Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 572036-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Powiat Ropczycko - Sędziszowski: „Przebudowa mostów jako kontynuacja programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu; Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciagu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Ropczycko - Sędziszowski, krajowy numer identyfikacyjny 69058143600000, ul. ul. Konopnickiej  5 , 39100   Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 218 306, e-mail ropczyce@pro.onet.pl, faks 172 228 571.
Adres strony internetowej (URL): www.spropczyce.pl
Adres profilu nabywcy: www.spropczyce.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.spropczyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spropczyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Powiat Ropczycko - Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa mostów jako kontynuacja programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu; Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciagu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)”

Numer referencyjny:
WD.272.1.10.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostów w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: 1) Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu; 2) Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciagu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)” W ramach zadania Nr 1: wykonanie przebudowy stałego mostu drogowego w miejscowości Kozodrza w ciagu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w km 5+873, w ramach którego wykonać należy roboty związanez przebudową obiektu mostowego oraz dojazdów do mostu w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej oraz SST, w tym m.in.:  opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, właściwe oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania na czas robót;  obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;  wytyczenie osi drogi na odcinku mostu i dojazdów do obiektu;  wykonanie demontażu istniejącego gazociągu – po uprzednim jego przełożeniu, wg oddzielnego opracowania (zakres przebudowy nie obejmuje przełożenia gazociągu – Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach prz budowy mostu jest objeta odrębnym pozwoleniem i postępowaniem (wykonawstwo w gestii zarządcy sieci);  wykonanie częściowego demontażu mostu;  wykonanie ramownicowych przyczółków mostu;  remont korpusów istniejących przyczółków mostu;  wykonanie ustroju nośnego mostu, w tym: montaż konstrukcji stalowej, spiętej z podporami mostu wykonanie zespolonego pomostu żelbetowego ustroju nośnego mostu  wykonanie nawierzchni i wyposażenia mostu , w tym: wykonanie bitumicznej jezdni mostu wykonanie żelbetowych kap lewostronnego chodnika i prawostronnej opaski bezpieczeństwa z nawierzchnią z żywicy epoksydowej wykonanie wyposażenia mostu, w tym bariero poręczy i płyt przejściowych oraz wpustów i sączków mostowych włączonych do kanalizacji obiektu wykonanie kanalizacji deszczowej , z wylotem dso studzienek na dojeździe od strony Witkowic  Wykonanie dojazdów do mostu  wykonanie odcinkoweg remontu koryta rzeki Wielopolka w obrębie mostu  wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu  likwidacja oznakowania tymczasowego objazdu Parametry projektowane: dł całkowita – 34,42 m rozpiętość przęsła – 33,76m szerokość calkowita – 9,95m szerokość użytkowa – 8,75m światło mostu 30,56 m nośność – 40 T szerokość jezdni – 2x3,00m = 6m szerokość chodnika – 1x2m szerokość opaski bezpieczeństwa –1x0,75m W ramach zadania Nr 2: wykonanie przebudowy stałego mostu drogowego w miejscowości Brzeziny w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów) w ramach którego wykonać należy roboty związane z przebudową obiektu oraz dojazdu do mostu w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej oraz SST, w tym m.in.  wykonanie przebudowy mostu przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi ze skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy innymi drogami publicznymi  obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;  Prace przygotowawcze - wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczenie objazdu tymczasowego  rozbory rozbiórkowe istniejącego obiektu  roboty ziemne na obszarze przedmiotowej inwestycji  wykonanie fundamentów przebudowywanego obiektu  montaż powłokowej konstrukcji stalowej mostu  wykonanie obsypki i zasypek przyobiektowych z gruntu piaszczystego  wykonanie chodnika dla pieszych i opaski bezpieczeństwa  montaż bariero poręczy, ułożenie nawierzchni bitumicznej i roboty wykończeniowe  roboty profilowania i umocnieniowe dna i brzegów potoku w obrębie obiektu  roboty wykończeniowe na całości obiektu oraz w obrębie dojazdów  demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu Parametry projektowane: dł całkowita – 7,28 m rozpiętość – 7,15 m szerokość obiektu – 8,95m nośność – 40 T szerokość jezdni – 2x2,75m = 5,50m szerokość chodnika – 1x1,50m szerokość opaski bezpieczeństwa – 1x0,75m Dotyczy zadań Nr 1 i 2: 3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. 4. Roboty w ramach zadania 1 i/lub 2 należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Część 4 SIWZ. 6. Zastosowane przy realizacji robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia materiały powinny spałniać warunek dostępności projektu dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostęności dla osób niepełnosprawnych; 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (dotyczy obu zadań) 7.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) 1) roboty wykonywane przez pracowników fizycznych 7.2 Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: 1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 1. do SIWZ. 2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, kopie anonimizowanych umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 4) Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pracowników świadczących usługi/ wykonującymi roboty budowlane będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę. 7.3 Uprawnienia zamawawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. a) w celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. b) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu d) wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.


