Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 572189-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Nadleśnictwo Nowa Sól: 1. Budowa drogi p.poż. 30 - Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 290 i powiatową nr 1074F w Leśnictwie Niwiska. 2. Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec. 3. Konserwacja dróg p.poż. w Nadleśnictwie Nowa Sól.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Nowa Sól, krajowy numer identyfikacyjny 97004029600000, ul. Ciepielowska  9 , 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683872431, e-mail NowaSol@zielonagora.lasy.gov.pl, faks 683879393.
Adres strony internetowej (URL): www.nowasol@zielonagora.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
oferty w wersji papierowej należy złożyć pod adresem Nadleśnictwa Nowa Sól podanym poniżej
Adres:
ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Budowa drogi p.poż. 30 - Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 290 i powiatową nr 1074F w Leśnictwie Niwiska. 2. Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec. 3. Konserwacja dróg p.poż. w Nadleśnictwie Nowa Sól.

Numer referencyjny:
NBZ.270.02.2019.AP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia: Uwaga: Zadania realizowane są ze środków finansowych Nadleśnictwa Nowa Sól i Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, tzn.: Zadanie nr 1 - Budowa drogi p.poż. 30 – Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę powiatową o długości 878,28 m. Zamówienie polega na budowie drogi p.poż. o nawierzchni z tłucznia, budowy zjazdów, mijanek i poboczy-finansowana ze środków Nadleśnictwa Nowa Sól. Zadanie nr 2 - Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec na odcinku o długości 173,28m. Zamówienie polega na budowie drogi o nawierzchni z tłucznia wraz z przebudową zjazdów (indywidualnych) na działce 396 oraz budową zjazdu (indywidualnego) z dz. o nr ew. 396 do działki o nr ew. 378/1, obręb Niwiska-finansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Uwaga: Zadanie nr 1 i 2 tworzy jedną cześć. Zadanie nr 3 - Konserwacja dróg ppoż. - finansowana ze środków Nadleśnictwa Nowa Sól: Leśnictwo Solniki - droga 21 Pod Bulin Leśnictwo Odra – droga 16 Różaka Leśnictwo Odra – droga 17 Kieleckie Łąki Leśnictwo Przylaski – droga 34 Na Rondo Leśnictwo Przylaski – droga 35 Bronisława Leśnictwo Przyborów – droga 1 Żółta Prace polegać będą miedzy innymi na: a) uzupełnieniu ubytków grysami i emulsją asfaltową modyfikowaną przy użyciu remontera i mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco ( z termosu), b) skropieniu nawierzchni drogowych i podbudów emulsją asfaltową, c) wykonaniu warstwy GRC (gruntocement), d) profilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej (na stykach z nawierzchnią bitumiczną) masą mineralno-asfaltową, e) konserwacji dna rowu w obrębie wlotów i wylotów przepustów, f) ścięciu zawyżonych poboczy itp.


II.5) Główny kod CPV:
45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233141-9
45233140-2
45233220-7
45233142-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamówienia, o których mowa w pkt 4a będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, a Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia podstawowego nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: dla części 1 – 160 000,00 zł, dla części 2 – 60 000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie) zrealizował co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane, odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. budowy, przebudowy lub konserwacji wartości nie mniejszej niż: dla części 1 – 260 000,00 zł, dla części 2 – 90 000,00 zł. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą, która będzie sprawowała funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania budową i robotami drogowymi, aktualne zaświadczenie z właściwej izby inżynierów budownictwa, potwierdzające opłacenie obowiązkowej składki na ubezpieczenie OC oraz osoba ta zrealizowała w całości jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane, odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. budowy, przebudowy lub konserwacji o wartości nie mniejszej niż: dla części 1 – 260 000,00 zł, dla części 2 – 90 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ); oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie Własne Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Załącznik nr 4 do SIWZ. Dowody, że roboty budowlane wykazane w Oświadczeniu Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: a)dla części 1 – 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), b) dla części 2 - 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100), 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110, 650, 1000, 1669). Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie przekazu pocztowego. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Nowa Sól 80 2030 0045 1110 0000 0028 5300 z dopiskiem wadium: „1.Budowa drogi p.poż. 30 …, 2. Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec, 3. Konserwacja dróg p.poż. w Nadleśnictwie Nowa Sól.” Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wydruk operacji bankowej należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto zamawiającego do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w ppkt 15.1 SIWZ. Załączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium nie jest warunkiem wystarczającym do skutecznego wniesienia wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy20,00
Zatrudnienie kierownika budowy na podstawie umowy o pracę wg przepisów Kodeksu pracy20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:a) w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty,b) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 KC),c) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT),d) wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja przedmiotu zamówienia związana z koniecznością udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych,e) wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja robót objętych zamówieniem związana z wykonaniem robót zamiennych lub wykonanie robót dodatkowych bez redukcji robót,f) wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),g) wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;h) wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących czynności na budowie (np. kierownik budowy, inspektor nadzoru), jeżeli umowa lub SIWZ określa te osoby.i) wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających.j) zaistnieją warunki do ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót objętych umową,k) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,l) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:(1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;(2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;(3) zaproponowania przez wykonawcę innego rozwiązania technologicznego wykonania zaprojektowanych robót pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem akceptowania przedmiotowego rozwiązania przez projektanta,(4) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.2. Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu. Każda ze stron może wystąpić z inicjatywą zmiany umowy, z tym, że decyzja o zmianie należy każdorazowo do Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
1. Budowa drogi p.poż. 30 - Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 290 i powiatową nr 1074F w Leśnictwie Niwiska. 2. Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Uwaga: Zadania realizowane są ze środków finansowych Nadleśnictwa Nowa Sól i Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, tzn.: Zadanie nr 1 - Budowa drogi p.poż. 30 – Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę powiatową o długości 878,28 m. Zamówienie polega na budowie drogi p.poż. o nawierzchni z tłucznia, budowy zjazdów, mijanek i poboczy- finansowana ze środków Nadleśnictwa Nowa Sól. Zadanie nr 2 - Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec na odcinku o długości 173,28m. Zamówienie polega na budowie drogi o nawierzchni z tłucznia wraz z przebudową zjazdów (indywidualnych) na działce 396 oraz budową zjazdu (indywidualnego) z dz. o nr ew. 396 do działki o nr ew. 378/1, obręb Niwiska- finansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Uwaga: Zadanie nr 1 i 2 tworzy jedną cześć.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233120-6, 45233140-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy20,00
Zatrudnienie kierownika budowy na podstawie umowy o pracę wg przepisów Kodesku Pracy 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Konserwacja dróg p.poż. w Nadleśnictwie Nowa Sól.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie nr 3 - Konserwacja dróg ppoż. - finansowana ze środków Nadleśnictwa Nowa Sól: Leśnictwo Solniki - droga 21 Pod Bulin, Leśnictwo Odra – droga 16 Różaka, Leśnictwo Odra – droga 17 Kieleckie Łąki, Leśnictwo Przylaski – droga 34 Na Rondo, Leśnictwo Przylaski – droga 35 Bronisława, Leśnictwo Przyborów – droga 1 Żółta . Prace polegać będą miedzy innymi na: a) uzupełnieniu ubytków grysami i emulsją asfaltową modyfikowaną przy użyciu remontera i mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco ( z termosu), b) skropieniu nawierzchni drogowych i podbudów emulsją asfaltową, c) wykonaniu warstwy GRC (gruntocement), d) profilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej (na stykach z nawierzchnią bitumiczną) masą mineralno-asfaltową, e) konserwacji dna rowu w obrębie wlotów i wylotów przepustów, f) ścięciu zawyżonych poboczy itp.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233141-9, 45233142-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
2. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy20,00
3. Zatrudnienie kierownika budowy na podstawie umowy o pracę wg20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510169870-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Nadleśnictwo Nowa Sól: 1.Budowa drogi p.poż. 30 - Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 290 i powiatową nr 1074F w Leśnictwie Niwiska. 2.Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec. 3.Konserwacja dróg p.poż. w Nadleśnictwie Nowa Sól.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572189-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Nowa Sól, Krajowy numer identyfikacyjny 97004029600000, ul. Ciepielowska  9, 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683872431, e-mail NowaSol@zielonagora.lasy.gov.pl, faks 683879393.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1.Budowa drogi p.poż. 30 - Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 290 i powiatową nr 1074F w Leśnictwie Niwiska. 2.Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec. 3.Konserwacja dróg p.poż. w Nadleśnictwie Nowa Sól.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie nr 1 - Budowa drogi p.poż. 30 – Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę powiatową o długości 878,28 m. Zamówienie polega na budowie drogi p.poż. o nawierzchni z tłucznia, budowy zjazdów, mijanek i poboczy- finansowana ze środków Nadleśnictwa Nowa Sól. Zadanie nr 2 - Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec na odcinku o długości 173,28m. Zamówienie polega na budowie drogi o nawierzchni z tłucznia wraz z przebudową zjazdów (indywidualnych) na działce 396 oraz budową zjazdu (indywidualnego) z dz. o nr ew. 396 do działki o nr ew. 378/1, obręb Niwiska- finansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Uwaga: Zadanie nr 1 i 2 tworzy jedną cześć. Zadanie nr 3 - Konserwacja dróg ppoż. - finansowana ze środków Nadleśnictwa Nowa Sól: Leśnictwo Solniki - droga 21 Pod Bulin Leśnictwo Odra – droga 16 Różaka Leśnictwo Odra – droga 17 Kieleckie Łąki Leśnictwo Przylaski – droga 34 Na Rondo Leśnictwo Przylaski – droga 35 Bronisława Leśnictwo Przyborów – droga 1 Żółta Prace polegać będą miedzy innymi na: a)uzupełnieniu ubytków grysami i emulsją asfaltową modyfikowaną przy użyciu remontera i mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco (z termosu), b)skropieniu nawierzchni drogowych i podbudów emulsją asfaltową, c)wykonaniu warstwy GRC (gruntocement), d)profilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej (na stykach z nawierzchnią bitumiczną) masą mineralno-asfaltową, e)konserwacji dna rowu w obrębie wlotów i wylotów przepustów, f)ścięciu zawyżonych poboczy itp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45233120-6


Dodatkowe kody CPV:
45233141-9, 45233140-2, 45233220-7, 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
1.Budowa drogi p.poż. 30 - Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 290 i powiatową nr 1074F w Leśnictwie Niwiska. 2.Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
470051.54

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Podbrzezie Dolne ul. Leśna 9 67-120 Kożuchów
Kod pocztowy: 67-120
Miejscowość: Podbrzezie Dolne
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
470051.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 470051.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 470051.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
3. Konserwacja dróg p.poż. w Nadleśnictwie Nowa Sól.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
135360.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Podbrzezie Dolne ul. Leśna 9 67-120 Kożchów
Kod pocztowy: 67-120
Miejscowość: Kożuchów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
135360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135360.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135360.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól
woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: NowaSol@zielonagora.lasy.gov.pl
tel: 683872431
fax: 683879393
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-07-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 572189-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: NBZ.270.02.2019.AP
Data publikacji zamówienia: 2019-07-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 13500 ZŁ
Szacowana wartość* 450 000 PLN  -  675 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.nowasol@zielonagora.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
1.Budowa drogi p.poż. 30 - Pachnowskiego wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 290 i powiatową nr 1074F w Leśnictwie Niwiska. 2.Budowa odcinka drogi gminnej Niwiska – Haliniec. Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG SP. Z O.O.
Podbrzezie Dolne ul. Leśna 9 67-120 Kożuchów , 67-120 Podbrzezie Dolne , woj.
2019-08-13 470 051,00
3. Konserwacja dróg p.poż. w Nadleśnictwie Nowa Sól. Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG SP. Z O.O.
Podbrzezie Dolne ul. Leśna 9 67-120 Kożchów , 67-120 Kożuchów , woj.
2019-08-13 135 360,00