Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 558699-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Gmina Koprzywnica: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., CO I ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EW. 2287 UL. SZKOLNA W MIEJSCOWOŚCI KOPRZYWNICA, GMINA KOPRZYWNICA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Koprzywnica, krajowy numer identyfikacyjny 83040995600000, ul. ul. 11 Listopada  88 , 27660   Koprzywnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 847 70 40, e-mail umig.koprzywnica@pro.onet.pl, faks 15 847 70 77.
Adres strony internetowej (URL): www.koprzywnica.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://koprzywnica.bip.gmina.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://koprzywnica.bip.gmina.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://koprzywnica.bip.gmina.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., CO I ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EW. 2287 UL. SZKOLNA W MIEJSCOWOŚCI KOPRZYWNICA, GMINA KOPRZYWNICA

Numer referencyjny:
UT.271.9.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co i elektryczną na działce nr ew. 2287 ul. Szkolna w miejscowości Koprzywnica, gmina Koprzywnica na żłobek dla 20-tu dzieci w Koprzywnicy. Rozbudowa będzie polegała na zmianie parametrów użytkowych budynku. W ramach rozbudowy zostanie dobudowana nowa bryła i zwiększona zostanie powierzchnia użytkowa o ok. 180 m2 . W nowej bryle znajdą się takie pomieszczenia jak: korytarz pow. 36,40 m2, sypialnia nr 1 pow. 26,85 m2, sala zajęć pow. 57,83 m2 , pokój nauczycielski pow.6,44 m2, W.C. pow.10,97 m2, pom. catering pow. 23,18 m2, sypialnia nr 2 pow. 37,69 m2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) roboty budowlane architektoniczne, 2) roboty konstrukcyjne, 3) instalacje wodnokanalizacyjne, 4) instalacje centralnego ogrzewania, 5) instalacje elektryczne, 6) utwardzenie placu parkingowego. Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania przy rozbudowie budynku obejmuje m.in.: 1) prace przygotowawcze, m.in.: - zabezpieczenia placu, - wygrodzenia, - organizacja placu budowy, - ewentualna wycinka drzew, 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty budowlane zgodne z dokumentacją techniczną, 4) roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, ich podłączenia do sieci, 5) prace wykończeniowe i montaż wyposażenia, 6) procedury prób i odbiory.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45110000-1
45223500-1
45320000-6
45262522-6
45261100-5
45421152-4
45410000-4
45421000-4
45421160-3
45430000-0
45442100-8
45321000-3
45262100-2
45233200-1
45231300-8
45332000-3
45331100-7
45310000-3
45312311-0
45112000-5
45233000-9
45233290-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
120
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Oceniając minimalny poziom zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający stawia poniższe warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy umożliwiające należyte wykonanie zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości brutto nie niższej niż 200 000 zł odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126.) W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunku udziału w postępowaniu zawierają informacje wyrażone w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (art. 14 ust. 1 pkt 2) i 4) lit. b) i c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; zm.; dalej: ustawa Prawo budowlane)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30.05.2018r. godz. 10:00. 3. Zamawiający określa kwotę wadium na: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 4. Wniesienie wadium: 4.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 1089). 4.2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego „wniesienia”. Przez „wniesienie” rozumie się uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu winno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89ust. 1 pkt 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych). 4.3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie opisanej: „wadium – rozbudowa przedszkola w Koprzywnicy – UT.271.9.2018”. 4.4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi spełniać następujące wymagania: 4.4.1. odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w pkt 3 niniejszego Rozdziału, 4.4.2. musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w SIWZ, 4.4.3. zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z pkt 7.6. i 7.7 niniejszego Rozdziału), w których gwarant albo poręczyciel wypłaci wskazaną kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stanowiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta albo poręczyciela. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Koprzywnica, konto nr 34 8517 0007 0080 0000 2639 0016 z dopiskiem: „wadium – rozbudowa przedszkola w Koprzywnicy – UT.271.9.2018”. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2. Zapisy wskazane we wzorze umowy zostaną dostosowane do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający dokona uzupełnienia zapisów wzoru umowy we wskazanych w niej miejscach stosownie do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 5. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 7. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa §62 ust. 1 i 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem postanowień powyżej podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 10. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z postanowieniami powyżej obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa – Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2018
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500142881-N-2018 z dnia 2018-06-21 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Koprzywnica

Ogłoszenie nr 500107835-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.
Koprzywnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
558699-N-2018

Data:
15/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koprzywnica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040995600000, ul. ul. 11 Listopada  88, 27660   Koprzywnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 847 70 40, e-mail umig.koprzywnica@pro.onet.pl, faks 15 847 70 77.
Adres strony internetowej (url): www.koprzywnica.eu
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://koprzywnica.bip.gmina.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
2.2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 500142881-N-2018 z dnia 21-06-2018 r.
Gmina Koprzywnica: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., CO I ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EW. 2287 UL. SZKOLNA W MIEJSCOWOŚCI KOPRZYWNICA, GMINA KOPRZYWNICA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558699-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500107835-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Koprzywnica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040995600000, ul. ul. 11 Listopada  88, 27660   Koprzywnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 847 70 40, e-mail umig.koprzywnica@pro.onet.pl, faks 15 847 70 77.
Adres strony internetowej (url): http://koprzywnica.bip.gmina.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://koprzywnica.bip.gmina.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., CO I ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EW. 2287 UL. SZKOLNA W MIEJSCOWOŚCI KOPRZYWNICA, GMINA KOPRZYWNICA

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
UT.271.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., co i elektryczną na działce nr ew. 2287 ul. Szkolna w miejscowości Koprzywnica, gmina Koprzywnica na żłobek dla 20-tu dzieci w Koprzywnicy. Rozbudowa będzie polegała na zmianie parametrów użytkowych budynku. W ramach rozbudowy zostanie dobudowana nowa bryła i zwiększona zostanie powierzchnia użytkowa o ok. 180 m2 . W nowej bryle znajdą się takie pomieszczenia jak: korytarz pow. 36,40 m2, sypialnia nr 1 pow. 26,85 m2, sala zajęć pow. 57,83 m2 , pokój nauczycielski pow.6,44 m2, W.C. pow.10,97 m2, pom. catering pow. 23,18 m2, sypialnia nr 2 pow. 37,69 m2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) roboty budowlane architektoniczne, 2) roboty konstrukcyjne, 3) instalacje wodnokanalizacyjne, 4) instalacje centralnego ogrzewania, 5) instalacje elektryczne, 6) utwardzenie placu parkingowego. Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania przy rozbudowie budynku obejmuje m.in.: 1) prace przygotowawcze, m.in.: - zabezpieczenia placu, - wygrodzenia, - organizacja placu budowy, - ewentualna wycinka drzew, 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty budowlane zgodne z dokumentacją techniczną, 4) roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, ich podłączenia do sieci, 5) prace wykończeniowe i montaż wyposażenia, 6) procedury prób i odbiory.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45110000-1, 45223500-1, 45320000-6, 45262522-6, 45261100-5, 45421152-4, 45410000-4, 45421000-4, 45421160-3, 45430000-0, 45442100-8, 45321000-3, 45262100-2, 45233200-1, 45231300-8, 45332000-3, 45331100-7, 45310000-3, 45312311-0, 45112000-5, 45233000-9, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
528455.29

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane "NOWBUD" Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Trześniowska 1
Kod pocztowy: 27-600
Miejscowość: Sandomierz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
528455.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 528455.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 528455.29
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl
tel: 15 847 70 40
fax: 15 847 70 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-05-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 558699-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: UT.271.9.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-05-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 120 dni
Wadium: 12000 ZŁ
Szacowana wartość* 400 000 PLN  -  600 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.koprzywnica.eu
Informacja dostępna pod: http://koprzywnica.bip.gmina.pl/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262522-6 Roboty murarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., CO I ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EW. 2287 UL. SZKOLNA W MIEJSCOWOŚCI KOPRZYWNICA, GMINA KOPRZYWNICA Przedsiębiorstwo Budowlane "NOWBUD" Sp. zo.o.
ul.Trześniowska 1, 27-600 Sandomierz, woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
2018-06-21 528 455,00