II.5) Główny kod CPV:
45221111-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233000-9
45100000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:
7.7 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie: 1) roboty mostowe 7.8 Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałej części zamówienia podwykonawcy. 7.9 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Części 4 - Wzór umowy. 7.10 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 7.11 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten dotyczy dalszych podwykonawców . 7.12 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis art. 36ba ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7.13 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7.14 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 7.15 Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch ezemplarzach. 7.16 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, która jest konieczna do przygotowania oferty oraz oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 7.17 Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w jej załącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, źródła, szczególnego procesu lub pochodzenia materiałów czy urządzeń służących do wykonania robot budowlanych będących przedmiotem zamówienia dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robot urządzenia I materiały powinny spełniać paramerty okreśłone w dokumentacji projektowej I nie powinny byc gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza rynkowe odpowiedniki o paramertach nie gorszych niż wsklazane. Ciężar udowodnienia, że materiały (wyroby), urządzenia są równoważne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiajacego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) i urządzenia do użytkowania oraz potwierdzające że są one rzeczywiście równoważne. 7.18 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania robot budowlanych w inny sposób niż zostało to okreśłone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw. robot zamiennych), z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia I nie przyczynią się do zmiany parametrów inwestycji: Zmiana sposobu wykonania robot, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek: a) zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:  niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub SST spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;  pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  konieczność zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SSt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy błędu, np. w dokumentacji projektowej lub SST niemożliwego do zauważenia we wcześniejszym etapie. 8. Wymagania stawiane wykonawcy: 8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wprowadza wymagania dotyczące spełniania tego warunku. a) dla Zadania Nr 1 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto oraz potwierdzi dowodami, ze roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności poda informację, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy pzp – konsorcjum) warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. b) dla Zadania Nr 2 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie obiektu mostowego lub przepustu w ciągu drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto oraz potwierdzi dowodami, ze roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności poda informację, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy pzp – konsorcjum) warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Spełnine nie warunku będzie dokonywan metodą 0-1, to jest nie spełnia / spełnia.w oparciu o: oświadczenie wykonawcy. o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działałaności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonan, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w pkt. V.2.3 : wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik Nr 6), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu (załacznik Nr 5)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 1) Dla zadania Nr 1 – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 2) Dla zadania Nr 2 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłąca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 12 8642 1139 2013 3903 7295 0003. 4. Rachunek ten nie jest oprocentowany. 5. Zamawiającynie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto zamawiającego). 7. Zwrot wadium: 7.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.2; 7.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawa w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłk, o której mowa w w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w termnie określonym przez zamawiającego. 7.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił popisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreśłonych w ofercie; 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty; 5.1. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:  przekazanie terenu budowy,  zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie,  jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy objętym przedmiotem zamówienia. 5.2. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:  niesprzyjających warunków atmosferycznych trwających nieprzerwanie przez co najmniej przez 4 dni, a polegających na intensywnych opadach uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych., występowanie których będzie dokumentowane na podstawie dostępnych danych meteorologicznych,  zawieszenia robót przez zamawiającego,  wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych  siły wyższej,  innych niekorzystnych warunków uniemożliwiających wykonywanie robót ze względu na wymaganą technologię. 5.3. Skrócenie wykonania terminu wykonania zamówienia 5.4. zmiana kosztu robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany, konieczności wykonania robót dodatkowych 5.5. rezygnacja z części robót 5.6. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych. 5.7. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii wykonywania robót budowlanych. 5.8. wprowadzenie robót zamiennych. 5.9. zmiana kluczowych specjalistów realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 5.10. wprowadzenie podwykonawstwa, zmiana podwykonawców, rezygnacja z podwykonawstwa 5.11. zmiana zakresu podwykonawstwa 5.12. podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych robót 5.13. Powyższe zmiany mogą być zainicjowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (najpierw ustny, później pisemny) w sprawie proponowanej zmiany. Może to być: - wniosek zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany, - wniosek wykonawcy. 5.14. Wniosek taki, aby mogła się do niego ustosunkować druga strona musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zmiany, - koszt zmiany oraz wpływ na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy. 5.15. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w przyszłej umowie wszelkich nieistotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty. Za zmiany nieistotne Zamawiający uznaje takie zmiany, co do których wiedza na etapie przygotowania postępowania nie miałaby wpływu na potencjalnych wykonawców lub na wynik postępowania. 5.16. Wszelkie zmiany wymagają zgody zamawiającego i wykonawcy w formie sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zadania Nr 1: wykonanie przebudowy stałego mostu drogowego w miejscowości Kozodrza w ciagu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w km 5+873, w ramach którego wykonać należy roboty związanez przebudową obiektu mostowego oraz dojazdów do mostu w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej oraz SST, w tym m.in.:  opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, właściwe oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania na czas robót;  obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;  wytyczenie osi drogi na odcinku mostu i dojazdów do obiektu;  wykonanie demontażu istniejącego gazociągu – po uprzednim jego przełożeniu, wg oddzielnego opracowania (zakres przebudowy nie obejmuje przełożenia gazociągu – Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach prz budowy mostu jest objeta odrębnym pozwoleniem i postępowaniem (wykonawstwo w gestii zarządcy sieci);  wykonanie częściowego demontażu mostu;  wykonanie ramownicowych przyczółków mostu;  remont korpusów istniejących przyczółków mostu;  wykonanie ustroju nośnego mostu, w tym: montaż konstrukcji stalowej, spiętej z podporami mostu wykonanie zespolonego pomostu żelbetowego ustroju nośnego mostu  wykonanie nawierzchni i wyposażenia mostu , w tym: wykonanie bitumicznej jezdni mostu wykonanie żelbetowych kap lewostronnego chodnika i prawostronnej opaski bezpieczeństwa z nawierzchnią z żywicy epoksydowej wykonanie wyposażenia mostu, w tym bariero poręczy i płyt przejściowych oraz wpustów i sączków mostowych włączonych do kanalizacji obiektu wykonanie kanalizacji deszczowej , z wylotem dso studzienek na dojeździe od strony Witkowic  Wykonanie dojazdów do mostu  wykonanie odcinkoweg remontu koryta rzeki Wielopolka w obrębie mostu  wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu  likwidacja oznakowania tymczasowego objazdu Parametry projektowane: dł całkowita – 34,42 m rozpiętość przęsła – 33,76m szerokość calkowita – 9,95m szerokość użytkowa – 8,75m światło mostu 30,56 m nośność – 40 T szerokość jezdni – 2x3,00m = 6m szerokość chodnika – 1x2m szerokość opaski bezpieczeństwa –1x0,75m Dotyczy zadań Nr 1 i 2: 3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. 4. Roboty w ramach zadania 1 i/lub 2 należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Część 4 SIWZ. 6. Zastosowane przy realizacji robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia materiały powinny spałniać warunek dostępności projektu dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostęności dla osób niepełnosprawnych; 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (dotyczy obu zadań) 7.