Ogłoszenie nr 568245-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Zadanie A – Przedszkole Nr 1, Zadanie B - Przedszkole Nr 4, Zadanie C - Przedszkole Nr 29.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa Górnicza, krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna  21 , 41-300  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, parter, stanowisko nr 13 – INFORMACJA


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Zadanie A – Przedszkole Nr 1, Zadanie B - Przedszkole Nr 4, Zadanie C - Przedszkole Nr 29.

Numer referencyjny:
ZP.WIR.271.4.25.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i termomodernizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: 1. Zadanie A: - Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Górniczej przy ul. 1 Maja 6 (dz. nr 12/1, 13/3, 14/1, 15/3, 16 k.m. 99). W zakres prac wchodzą prace objęte wykonaną dokumentacją projektową, w tym m.in.: - wymiana okien i drzwi, - ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, - ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, - wykonanie izolacji schodów i podestów, - wykonanie opaski wokół budynku, - modernizacja wentylacji grawitacyjnej, - modernizacja sanitariatów, pomieszczeń kuchennych, parkietów w salach, - malowanie ścian i sufitów, - modernizacja instalacji elektrycznej, c.o., węzła cieplnego, wod-kan, hydrantowej, - roboty ogólnobudowlane, 2. Zadanie B - Przedszkole Nr 4 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Cieszkowskiego 20A ( Dz. nr 30, 62, k.m. 36). W zakres prac wchodzą prace objęte wykonaną dokumentacją projektową, w tym m.in.: - wymiana okien i drzwi, - docieplenie przegród budowlanych, - wykonanie opaski wokół budynku, izolacji tarasów, schodów, podestów, - modernizacja pomieszczeń kuchennych, sanitariatów, podłóg w salach dydaktycznych, - malowanie ścian i sufitów, - modernizacja wentylacji grawitacyjnej, - modernizacja instalacji elektrycznej, c.o., węzła cieplnego, wod-kan, hydrantowej, - wykonanie systemu monitorowania i sterowania instalacją c.o., - zagospodarowanie terenu, - roboty ogólnobudowlane. 3. Zadanie C - Przedszkole Nr 29 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ludowej 4 (Dz. nr 5, k.m. 129). W zakres prac wchodzą prace objęte wykonaną dokumentacją projektową, w tym m.in.: - wymiana okien i drzwi, - wykonanie docieplenia przegród budowlanych, - wykonanie izolacji tarasów, schodów, podestów, opaski wokół budynku, - malowanie ścian i sufitów, - modernizacja wentylacji grawitacyjnej, - wymiana instalacji c.o., cwu, wod-kan, - modernizacja węzła cieplnego, - wykonanie systemu monitorowania i sterowania instalacją c.o., - wymiana instalacji odgromowej, - modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia zewnętrznego i ewakuacyjnego, - wykonanie wydzieleń pożarowych w obiekcie, - wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych, - roboty ogólnobudowlane. 4. Zamówienie będzie realizowane na podstawie: - specyfikacji istotnych warunków zamówienia, -postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, -przedmiarów robót, - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - projektów budowlanych i wykonawczych Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Rozwiązania równoważne: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały). 6.Ubezpieczenie: Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 7.Gwarancja i rękojmia: Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres nie krótszy niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego zadania. Na wszystkie zabudowane urządzenia posiadające gwarancję producenta Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres nie krótszy niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego zadania. Pozostałe zapisy dotyczące gwarancji oraz rękojmi uregulowane zostały w § 20 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm.). 9. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Wymaganie nie dotyczy Kierowników Budowy i Robót. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 12 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Personel obcojęzyczny. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim. 11. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt uwzględnia dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów i wydzielonych toalet. 12. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45300000-0
45400000-1
45453000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym określonym odpowiednio dla części A w pkt. 3.3.1. SIWZ, części B w pkt. 3.3.2. SIWZ, części C w pkt. 3.3.3. SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych robót może wynieść maksymalnie do 100% wartości zamówienia podstawowego danej części. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych: - Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. - Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie na zamówienie podstawowe, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową stosując KNR, KNNR i kalkulacja własne z uzgodnionymi z Zamawiającym wielkościami nakładów rzeczowych. Stawka robocizny kosztorysowej (R-g) oraz wielkości narzutów: Kosztów pośrednich (Kp), Zysku (Zysku) i Kosztów zakupu (Kz) przyjęte w ofercie złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe podlegać będą poniższym modyfikacjom: Jeżeli na dzień sporządzania oferty na zamówienie podobne wydawnictwo Sekocenbud (Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego) poda niższą średnią stawkę robocizny kosztorysowej w skali kraju od przyjętej w ofercie na zamówienie podstawowe, wówczas wykonawca zobligowany jest do przyjęcia średnich stawek, dla każdego rodzaju robót, podanych w Sekocenbudzie . Jeżeli na dzień sporządzania oferty na zamówienie podobne wydawnictwo Sekocenbud (Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego) poda niższe średnie wielkości wskaźników Kp, Zysku lub Kz od przyjętych w ofercie na zamówienie podstawowe wówczas wykonawca zobligowany jest do przyjęcia średnich wskaźników podanych w Sekocenbudzie Narzuty będą liczone wg formuł: Kp : % od R-g + S, Zysk : % od R-g + S + Kp, Kz : % od M, Rg : zł. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z aktualnego na dzień opracowania kosztorysu wydawnictwa Sekocenbud. Do cen materiałów będzie doliczany narzut Kz. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżleli taka na fakturze istnieje) + narzut Kz. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. Do cen sprzętu przyjętych z wydawnictwa Sekocenbud będzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzętu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen najmu dostawców, ze stron internetowych, z ofert handlowych. Do tak przyjętych cen nie będą doliczane żadne narzuty. Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie robót.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
240


