Ogłoszenie nr 563686-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

Gmina Stawiguda: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stawiguda, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska  10 , 11034   Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, , e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, , faks 895 126 910.
Adres strony internetowej (URL): bip.stawiguda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.stawiguda.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, sekretariat Urzędu Gminy w Stawigudzie (pokój nr 18)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Numer referencyjny:
BiZ.271.1.14.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. CZĘŚĆ I – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45231300-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (roboty ziemne, ułożenie rurociągów, montaż studni, montaż hydrantów, wykonanie nawiertek, naprawy nawierzchni po wykonanych robotach) o wartości max. 50 % zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dla Części I znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 200 000,00 zł dla Części II znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 120 000,00 zł
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli: 1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wybudował: Dla CZEŚCI I minimum jedną sieć wodociągową o długości nie krótszej niż 500 m oraz minimum jedną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości nie krótszej niż 500m, Dla CZEŚCI II minimum jedną sieć wodociągową o długości nie krótszej niż 150 m oraz minimum jedną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości nie krótszej niż 300m, Wykonawca biorący udział w kilku częściach musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze udział. 2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowiskach: Dla CZEŚCI I Kierownik Budowy - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego Dla CZĘŚCI II Kierownik Budowy - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na funkcji kierownika budowy w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na kilka części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ) 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczeniem, że osoby przewidziane do realizacji posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5B do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3) Kserokopia dowodu wniesienia wadium, 4) Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 7B 5) Informacja art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – załącznik nr 7C 6) Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników – załącznik nr 7D 7) Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy wykonania i wartości poszczególnych etapów robót – załącznik nr 8 8) Kosztorys ofertowy uproszczony
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Ustala się wadium: CZĘŚĆ I – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk w wysokości 8 400,00 zł z dopiskiem CZĘŚĆ I – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki w wysokości 7 300,00 zł z dopiskiem CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) sposób przekazania: w siedzibie zamawiającego – pokój nr 14 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 21.08.2017r. godz. 09 : 45. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) KryteriaIV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji, b) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy, e) okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami, f) wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych, g) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych, h) w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia, i) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano - montażowych, zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, j) wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny, k) w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych, l) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg, ł) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano - montażowych, zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, m) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego. Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów. 3. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a/rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie. b/ podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm. c/ w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone 4. Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony. 5. Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku zmiany stawek podatku VAT zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek powszechnie wprowadzonej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. 6. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3- 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 7. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-21, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ I - Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk Sieć wodociągowa z rur typu PE PN 10 SDR 17 L o średnicy Dn 90 mm i Dn 50 mm w zakresie: a) koszty kwalifikowane - wodociąg od Zp4 do Hp10, - wodociąg od T-5 do Zp-3 b) koszty niekwalifikowane - wodociąg od Zp5 do Zp6 Sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur typu PP SN 8 Ø200mm w zakresie: a) koszty kwalifikowane - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-10 do S-42, - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-40 do S-44, b) koszty niekwalifikowane - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-16 do S-27, - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-21 do S-58, - kanalizacja sanitarna grawitacyjna od S-25 do S-60

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45231300-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 200
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Warunki rękojmi40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki Sieć wodociągowa w zakresie: - Sieć wodociągowa PEØ110mm PN10 - Sieć wodociągowa PEØ32mm PN16 Sieć kanalizacji grawitacyjnej w zakresie: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø200mm - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø160mm - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE PN16 Ø160mm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45231300-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 200
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Warunki rękojmi40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500014157-N-2017 z dnia 17-08-2017 r.
Stawiguda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
563686-N-2017

Data:
04.08.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska  10, 11034   Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.
Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/08/2017, godzina: 09:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/08/2017, godzina: 09:45


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
1.2

W ogłoszeniu jest:
Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 21.08.2017r. godz. 09 : 45. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą

W ogłoszeniu powinno być:
Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 23.08.2017r. godz. 09 : 45. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą

 

Ogłoszenie nr 500042024-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
Gmina Stawiguda: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563686-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500014157-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska  10, 11034   Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.
Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BiZ.271.1.14.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. CZĘŚĆ I – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk CZĘŚĆ II – Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
421508.54

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Roboty Ziemne Mirosław Majka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3
Kod pocztowy: 11-042
Miejscowość: Jonkowo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
319492.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 319.492.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 502119.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
367076.90

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Iławskie Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Usługowa 8
Kod pocztowy: 14-200
Miejscowość: Iława
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
282801.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 282801.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 426497.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Olsztyńska, 11-034 Stawiguda
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl
tel: 895 126 475
fax: 895 126 910
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-08-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 563686-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: BiZ.271.1.14.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-08-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 15700 ZŁ
Szacowana wartość* 523 333 PLN  -  785 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: bip.stawiguda.pl
Informacja dostępna pod: bip.stawiguda.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk Roboty Ziemne Mirosław Majka
ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo, woj. warmińsko - mazurskie
2017-10-11 319 492,00
Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki Iławskie Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane
ul. Usługowa 8, 14-200 Iława, woj. warmińsko - mazurskie
2017-10-11 282 801,00