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) 1) roboty wykonywane przez pracowników fizycznych 7.2 Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: 1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 1. do SIWZ. 2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, kopie anonimizowanych umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 4) Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pracowników świadczących usługi/ wykonującymi roboty budowlane będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę. 7.3 Uprawnienia zamawawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. a) w celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. b) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu d) wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45221111-3, 45233000-9, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciagu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zadania Nr 2: wykonanie przebudowy stałego mostu drogowego w miejscowości Brzeziny w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów) w ramach którego wykonać należy roboty związane z przebudową obiektu oraz dojazdu do mostu w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej oraz SST, w tym m.in.  wykonanie przebudowy mostu przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi ze skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy innymi drogami publicznymi  obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;  Prace przygotowawcze - wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczenie objazdu tymczasowego  rozbory rozbiórkowe istniejącego obiektu  roboty ziemne na obszarze przedmiotowej inwestycji  wykonanie fundamentów przebudowywanego obiektu  montaż powłokowej konstrukcji stalowej mostu  wykonanie obsypki i zasypek przyobiektowych z gruntu piaszczystego  wykonanie chodnika dla pieszych i opaski bezpieczeństwa  montaż bariero poręczy, ułożenie nawierzchni bitumicznej i roboty wykończeniowe  roboty profilowania i umocnieniowe dna i brzegów potoku w obrębie obiektu  roboty wykończeniowe na całości obiektu oraz w obrębie dojazdów  demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu Parametry projektowane: dł całkowita – 7,28 m rozpiętość – 7,15 m szerokość obiektu – 8,95m nośność – 40 T szerokość jezdni – 2x2,75m = 5,50m szerokość chodnika – 1x1,50m szerokość opaski bezpieczeństwa – 1x0,75m Dotyczy zadań Nr 1 i 2: 3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. 4. Roboty w ramach zadania 1 i/lub 2 należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Część 4 SIWZ. 6. Zastosowane przy realizacji robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia materiały powinny spałniać warunek dostępności projektu dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostęności dla osób niepełnosprawnych; 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (dotyczy obu zadań) 7.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) 1) roboty wykonywane przez pracowników fizycznych 7.2 Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: 1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 1. do SIWZ. 2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, kopie anonimizowanych umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 4) Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pracowników świadczących usługi/ wykonującymi roboty budowlane będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę. 7.3 Uprawnienia zamawawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. a) w celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. b) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu d) wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45221111-3, 45233000-9, 45100000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500137059-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.
Ropczyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
572036-N-2018

Data:
12/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Krajowy numer identyfikacyjny 69058143600000, ul. ul. Konopnickiej  5, 39100   Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 218 306, e-mail ropczyce@pro.onet.pl, faks 172 228 571.
Adres strony internetowej (url): www.spropczyce.pl
Adres profilu nabywcy: www.spropczyce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.6

Punkt:
IV.6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-06-27, godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-06-28, godzina 10:00


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
IV.6

Punkt:
IV.6.6

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce;  inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest Pani Dorota Siorek, kontakt: adres e-mail: rodo@spropczyce.pl, Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa mostów jako kontynuacja programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadania: 3) Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu; 4) Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciagu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)”, numer WD.272.1.10.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 zew zm), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ogłoszenie nr 500152509-N-2018 z dnia 02-07-2018 r.
Powiat Ropczycko - Sędziszowski: Przebudowa mostów jako kontynuacja programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu; Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572036-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500137059-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Krajowy numer identyfikacyjny 69058143600000, ul. ul. Konopnickiej  5, 39100   Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 218 306, e-mail ropczyce@pro.onet.pl, faks 172 228 571.
Adres strony internetowej (url): www.spropczyce.pl
Adres profilu nabywcy: www.spropczyce.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.spropczyce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa mostów jako kontynuacja programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu; Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WD.272.1.10-.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostów w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: 1) Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu; 2) Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciagu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)” W ramach zadania Nr 1: wykonanie przebudowy stałego mostu drogowego w miejscowości Kozodrza w ciagu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w km 5+873, w ramach którego wykonać należy roboty związanez przebudową obiektu mostowego oraz dojazdów do mostu w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej oraz SST, w tym m.in.:  opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, właściwe oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania na czas robót;  obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;  wytyczenie osi drogi na odcinku mostu i dojazdów do obiektu;  wykonanie demontażu istniejącego gazociągu – po uprzednim jego przełożeniu, wg oddzielnego opracowania (zakres przebudowy nie obejmuje przełożenia gazociągu – Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach prz budowy mostu jest objeta odrębnym pozwoleniem i postępowaniem (wykonawstwo w gestii zarządcy sieci);  wykonanie częściowego demontażu mostu;  wykonanie ramownicowych przyczółków mostu;  remont korpusów istniejących przyczółków mostu;  wykonanie ustroju nośnego mostu, w tym: montaż konstrukcji stalowej, spiętej z podporami mostu wykonanie zespolonego pomostu żelbetowego ustroju nośnego mostu  wykonanie nawierzchni i wyposażenia mostu , w tym: wykonanie bitumicznej jezdni mostu wykonanie żelbetowych kap lewostronnego chodnika i prawostronnej opaski bezpieczeństwa z nawierzchnią z żywicy epoksydowej wykonanie wyposażenia mostu, w tym bariero poręczy i płyt przejściowych oraz wpustów i sączków mostowych włączonych do kanalizacji obiektu wykonanie kanalizacji deszczowej , z wylotem dso studzienek na dojeździe od strony Witkowic  Wykonanie dojazdów do mostu  wykonanie odcinkoweg remontu koryta rzeki Wielopolka w obrębie mostu  wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu  likwidacja oznakowania tymczasowego objazdu Parametry projektowane: dł całkowita – 34,42 m rozpiętość przęsła – 33,76m szerokość calkowita – 9,95m szerokość użytkowa – 8,75m światło mostu 30,56 m nośność – 40 T szerokość jezdni – 2x3,00m = 6m szerokość chodnika – 1x2m szerokość opaski bezpieczeństwa –1x0,75m W ramach zadania Nr 2: wykonanie przebudowy stałego mostu drogowego w miejscowości Brzeziny w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów) w ramach którego wykonać należy roboty związane z przebudową obiektu oraz dojazdu do mostu w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej oraz SST, w tym m.in.  wykonanie przebudowy mostu przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi ze skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy innymi drogami publicznymi  obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;  Prace przygotowawcze - wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczenie objazdu tymczasowego  rozbory rozbiórkowe istniejącego obiektu  roboty ziemne na obszarze przedmiotowej inwestycji  wykonanie fundamentów przebudowywanego obiektu  montaż powłokowej konstrukcji stalowej mostu  wykonanie obsypki i zasypek przyobiektowych z gruntu piaszczystego  wykonanie chodnika dla pieszych i opaski bezpieczeństwa  montaż bariero poręczy, ułożenie nawierzchni bitumicznej i roboty wykończeniowe  roboty profilowania i umocnieniowe dna i brzegów potoku w obrębie obiektu  roboty wykończeniowe na całości obiektu oraz w obrębie dojazdów  demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu Parametry projektowane: dł całkowita – 7,28 m rozpiętość – 7,15 m szerokość obiektu – 8,95m nośność – 40 T szerokość jezdni – 2x2,75m = 5,50m szerokość chodnika – 1x1,50m szerokość opaski bezpieczeństwa – 1x0,75m Dotyczy zadań Nr 1 i 2: 3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. 4. Roboty w ramach zadania 1 i/lub 2 należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Część 4 SIWZ. 6. Zastosowane przy realizacji robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia materiały powinny spałniać warunek dostępności projektu dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostęności dla osób niepełnosprawnych; 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (dotyczy obu zadań) 7.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) 1) roboty wykonywane przez pracowników fizycznych 7.2 Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: 1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 1. do SIWZ. 2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, kopie anonimizowanych umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 4) Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pracowników świadczących usługi/ wykonującymi roboty budowlane będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę. 7.3 Uprawnienia zamawawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. a) w celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. b) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu d) wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45221111-3


Dodatkowe kody CPV:
45233000-9, 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty ”.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciagu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty ”.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: ropczyce@pro.onet.pl
tel: 172 218 306
fax: 172 228 571
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-06-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 572036-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: WD.272.1.10.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-06-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 156 dni
Wadium: 35000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 166 666 PLN  -  1 750 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.spropczyce.pl
Informacja dostępna pod: www.spropczyce.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg