Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 570311-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.

Gmina Żegocina: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Żegocina, krajowy numer identyfikacyjny 85166075000000, ul. Żegocina 316  - , 32-731  Żegocina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 648 45 20, , e-mail gmina@zegocina.pl, , faks 14 61 32 036.
Adres strony internetowej (URL): www.zegocina.pl
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.malopolska.pl/ugzegocina


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.malopolska.pl/ugzegocina


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej- osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -Prawo pocztowe w formie pisemnej papierowej w zamkniętej kopercie zgodnie z wymaganiami w SIWZ (w poniedziałek od 7:30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7:30 do 15:30, w piątek od godz. 7.30 do 14.30)
Adres:
Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316, pokój nr 5 (dziennik podawczy)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina

Numer referencyjny:
UG.271.16.PN.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części w następujący sposób: Część 1 (przedmiar nr 7a):  Remont drogi gminnej „Błoniarze - Góry" w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Szkoła-Błaskówka” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Doliny” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Zastawie” w miejscowości Bełdno  Remont drogi gminnej „Węgry” w miejscowości Bytomsko  Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna  Remont drogi gminnej „Dział-Dudzic” w miejscowości Łąkta Górna Remont drogi gminnej „Błoniarze - Góry" w miejscowości Rozdziele polegał będzie na: 1. Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/63 mm gr. 20 cm m2 468,00 2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) m2 468,00 3. Uzupełnienie istniejącego pobocza tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. śred.10 cm m3 3,60 Remont drogi gminnej „Szkoła-Błaskówka” w miejscowości Rozdziele polegał będzie na: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa w lokalizacji wg. wskazań inwestora w 4 odcinkach : t 8,50 Remont drogi gminnej „Doliny” w miejscowości Rozdziele polegał będzie na: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa w lokalizacji wg. wskazań inwestora w 3 odcinkach: t 8,00 Remont drogi gminnej „Zastawie” w miejscowości Bełdno polegał będzie na: 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km /koryto na gł. 35 cm/ Obmiar: 8*0,5+17*1+17*1,7+12*0,8+30*2+24*1 +20 *1,2 =166,8 m2 *0,35 = 58,38 m3 58,38 2. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 63/120 mm gr. 20 cm m2 166,80 3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr 0/63 mm gr. 15 cm m2 166,80 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) m2 166,80 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) /docelowo 5 cm/ Obmiar: 3*8 = 24, Krotność = 1.25 m2 24,00 6. Studnie rewizyjna - montaż pokrywy, pierścienia odciążającego oraz włazu typu ciężkiego/ szt. 1,00 7. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem o śred. 20 cm dł.2,0 m szt. 1,00 8. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm / Pobocza/ Obmiar: 97*0,75 = 72,75 m2 72,75 Remont drogi gminnej „Węgry” w miejscowości Bytomsko polegał będzie na: 1. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 299.7 m2 299,70 2. Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne m2 m2 299,70 3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) /docelowo 3 cm po zagęszczeniu/ Krotność = 0.75 m2 299,70 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 299,70 5. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm / Pobocza/ Obmiar: 103*/2*0,2 =41,2 41.2 m2 41,20 6. Uzupełnienie istniejącego pobocza tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm m3 4,80 7. Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 18,00 8. Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m m 8,00 Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna polegał będzie na: 1. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm / profilowa/ Obmiar: 162*2,6 = 421,2 m2 421,20 2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 421,20 3. Uzupełnienie istniejącego pobocza tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śred.7 cm – pobocza. Obmiar:162/2*0,3/*0,08= 7,77 m3 m3 7,77 Remont drogi gminnej „Dział-Dudzic” w miejscowości Łąkta Górna polegał będzie na: 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. L (m2 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Obmiar:32*2,6 = 83,2 83.2 m2 m2 83,20 2. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 31,5/63 mm gr. 20 cm m2 83,20 3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 83,20 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) m2 83,20 5. Uzupełnienie istniejącego pobocza tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. śred.7 cm - pobocza Obmiar 32*/2*0,2/*0,07 śred. = 0,89 m3 0,89 Część 2 (przedmiar nr 7b):  Remont drogi transportu rolnego „Piter – Dział” w miejscowości Łąkta Górna. Remont drogi transportu rolnego „Piter – Dział” w miejscowości Łąkta Górna polega na wykonaniu: 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Obmiar: 245x3 = 735m2 m2 735,00 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km /rów odwadniający/ Obmiar: 480x0,3m3/mb =144 m3 144,00 3. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm /łącznie 15 cm/grubość warstwy po zagęszczeniu Obmiar 30x0,6 = 18, Krotność: 5 m2 18,00 4. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 dwuścienne o śr. 40 cm Obmiar: 2 zjazdy + 3 przepusty pod drogą po 6 mb = 30 m 30,00 5. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm / poprawa przejezdności/ m2 1485,00 Część 3 (przedmiar nr 7c):  Remont drogi gminnej „Żegocina – Cmentarza” w miejscowości Żegocina. Remont drogi gminnej „Żegocina – Cmentarza” w miejscowości Żegocina obejmuje: 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z Transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Obmiar: 63*0,8*0,6 = 50,40 m3 50,40 2. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m 63,00 3. Zasypanie kolektora zasypką z materiałów sypkich m2 50,40 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 31,5/63 mm gr. 20 cm Obmiar: 63*1,8 = 113,40 m2 m2 113,40 5. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr.0/31,5 mm gr. 10 cm m2 113,40 6. Studnie wlotowa / dwa wloty z kratami o śred. 40 cm/ z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m szt. 1,00 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na część 1, 2 lub 3 albo na całość zamówienia, tj. część 1, 2 i 3. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: Przedmiot główny 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Przedmioty dodatkowe: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233142-6
45233226-9
45111200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-15


