Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 570127772-N-2019 z dnia 25-06-2019 r.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku sztabowego nr 128 wraz z infrastruktura towarzyszącą w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej 96A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa  1a, 20-020  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 183 530, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl, faks 261 183 501.
Adres strony internetowej (url): www.rzilublin.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna MON.

I.4) KOMUNIKACJA:


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rzilublin.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Dokumentacja jawna zawiera informacje wrażliwe, więc nie może zostać publikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Sposób udostępnienia dokumentacji jawnej jest określony w SIWZ. Sposób udostepnienia dokumentacji niejawnej o klauzuli "Zastrzeżone" jest okreslony w SIWZ.Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.


Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku sztabowego nr 128 wraz z infrastruktura towarzyszącą w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej 96A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Numer referencyjny:

4.022/19/PO/WB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych


Zamówienie podzielone jest na części:

nieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):


Przedmiotem zamówienia/umowy jest przebudowa budynku nr 128, która będzie obejmować wszystkie potrzeby użytkownika wraz z zachowaniem aktualnych przepisów dla tego typu obiektów oraz stanów granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania, a także zgodnie z wymogami pod względem: - bezpieczeństwa użytkowania, - higieniczno-sanitarnym, - przeciwpożarowym, - zdrowia Użytkowników, - poszanowania energii, - estetyki wizualnej, - dostosowania części pomieszczeń do wymogów ochrony informacji niejawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo
(podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV:
45262700-8


Dodatkowe kody CPV:
45000000-7, 45111300-1, 45443000-4, 45450000-6, 45300000-0, 45312000-7, 45331200-8, 45233222-1, 45231300-8

II.7) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:


Wartość bez VAT:
 

Waluta:
 PLN

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 30/09/2021

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:
1. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji niejawnych, w posiadanie których wszedł w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w związku z realizacją umowy a także po jej zakończeniu, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742). 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ochrony informacji niejawnych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną na podstawie przepisów określonych m.in. w Rozdziale XXXIII ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks Karny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.). 3. Naruszenie obowiązków ochrony informacji niejawnych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz inny podmiot będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, obciążenia go karami umownymi i kosztami wynikającymi z tytułu rozwiązania Umowy, a także do powiadomienia organów ścigania o tym fakcie. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na podstawie niniejszego ustępu w terminie 60 dni od ujawnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, w formie pisemnej. 4. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu lub przerwaniu jej realizacji. 5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczania informacji dotyczących Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje, wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy, a także Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i innego podmiotu, aby wszystkie osoby biorące udział w realizacji czynności związanych z przetwarzaniem i dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych, np. kierownicy robót budowlanych, instalatorzy, ect. obowiązani byli do posiadania aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zgodnie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 742) przetwarzaniem informacji niejawnych są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie. 7. Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanego Przedmiotu umowy. 8. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy (Podwykonawcy) niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy materiały, w tym niejawne o klauzuli nie wyższej niż „zastrzeżone”, które mają być przechowywane u Wykonawcy (Podwykonawcy) z zachowaniem wymagań określonych w ustawie z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.742). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymogów dotyczących przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. 2011, Nr 271, poz. 1603). 9. Podczas korzystania z materiałów niejawnych Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek ich przechowania i ochrony zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 742), a także Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683); 10. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych SZEFA RZI w Lublinie ma prawo do kontroli miejsca przechowywania dokumentacji niejawnej w miejscu realizacji Przedmiotu umowy oraz wykonywania przez Wykonawcę (Podwykonawcę) obowiązku ochrony przekazanych informacji niejawnych. 11. Prawo bieżącej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w miejscu realizacji Przedmiotu umowy posiada pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych użytkownika kompleksu wojskowego. 12. Po całkowitym zrealizowaniu Przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu użytkowanej przez siebie dokumentacji w tym również materiałów niejawnych, w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót oraz trwałego usunięcia z wykorzystywanych informatycznych nośników danych (IND) wszystkich informacji niejawnych związanych z wykonywaną umową. 13. Wykonawcy oraz każdej osobie zaangażowanej w realizację Przedmiotu umowy , w tym w szczególności Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zabrania się przekazywania informacji o charakterze niejawnym przez środki ogólnodostępnej telefonii stacjonarnej i komórkowej. 14. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach 15. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów Jednostki Wojskowej w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów na terenie obiektów wojskowych. 16. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niebędący innym podmiotem jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności: a) przebywania osób biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi uzgodnić z Komendantem ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace, b) uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na: - wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku, - użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego 17. Osoby realizujące ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy roboty budowlane przed przystąpieniem do ich realizacji są zobowiązane do odbycia szkolenia dotyczącego wewnętrznych regulacji dotyczących zasad wejścia (wjazdu) i przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia potwierdza w formie pisemnej na liście uczestników szkolenia. Szkolenie organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony w chronionym kompleksie. 18. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualniać wykaz osób realizujących Przedmiot umowy. 19. Wykonawca nie później niż pięć (5) dni przed planowanym dniem wejścia na teren Użytkownika, dostarczy Zamawiającemu, w dwóch egzemplarzach, wykaz osób biorących udział w realizacji Umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: a) w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy nie zatrudniający cudzoziemców: - imię i nazwisko osoby, - markę i numery rejestracyjne samochodów, b) w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego: - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności, - markę i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. Powyższe dane niezbędne są do wydania przepustek umożliwiających wejście na teren wykonania robót. W wykazie należy wskazać, które osoby będą realizowały a które nadzorowały prace projektowe. 20. Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się z wystawionych pracownikom przepustek w terminie ustalonym przez Użytkownika. 21. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18). Zamawiający informuję, iż OBCOKRAJOWIEC zamierzający wejść na teren różnych chronionych jednostek lub instytucji wojskowych zobowiązany jest do uzyskania osobnych pozwoleń. Otrzymane pozwolenie uprawnia do wstępu tylko na wskazany w nim teren wojskowy. 22. Zakazuje się Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy używania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) np. typu DRON nad terenami wojskowymi.

