Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 560771-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów i części zabezpieczonych do celów procesowych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 63070341000000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  2a , 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu /1366,Tabela.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu /1366,Tabela.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośednictwem operatra pocztowego lub kuriera
Adres:
osobiście lub za pośrednictem kuriera - ul. Dąbowskiego 17a, Poznań, za pośrednictwem operatora pocztowego - ul. Kochanowskiego 2a, Poznań


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów i części zabezpieczonych do celów procesowych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego

Numer referencyjny:
ZZP-2380-41/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla jednostek Policji woj. wielkopolskiego. Szczegółowy zakres świadczonych usług został określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ (dla części od nr 1 do nr 10).


II.5) Główny kod CPV:
50118110-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
98351100-9
60182000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844; 2 inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp. Wojciech Sobczak – tel. 61/841 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl; 3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania ZZP-2380-41/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8 posiada Pani/Pan: 8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1); 8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2); 8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9 nie przysługuje Pani/Panu: 9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 2) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: dotyczy części nr nr 3, 5, 7, 9 i 10 Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego albo zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm).
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: Dotyczy części nr 2, 4, 6, 8 i 10 1. minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony Dotyczy części nr 3, 5, 7, 9 i 10 2 minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; 3 minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton; 4 dźwigiem o udźwigu minimum 5 ton lub innym pojazdem o podobnym przeznaczeniu służącym między innymi do podnoszenia, przeciągania, wciągania na skrajnię drogi pojazdów, które uległy wypadkowi Dotyczy części nr 1 i 10 6 minimum 1 parkingiem utwardzonym1 na powierzchni minimum 150 m², który powinien spełniać niżej wymienione warunki: 6.1 zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą wskazujący, iż jest to parking; 6.2 całodobowe przez wszystkie dni tygodnia przyjmowanie na parking holowanych pojazdów, części oraz innych przedmiotów; 6.3 wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów, o powierzchni zadaszonej minimum 10 m²; 6.4 wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające zabezpieczenie minimum 2 pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 tony; 6.5 minimum 1 wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin, posiadające przyłącze elektryczne i ogrzewanie zapewniające minimum 18 stopni Celsjusza w okresie zimowym, w którym możliwe jest prowadzenie czynności przez eksperta/rzeczoznawcę; 6.6 oświetlony kanał lub najazd lub podnośnik umożliwiający podniesienie i przemieszczenie całego pojazdu oraz urządzenie umożliwiające osuszenie pojazdu; 6.7 teren parkingu powinien być dozorowany na miejscu przez stróża/ochronę lub powinien posiadać całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer. Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt 3.6. jeżeli Wykonawca wykaże w ofercie więcej niż jeden parking, a suma utwardzonej powierzchni będzie odpowiadała wymaganej powierzchni min. 150 m² i każdy z nich będzie spełniał z osobna warunki, o których mowa w pkt V.3.6.1 do V 3.6.7.SIWZ 1 Przez powierzchnię utwardzoną należy rozumieć powierzchnię, na której został wysypany/ułożony materiał utwardzający/stabilizujący, następnie zwałowany, przeciwdziałający powstawaniu kolein i dużych kałuży wody opadowej. Za powierzchnię utwardzoną nie uważa się wewnętrznych dróg dojazdowych do np. biur, warsztatów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy wskaże podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. 2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Do złożenie przedmiotowego oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany będzie każdy wykonawca, który złoży ofertę.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dotyczy części nr 3, 5, 7, 9 i 10 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego albo zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.) – aktualnymi na dzień złożenia oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i świadczenia usługi holowania przez każdego z nich w pełnym zakresie, każdy Wykonawca składa przedmiotowy dokument oddzielnie; w przypadku świadczenia usługi holowania przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy dokument składa ten Wykonawca, który faktycznie będzie świadczył usługę holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Dotyczy części nr 2, 4, 6, 8 i 10 oraz Dotyczy części nr 3, 5, 7, 9 i 10 Wykaz pojazdów przeznaczonych do świadczenia usługi dla potwierdzenia warunku określonego w pkt V.3.1 - V.3.4 SIWZ Dotyczy części nr 1 i 10 Opis oferowanego parkingu dla potwierdzenia warunku określonego w pkt V.3.6. SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, na platformie zakupowej dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV.5 SIWZ: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku od nr 2.1 do 2.10 (dla każdej części osobno) do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. UWAGA: Wszystkie pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Formularz ofertowy winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz nazwy bądź inne wyczerpujące dane wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego. 2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 2.2 ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3.1 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału. 4 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 4.1 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca wskazany w ofercie nie będący innym podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału. 5 Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. V.6.1, o treści określonej w załączniku nr 5.1 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) KryteriaIV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności, zależnych od Zamawiającego; 2) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Jeśli zmiany, o których mowa w lit. a - c powodują zwiększenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a - c. 4) dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy, 5) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości. 6) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy (podmiotu trzeciego), o którym mowa w §1 ust. 7, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 7) dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego wykonania usług; 8) dopuszczalne są zmiany określone w art. 144 ust 1 pkt 1 -6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust 1 -1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnego aneksu. 4. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub więcej części. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp. 4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Parkowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy (przedmiotów) dla KPP Chodzież

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Parkowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy (przedmiotów) dla KPP Chodzież. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1.1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
98351100-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena90,00
Upust”– w % od ceny parkowania/składowania części/innych przedmiotów10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Chodzież

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Chodzież. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50118110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Chodzież

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Chodzież. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50118110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Piła

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Piła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50118110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Piła,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Piła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50118110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Wągrowiec

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Wągrowiec.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50118110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Wągrowiec

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Wągrowiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1.1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50118110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Złotów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Złotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50118110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Złotów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Złotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50118110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Nowy Tomyśl

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Nowy Tomyśl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50118110-9, 60182000-7, 98351100-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena90,00
Upust”– w % od ceny parkowania/składowania części/innych przedmiotów10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510143067-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Komenda Wojewódzka Policji: Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów i części zabezpieczonych do celów procesowych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560771-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 63070341000000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów i części zabezpieczonych do celów procesowych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZZP-2380-41/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów,części zamiennych i innych rzeczy dla jednostek Policji woj. wielkopolskiego. Szczegółowy zakres świadczonych usług został określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ (dla części od nr 1 do nr 10).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
50118110-9


Dodatkowe kody CPV:
98351100-9, 60182000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Parkowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy (przedmiotów) dla KPP Chodzież
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż do w/w części nie została złożona żadna oferta.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Chodzież
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż do w/w części nie została złożona żadna oferta.


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Chodzież
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż do w/w części nie została złożona żadna oferta.


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Piła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
98012.55

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skaczkowska Natalia Pomoc Drogowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wawelska 43G/7
Kod pocztowy: 64-920
Miejscowość: Piła
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
64057.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64057.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64057.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Piła
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż do w/w części nie została złożona żadna oferta


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Wągrowiec
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż do w/w części nie została złożona żadna oferta


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Wągrowiec
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż do w/w części nie została złożona żadna oferta


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Złotów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż do w/w części nie została złożona żadna oferta


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Złotów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż do w/w części nie została złożona żadna oferta


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Nowy Tomyśl
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@po.policja.gov.pl
tel: 61 8412743
fax: 61 8412744
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-06-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 560771-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZZP-2380-41/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-06-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 672 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/
Informacja dostępna pod: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu /1366,Tabela.html
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50118110-9 Usługi holownicze
98351100-9 Usługi parkingowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Piła Skaczkowska Natalia Pomoc Drogowa
ul. Wawelska 43G/7, 64-920 Piła, woj.
2019-07-11 64 057,00