Ogłoszenie nr 563768-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

Powiatowy Zarząd Dróg: Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie zimowym 2017-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny 19168726000000, ul. ul. Mickiewicza  9 , 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562-34-61, , e-mail pzdstg@pzdstg.alpha.pl, , faks (058) 562-34-62.
Adres strony internetowej (URL): www.pzdstg.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pzdstg.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzdstg.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Mieckiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie zimowym 2017-2018

Numer referencyjny:
PZD.404.22.2017.PCh

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na: Prowadzeniu dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie 2017-2018 2. Prowadzeniu dyżurów zimowego utrzymania dróg jest wykonywane w celu: kierowania usługami przy odśnieżaniu dróg, kierowania usługami przy usuwaniu śliskości na drogach, obsługi punktu informacji drogowej. II. DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Dla potrzeb prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien zatrudnić odpowiednio wyszkolonych dyżurnych w ilości niezbędnej min. 3 osoby do zapewnienia fachowego prowadzenia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg w PZD Starogard Gdański. 2. Osoby które skierowane będą przez Wykonawcę do bezpośredniej realizacji zamówienia (prowadzenia dyżurów), powinny spełniać niżej wymienione wymagania: - posiadać doświadczenie przy prowadzeniu zimowego utrzymania dróg - wymagany staż pracy minimum 1 okres zimowy (sezon zimowy trwa w miesiącach listopad - marzec) - posiadać niezbędny zakres wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg - znać układ sieci drogowej administrowanej przez zamawiającego - znać obsługę komputera w zakresie łączności internetowej - posiadać aktualne prawo jazdy kategorii B - posiadać aktualne badania lekarskie oraz udokumentowane przeszkolenie wstępne w zakresie bhp i p.poż. przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1.Planowany termin realizacji zamówienia  rozpoczęcie: 15 października 2017 r.  zakończenie: 15 kwietnia 2018 r. 2.Godziny pełnienia dyżurów: 1) m-c październik:  w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00  w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 2) m-c listopad:  w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00  w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 3) m-c grudzień:  w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00  w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00  w okresie świątecznym /22–31 grudnia/ w godz. od 0:00 do 24:00 4) m-c styczeń:  01 stycznia w godz. od 0:00 do 24:00  w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00  w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 5) m-c luty:  w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00  w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 6) m-c marzec:  w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00  w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 7) m-c kwiecień:  w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00  w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00. 3. Zakres zamówienia obejmuje 3 220 godzin pracy a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych i drogowych Zamawiający może zwiększyć ilość godzin pracy do 3 360. Praca będzie się odbywała zgodnie z harmonogramem dyżurów. IV. MIEJSCE PROWADZENIA DYŻURÓW Dyżury prowadzone będą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Mickiewicza 9 – pok. nr 2. V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom, przez których wykonuje przedmiot umowy ubezpieczenia OC i NW w całym okresie obowiązywania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową. 3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotowej umowy, b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonywaną usługą. 4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na pełnieniu dyżurów były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia). 6.Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale V SIWZ i dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wyznaczeni pracownicy do prowadzenia dyżurów muszą być zaakceptowani przez Dyrektora PZD Starogard Gdański. Akceptacja będzie wynikiem przeprowadzonej rozmowy wstępnej z kandydatami na dyżurnych/dyspozytora. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiadomości i możliwości niedopuszczenia do pełnienia funkcji dyżurnych, w przypadku braku wymaganych wiadomości i umiejętności. W przypadku nierzetelnego wykonywania obowiązków przez dyżurnego/dyspozytora, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany dyżurnego/dyspozytora. 