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: • Dla części I: zamówienia jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drogi z nawierzchni asfaltowych o powierzchni min. 1000,00 m2 oraz załączy dowód określający, że robota została wykonana należycie, w szczególności poda informację, że została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. • dysponuje lub będzie dysponował osobą do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.: kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy dróg lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • Dla części II: zamówienia jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drogi z nawierzchni tłuczniowej lub asfaltowej o powierzchni min. 1000,00 m2 oraz załączy dowód określający, że robota została wykonana należycie, w szczególności poda informację, że została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. • Dla części III: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełniania braku podstaw wykluczenia, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). Dokumenty podmiotów zagranicznych. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w odniesieniu do pkt 1 dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W ramach części 1zamówienia: • Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 6 – Wykaz robót budowlanych; • Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 5 – Wykaz osób; W ramach części 2 zamówienia: • Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 6 – Wykaz robót budowlanych; W ramach części 3 zamówienia: nie dotyczy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

-

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca złoży wraz z ofertą: 1) wypełniony formularz ofertowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowy dla każdej części, na którą wykonawca składa ofertę, 2) Dodatkowo, wraz z ofertą należy złożyć: 2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ i Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ - składane w formie oryginału, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy lub jego pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 3) Dowód wniesienia wadium niezależnie na każdą część zamówienia, w zależności od części, na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia ( dotyczy części 1 lub 2 zamówienia). W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów) - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do ofert kopii potwierdzenia nadania przelewu. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeżeli dotyczy): Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22 a ust.2 ustawy pzp. 5) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy Wykonawca upoważnił osobę do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. 6). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 7). Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien złożyć nie później niż w terminie składania ofert oświadczeniem zawartym w „Formularzu Ofertowym”. Zastrzeżoną część oferty wykonawca powinien oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnej (wydzielonej) kopercie oznaczonej napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”. Ponadto wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie kwestii związanej z informacją stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dot. tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania. 8) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej bip.malopolska.pl/ugzegocina informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu bez dodatkowego wezwania: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) - wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla części 1 – 2000,00 zł /słownie/ dwa tysiące złotych dla części 2 – 1000,00 zł /słownie/ dwa tysiące złotych dla części 3 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, zabezpiecza swoją ofertę dla każdej części osobno. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Oddział w Bochni, Filia w Żegocinie Nr 74 8591 0007 0080 0000 1270 0007 W tytule przelewu należy dopisać część zamówienia, której dotyczy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. 6. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swojej treści uzależnić wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów 10 osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów) - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do ofert kopii potwierdzenia nadania przelewu.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie: 1) terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; b) zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, konieczności zmian dokumentacji projektowej o ile miały wpływ na termin wykonania umowy, c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidywany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2) technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania w terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1 pkt.1) lub zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust.1 pkt.2) zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 3. Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2. powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 5. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy. 6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA ŻEGOCINA, Żegocina 316, 32-731 Żegocina, e-mail: gmina@zegocina.pl. 1. osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Żegocina, z którym można się kontaktować na adres: kryzysowy@zegocina.pl b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr UG.271.16.PN.2019 pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. g) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. h) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art.17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Uwaga: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
 Remont drogi gminnej „Błoniarze - Góry" w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Szkoła-Błaskówka” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Doliny” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Zastawie” w miejscowości Bełdno  Remont drogi gminnej „Węgry” w miejscowości Bytomsko  Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna  Remont drogi gminnej „Dział-Dudzic” w miejscowości Łąkta Górna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont drogi gminnej „Błoniarze - Góry" w miejscowości Rozdziele polegał będzie na: 1. Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/63 mm gr. 20 cm m2 468,00 2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) m2 468,00 3. Uzupełnienie istniejącego pobocza tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. śred.10 cm m3 3,60 Remont drogi gminnej „Szkoła-Błaskówka” w miejscowości Rozdziele polegał będzie na: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa w lokalizacji wg. wskazań inwestora w 4 odcinkach : t 8,50 Remont drogi gminnej „Doliny” w miejscowości Rozdziele polegał będzie na: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa w lokalizacji wg. wskazań inwestora w 3 odcinkach: t 8,00 Remont drogi gminnej „Zastawie” w miejscowości Bełdno polegał będzie na: 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km /koryto na gł. 35 cm/ Obmiar: 8*0,5+17*1+17*1,7+12*0,8+30*2+24*1 +20 *1,2 =166,8 m2 *0,35 = 58,38 m3 58,38 2. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 63/120 mm gr. 20 cm m2 166,80 3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr 0/63 mm gr. 15 cm m2 166,80 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) m2 166,80 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) /docelowo 5 cm/ Obmiar: 3*8 = 24, Krotność = 1.25 m2 24,00 6. Studnie rewizyjna - montaż pokrywy, pierścienia odciążającego oraz włazu typu ciężkiego/ szt. 1,00 7. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem o śred. 20 cm dł.2,0 m szt. 1,00 8. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm / Pobocza/ Obmiar: 97*0,75 = 72,75 m2 72,75 Remont drogi gminnej „Węgry” w miejscowości Bytomsko polegał będzie na: 1. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 299.7 m2 299,70 2. Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne m2 m2 299,70 3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) /docelowo 3 cm po zagęszczeniu/ Krotność = 0.75 m2 299,70 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 299,70 5. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm / Pobocza/ Obmiar: 103*/2*0,2 =41,2 41.2 m2 41,20 6. Uzupełnienie istniejącego pobocza tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm m3 4,80 7. Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 18,00 8. Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m m 8,00 Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna polegał będzie na: 1. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm / profilowa/ Obmiar: 162*2,6 = 421,2 m2 421,20 2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 421,20 3. Uzupełnienie istniejącego pobocza tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śred.7 cm – pobocza. Obmiar:162/2*0,3/*0,08= 7,77 m3 m3 7,77 Remont drogi gminnej „Dział-Dudzic” w miejscowości Łąkta Górna polegał będzie na: 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. L (m2 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Obmiar:32*2,6 = 83,2 83.2 m2 m2 83,20 2. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 31,5/63 mm gr. 20 cm m2 83,20 3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 83,20 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) m2 83,20 5. Uzupełnienie istniejącego pobocza tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. śred.7 cm - pobocza Obmiar 32*/2*0,2/*0,07 śred. = 0,89 m3 0,89

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233220-7, 45233142-6, 45111200-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
 Remont drogi transportu rolnego „Piter – Dział” w miejscowości Łąkta Górna.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont drogi transportu rolnego „Piter – Dział” w miejscowości Łąkta Górna polega na wykonaniu: 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Obmiar: 245x3 = 735m2 m2 735,00 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km /rów odwadniający/ Obmiar: 480x0,3m3/mb =144 m3 144,00 3. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm /łącznie 15 cm/grubość warstwy po zagęszczeniu Obmiar 30x0,6 = 18, Krotność: 5 m2 18,00 4. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 dwuścienne o śr. 40 cm Obmiar: 2 zjazdy + 3 przepusty pod drogą po 6 mb = 30 m 30,00 5. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm / poprawa przejezdności/ m2 1485,00

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233220-7, 45233226-9, 45111200-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
 Remont drogi gminnej „Żegocina – Cmentarza” w miejscowości Żegocina.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont drogi gminnej „Żegocina – Cmentarza” w miejscowości Żegocina obejmuje wykonanie: 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z Transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Obmiar: 63*0,8*0,6 = 50,40 m3 50,40 2. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m 63,00 3. Zasypanie kolektora zasypką z materiałów sypkich m2 50,40 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 31,5/63 mm gr. 20 cm Obmiar: 63*1,8 = 113,40 m2 m2 113,40 5. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr.0/31,5 mm gr. 10 cm m2 113,40 6. Studnie wlotowa / dwa wloty z kratami o śred. 40 cm/ z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m szt. 1,00

