Ogłoszenie nr 570598-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie: Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 9.3.1: Infrastruktura kształcenia zawodowego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie, krajowy numer identyfikacyjny 51945562900000, ul. ul. Grunwaldzka  4 , 13200   Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 23 697 20 00, e-mail zsnr1@o2.pl, faks 23 697 22 41.
Adres strony internetowej (URL): www.zsnr1.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zsnr1.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zsnr1.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Osobiście, pocztą, kurierem, gońcem, posłańcem.
Adres:
Zespół Szkół nr 1, ul. Grunwaldzka 4, 13-200 Działdowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie.

Numer referencyjny:
ZP.01/06/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, zgodnie z SIWZ i jej załącznikami. Poprzez dostawę elementów wyposażenia pracowni rozumie się: 1. Dostawę kompletnych, nowych i oryginalnie zapakowanych urządzeń, pomocy dydaktycznych i oprogramowania. 2. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego poszczególnych urządzeń w miejscu ich docelowego użytkowania potwierdzające sprawność działania oraz ich stan gotowości do wykorzystywania w pracy dydaktycznej; spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym wskazującym kompletność i sprawność wyposażenia. 3. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” ma określone znaczenie tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części, przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane. 4. Pomoce dydaktyczne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty właściwe dla pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytkowania w placówce szkolnej. 5. Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad fizycznych i prawnych. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej specyfikacją. 6. Sprzęt będzie posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim) oraz stosowne wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, spełniał normy oraz przeznaczenie - do celów dydaktycznych (dla profesjonalistów). 7. Dostarczone oprogramowanie będzie objęte udzieloną Zamawiającemu przez Wykonawcę licencją na czas nieokreślony. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z dostarczonego oprogramowania na podstawie niniejszego postępowania nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osób trzecich. 8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4, 13-200 Działdowo. 9. Wszelkie odstępstwa zaproponowanego przez Wykonawcę wyposażenia od opisu przedstawionego przez Zamawiającego w załącznikach „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy (załączniki 3) potraktowane zostaną jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, skutkującą odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga wypełnienia w sposób kompletny tabeli, tj. podania nazwy producenta, marki lub nazwy oferowanego produktu, opisu, parametrów, numeru katalogowego (jeżeli występuje). Ze wskazanego przez Wykonawcę opisu musi jednoznacznie wynikać zaoferowany produkt i jego zgodność ze SWIZ i jej załącznikami. 10. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, do których będą instalowane elementy wyposażenia pracowni celem sprawdzenia warunków lokalowych, które będą konieczne do optymalnej konfiguracji elementów wyposażenia w pomieszczeniu pracowni, dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów oraz określenia wymogów w zakresie prac instalacyjnych i adaptacyjnych, które będą niezbędne do wykonania przez Zamawiającego. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu niedopasowania elementów wyposażenia do warunków technicznych, technologicznych i fizycznych pomieszczeń oraz błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 11. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny. Zamówienie zostało podzielone na części: Część 1: Zakup, dostawa i montaż mebli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część 2: Sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę nowego i kompletnego wyposażenia, montaż (jeżeli dotyczy), instalację oprogramowania (jeżeli dotyczy), uruchomienie i konfiguracja sprzętu komputerowego i multimedialnego. Opis przedmiotu zamówienia może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia lecz określają wyłącznie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie się wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga skonsultowania przed złożeniem oferty, czy ewentualne podzespoły i/lub elementy przedmiotowego zamówienia mogą zostać zastąpione rozwiązaniami równoważnymi. Wymagania dotyczące dostaw: 1) wyposażenie i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zapewniać sprawność eksploatacyjną oraz powinny posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi i europejskimi normami. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, 3) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