2. Zapewnienie zmianowości pracy dyżurnych, respektując obowiązujący ich czas pracy i wymogi kodeksu pracy. 3. Bieżąca kontrola obecności dyżurnych podczas świadczenia usługi. 4. Zapoznanie dyżurnych/dyspozytora z Planem ZUD. 5. Wskazanie osoby do kontaktu z tytułu właściwej realizacji umowy. 6. Sporządzanie tygodniowych (poniedziałek – niedziela) grafików zmian pracy dyżurnych i ich aktualizacja w przypadku nieobecności oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w każdy czwartek. VII. OBOWIĄZKI DYŻURNEGO Do podstawowych obowiązków dyżurnego należeć będzie prowadzenie dyżurów, a w szczególności: a) systematyczna kontrola warunków atmosferycznych, b) prowadzenie i nadzorowanie usług przy utrzymania stanu nawierzchni dróg powiatowych sprzętem będącym w dyspozycji PZD Starogard Gdański, według standardów ustalonych w Planie Zimowego Utrzymania Dróg w sezonie 2017-2018, c) dysponowanie pojazdami i sprzętem według obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg, d) kontaktowanie się z posterunkami Policji z terenu powiatu starogardzkiego oraz posterunkiem straży miejskiej itp. w celu zdobycia informacji o stanie dróg i konieczności wysyłania pojazdów z ZUD, e) w razie potrzeby wzywanie do pracy kierowców piaskarek, pługów, ładowarek, f) prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zimowego utrzymania dróg, na podstawie której można będzie określić jej przebieg, podjęte czynności, pracę sprzętu, zużycie materiału do likwidacji śliskości zimowej, utrudnienia na drogach powstałe w trakcie zmiany, oraz inne zdarzenia mające wpływ na sytuacje występujące na drogach, g) w dni robocze przekazywanie dyżurów pracownikowi PZD Starogard Gdański po zakończeniu rannej zmiany w godzinach 9:30 – 10:00 celem kontynuacji prac ZUD, h) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania dróg, i) znajomość sieci dróg powiatowych oraz utrudnień w ich przejezdności, j) udzielanie informacji o przejezdności dróg powiatowych jednostkom policji, straży pożarnej, pogotowia, transportu publicznego, mediom, przewoźnikom, prywatnym użytkownikom dróg, k) zgłaszanie Dyrektorowi PZD Starogard Gdański problemów, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie zimowego utrzymania dróg, l) wykonywanie poleceń Dyrektora PZD Starogard Gdański w zakresie zimowego utrzymania dróg. VIII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby prowadzenia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg w siedzibie PZD Starogard Gdański wydzielone pomieszczenie (dyżurkę) i wyposaży je w: a) środki łączności (telefon, fax, radio CB), b) komputer z dostępem do portalu z prognozą pogody oraz oprogramowania do śledzenia położenia pojazdów za pomocą GPS c) termometr zewnętrzny i wewnętrzny d) mapę sieci dróg objętych utrzymaniem z zaznaczonymi standardami zimowego utrzymania, e) plan zimowego utrzymania dróg, f) dziennik pracy sprzętu i dyżurnego, g) dziennik meldunków i ewidencji dyżurów. 2. Zamawiający przeszkoli zaakceptowanych dyżurnych w zakresie posługiwania się programem do obsługi GPS. 3. Przeszkolenie dyżurnych w zakresie ich obowiązków i uprawnień nastąpi przed rozpoczęciem świadczenia usług przy współudziale dyspozytora i wykonawcy po uprzednim przedłożeniu pełnego wykazu dyżurnych wraz z aktualnymi numerami kontaktowymi i powiadomieniu o terminie szkolenia. IX. OBMIAR USŁUGI Obmiar usługi będzie określać faktyczny zakres czasu pracy Wykonawcy zgodnie z dziennikiem pracy dyżurnego i dziennikiem ewidencji dyżurów, w jednostkach ustalonych w Formularzu ofertowym. X. INFORMACJE DODATKOWE 1. Dyżurni mają zakaz używania powierzonego im sprzętu w celach prywatnych. Dotyczy to między innymi: a) prowadzenia rozmów prywatnych przez telefon udostępniony przez Zamawiającego. b) używania Internetu w celach prywatnych w szczególności wchodzenia na strony internetowe o niedozwolonych treściach na podstawie stosownych przepisów, ściągania i udostępniania plików objętych prawami autorskimi oraz chronionych na podstawie innych przepisów. c) instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na powierzonym komputerze bez zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezastosowanie się dyżurnych do w/w zapisów, łącznie z odpowiedzialnością karną i materialną. 3. Zamawiający będzie refakturował Wykonawcy koszty wykonanych nieuzasadnionych połączeń telefonicznych przez dyżurnych podczas ich pracy. 4. Podczas pracy dyżurnych w PZD Starogard Gdański obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób obcych w pomieszczeniach służbowych. 5. Obowiązki dyżurnego obciążają Wykonawcę. 6. Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie rejestratora rozmów będącego własnością Wykonawcy pod numer telefonu 58/532-14-01 na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie majątku PZD Starogard Gdański znajdującego się w pokoju dyżurów podczas wykonywania usługi objętej zamówieniem.