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:
1. Zamawiający wymaga wskazania w Oświadczeniu o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp i ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie Podwykonawcom oraz podania nazw (firm) Podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani (o ile są znani). 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych Zamawiający wymaga od Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy posiadania - przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia związanego z informacjami niejawnymi - aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 3. Zasady i terminy dotyczące zawierania i przedkładania umów o podwykonawstwo oraz zmian tych umów, a także zasady zapłaty wynagrodzenia i naliczania kar umownych w związku z umowami o podwykonawstwo zawarte zostały we wzorze umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznali się w trakcie realizacji zamówienia lub po jego zakończeniu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia Zamawiającemu informacji dotyczących nowych Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy), i siedziby oraz danych, które umożliwia Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których maja dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. 6. Zamawiający ma prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy maja brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizacji zamówienia. 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1. ustawy Pzp (tzw. inny podmiot), w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy nie będącego innym podmiotem wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1. ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 9. Do oceny spełniania przez Podwykonawcę warunków, o których mowa w pkt 8, stosuje się odpowiednio opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy, mając na uwadze opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo. 10. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem 11. Za Podwykonawcę nie uznaje się, zgodnie z art. 131 u ust. 1 ustawy Pzp: 1) Podmiotu, na który Wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na Wykonawcę, podmiotu, który jako Wykonawca podlega dominującemu wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad określających jego działanie, w związku z: a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod dominującym wpływem lub b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego podmiotu, lub c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; 2) Grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania części zamówienia udzielonego Wykonawcy; 3) Podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 11 ppkt 2, w sposób określony w pkt 11 ppkt 1; 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za należyte wykonanie prac powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zawartą umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa albo w czasie wykonywania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą zaproponowanym przez Wykonawcę w przypadku niespełniania przez Podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla Wykonawcy zamówienia. 14. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany Podwykonawca nie spełnia. 15. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dany Podwykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 16. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: A. spełnia wymagania ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 742) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w tym przetwarzania informacji z wyłączeniem przetwarzania w systemie teleinformatycznym. B. posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2142).

III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: A. W okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: a) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku biurowego (1220 PKOB) o kubaturze co najmniej 8 000 m3; oraz b) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie systemów alarmowych o wartości nie niższej niż 700 tys. zł brutto. B. Skieruje do realizacji zamówienia: a) Co najmniej po jednej (1) osobie posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności: • konstrukcyjno – budowlanej, • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. Wymagana jest przynależność powyższych osób do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały określone na zasadach określonych w ustawie z 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272) Każdy kierownik robót musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. b) Co najmniej jedną (1) osobę biorącą bezpośredni udział w montażu instalacji alarmowych. Osoba ta musi posiadać zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydaną przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. Osoba ta musi posiadać świadectwo ukończenia kursu w zakresie montażu systemów alarmowych. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. c) Co najmniej jedną (1) osobę posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z art. 43, pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.). Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. d) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (art.14 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie informacji niejawnych – t.j. Dz.U. z 2019 poz. 742.), posiadającego zaświadczenie o odbytym szkoleniu dla pełnomocników ds. informacji niejawnych wydanym przez SKW lub ABW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne. Osoba ta musi posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne. UWAGA Wszystkie osoby wykonujące czynności związane z dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy, obowiązane są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp


III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:
tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcjiIII.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP


III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 131e ust 1b pkt 1) lit. c) (art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – jako załącznik do wniosku; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- jako załącznik do wniosku; 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –jako załącznik do wniosku; 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 1) oraz art. 131e ust. 1b pkt 1) lit. a) i b) ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – jako załącznik do wniosku; 5. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – jako załącznik do wniosku;


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:


Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Kserokopię aktualnej koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2142 ze zm.) – jako załącznik do wniosku; 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 742) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w tym przetwarzania informacji z wyłączeniem przetwarzania w systemie teleinformatycznym - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ – jako załącznik do wniosku. 3. Wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przy realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie: a) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku biurowego (1220 PKOB) o kubaturze co najmniej 8 000 m3; oraz b) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie systemów alarmowych o wartości nie niższej niż 700 tys. zł brutto. - jako załącznik do wniosku. Każda przedstawiona w wykazie robota budowlana musi odpowiadać swoim rodzajem wymogom określonym w pkt XIV ppkt 2.3) lit. A SIWZ. 4. Dowody dotyczące wykonanych robót określające, czy roboty wskazane w wykazie robót, zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności, posiadanych uprawnień zawodowych, poświadczeń bezpieczeństwa, zaświadczeń o odbyciu szkoleń z zakresu informacji niejawnych, zaświadczeń o odbyciu szkoleń specjalistycznych oraz podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. Ponadto wykaz winien obejmować w szczególności:  numer, rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych;  numer, rodzaj, datę wydania, datę ważności i organ wydający poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do inf. niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej;  numer i datę wydania zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;  numer i datę wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu pełnomocników ochrony informacji niejawnych oraz numeru, daty wydania, klauzuli i organu wydającego poświadczenia bezpieczeństwa dla pełnomocnika ds. ochrony inf. niejawnych;  numer świadectwa ukończenia kursu montażu systemów alarmowych;  numer i datę wydania zaświadczenia o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników bezpieczeństwa technicznego wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji; Wykaz powinien stanowić załącznik do wniosku oraz obejmować wszystkie osoby opisane w pkt XIV ppkt 2.3) lit. B SIWZ. 6. Kserokopię ze strony zatwierdzonej instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” we własnej jednostce organizacyjnej oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 742) – jako załącznik do wniosku;


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1. Wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przy realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie: a) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku biurowego (1220 PKOB) o kubaturze co najmniej 8 000 m3; oraz b) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie systemów alarmowych o wartości nie niższej niż 700 tys. zł brutto. - jako załącznik do wniosku. Każda przedstawiona w wykazie robota budowlana musi odpowiadać swoim rodzajem wymogom określonym w pkt XIV ppkt 2.3) lit. A SIWZ. 2. Dowody dotyczące wykonanych robót określające, czy roboty wskazane w wykazie robót, zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.8) INNE DOKUMENTY

1. Oryginał dokumentu potwierdzającego dysponowanie niezbędnymi zasobami innego podmiotu w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz potwierdzającego iż stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określającego w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi/roboty budowalne, których wskazane zdolności dotyczą. Takim dokumentem może być zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według wzoru załączonego do SIWZ (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku; 2. Pełnomocnictwo - wystawione przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)- do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia wniosku, oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy (jeśli dotyczy)- jako załącznik do wniosku.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak
Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia (i godziny) upływu terminu składania ofert. Data i godzina do której można składać oferty zostanie podana w zaproszeniu do złożenia oferty oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20 – 020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału: a) w pokoju nr 105 (kancelaria), lub b) w pokoju nr 113 (sekcja zamówień publicznych),lub c) dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. najpóźniej do dnia i godziny, upływu terminu składania ofert. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. nieodwołalne i bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców (z konsorcjantów lub wspólników spółki cywilnej) uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców  3

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:

2. Do składania ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt XIV SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. 3. Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 3. 4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona powyżej, Zamawiający wyłoni i zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, zgodnie z poniższą formułą: 1) Jeden (1) punkt Wykonawca otrzyma za spełnienie warunków zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykonania robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) zgodnie z punktem XIV ppkt 2.3) lit. A SIWZ. 2) W celu uzyskania dodatkowych punktów Wykonawca przedstawi wykonane przez siebie roboty budowlane – nie ma możliwości powoływania się na realizacje innego podmiotu. Do oceny robót przedstawionych celem uzyskania dodatkowych punktów Zamawiający weźmie pod uwagę realizacje wyszczególnione we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nie będą podlegały ocenie nowe roboty budowlane przedstawione w ramach wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. 3) Wykonawca otrzyma jeden (1) punkt za każdą dodatkowo wykonaną robotę budowlaną, obejmującą zakres zgodnie z punktem XIV SIWZ, wykonaną w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potwierdzoną dowodem, że została wykonana należycie, tj.: a) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku biurowego (1220 PKOB) o kubaturze co najmniej 8 000 m3 – maksymalnie dwa (2) punkty; oraz b) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie systemów alarmowych o wartości nie niższej niż 700 tys. zł brutto – maksymalnie dwa (2) punkty; 4) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów:  za spełnienie warunków - 1 punkty,  za wykonane roboty budowlane o których mowa w pkt XIII a) ppkt 4.3 lit. a) - 2 punkty,  za wykonane roboty budowlane, o których mowa w pkt XIII a) ppkt 4.3 lit. b) - 2 punkty 5) Do następnego etapu zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają największą ilość punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska równą ilość punktów, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała łączna wartość brutto robót budowlanych, za które zostały przyznane punkty. 6) W przypadku, gdy Wykonawca powoła się kilkakrotnie na tę samą robotę budowlaną, z uwagi na wykonywanie jej przez kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przyzna za tę robotę punkty tylko jeden raz, uwzględniając ilość robót, a nie ilość wykonujących ją podmiotów. 5. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż trzech Wykonawców Zamawiający może: 1) Zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając nowy termin składania wniosków, informując o tym Wykonawców którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo 2) Unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1) Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

IV.1.4 Przewidziane jest prowadzenie postępowania w następujących po sobie etapach

(dotyczy negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego)
nie


IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia


Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp

tak
Określenie przesłanek unieważnienia postępowania:
art 93 ust. 1d ustawy PzpIV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji 20
Okres gwarancji 20


IV.2.2) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY


IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia nadzwyczajne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca, przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód; b) w przypadku konieczności dokonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową - o czas ich trwania; c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas niezbędny do ich wykonania lub usunięcia kolizji; d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas ich działania; e) w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas niezbędny do ich wykonania; f) w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a które Wykonawca udokumentuje i Zamawiający zaakceptuje – o czas niezbędny do ich uzyskania; g) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/przez stronę resortu MON - o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac; h) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w toku robót, a warunkujących wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa - o czas niezbędny dla uzyskania stosownych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych oraz naniesienia zmian; i) w przypadku konieczności realizacji Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub przepisów resortowych MON - o czas konieczny na opracowanie dokumentacji; j) w przypadku wystąpienia podczas odbioru końcowego konieczności wykonania robót dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnętrzne biorące udział w odbiorze końcowym, warunkujących odbiór Przedmiotu umowy i dopuszczenie do użytkowania - o czas niezbędny do ich wykonania; k) w przypadku wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas wstrzymania robót; l) w przypadku zaistnienia okoliczności określonych ustawą Pzp, w tym: w przypadku wniesienia odwołania – do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze; m) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub/ oraz przez stronę resortu MON termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac, n) związaną z potrzebą wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w toku robót, a warunkujących wykonanie całości Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, o czas niezbędny dla uzyskania stosownych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, o) realizacji Przedmiotu umowy ze względu na konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub przepisów resortowych MON o czas konieczny na opracowanie dokumentacji, p) w przypadku niezależnego od Wykonawcy przedłużenia się terminów uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, udokumentowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego o czas niezbędny do ich uzyskania 2) Zmiana osób lub Podwykonawców w następujących przypadkach: a) zmiana osób upoważnionych, jako przedstawicieli stron (inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierowników robót), w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy lub na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków. W takim przypadku strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie, nie jest wymagane zawarcie aneksu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót o podjęciu obowiązków wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczeń GINB o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane lub kopię (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB – art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a (zaświadczenie GINB dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzje o wpisie z urzędu po 11 lipca 2003r., tj. po dniu wejścia w życie zmiany ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym zakresie), poświadczenia bezpieczeństwa wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. b) powierzenie lub zmiana Podwykonawcy nie będącego podmiotem, na zasoby, którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na: • powierzenie nowemu Podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie jego realizacji jeżeli spełni on wymagania art. 131r ust. 2 ustawy Pzp; • Zmianę dotychczasowego Podwykonawcy w przypadku gdy otrzyma od Wykonawcy potwierdzenie dokonania z nim całości rozliczeń finansowych. c) zmiana albo rezygnacja Podwykonawcy będącego podmiotem, na zasoby, którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę albo rezygnację w/w podmiotu, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełni odpowiednie warunki dotyczące powierzenia lub zmiany Podwykonawcy nie będącego, podmiotem, na zasoby którego Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3) Wysokość wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy może ulec zmianie zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku: 1. gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana: a) Stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, strony przewidują zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wysokości odpowiedniej do stopnia (zakresu) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, według zasad określonych w §19 ust. 3.3) pkt 2-8. 2. Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu zmian na koszt wykonania Przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 3. W razie zmiany: a) o której mowa w §19 ust. 3.3). pkt 1 ppkt a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o wysokość stawki VAT, obowiązującej po zmianie przepisów. b) o której mowa w §19 ust. 3.3. pkt 1 ppkt b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie „odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. c) o której mowa w §19 ust. 3.3) pkt 1 ppkt c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie „odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. d) o której mowa w §19 ust. 3.3) pkt 1) ppkt d) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie „odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w momencie wejścia w życie zmiany. 4. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku Wykonawców lub realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia §19 ust. 3.3) pkt 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadkach określonych w §19 ust. 3.3) pkt 1 ppkt b), c) i d) Wykonawca wykaże stopień (zakres) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, w złożonych Zamawiającemu dokumentach, w formie pisemnej, zawierających niezbędne dane w tym zakresie, wyliczonych w sposób, który będzie odzwierciedlał wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia zgodnie z §19 ust. 3.3) pkt 3 ppkt b), c), d) i pkt 4. 6. Dokumenty o których mowa w §19 ust. 3.3) pkt 5 podlegają załączeniu do umowy. 7. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości przysługiwać będzie Wykonawcy po weryfikacji przez Zamawiającego dowodów przedstawionych przez Wykonawcę, potwierdzających zmianę kosztów wykonania zamówienia, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zmiana wynagrodzenia będzie dokonana po wykonaniu czynności, o których mowa w §19 ust. 3.3) pkt 5, od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących przyczyną waloryzacji, w zakresie w jakim zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) Inne zmiany: 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany limitu finansowego stosownie do kwot określonych w Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej oraz planie finansowym Zamawiającego; 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania robót w przypadku wystąpienia braku środków finansowych. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę niezwłocznie celem uzgodnienia dalszego działania stron oraz korekty Harmonogramu rzeczowo – finansowego Przedmiotu umowy. W takim przypadku z tytułu przerwania robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, dopuszcza się jedynie zmianę terminu zakończenia robót, lecz nie więcej niż o okres faktycznego ich wstrzymania.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo
IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