II.5) Główny kod CPV:
30200000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39130000-2
30213300-8
48000000-8
32322000-6
30232110-8
38652100-1
30213000-5
30231300-0
39141100-3
39121000-6
44510000-8
30237110-3
30237000-9
39162110-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) jedną dostawę wyposażenia, o zakresie rzeczowym podobnym do przedmiotu zamówienia, obejmującą dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z montażem i uruchomieniem, której wartość wyniosła co najmniej 150 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punktach 10.3.2 SIWZ. 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego formularz nr 3 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, 2) Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 1. Brak wadium, w przypadku składania oferty wyłącznie na pierwszą część zamówienia, 2. 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), w przypadku składania oferty wyłącznie na drugą część zamówienia, 3. W przypadku złożenia oferty na dwie lub więcej części, Wykonawca zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości sum powyższych kwot odpowiadających poszczególnym częściom zamówienia, na które składa ofertę. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 53 2030 0045 1110 0000 0208 0480 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Działdowie z tytułem Wadium ZP.01/06/2018, część …… Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. Kasa Urzędu wadium nie przyjmuje. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Koperta ta powinna być oznakowana w następujący sposób: WADIUM W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, część ……” Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być, co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), nieprzenoszalną (-ymi) oraz zawierać oświadczenie o nieodwołalnym i bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zwrot lub ponowne wniesienie lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielanej Gwarancji i Rękojmi40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi TOM II SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń Inwestora (Zamawiającego) w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopuszcza się złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Nr 53 2030 0045 1110 0000 0208 0480 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Działdowie z tytułem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. postępowania ZP.01/06/2018” W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 19.5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji podlega ona pierwotnej akceptacji Inwestora (Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia treści gwarancji na 3 dni przed podpisaniem umowy celem jej weryfikacji. Gwarancja nie może zawierać żadnych ograniczeń do wykonywania uprawnień z niej wynikających, szczególnie w zakresie spełnienia jakichkolwiek warunków wobec Gwaranta zarówno przez beneficjenta gwarancji jak i zobowiązanego. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy następować będzie w poniższych terminach: - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniądza, przez spełnienie wymogu zabezpieczenia rozumie się wpływ środków na rachunek Inwestora (Zamawiającego), najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed momentem jej podpisania. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu przedłużyć ważność obowiązywania zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 3. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć: 1) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy; 2) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja wyposażenia zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę wyposażenia o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów wyposażenia stanowiącego przedmiot Umowy. 4. Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie jest: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4, 13-200 Działdowo . 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie – Panią/Panem Małgorzatą Stańczyk za pomocą adresu e-mail:zsnr1@o2.pl., lub nr tel.: 23 697 20 00. 3. Administrator danych osobowych – Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie złożonej oferty oraz ewentualnie zawartej umowy. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby prowadzonego postępowania oraz w celu realizacji ewentualnie zawartej umowy, wskazanej w pkt 3. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Nr 1 w Działdowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie; c) każda osoba oraz podmiot zainteresowany przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 8. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi złożona oferta.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Zakup, dostawa i montaż mebli.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39130000-2, 39141100-3, 39121000-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielanej Gwarancji i Rękojmi40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30200000-1, 30213300-8, 48000000-8, 32322000-6, 30232110-8, 38652100-1, 30213000-5, 30231300-0, 44510000-8, 30237110-3, 30237000-9, 39162110-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielanej Gwarancji i Rękojmi40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500160935-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.
Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie: Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 9.3.1: Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570598-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie, Krajowy numer identyfikacyjny 51945562900000, ul. ul. Grunwaldzka  4, 13200   Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 23 697 20 00, e-mail zsnr1@o2.pl, faks 23 697 22 41.
Adres strony internetowej (url): www.zsnr1.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.01/06/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, zgodnie z SIWZ i jej załącznikami. Poprzez dostawę elementów wyposażenia pracowni rozumie się: 1. Dostawę kompletnych, nowych i oryginalnie zapakowanych urządzeń, pomocy dydaktycznych i oprogramowania. 2. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego poszczególnych urządzeń w miejscu ich docelowego użytkowania potwierdzające sprawność działania oraz ich stan gotowości do wykorzystywania w pracy dydaktycznej; spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym wskazującym kompletność i sprawność wyposażenia. 3. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” ma określone znaczenie tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części, przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane. 4. Pomoce dydaktyczne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty właściwe dla pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytkowania w placówce szkolnej. 5. Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad fizycznych i prawnych. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej specyfikacją. 6. Sprzęt będzie posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim) oraz stosowne wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, spełniał normy oraz przeznaczenie - do celów dydaktycznych (dla profesjonalistów). 7. Dostarczone oprogramowanie będzie objęte udzieloną Zamawiającemu przez Wykonawcę licencją na czas nieokreślony. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z dostarczonego oprogramowania na podstawie niniejszego postępowania nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osób trzecich. 8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4, 13-200 Działdowo. 9. Wszelkie odstępstwa zaproponowanego przez Wykonawcę wyposażenia od opisu przedstawionego przez Zamawiającego w załącznikach „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy (załączniki 3) potraktowane zostaną jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, skutkującą odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga wypełnienia w sposób kompletny tabeli, tj. podania nazwy producenta, marki lub nazwy oferowanego produktu, opisu, parametrów, numeru katalogowego (jeżeli występuje). Ze wskazanego przez Wykonawcę opisu musi jednoznacznie wynikać zaoferowany produkt i jego zgodność ze SWIZ i jej załącznikami. 10. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, do których będą instalowane elementy wyposażenia pracowni celem sprawdzenia warunków lokalowych, które będą konieczne do optymalnej konfiguracji elementów wyposażenia w pomieszczeniu pracowni, dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów oraz określenia wymogów w zakresie prac instalacyjnych i adaptacyjnych, które będą niezbędne do wykonania przez Zamawiającego. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu niedopasowania elementów wyposażenia do warunków technicznych, technologicznych i fizycznych pomieszczeń oraz błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 11. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny. Zamówienie zostało podzielone na części: Część 1: Zakup, dostawa i montaż mebli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część 2: Sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę nowego i kompletnego wyposażenia, montaż (jeżeli dotyczy), instalację oprogramowania (jeżeli dotyczy), uruchomienie i konfiguracja sprzętu komputerowego i multimedialnego. Opis przedmiotu zamówienia może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia lecz określają wyłącznie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie się wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga skonsultowania przed złożeniem oferty, czy ewentualne podzespoły i/lub elementy przedmiotowego zamówienia mogą zostać zastąpione rozwiązaniami równoważnymi. Wymagania dotyczące dostaw: 1) wyposażenie i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zapewniać sprawność eksploatacyjną oraz powinny posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi i europejskimi normami. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, 3) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
30200000-1


