TITytułPolska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
NDNr dokumentu56681-2018
PDData publikacji07/02/2018
OJDz.U. S26
TWMiejscowośćSZCZECINEK
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany05/02/2018
DTTermin19/03/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OCPierwotny kod CPV77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RCKod NUTSPL426
PL636
IAAdres internetowy (URL)www.szczecinek.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

07/02/2018    S26    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2018/S 026-056681

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Szczecinek
78-400
Polska
Osoba do kontaktów: Edward Nowik
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301
Kod NUTS: PL426


Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Czaplinek, Dretyń, Osusznica, Złocieniec, Trzebielino.

Numer referencyjny: ZR.270.1.1.2018
II.1.2)Główny kod CPV
77231000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Czaplinek, Dretyń, Osusznica, Złocieniec, Trzebielino.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 225 550.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu (dalej: PUL) na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Czaplinek.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Czaplinek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Czaplinek (obręby leśne: Piława, Czaplinek) dla powierzchni ogólnej 15712 ha.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla każdego z projektów PUL w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez Wykonawcę aktualnego certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 14001 lub innego porównywalnego w zakresie wykonywania pul i innych opracowań zw. z ochroną przyrody / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 885 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień o których mowa nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium, w wysokości: 37 000.00 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu jest wnoszone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Dretyń.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Dretyń.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Dretyń (obręb leśny: Dretyń) dla powierzchni ogólnej 14925 ha.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla każdego z projektów PUL w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez Wykonawcę aktualnego certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 14001 lub innego porównywalnego w zakresie wykonywania pul i innych opracowań zw. z ochroną przyrody / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 425 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień o których mowa nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium, w wysokości: 28 000.00 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu jest wnoszone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Osusznica.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Osusznica.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Osusznica (obręby leśne: Osusznica, Chociński Młyn, Sierżno) dla powierzchni ogólnej 25038 ha.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla każdego z projektów PUL w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez wykonawcę aktualnego certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 14001 lub innego porównywalnego w zakresie wykonywania pul i innych opracowań zw. z ochroną przyrody / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 916 850.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień o których mowa nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium, w wysokości: 38 000.00 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu jest wnoszone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Złocieniec.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Złocieniec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Złocieniec (obręb leśny: Złocieniec) dla powierzchni ogólnej 14535 ha.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla każdego z projektów PUL w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez wykonawcę aktualnego certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 14001 lub innego porównywalnego w zakresie wykonywania pul i innych opracowań zw. z ochroną przyrody / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 531 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień o których mowa nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium, w wysokości: 30 000.00 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu jest wnoszone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Trzebielino.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Trzebielino.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2029 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictwa Trzebielino (obręby leśne: Trzebielino, Wiatrołom) dla powierzchni ogólnej 19644 ha.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla każdego z projektów PUL w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez wykonawcę aktualnego certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 14001 lub innego porównywalnego w zakresie wykonywania pul i innych opracowań zw. z ochroną przyrody / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 466 700.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień o których mowa nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium, w wysokości: 29 000.00 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu jest wnoszone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie wykonawcy z postępowania może nastąpić na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wykonawca przedkłada oświadczenie JEDZ oraz dokumenty określone rozp. Min. Rozwoju z dn. 26.7.2016 w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że.

— dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową - nie mniejszą niż 300 000 PLN w przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia lub nie mniejszą niż 600 000 PLN w przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia i więcej (wielokrotność 300 tys. zł),

— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 500 000 złotych w przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia lub co najmniej 1 000 000 PLN w przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia i więcej (wielokrotność 500 tys. zł).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek ten w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że:

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie).

Zrealizował należycie co najmniej trzy projekty planów urządzenia lasu (PUL) dla nadleśnictw Lasów Państwowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska, na kwotę nie mniejszą niż 1 100 000 PLN brutto;

Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:

— co najmniej 4 osobami do wykonania każdej z części zamówienia, posiadające co najmniej czteroletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw Lasów Państwowych oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie wyższe magisterskie (lub licencjackie) o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.) lub średnie leśne,

— co najmniej dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), 1 osobą do wykonania każdej z części zamówienia - do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia w ramach nadleśnictwa. Osoby te muszą posiadać co najmniej dziesięcioletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw Lasów Państwowych, w tym co najmniej pięć lat sprawującą nadzór nad tymi pracami oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie wyższe magisterskie (lub licencjackie) o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.) lub średnie leśne.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej, na każdą część zamówienia.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. Zm.).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Biuro RDLP w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek - Mała sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informuje się, że kwota podana w dziale II pkt II.1.5) uwzględnia wartość zamówień (max do 50 %), o których mowa w art. 67.1. pkt 6 Pzp. Zamawiający nie zamierza: 1. zawierać umowy ramowej; 2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; 3. zastosować aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2018
Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5668120181
ID postępowania Zamawiającego: ZR.270.1.1.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-02-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej