Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 572040-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa: Zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, ORAZ WARSZTATÓW WYPLATANIA WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Bobowska Szkoła Tradycji "Szabasówka"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, krajowy numer identyfikacyjny 49000048600000, ul. ul. Grunwaldzka  18 , 38350   Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 35 14 013, e-mail ck@bobowa.pl, faks 18 35 14 013.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ck.bobowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ck.bobowa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, ORAZ WARSZTATÓW WYPLATANIA WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”

Numer referencyjny:
CKiPG.271.6.2018.RPO

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia: 1)Część nr 1: instruktor do przeprowadzenia zajęć nauki koronkarstwa, tworzenia pięknych koronek, nauki historii, tradycji i kultury Bobowej związanej z koronkami. 2)Część nr 2: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Bobowej 3) Część nr 3: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Brzanie 4) Część nr 4: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Jankowej 5) Część nr 5: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Sędziszowej 6) Część nr 6: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Siedliskach 7) Część nr 7: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Stróżnej 8) Część nr 8: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Wilczyskach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji wyrabiania rękodzieła (koronkarstwa) na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów koronki klockowej dla 2 grup, po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (po 2 godziny zegarowe dla każdej grupy na tydzień). Minimalna liczba uczestników to 20 osób. 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2019 r. Łącznie 240 godzin zegarowych. 4) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 5) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia, Zadanie 2-8 1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji , historii wyplatania wieńców dożynkowych na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych dla 1 grupy (min. 5 osób), po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (16 godzin miesięcznie). 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. Łącznie 32 godzin zegarowych. 4) Zaprezentowanie wyplecionego wieńca przez każdą miejscowość podczas Dożynek Gminnych 5) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp i dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia, Informacje dodatkowe: a) Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów, ani podwójne finansowanie.


II.5) Główny kod CPV:
80000000-4

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25738,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2018-07-01   lub
zakończenia:
2019-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi poniższe warunki, w zakresie poszczególnych zadań: Zadanie 1: a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie jako koronczarka; Zadanie 2 – 8 : a) osoba posiadająca co najmniej wykształcenie zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie przy wyplataniu wieńców dożynkowych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W sytuacji, gdy ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wymaga się złożenia oświadczenia na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, na wezwanie Zamawiającego musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 ppkt c niniejszej SIWZ wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta Wykonawcy. 2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 3. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku 3 do SIWZ. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-19, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Instruktor do przeprowadzenia zajęć nauki koronkarstwa, tworzenia pięknych koronek, nauki historii, tradycji i kultury Bobowej związanej z koronkami.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji wyrabiania rękodzieła (koronkarstwa) na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów koronki klockowej dla 2 grup, po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (po 2 godziny zegarowe dla każdej grupy na tydzień). Minimalna liczba uczestników to 20 osób. 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2019 r. Łącznie 240 godzin zegarowych. 4) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 5) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
80000000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 17520,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2019-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Bobowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji , historii wyplatania wieńców dożynkowych na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych dla 1 grupy (min. 5 osób), po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (16 godzin miesięcznie). 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. Łącznie 32 godzin zegarowych. 4) Zaprezentowanie wyplecionego wieńca przez każdą miejscowość podczas Dożynek Gminnych 5) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp i dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
80000000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1174,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Brzanie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji , historii wyplatania wieńców dożynkowych na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych dla 1 grupy (min. 5 osób), po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (16 godzin miesięcznie). 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. Łącznie 32 godzin zegarowych. 4) Zaprezentowanie wyplecionego wieńca przez każdą miejscowość podczas Dożynek Gminnych 5) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp i dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
80000000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1174,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Jankowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji , historii wyplatania wieńców dożynkowych na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych dla 1 grupy (min. 5 osób), po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (16 godzin miesięcznie). 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. Łącznie 32 godzin zegarowych. 4) Zaprezentowanie wyplecionego wieńca przez każdą miejscowość podczas Dożynek Gminnych 5) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp i dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
80000000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1174,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZANCZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00
CENA60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Sędziszowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji , historii wyplatania wieńców dożynkowych na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych dla 1 grupy (min. 5 osób), po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (16 godzin miesięcznie). 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. Łącznie 32 godzin zegarowych. 4) Zaprezentowanie wyplecionego wieńca przez każdą miejscowość podczas Dożynek Gminnych 5) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp i dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
80000000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1174,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Siedliskach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji , historii wyplatania wieńców dożynkowych na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych dla 1 grupy (min. 5 osób), po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (16 godzin miesięcznie). 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. Łącznie 32 godzin zegarowych. 4) Zaprezentowanie wyplecionego wieńca przez każdą miejscowość podczas Dożynek Gminnych 5) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp i dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
80000000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1174,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Stróżnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji , historii wyplatania wieńców dożynkowych na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych dla 1 grupy (min. 5 osób), po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (16 godzin miesięcznie). 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. Łącznie 32 godzin zegarowych. 4) Zaprezentowanie wyplecionego wieńca przez każdą miejscowość podczas Dożynek Gminnych 5) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp i dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
80000000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1174,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Iinstruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Wilczyskach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji , historii wyplatania wieńców dożynkowych na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych dla 1 grupy (min. 5 osób), po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (16 godzin miesięcznie). 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. Łącznie 32 godzin zegarowych. 4) Zaprezentowanie wyplecionego wieńca przez każdą miejscowość podczas Dożynek Gminnych 5) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp i dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
80000000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1174,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500153524-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa: Zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, ORAZ WARSZTATÓW WYPLATANIA WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Bobowska Szkoła Tradycji "Szabasówka"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572040-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Krajowy numer identyfikacyjny 49000048600000, ul. ul. Grunwaldzka  18, 38350   Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 35 14 013, e-mail ck@bobowa.pl, faks 18 35 14 013.
Adres strony internetowej (url): www.ck.bobowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, ORAZ WARSZTATÓW WYPLATANIA WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
CKiPG.271.6.2018.RPO

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia: 1)Część nr 1: instruktor do przeprowadzenia zajęć nauki koronkarstwa, tworzenia pięknych koronek, nauki historii, tradycji i kultury Bobowej związanej z koronkami. 2)Część nr 2: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Bobowej 3) Część nr 3: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Brzanie 4) Część nr 4: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Jankowej 5) Część nr 5: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Sędziszowej 6) Część nr 6: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Siedliskach 7) Część nr 7: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Stróżnej 8) Część nr 8: instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Wilczyskach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji wyrabiania rękodzieła (koronkarstwa) na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów koronki klockowej dla 2 grup, po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (po 2 godziny zegarowe dla każdej grupy na tydzień). Minimalna liczba uczestników to 20 osób. 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2019 r. Łącznie 240 godzin zegarowych. 4) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp, 5) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia, Zadanie 2-8 1) opracowanie zakresu zajęć, tak aby miały na celu propagowanie i kultywowanie tradycji , historii wyplatania wieńców dożynkowych na terenie gminy Bobowa. 2) przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych dla 1 grupy (min. 5 osób), po jednym spotkaniu w tygodniu dla każdej grupy (16 godzin miesięcznie). 3) czas trwania warsztatów od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. Łącznie 32 godzin zegarowych. 4) Zaprezentowanie wyplecionego wieńca przez każdą miejscowość podczas Dożynek Gminnych 5) dbanie o przestrzeganie w placówce zasad bhp i dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu, dbanie o estetykę pomieszczeń, 6) współpraca z koordynatorem projektu i jego zastępcą, 7) informowanie o zaobserwowanych nieprawidłowościach i/lub problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu 8) prowadzenie comiesięcznej listy obecności uczestników i złożenia rachunku (dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa), na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
80000000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Instruktor do przeprowadzenia zajęć nauki koronkarstwa, tworzenia pięknych koronek, nauki historii, tradycji i kultury Bobowej związanej z koronkami.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
17520.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Klimek Malgorzata
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brzana 159 38-350 Bobowa
Kod pocztowy: 38-350
Miejscowość: Brzana
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
16320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16320.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Bobowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1174.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mika Diana
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pławienka 2
Kod pocztowy: 38-350
Miejscowość: Bobowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1174.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1174.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1174.08
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Brzanie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1174.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kieblesz Zofia
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brzana 270
Kod pocztowy: 38-350
Miejscowość: Bobowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1152.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1152.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1152.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Jankowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1174.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zięba Teresa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jankowa 161
Kod pocztowy: 38-350
Miejscowość: Bobowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1174.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1174.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1174.08
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Sędziszowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1174.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Żaba Małgorzata
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sędziszowa 9
Kod pocztowy: 38-350
Miejscowość: Bobowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1152.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1152.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1152.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Siedliskach
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający w dniu 22 czerwca 2018 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy Nr 2 tj. Pani Dorota Rutka, Siedliska 356, 38-324 Siedliska który uchylił się od podpisania umowy. Zgodnie z treścią art. 94 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania , o których mowa w art. 93 ust. 1”. Z uwagi na fakt, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która nie podlegała wykluczeniu, a wybrany Wykonawca nie podpisał umowy Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3”


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Stróżnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1174.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mucha Urszula
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stróżna 45
Kod pocztowy: 38-350
Miejscowość: Bobowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1152.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1152.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1152.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Wilczyskach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1174.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Waląg Maria
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wilczyska 181
Kod pocztowy: 38-350
Miejscowość: Bobowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1152.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1152.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1152.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Grunwaldzka, 38-350 Bobowa
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: ck@bobowa.pl
tel: 18 35 14 013
fax: 18 35 14 013
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-06-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 572040-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: CKiPG.271.6.2018.RPO
Data publikacji zamówienia: 2018-06-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 438 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.ck.bobowa.pl
Informacja dostępna pod: www.ck.bobowa.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Instruktor do przeprowadzenia zajęć nauki koronkarstwa, tworzenia pięknych koronek, nauki historii, tradycji i kultury Bobowej związanej z koronkami. Klimek Malgorzata
Brzana 159 38-350 Bobowa, 38-350 Brzana, woj. małopolskie
2018-07-03 16 320,00
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Bobowej Mika Diana
ul. Pławienka 2, 38-350 Bobowa, woj. małopolskie
2018-07-03 1 174,00
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Brzanie Kieblesz Zofia
Brzana 270, 38-350 Bobowa, woj. małopolskie
2018-07-03 1 152,00
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Jankowej Zięba Teresa
Jankowa 161, 38-350 Bobowa, woj. małopolskie
2018-07-03 1 174,00
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Sędziszowej Żaba Małgorzata
Sędziszowa 9, 38-350 Bobowa, woj. małopolskie
2018-07-03 1 152,00
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Stróżnej Mucha Urszula
Stróżna 45, 38-350 Bobowa, woj. małopolskie
2018-07-03 1 152,00
Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Wilczyskach Waląg Maria
Wilczyska 181, 38-350 Bobowa, woj. małopolskie
2018-07-03 1 152,00