P=436,60m2 – zjazdy z masy asfaltowej wg. konstrukcji jezdni KR3  powierzchnia zjazdów z kostki betonowej P=563,90m2 – zjazdy z kostki betonowej typu „HOLLAND” o gr. 8cm, kolor: czerwonawa, konstrukcji KR3  długość krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na obwodzie zjazdów i skrzyżowań (krawężniki wzniesione):  krawężniki proste L=128,45m  krawężniki na łukach L=52,80m  długość krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na zamknięciu zjazdów (krawężnik na płask) L=138,25m  obrzeża betonowy 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,037m3/mb układane na obwodzie zjazdów: L=288,20mb Tereny zielone:  humusowanie – warstwa humusu o gr. 10 cm z obsiewem trawą P=3332,00m2 Uzbrojenie terenu:  zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej: 32szt.  studzienki kanalizacji sanitarnej do regulacji wysokościowej: 17 szt.  studzienki kanalizacji deszczowej do regulacji wysokościowej: 21szt.  studzienki telekomunikacyjne do regulacji wysokościowej: 4szt.  demontaż istniejących i zamontowane nowych wypustów deszczowych wraz z osadnikiem oraz wpustem żeliwnym klasy D400: 27szt.  wykonanie połączeń między wpustami rurami PVC-U 200mm wraz z ich podłączeniem (wpięciem) do istniejących studni kanalizacji deszczowej za pomocą przejść szczelnych PVC/beton: 110,0mb Rozbiórki:  nawierzchnia asfaltowa do sfrezowania B=4-8cm, P=5067,20m2  frezowana do wbudowania w pobocze a pozostała część do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  rozbiórka podbudowy z kostki granitowej 11-17cm i jej wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  podbudowa z kruszywa warstwa o grubości ok. 0,4m, P=5067,20m2  należy założyć, że 80% do wywozu i zagospodarowania przez wykonawcę a 20% do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  demontaż krawężników betonowych L=842x2=1684,0mb – należy założyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi  rozbiórka starych wypustów deszczowych: 25szt. Prace przygotowawcze:  projekt czasowej organizacji ruchu (ewentualnie sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej) Roboty wykończeniowe:  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg. projektu docelowej organizacji ruchu Etap II (wg. projektu etap II na odcinku ul. Romana Zmorskiego, w km 0+624,05 – 1+237,00) Parametry jezdni:  długość jezdni: L = 612,95 m,  powierzchnia jezdni równa powierzchni korytowania i masy asfaltowej P=3560,00 m2,  krawężniki betonowe 20x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb: L=1124,55mb  ściek z kostki betonowej 16x16 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,04m3/mb: P=208,00 m2 Parametry chodnika:  długość chodnika: L=610,86 (strona prawa) + 286,9 (strona lewa) 897,75 mb,  powierzchnia chodników równa powierzchni korytowania pod chodniki: P=1141,15 (strona prawa) + 573,8 (strona lewa) = 1687,95m2  powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej P=1668,75 m2,  powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej Integracyjnej typu „HOLLAND” o gr. 8cm, kolor: czerwony P=19,20 m2  obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem 0,037m3/mb: L=569,55 (strona prawa) + 230,85 (strona lewa) = 800,40mb Parametry zjazdu:  powierzchnia zjazdów wraz ze skrzyżowaniami P=581,40m2 – zjazdy z masy asfaltowej wg. konstrukcji jezdni KR3  powierzchnia zjazdów z kostki betonowej P=323,40m2 – zjazdy z kostki betonowej typu „HOLLAND” o gr. 8cm, kolor: czerwonawa, konstrukcji KR3  długość krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na obwodzie zjazdów i skrzyżowań (krawężniki wzniesione):  krawężniki proste L=90,80m  krawężniki na łukach L=112,20m  długość krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na zamknięciu zjazdów (krawężnik na płask) L=97,55m  obrzeża betonowy 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,037m3/mb układane na obwodzie zjazdów: L=155,40mb Tereny zielone:  humusowanie – warstwa humusu o gr. 10 cm z obsiewem trawą P=2087,60m2 Uzbrojenie terenu:  zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej: 21szt.  studzienki kanalizacji sanitarnej do regulacji wysokościowej: 13 szt.  studzienki kanalizacji deszczowej do regulacji wysokościowej: 8szt.  studzienki telekomunikacyjne do regulacji wysokościowej: 6szt.  studzienki kanalizacji deszczowej KD200 do remontu (wykonanie nowego rurociągu) PVC-U klasy SN8 rury lite: L=120mb  demontaż istniejących i zamontowane nowych wypustów deszczowych wraz z osadnikiem oraz wpustem żeliwnym klasy D400: 25szt.  wykonanie połączeń między wpustami rurami PVC-U 200mm wraz z ich podłączeniem (wpięciem) do istniejących studni kanalizacji deszczowej za pomocą przejść szczelnych PVC/beton: 77,0mb Rozbiórki:  nawierzchnia asfaltowa do sfrezowania B=4-10cm, P=4141,40m2  frezowana do wbudowania w pobocze a pozostała część do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  rozbiórka podbudowy z kostki granitowej 11-17cm i jej wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  podbudowa z kruszywa warstwa o grubości ok. 0,3-0,4m, P=4141,40m2  należy założyć, że 80% do wywozu i zagospodarowania przez wykonawcę a 20% do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km  demontaż krawężników betonowych L=613x2=1226,0mb – należy założyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi  demontaż obrzeży betonowych L=750,0mb – należy założyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi  rozbiórka starych wypustów deszczowych: 25szt. Prace przygotowawcze:  projekt czasowej organizacji ruchu (ewentualnie sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej)  frezowanie pni drzew o obwodzie do 200cm – 16szt. Roboty wykończeniowe:  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg. projektu docelowej organizacji ruchu  zamontowanie 4mb barierek stalowych U-12a Dla etapu I oraz II Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:  Zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego,  Wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,  Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,  Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 4.2. Zakres robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego:  roboty przygotowawcze:  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,  usunięcie drzew i krzaków,  rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,  roboty ziemne:  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,  odwodnienie korpusu drogowego – kanalizacja deszczowa,  wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem (ewentualnie sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej),  opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego (ewentualnie sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej),  wykonanie podbudowy:  koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,  warstwa odsączająca i odcinająca,  oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,  podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  podbudowa z betonu asfaltowego,  podbudowa z chudego betonu,  stabilizacja gruntu cementem,  nawierzchnie:  nawierzchnia z betonu asfaltowego,  nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna wg. PNEN,  nawierzchnia z kostki betonowej,  roboty wykończeniowe:  koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach,  przepusty pod koroną drogi i zjazdami,  zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne,  elementy ulic:  ścieki z brukowca,  krawężniki betonowe,  ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych,  obrzeża betonowe  wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome (wg projektu docelowej organizacji ruchu) Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i przedmiarze robót opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. Załączony przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233140-2


Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9, 45123312-6, 72111400-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
428454577

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 11
Kod pocztowy: 54-517
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
413233536
Oferta z najniższą ceną/kosztem 413233536
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 594824808
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 70

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość szacunkowa zadania przekroczyła próg 30tys Euro. Zamawiający podjął decyzję o o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane na podstawie art.39 Pzp.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Rynek 1, 55-050 Sobótka
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@sobotka.pl
tel: 071 3162043 do 045
fax: 713 162 123
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-06-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 555226-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP. 271.5.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-05-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 70000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 333 333 PLN  -  3 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.sobotka.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.sobotka.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej- Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce". Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław, woj.
2019-07-04 413 233 536,00