05/07/2019 godzina: 12:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510194585-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku sztabowego nr 128 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej 96A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570127772-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa  1a, 20-020  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 183 530, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl, faks 261 183 501.
Adres strony internetowej (url): www.rzilublin.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku sztabowego nr 128 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej 96A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
4.022/19/PO/WB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest przebudowa budynku nr 128, która będzie obejmować wszystkie potrzeby użytkownika wraz z zachowaniem aktualnych przepisów dla tego typu obiektów oraz stanów granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania, a także zgodnie z wymogami pod względem: - bezpieczeństwa użytkowania, - higieniczno-sanitarnym, - przeciwpożarowym, - zdrowia Użytkowników, - poszanowania energii, - estetyki wizualnej, - dostosowania części pomieszczeń do wymogów ochrony informacji niejawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45262700-8


Dodatkowe kody CPV:
45000000-7, 45111300-1, 45443000-4, 45452222-6, 45300000-0, 45312000-7, 45331200-8, 45233222-1, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg ograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
19991531.80

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ANTRO" Andrzej Trociński
Email wykonawcy: antro@antro.pl
Adres pocztowy: ul. płk Stanisława Dąbka 19
Kod pocztowy: 22-100
Miejscowość: Chełm
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Partner: PAG Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pag@pag.com.pl
Adres pocztowy: ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 75
Kod pocztowy: 20-147
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
23526489.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23526489.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23526489.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Lipowa 1a, 20-020 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rzilublin.zampub@ron.mil.pl
tel: 261 183 530
fax: 261 183 501
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-07-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 570127772-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 4.022/19/PO/WB
Data publikacji zamówienia: 2019-06-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 190100 ZŁ
Szacowana wartość* 6 336 666 PLN  -  9 505 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rzilublin.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: www.rzilublin.wp.mil.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45262700-8 Przebudowa budynków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku sztabowego nr 128 wraz z infrastruktura towarzyszącą w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej 96A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ANTRO" Andrzej Trociński
ul. płk Stanisława Dąbka 19, 22-100 Chełm, woj.
2019-09-13 23 526 489,00