II.5) Główny kod CPV:
71700000-5

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia podlegającego powtórzeniu usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2017-10-15   lub
zakończenia:
2018-04-15


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: I Zdolność zawodowa Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem i wartością usługą będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. polegające na prowadzeniu dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych lub wojewódzkich lub krajowych przez okres co najmniej listopad-marzec lub na koordynowaniu prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych lub wojewódzkich lub krajowych w okresie co najmniej listopad-marzec. II. Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej: Koordynator usług zimowego utrzymania dróg – 1 osoba – posiadająca doświadczenie co najmniej w 1 sezonie zimowym (w okresie co najmniej listopad-marzec) jako koordynator usług zimowego utrzymania dróg lub koordynator punktu informacji drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 3) Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. 4) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 Rozdziału II SIWZ. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). Wadium musi być wniesione na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym o/ Starogard Gdański nr 94 8340 0001 0005 5420 2000 0004 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). W przypadku wniesienia przez Wykonawców wspólnie składających ofertę wadium w innej formie niż pieniądz, gwarancja/poręczenie winno być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie zawodowe Koordynatora usług40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-21, godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZD.404.22.2017.PCh. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500027556-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.
Powiatowy Zarząd Dróg: Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie zimowym 2017-2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563768-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 19168726000000, ul. ul. Mickiewicza  9, 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562-34-61, e-mail pzdstg@pzdstg.alpha.pl, faks (058) 562-34-62.
Adres strony internetowej (url): www.pzdstg.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie zimowym 2017-2018

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
PZD.404.22.2017.PCh

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na: Prowadzeniu dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie 2017-2018 2. Prowadzeniu dyżurów zimowego utrzymania dróg jest wykonywane w celu: kierowania usługami przy odśnieżaniu dróg, kierowania usługami przy usuwaniu śliskości na drogach, obsługi punktu informacji drogowej. II. DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Dla potrzeb prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien zatrudnić odpowiednio wyszkolonych dyżurnych w ilości niezbędnej min. 3 osoby do zapewnienia fachowego prowadzenia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg w PZD Starogard Gdański. 2. Osoby które skierowane będą przez Wykonawcę do bezpośredniej realizacji zamówienia (prowadzenia dyżurów), powinny spełniać niżej wymienione wymagania: - posiadać doświadczenie przy prowadzeniu zimowego utrzymania dróg - wymagany staż pracy minimum 1 okres zimowy (sezon zimowy trwa w miesiącach listopad - marzec) - posiadać niezbędny zakres wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg - znać układ sieci drogowej administrowanej przez zamawiającego - znać obsługę komputera w zakresie łączności internetowej - posiadać aktualne prawo jazdy kategorii B - posiadać aktualne badania lekarskie oraz udokumentowane przeszkolenie wstępne w zakresie bhp i p.poż. przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1.Planowany termin realizacji zamówienia rozpoczęcie: 15 października 2017 r. zakończenie: 15 kwietnia 2018 r. 2.Godziny pełnienia dyżurów: 1) m-c październik: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 2) m-c listopad: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 3) m-c grudzień: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 w okresie świątecznym /22–31 grudnia/ w godz. od 0:00 do 24:00 4) m-c styczeń: 01 stycznia w godz. od 0:00 do 24:00 w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 5) m-c luty: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 6) m-c marzec: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 7) m-c kwiecień: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00. 3. Zakres zamówienia obejmuje 3 220 godzin pracy a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych i drogowych Zamawiający może zwiększyć ilość godzin pracy do 3 360. Praca będzie się odbywała zgodnie z harmonogramem dyżurów. IV. MIEJSCE PROWADZENIA DYŻURÓW Dyżury prowadzone będą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Mickiewicza 9 – pok. nr 2. V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom, przez których wykonuje przedmiot umowy ubezpieczenia OC i NW w całym okresie obowiązywania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową. 3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotowej umowy, b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonywaną usługą. 4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na pełnieniu dyżurów były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)(przynajmniej na okres realizacji zamówienia). 6.Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale V SIWZ i dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wyznaczeni pracownicy do prowadzenia dyżurów muszą być zaakceptowani przez Dyrektora PZD Starogard Gdański. Akceptacja będzie wynikiem przeprowadzonej rozmowy wstępnej z kandydatami na dyżurnych/dyspozytora. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiadomości i możliwości niedopuszczenia do pełnienia funkcji dyżurnych, w przypadku braku wymaganych wiadomości i umiejętności. W przypadku nierzetelnego wykonywania obowiązków przez dyżurnego/dyspozytora, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany dyżurnego/dyspozytora. 2. Zapewnienie zmianowości pracy dyżurnych, respektując obowiązujący ich czas pracy i wymogi kodeksu pracy. 3. Bieżąca kontrola obecności dyżurnych podczas świadczenia usługi. 4. Zapoznanie dyżurnych/dyspozytora z Planem ZUD. 5. Wskazanie osoby do kontaktu z tytułu właściwej realizacji umowy. 6. Sporządzanie tygodniowych (poniedziałek – niedziela) grafików zmian pracy dyżurnych i ich aktualizacja w przypadku nieobecności oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w każdy czwartek. VII. OBOWIĄZKI DYŻURNEGO Do podstawowych obowiązków dyżurnego należeć będzie prowadzenie dyżurów, a w szczególności: a) systematyczna kontrola warunków atmosferycznych, b) prowadzenie i nadzorowanie usług przy utrzymania stanu nawierzchni dróg powiatowych sprzętem będącym w dyspozycji PZD Starogard Gdański, według standardów ustalonych w Planie Zimowego Utrzymania Dróg w sezonie 2017-2018, c)dysponowanie pojazdami i sprzętem według obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg, d) kontaktowanie się z posterunkami Policji z terenu powiatu starogardzkiego oraz posterunkiem straży miejskiej itp. w celu zdobycia informacji o stanie dróg i konieczności wysyłania pojazdów z ZUD, e) w razie potrzeby wzywanie do pracy kierowców piaskarek, pługów, ładowarek, f) prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zimowego utrzymania dróg, na podstawie której można będzie określić jej przebieg, podjęte czynności, pracę sprzętu,zużycie materiału do likwidacji śliskości zimowej, utrudnienia na drogach powstałe w trakcie zmiany, oraz inne zdarzenia mające wpływ na sytuacje występujące na drogach, g) w dni robocze przekazywanie dyżurów pracownikowi PZD Starogard Gdański po zakończeniu rannej zmiany w godzinach 9:30 – 10:00 celem kontynuacji prac ZUD, h) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania dróg, i) znajomość sieci dróg powiatowych oraz utrudnień w ich przejezdności, j) udzielanie informacji o przejezdności dróg powiatowych jednostkom policji, straży pożarnej, pogotowia, transportu publicznego, mediom, przewoźnikom,prywatnym użytkownikom dróg, k) zgłaszanie Dyrektorowi PZD Starogard Gdański problemów, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie zimowego utrzymania dróg, l) wykonywanie poleceń Dyrektora PZD Starogard Gdański w zakresie zimowego utrzymania dróg. VIII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby prowadzenia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg w siedzibie PZD Starogard Gdański wydzielone pomieszczenie (dyżurkę) i wyposaży je w: a)środki łączności (telefon, fax, radio CB), b) komputer z dostępem do portalu z prognozą pogody oraz oprogramowania do śledzenia położenia pojazdów za pomocą GPS c) termometr zewnętrzny i wewnętrzny d) mapę sieci dróg objętych utrzymaniem z zaznaczonymi standardami zimowego utrzymania, e) plan zimowego utrzymania dróg, f) dziennik pracy sprzętu i dyżurnego, g) dziennik meldunków i ewidencji dyżurów. 2. Zamawiający przeszkoli zaakceptowanych dyżurnych w zakresie posługiwania się programem do obsługi GPS. 3. Przeszkolenie dyżurnych w zakresie ich obowiązków i uprawnień nastąpi przed rozpoczęciem świadczenia usług przy współudziale dyspozytora i wykonawcy po uprzednim przedłożeniu pełnego wykazu dyżurnych wraz z aktualnymi numerami kontaktowymi i powiadomieniu o terminie szkolenia. IX. OBMIAR USŁUGI Obmiar usługi będzie określać faktyczny zakres czasu pracy Wykonawcy zgodnie z dziennikiem pracy dyżurnego i dziennikiem ewidencji dyżurów, w jednostkach ustalonych w Formularzu ofertowym. X. INFORMACJE DODATKOWE 1. Dyżurni mają zakaz używania powierzonego im sprzętu w celach prywatnych. Dotyczy to między innymi: a) prowadzenia rozmów prywatnych przez telefon udostępniony przez Zamawiającego. b) używania Internetu w celach prywatnych w szczególności wchodzenia na strony internetowe o niedozwolonych treściach na podstawie stosownych przepisów, ściągania i udostępniania plików objętych prawami autorskimi oraz chronionych na podstawie innych przepisów. c) instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na powierzonym komputerze bez zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezastosowanie się dyżurnych do w/w zapisów, łącznie z odpowiedzialnością karną i materialną. 3. Zamawiający będzie refakturował Wykonawcy koszty wykonanych nieuzasadnionych połączeń telefonicznych przez dyżurnych podczas ich pracy. 4. Podczas pracy dyżurnych w PZD Starogard Gdański obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób obcych w pomieszczeniach służbowych. 5. Obowiązki dyżurnego obciążają Wykonawcę. 6. Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie rejestratora rozmów będącego własnością Wykonawcy pod numer telefonu 58/532-14-01 na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie majątku PZD Starogard Gdański znajdującego się w pokoju dyżurów podczas wykonywania usługi objętej zamówieniem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71700000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
100262.40

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "ALFA GUARD SECURITY" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@alfaguard.eu
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Kod pocztowy: 83-262
Miejscowość: Czarna Woda
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
108283.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108283.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108283.39
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Mickiewicza, 83-200 Starogard Gdański
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: pzdstg@pzdstg.alpha.pl
tel: (058) 562-34-61
fax: (058) 562-34-62
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-08-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 563768-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: PZD.404.22.2017.PCh
Data publikacji zamówienia: 2017-08-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 237 dni
Wadium: 2000 ZŁ
Szacowana wartość* 66 666 PLN  -  100 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.pzdstg.pl
Informacja dostępna pod: www.pzdstg.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie zimowym 2017-2018 "ALFA GUARD SECURITY" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, woj. pomorskie
2017-09-12 108 283,00