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233220-7, 45233142-6, 45111200-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510169779-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Żegocina: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570311-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Żegocina, Krajowy numer identyfikacyjny 85166075000000, ul. Żegocina 316  -, 32-731  Żegocina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 648 45 20, e-mail gmina@zegocina.pl, faks 14 61 32 036.
Adres strony internetowej (url): www.zegocina.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
-

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
UG.271.16.PN.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina”. Część 1 (przedmiar nr 7a):  Remont drogi gminnej „Błoniarze - Góry" w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Szkoła-Błaskówka” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Doliny” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Zastawie” w miejscowości Bełdno  Remont drogi gminnej „Węgry” w miejscowości Bytomsko  Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna  Remont drogi gminnej „Dział-Dudzic” w miejscowości Łąkta Górna

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45233220-7


Dodatkowe kody CPV:
45233142-6, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
 Remont drogi gminnej „Błoniarze - Góry" w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Szkoła-Błaskówka” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Doliny” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Zastawie” w miejscowości Bełdno  Remont drogi gminnej „Węgry” w miejscowości Bytomsko  Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna  Remont drogi gminnej „Dział-Dudzic” w miejscowości Łąkta Górna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
112881.83

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Beata Czyżycka ROAD Prace Ziemno-Drogowe
Email wykonawcy: beata7777@interia.pl
Adres pocztowy: 32-862 Dobrociesz 114
Kod pocztowy: 32-862
Miejscowość: Dobrociesz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
138844.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138844.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138844.66
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510171772-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Gmina Żegocina: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570311-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Żegocina, Krajowy numer identyfikacyjny 85166075000000, ul. Żegocina 316  -, 32-731  Żegocina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 648 45 20, e-mail gmina@zegocina.pl, faks 14 61 32 036.
Adres strony internetowej (url): www.zegocina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
UG.271.16.PN.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina”. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części w następujący sposób: Część 1: - Remont drogi gminnej „Błoniarze - Góry" w miejscowości Rozdziele - Remont drogi gminnej „Szkoła-Błaskówka” w miejscowości Rozdziele - Remont drogi gminnej „Doliny” w miejscowości Rozdziele - Remont drogi gminnej „Zastawie” w miejscowości Bełdno - Remont drogi gminnej „Węgry” w miejscowości Bytomsko - Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna - Remont drogi gminnej „Dział-Dudzic” w miejscowości Łąkta Górna Część 2: - Remont drogi transportu rolnego „Piter – Dział” w miejscowości Łąkta Górna. Część 3: - Remont drogi gminnej „Żegocina – Cmentarza” w miejscowości Żegocina.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45233142-6, 45111200-0, 45233226-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Remont drogi transportu rolnego „Piter – Dział” w miejscowości Łąkta Górna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34128.75

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Frączek Zbigniew, Sajdak Mieczysław
Email wykonawcy: firma_budpol@o2.pl
Adres pocztowy: 32-731 Żegocina, Rozdziele 57
Kod pocztowy: 32-731
Miejscowość: Rozdziele
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
41978.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41978.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43165.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Remont drogi gminnej „Żegocina – Cmentarza” w miejscowości Żegocina

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
12431.09

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Frączek Zbigniew, Sajdak Mieczysław
Email wykonawcy: firma_budpol@o2.pl
Adres pocztowy: 32-731 Żegocina, Rozdziele 57
Kod pocztowy: 32-731
Miejscowość: Rozdziele
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
15290.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15290.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20850.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Żegocina 316 -, 32-731 Żegocina
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: gmina@zegocina.pl
tel: 14 648 45 20
fax: 14 61 32 036
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-07-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 570311-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: UG.271.16.PN.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 3010 ZŁ
Szacowana wartość* 100 333 PLN  -  150 500 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zegocina.pl
Informacja dostępna pod: bip.malopolska.pl/ugzegocina
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
 Remont drogi gminnej „Błoniarze - Góry" w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Szkoła-Błaskówka” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Doliny” w miejscowości Rozdziele  Remont drogi gminnej „Zastawie” w miejscowości Bełdno  Remont Beata Czyżycka ROAD Prace Ziemno-Drogowe
32-862 Dobrociesz 114, 32-862 Dobrociesz, woj.
2019-08-13 138 844,00
Remont drogi transportu rolnego „Piter – Dział” w miejscowości Łąkta Górna Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Frączek Zbigniew, Sajdak Mieczysław
32-731 Żegocina, Rozdziele 57, 32-731 Rozdziele, woj.
2019-08-14 41 978,00
Remont drogi gminnej „Żegocina – Cmentarza” w miejscowości Żegocina Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Frączek Zbigniew, Sajdak Mieczysław
32-731 Żegocina, Rozdziele 57, 32-731 Rozdziele , woj.
2019-08-14 15 290,00