Dodatkowe kody CPV:
39130000-2, 30213300-8, 48000000-8, 32322000-6, 30232110-8, 38652100-1, 30213000-5, 30231300-0, 39141100-3, 39121000-6, 44510000-8, 30237110-3, 30237000-9, 39162110-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Zakup, dostawa i montaż mebli.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5593.50

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MEBLO-MAR Tomasz Marciniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ludwika Rydygiera 9A/3
Kod pocztowy: 13-200
Miejscowość: Działdowo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
5752.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5752.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5752.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
218983.68

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Etos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mochnackiego 10
Kod pocztowy: 10-037
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
243361.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243361.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243361.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Grunwaldzka, 13-200 Działdowo
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: zsnr1@o2.pl
tel: 23 697 20 00
fax: 23 697 22 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-06-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 570598-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.01/06/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-06-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 66 dni
Wadium: 23000 ZŁ
Szacowana wartość* 766 666 PLN  -  1 150 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zsnr1.eu
Informacja dostępna pod: www.zsnr1.eu
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
30213300-8 Komputer biurkowy
30231300-0 Monitory ekranowe
30232110-8 Drukarki laserowe
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237110-3 Interfejsy sieciowe
32322000-6 Urządzenia multimedialne
38652100-1 Projektory
39121000-6 Biurka i stoły
39130000-2 Meble biurowe
39141100-3 Regały
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
44510000-8 Narzędzia
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup, dostawa i montaż mebli. MEBLO-MAR Tomasz Marciniak
ul. Ludwika Rydygiera 9A/3, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko - mazurskie
2018-07-10 5 752,00
Sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie. Etos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mochnackiego 10, 10-037 Olsztyn, woj. warmińsko - mazurskie
2018-07-10 243 361,00