Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 558689-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt nr RPWM.07.02.02-28-0002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7 . 2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7 . 2 . 2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Dworcowa  6 , 14400   Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. , e-mail ZDP@admin.softel.elblag.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.bip.powiat.elblag.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://zdp.bip.powiat.elblag.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zdp.bip.powiat.elblag.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku ul. Dworcowa 6 14-400 Pasłęk, I piętro, pokój nr 7-10.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie

Numer referencyjny:
DM.252.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 - Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie”. Przedmiot zamówienia jest realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyj-nego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania: RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot zamówienia: 45233000-9 Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45232130-2, 45112710-5. 2. Robota budowlana powinna odpowiadać wymaganiom technicznym określonym w niniejszej SIWZ oraz: 1) Załączonej dokumentacji projektowej dla: a) branży drogowej, b) branży sanitarnej. Kanalizacja deszczowa, c) branży elektroenergetycznej. Doświetlenie przejść dla pieszych hybrydowymi znakami D6 oraz zatok autobusowych hybrydowymi lampami oświetlenia. d) stałej organizacji ruchu 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3. Wykonawca oszacuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty (np. koszt nadzoru archeologicznego, nadzoru dendrologicznego i entomologicznego, specjalisty – lichenologa i inne). 4. Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: - rozbudowę i przebudowę drogi o dł. 7,75 km i pow. 50 580 m2 z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 i korektą geometrii trasy, - budowę 5 zatok autobusowych o pow. 520 m2, 125 m2 miejsc parkingowych oraz 3 450 m2 chodników w miejscowościach, - budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (5 560 m2 bitumicznych i 1 350 m2 z kostki brukowej), - budowę 620 m przepustów pod zjazdami oraz 72,5 m pod koroną drogi, - budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 – 330,5 m i Ø250 383,5 w miejscowości Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco-odparowujących na całym odcinku, - budowę 7 kpl. doświetlenia (przejść dla pieszych, zatok autobusowych), - wykonanie 2 100 m2 oznakowania poziomego i 120 szt. nowego oznakowania pionowego drogi, - wykonanie poboczy o pow. 12 500 m2, - wykonanie 100 m barier sprężystych i 110 m barier wygrodzeniowych, - przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 w zakresie włączenia drogi powiatowej DP1140N 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumenty załączone do niniejszej SIWZ: 1) „opis przedmiotu zamówienia” 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 3) dokumentacji projektowej , 4) przedmiar robót (kosztorys ofertowy). 6. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem wstępnym. Wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. 7. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością. 8. Zastosowane przez Zamawiającego w projekcie i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. 9. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 11. Wykonawca zobowiązany jest do : 1) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2012r poz.1137 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zm.), Wszelkie koszty będące wynikiem w/w uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót. 2) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, 3) przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 4) zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami zgodnie z załączonymi do niniejszej SIWZ uzgodnieniami branżowymi, 5) obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 6) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. 12. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108) : - wszystkie czynności składające się na roboty budowlane chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że czynności te wykonują osoby, które nie muszą być zatrudnione na umowę o prace. 13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. 14. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w/w osób w związku z realizacją zamówienia Zamawiający naliczy kary określone w projekcie umowy.


II.5) Główny kod CPV:
45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45232130-2
45112710-5II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:
Rozliczenie końcowe całego przedmiotu zamówienia do 31.10.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową, przebudową dróg/ulic publicznych, każda o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł (brutto) w tym co najmniej jedna wraz z kanalizacją deszczową. Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określona została w walucie obcej, Zamawiający kwoty te przeliczy na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia następującym potencjałem technicznym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującym potencjałem technicznym : - układarka mas bitumicznych – min. 1 szt. , - walec ogumiony – min. 1szt., - walec stalowy – min. 2 szt., - frezarka do zrywania nawierzchni – min. 1, - koparko – ładowarki – min. 1 o poj. łyżki 0,5 m3, - samochody samowyładowcze – min.4 szt. c) Dysponowanie osobami – minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od personelu Wykonawcy Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: - Kierownik budowy - 1 osoba posiadająca łącznie: (1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (2) co najmniej 5-letnie doświadczenie, licząc od dnia uzyskania uprawnień, o których mowa w ppkt (1), (3) nadzorował w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową, przebudową dróg/ulic publicznych, każda o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 zł (brutto) w tym co najmniej jedna wraz z kanalizacją deszczową. - Kierownik robót – 1 osoba posiadająca łącznie: (1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (2) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień, o których mowa w ppkt (1) na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalnościach wyżej wymienionych (1),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ „WYKAZ SPRZĘTU”. Wykonawca opisuje każdy sprzęt w taki sposób, aby można było go zidentyfikować na podstawie cech szczególnych (tj. np. nr rejestracyjny, nr seryjny itp.) . 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ „WYKAZ OSÓB”. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz Dz.U. z 2016 poz. 352). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których, te zdolności są wymagane, Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub podmiotami lub, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy składający ofertę wspólną: 1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 2) Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, 3) Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty, o treści zgodnej z załączonym wzorem, 2) Kosztorys ofertowy, o treści zgodnej z załączonym wzorem, 3) Dowód wniesienia wadium, 4) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty, 5) Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składają wraz z ofertą dokumenty wymagane w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Żądanie wadium, jego wysokość oraz formy wniesienia – art. 45 ustawy Pzp 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 250.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego w Bank PKO BP S. A. Centrum Korporacyjne w Elblągu, numer rachunku: 92 1020 1752 0000 0702 0006 8676 z adnotacją : wadium na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie”. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w oryginale w oznaczonej oddzielnej kopercie wraz z ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców, z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena 60,00
termin rękojmi20,00
doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia umowy – zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie obejmującym w szczególności: § 2 "4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym okoliczności o których mowa w §11 i §18, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności i usuwania ich skutków. 5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia." § 7 "3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te mają obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2. 4. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy." § 8 "4. Powierzenie jakichkolwiek robót Podwykonawcy nie wskazanemu w niniejszej umowie lub Podwykonawcy innemu niż wskazany przez Wykonawcę w niniejszej umowie w ust. 1 musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany o której mowa w ust. 4 nie później niż 21 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn obiektywnych podwykonawca wskazany w ofercie nie będzie mógł uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy i Wykonawca przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające, że proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie niższym niż podwykonawca wskazany w ofercie." § 11 „Zmiany zakresu robót 1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami. 2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej; b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej; c) dokonania zmiany określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 1 ust. 5, kolejności wykonania umowy, a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12. 4. W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszą umową, których oddzielenie od zamówienia podstawowego wymagałoby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych, poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności, Zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, na podstawie odrębnej umowy. 5. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost ceny wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie.” § 18 „Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1 oraz określonych w niniejszej umowie. 3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.”

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-29, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500111213-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.
Pasłęk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
558689-N-2018

Data:
15/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Dworcowa  6, 14400   Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. , e-mail ZDP@admin.softel.elblag.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://zdp.bip.powiat.elblag.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
II.4) 4.

W ogłoszeniu jest:
4. Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: - rozbudowę i przebudowę drogi o dł. 7,75 km i pow. 50 580 m2 z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 i korektą geometrii trasy, - budowę 5 zatok autobusowych o pow. 520 m2, 125 m2 miejsc parkingowych oraz 3 450 m2 chodników w miejscowościach, - budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (5 560 m2 bitumicznych i 1 350 m2 z kostki brukowej), - budowę 620 m przepustów pod zjazdami oraz 72,5 m pod koroną drogi, - budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 – 330,5 m i Ø250 383,5 w miejscowości Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco-odparowujących na całym odcinku, - budowę 7 kpl. doświetlenia (przejść dla pieszych, zatok autobusowych), - wykonanie 2 100 m2 oznakowania poziomego i 120 szt. nowego oznakowania pionowego drogi, - wykonanie poboczy o pow. 12 500 m2, - wykonanie 100 m barier sprężystych i 110 m barier wygrodzeniowych, - przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 w zakresie włączenia drogi powiatowej DP1140N

W ogłoszeniu powinno być:
4. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje: - rozbudowę i przebudowę drogi o dł. 7,75 km, z poszerzeniem jezdni, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 i korektą geometrii trasy, - budowę zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz chodników w miejscowościach, - budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (bitumicznych i z kostki brukowej), - budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi, - budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 i Ø250 w miejscowości Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco-odparowujących na całym odcinku, - budowę doświetlenia (przejść dla pieszych, zatok autobusowych), - wykonanie oznakowania poziomego i nowego oznakowania pionowego drogi, - wykonanie poboczy, - wykonanie barier sprężystych i barier wygrodzeniowych, - przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 w zakresie włączenia drogi powiatowej DP1140N


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-05-29

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-06-04

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: zdpelblag@zdpelblag.pl
tel: -
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-05-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 558689-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: DM.252.7.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-05-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2500 ZŁ
Szacowana wartość* 83 333 PLN  -  125 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://zdp.bip.powiat.elblag.pl/
Informacja dostępna pod: http://zdp.bip.powiat.elblag.pl/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg