Informacje o przetargu

Zamawiający:
Gmina Stawiguda
Adres: ul. Olsztyńska, 11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl
tel: 895 126 475
fax: 895 126 910
Dane postępowania
ID postępowania: 563686-N-2017
Data publikacji zamówienia: 2017-08-04
Termin składania wniosków: 2017-08-21   
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 15700 ZŁ
Oferty uzupełniające: TAK Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2 Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: bip.stawiguda.pl Informacja dostępna pod: bip.stawiguda.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Uwagi:
[Kliknij dwukrotnie by wprowadzić uwagi]
Uwagi firmowe:
[Kliknij dwukrotnie by wprowadzić uwagi]
Dokumenty SIWZ Dokumenty SIWZ dostępne jedynie z usługą Pocurement Assistance
Dokumenty
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk Roboty Ziemne Mirosław Majka
ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo, woj. warmińsko - mazurskie
319 492,00
Uwagi Uwagi firmowe Dokumenty
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-10-11
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45000000
45231300
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
319 492,00 zł
Minimalna złożona oferta:
319 492,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
319 492,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
502 120,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki Iławskie Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane
ul. Usługowa 8, 14-200 Iława, woj. warmińsko - mazurskie
282 801,00
Uwagi Uwagi firmowe Dokumenty
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-10-11
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
45000000
45231300
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
282 802,00 zł
Minimalna złożona oferta:
282 802,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
282 802,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
426 498,00 zł


Ogłoszenie nr 563686-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

Gmina Stawiguda: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stawiguda, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska  10 , 11034   Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, , e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, , faks 895 126 910.
Adres strony internetowej (URL): bip.stawiguda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.stawiguda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, sekretariat Urzędu Gminy w Stawigudzie (pokój nr 18)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Numer referencyjny: BiZ.271.1.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. CZĘŚĆ I – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (roboty ziemne, ułożenie rurociągów, montaż studni, montaż hydrantów, wykonanie nawiertek, naprawy nawierzchni po wykonanych robotach) o wartości max. 50 % zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dla Części I znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 200 000,00 zł dla Części II znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 120 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli: 1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wybudował: Dla CZEŚCI I minimum jedną sieć wodociągową o długości nie krótszej niż 500 m oraz minimum jedną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości nie krótszej niż 500m, Dla CZEŚCI II minimum jedną sieć wodociągową o długości nie krótszej niż 150 m oraz minimum jedną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości nie krótszej niż 300m, Wykonawca biorący udział w kilku częściach musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze udział. 2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowiskach: Dla CZEŚCI I Kierownik Budowy - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego Dla CZĘŚCI II Kierownik Budowy - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na funkcji kierownika budowy w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na kilka części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ) 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczeniem, że osoby przewidziane do realizacji posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5B do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3) Kserokopia dowodu wniesienia wadium, 4) Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 7B 5) Informacja art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – załącznik nr 7C 6) Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników – załącznik nr 7D 7) Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy wykonania i wartości poszczególnych etapów robót – załącznik nr 8 8) Kosztorys ofertowy uproszczony
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Ustala się wadium: CZĘŚĆ I – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk w wysokości 8 400,00 zł z dopiskiem CZĘŚĆ I – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki w wysokości 7 300,00 zł z dopiskiem CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) sposób przekazania: w siedzibie zamawiającego – pokój nr 14 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 21.08.2017r. godz. 09 : 45. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji, b) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy, e) okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami, f) wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych, g) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych, h) w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia, i) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano - montażowych, zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, j) wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny, k) w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych, l) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg, ł) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano - montażowych, zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, m) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego. Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów. 3. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a/rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie. b/ podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm. c/ w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone 4. Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony. 5. Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku zmiany stawek podatku VAT zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek powszechnie wprowadzonej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. 6. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3- 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 7. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-21, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I - Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk Sieć wodociągowa z rur typu PE PN 10 SDR 17 L o średnicy Dn 90 mm i Dn 50 mm w zakresie: a) koszty kwalifikowane - wodociąg od Zp4 do Hp10, - wodociąg od T-5 do Zp-3 b) koszty niekwalifikowane - wodociąg od Zp5 do Zp6 Sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur typu PP SN 8 Ø200mm w zakresie: a) koszty kwalifikowane - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-10 do S-42, - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-40 do S-44, b) koszty niekwalifikowane - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-16 do S-27, - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-21 do S-58, - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-25 do S-60
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 200
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Warunki rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki Sieć wodociągowa w zakresie: - Sieć wodociągowa PEØ110mm PN10 - Sieć wodociągowa PEØ32mm PN16 Sieć kanalizacji grawitacyjnej w zakresie: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø200mm - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø160mm - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE PN16 Ø160mm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 200
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Warunki rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie nr 500014157-N-2017 z dnia 17-08-2017 r.
Stawiguda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
563686-N-2017

Data:
04.08.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska  10, 11034   Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.
Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/08/2017, godzina: 09:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/08/2017, godzina: 09:45


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
1.2

W ogłoszeniu jest:
Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 21.08.2017r. godz. 09 : 45. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą

W ogłoszeniu powinno być:
Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 23.08.2017r. godz. 09 : 45. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą

 

Ogłoszenie nr 500042024-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
Gmina Stawiguda: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563686-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500014157-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska  10, 11034   Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.
Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BiZ.271.1.14.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. CZĘŚĆ I – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
421508.54

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Roboty Ziemne Mirosław Majka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3
Kod pocztowy: 11-042
Miejscowość: Jonkowo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
319492.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 319.492.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 502119.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
367076.90

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Iławskie Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Usługowa 8
Kod pocztowy: 14-200
Miejscowość: Iława
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
282801.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 282801.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 426497.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.