II.9) Informacje dodatkowe:
Uszczegółowienie sekcji II.8) ogłoszenia: Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy Termin realizacji zamówienia – wg. oferty, nie wcześniej niż 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i nie później niż 240 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Termin zakończenia obowiązywania Umowy określa się na: 60 dni roboczych od terminu realizacji zamówienia. Uwaga: Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.2.3. SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - min. 2 roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, i każda z nich obejmująca wszystkie z niżej wymienionych robót: - docieplenie przegród zewnętrznych; - przebudowę lub rozbudowę lub montaż instalacji c.o.; - wymianę lub montaż stolarki okiennej lub drzwiowej; - roboty konstrukcyjno-budowlane. Uwagi: 1. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. 3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 8.2.3.1. SIWZ, będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać zakres robót, w wykonaniu którego faktycznie uczestniczył. 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj.: -min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności, -min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności, -min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności, Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania więcej niż jednego uprawnienia przez jedną osobę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 8.2.2. SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania); 2. Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną polegającą na obliczaniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT. Wskazane jest wykonanie zbiorczego zestawienia kosztorysów ofertowych. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium; 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 5. Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zestawienie materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (o ile Wykonawca zastosuje materiały równoważne).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części A – 90 000,00 zł, dla części B – 80 000,00 zł, dla części C – 79 000,00 zł, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp i musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena (C)60,00
Doświadczenie Kierownika Budowy (D30,00
Termin realizacji (T10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. - Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni lub utrzymujących się temperatur powietrza poniżej -5 oC przez okres min. 7 dni . Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z ich technologią, - Konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania, Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót, - Konieczności wykonania zamówień uzupełniających, - Opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy, - Opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, decyzji (w tym uzgodnień z PSP w zakresie konieczności uzyskania wymaganych odstępstw), opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów, - Konieczności wykonania robót dodatkowych wynikłych ze zmian w projekcie na wskutek zaleceń i wytycznych PSP oraz konieczności dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.poż., - Konieczności zmiany zakresu robót wynikłych z aktualizacji dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu, - Pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową, Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy, - Wystąpienie w trakcie wykonywania umowy nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie), - Zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. - Zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.), skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas potrzebny na usunięcie powstałych utrudnień. - Protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. - W przypadku konieczności dokonania zmiany lub przygotowania innych niż wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia analiz w wyniku wymagań instytucji zewnętrznych, o ile wprowadzenie zmian będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie Strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). - W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności: a) przewlekłości wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) za odmowę, o której mowa w pkt b) powyżej, Strony będą również uważały odmowę udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji – w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy — zmianie może ulec termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. - W przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy, np. w związku z nowymi planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną Umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). - Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. - Zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. - Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 1.2. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy– w przypadku zmiany: 1.2.1. stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy: 1.2.1.1. w przypadku zwiększenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy, 1.2.1.2. w przypadku zmniejszenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. 1.2.2. stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy: 1.2.3. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 1.2.4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 1.2.5. jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 1.2.2., 1.2.3. i 1.2.4. będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim wnioskiem do drugiej strony Umowy. Zmiana umowy w zakresie powyższych punktów może nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 1.2.6. do wniosku o zmianę wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt. 1.2.3. i 1.2.4., należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno - prawne. Lista musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 1.2.7. zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt. 1.2.2., 1.2.3. i 1.2.4. będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 30 dni od dnia jej przedłożenia druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 1.2.8. Strony zgłoszą w terminie określonym w pkt. 1.2.7. pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w pkt. 1.2.6. nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia Wykonawcy, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 1.2.9. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w pkt.1.2.7. zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 1.2.10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji opisanej w pkt. 1.2.6. wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w pkt. 1.2.6. Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. 1.2.11. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w pkt. 1.2.6., aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 1.2.12. Zmiany i aktualizacji rozwiązań projektowych i dokumentacji projektowej z uwagi na postęp technologiczny, zakresu robót, zmiany obowiązujących przepisów lub konieczności opracowania np. ekspertyz, opinii itp. 1.3. inne zmiany do umowy: - zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień równoważnych i doświadczenia zawodowego Kierownika budowy określonego w SIWZ do przedmiotowego postępowania. - zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. - zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, - wystąpienia konieczności poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmian technologii, - Roboty dodatkowe rozumiane przez Zamawiającego jako roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzące w zakres zamówienia podstawowego (projektu), nawet jeśli nie zostały ujęte w przedmiarze. a) Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. b) Spisanie protokołu konieczności, w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia umownego na skutek robót dodatkowych, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. c) Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. - W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art.144 ustawy Pzp. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy przyczyn, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. 3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: -w pkt. 9.2.1., 9.2.2. SIWZ oraz w pkt. od 9.5.1. do 9.5.3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - w pkt. od 9.4.1 do 9.4.3. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; -w pkt. 9.1.1. i w pkt. 9.3 SIWZ Wykonawcy składają łącznie; -w przypadku dokumentu wymaganego w pkt. 9.4.3.SIWZ Zamawiający dopuszcza przedłożenie jednego dokumentu, wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. II.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % podanej w ofercie ceny brutto na dane zadanie. III.Klauzula informacyjna dot. RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl. 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w Dąbrowie Górniczej: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.”. 3. „Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej (dostępna w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Dane podmiotu/Bezpieczeństwo danych osobowych link: http:// http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/62204) przewiduje prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Dąbrowa Górnicza związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO; 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych, 9. Posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. IV.Uszczegółowienie sekcji IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: Doświadczenie Kierownika Budowy (D) W ramach kryterium doświadczenie Kierownika Budowy (D), o którym mowa w pkt. 8.2.3.2. ppkt 1 SIWZ ocena będzie dokonana na podstawie informacji o doświadczeniu osoby wyznaczonej do pełnienia tej funkcji i wskazanej w Formularzu ofertowym. Do potrzeb oceny niezbędne jest podanie minimum informacji o każdym zadaniu istotnym z punktu widzenia kryterium, w którym wskazana osoba pełniła funkcję Kierownika Budowy tj. nazwa zadania, zakres zadania, wartość zadania, poprzedni Zamawiający. Za wykazane doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji robót budowlanych o wartości min. 3 000.000,00 zł brutto każda, obejmujących swoim zakresem wszystkie z niżej wymienionych robót: - docieplenie przegród zewnętrznych; - przebudowę lub rozbudowę lub montaż instalacji c.o.; - wymianę lub montaż stolarki okiennej lub drzwiowej; - roboty konstrukcyjno-budowlane, Wykonawca może otrzymać od 0 – 30 pkt. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów Wykonawca musi wykazać, że osoba wskazana jako Kierownik Budowy pełniła tę funkcję przy realizacji 5 robót o przedmiocie i wartości j.w. – tj. po 6 pkt za każdą robotę. Termin realizacji (T) Wykonawca winien zadeklarować termin realizacji wyrażony w ilości dni kalendarzowych, przy czym termin nie może być krótszy niż 180 dni i dłuższy niż 240 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Brak deklaracji terminu realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym bądź jego określenie powyżej 240 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku deklaracji terminu realizacji poniżej 180 dni, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 180 dni, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Oferta deklarująca najkrótszy termin realizacji zamówienia, spośród wszystkich ważnych ofert otrzyma 10 pkt. V.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510190290-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Gmina Dąbrowa Górnicza: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Zadanie A – Przedszkole Nr 1, Zadanie B - Przedszkole Nr 4, Zadanie C - Przedszkole Nr 29.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568245-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa Górnicza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna  21, 41-300  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
Adres strony internetowej (url): www.bip-dabrowa-gornicza.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Zadanie A – Przedszkole Nr 1, Zadanie B - Przedszkole Nr 4, Zadanie C - Przedszkole Nr 29.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.WIR.271.4.25.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i termomodernizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: 1. Zadanie A: - Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Górniczej przy ul. 1 Maja 6 (dz. nr 12/1, 13/3, 14/1, 15/3, 16 k.m. 99). W zakres prac wchodzą prace objęte wykonaną dokumentacją projektową, w tym m.in.: - wymiana okien i drzwi, - ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, - ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, - wykonanie izolacji schodów i podestów, - wykonanie opaski wokół budynku, - modernizacja wentylacji grawitacyjnej, - modernizacja sanitariatów, pomieszczeń kuchennych, parkietów w salach, - malowanie ścian i sufitów, - modernizacja instalacji elektrycznej, c.o., węzła cieplnego, wod-kan, hydrantowej, - roboty ogólnobudowlane, 2. Zadanie B - Przedszkole Nr 4 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Cieszkowskiego 20A ( Dz. nr 30, 62, k.m. 36). W zakres prac wchodzą prace objęte wykonaną dokumentacją projektową, w tym m.in.: - wymiana okien i drzwi, - docieplenie przegród budowlanych, - wykonanie opaski wokół budynku, izolacji tarasów, schodów, podestów, - modernizacja pomieszczeń kuchennych, sanitariatów, podłóg w salach dydaktycznych, - malowanie ścian i sufitów, - modernizacja wentylacji grawitacyjnej, - modernizacja instalacji elektrycznej, c.o., węzła cieplnego, wod-kan, hydrantowej, - wykonanie systemu monitorowania i sterowania instalacją c.o., - zagospodarowanie terenu, - roboty ogólnobudowlane. 3. Zadanie C - Przedszkole Nr 29 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ludowej 4 (Dz. nr 5, k.m. 129). W zakres prac wchodzą prace objęte wykonaną dokumentacją projektową, w tym m.in.: - wymiana okien i drzwi, - wykonanie docieplenia przegród budowlanych, - wykonanie izolacji tarasów, schodów, podestów, opaski wokół budynku, - malowanie ścian i sufitów, - modernizacja wentylacji grawitacyjnej, - wymiana instalacji c.o., cwu, wod-kan, - modernizacja węzła cieplnego, - wykonanie systemu monitorowania i sterowania instalacją c.o., - wymiana instalacji odgromowej, - modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia zewnętrznego i ewakuacyjnego, - wykonanie wydzieleń pożarowych w obiekcie, - wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych, - roboty ogólnobudowlane. 4. Zamówienie będzie realizowane na podstawie: 4.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4.2. postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, 4.3. przedmiarów robót, 4.4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 4.5. projektów budowlanych i wykonawczych Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Rozwiązania równoważne 5.1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. 5.2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 5.3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 5.4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 5.5. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 5.6. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały). 6.Ubezpieczenie Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 7.Gwarancja i rękojmia 7.1. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres nie krótszy niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego zadania. 7.2. Na wszystkie zabudowane urządzenia posiadające gwarancję producenta Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres nie krótszy niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego zadania. 7.3. Pozostałe zapisy dotyczące gwarancji oraz rękojmi uregulowane zostały w § 20 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: 8.1.Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) 8.2.Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm.). 9. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 9.1.Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 9.2.Wymaganie nie dotyczy Kierowników Budowy i Robót. 9.3.Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 12 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.. 10. Personel obcojęzyczny W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim. 11. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych Projekt uwzględnia dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów i wydzielonych toalet. 12. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Zamówienie jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45300000-0, 45400000-1, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Zadanie A – Przedszkole Nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
6612365.61

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Bohaterów Monte Cassino 40
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3942989.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3830281.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4309753.83
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Uszczegółowienie sekcji IV.2) Całkowita wartość zamówienia Ogłoszenia: W wartości szacunkowej uwzględniono wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, która wynosi 3 141 129,85 zł.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza:Zadanie B - Przedszkole Nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
7157983.11

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Bohaterów Monte Cassino 40
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4592317.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4292026.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5091034.55
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Uszczegółowienie sekcji IV.2) Całkowita wartość zamówienia Ogłoszenia: W wartości szacunkowej uwzględniono wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, która wynosi 3 020 168,16 zł.


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza:Zadanie C - Przedszkole Nr 29

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
6087271.99

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al.Bohaterów Monte Cassino 40
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3637042.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3637042.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4726149.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Uszczegółowienie sekcji IV.2) Całkowita wartość zamówienia Ogłoszenia: W wartości szacunkowej uwzględniono wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, która wynosi 2 787 079,91 zł.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl
tel: 322 956 700
fax: 32 2625032, 2956700
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-07-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 568245-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.WIR.271.4.25.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 249000 ZŁ
Szacowana wartość* 8 300 000 PLN  -  12 450 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Zadanie A – Przedszkole Nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik
Al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, woj.
2019-09-02 3 942 989,00
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza:Zadanie B - Przedszkole Nr 4 Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik
Al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, woj.
2019-09-02 4 592 317,00
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza:Zadanie C - Przedszkole Nr 29 Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik
Al.Bohaterów Monte Cassino 40 , 42-200 Częstochowa, woj.
2019-09-02 3 637 042,00