Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 572815-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu: Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, krajowy numer identyfikacyjny 31014300000000, ul. Szpitalna  16 , 98-300  Wieluń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 406 800, , e-mail sekretariat@szpital-wielun.pl, , faks 438 406 801.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-wielun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.szpital-wielun.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.szpital-wielun.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma papierowa
Adres:
SPZOZ w Wieluniu, ul.Szpitalna 16, 98-300 Wieluń, pok.216 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego

Numer referencyjny:
SPZOZ-ZP/2 /24/242/ 8/ 2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Wieluniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 37 części ( pakietów) wyszczególnionych w poniższej tabeli: Część zamówienia Przedmiot zamówienia Pakiet 1 Papier rejestrujący Pakiet 2 Materiały medyczne Pakiet 3 Pieluchomajtki Pakiet 4 Elektrody Pakiet 5 Materiały medyczne Pakiet 6 Pojemniki na wycinki i odpady medyczne Pakiet 7 Materiały medyczne Pakiet 8 Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych Pakiet 9 Materiały medyczne Pakiet 10 Przyrządy pomiarowe Pakiet 11 Dreny Pakiet 12 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej Pakiet 13 Materiały medyczne Pakiet 14 Różne urządzenia i produkty medyczne Pakiet 15 Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych Pakiet 16 Materiały medyczne Pakiet 17 Materiały medyczne Pakiet 18 Wyroby ortopedyczne Pakiet 19 Odzież medyczna Pakiet 20 Przyrządy do endoskopii Pakiet 21 Materiały medyczne - kaniula Pakiet 22 Materiały medyczne Pakiet 23 Materiały medyczne Pakiet 24 Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych Pakiet 25 Materiały medyczne Pakiet 26 Materiały medyczne Pakiet 27 Maski tlenowe Pakiet 28 Materiały medyczne Pakiet 29 Materiały medyczne - żele Pakiet 30 Materiały medyczne Pakiet 31 Materiały medyczne Pakiet 32 Materiały medyczne Pakiet 33 Materiały medyczne Pakiet 34 Materiały medyczne Pakiet 35 Wyroby ortopedyczne Pakiet 36 Materiały medyczne Pakiet 37 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 2. Każde zamówienie realizowane będzie poprzez sukcesywne dostawy częściowe przez cały okres obowiązywania umowy do wyczerpania kwoty określonej jako maksymalna wartość umowy lub ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 3. Realizacja dostaw częściowych odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia pisemnie, za pomocą faxu lub poczty e-mail. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do jednego z magazynów apteki szpitalnej SP ZOZ w Wieluniu, każdorazowo wskazany przez Zamawiającego. Do każdej dostawy należy załączyć fakturę w formie papierowej. Wartość każdej dostawy obejmuje: wartość zamawianego towaru, koszt jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego i rozpaletowania do magazynu wskazanego przez pracownika apteki szpitalnej. 5. Główne kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33140000-3. Szczegółowe kody CPV dla poszczególnych części zamówienia oraz poszczególnych pozycji - zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Formularze asortymentowo- cenowe. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie ilościowo-asortymentowe zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe, wskazane ilości poszczególnych elementów zamówienia są szacunkowe . 7. Zamawiający w formularzach asortymentowo-cenowych określił przedmiot zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz o własne potrzeby mające na celu osiąganie powtarzalnych, pozytywnych efektów leczenia. Wszystkie pozycje wyszczególnione w załączniku nr 1 są niezbędne do zrealizowania procedur medycznych zakontraktowanych w NFZ. 8. Przedmiot zamówienia został określony ściśle i jednoznacznie poprzez wskazanie nazwy międzynarodowej specyfiku, jego postaci oraz dawki jednostkowej, czyli wskazane zostały wszystkie istotne cechy przedmiotu zamówienia. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia są wyrobami o ustalonych standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony w przepisach międzynarodowych. 9. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia w szczególności poniesione przez Zamawiającego lub innych użytkowników związane z: • nabyciem poprzez dostawy sukcesywne zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w niniejszej dokumentacji, które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty; • użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem; • utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem; • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji ponieważ przedmiotem zamówienia są produkty zużywalne jednorazowego użytku, natomiast koszty utylizacji zużytych opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę. 10. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ ( formularze asortymentowo-cenowe) określił sposób pakowania. W przypadku zaoferowania innego sposobu pakowania Wykonawca musi wycenić zaproponowany sposób pakowania przy odpowiednim przeliczeniu z zaokrągleniem „ w górę” do pełnego opakowania. W wyżej opisanym przypadku Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie „jednostka miary” oraz „ilość”. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w formularzach asortymentowo-cenowych, innych niż opisane w pkt 10 – pod rygorem odrzucenia oferty. 12. Oznakowanie dostarczonych wyrobów musi być sporządzone w języku polskim lub angielskim wraz z czytelnymi piktogramami, instrukcje użytkowania, ulotki, opis wyrobu musza być sporządzone w języku polskim, etykiety zewnętrzne (oryginalne) - w języku polskim lub angielskim wraz z czytelnymi piktogramami. Zamawiający dopuszcza załączenie tłumaczenia etykiet, opisów czy ulotek na język polski. 13. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP oraz posiadać na potwierdzenie tego faktu odpowiednie wymagane prawem dokumenty tj. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez uprawniony organ, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017, poz. 211). Oferowany asortyment powinien posiadać Deklarację Zgodności CE, Certyfikat CE. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może przez cały czas realizacji umowy wymagać od Wykonawcy dostarczenia uwierzytelnionych kopii powyższych dokumentów. 14. W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie stosownego oświadczenia. 15. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego ( innego niż podany „ z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane produkty będą posiadały takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe w odniesieniu do produktów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy oferowane przez Wykonawcę produkty będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom Zamawiającego – spoczywa na Wykonawcy. 16. Podane w załącznikach do SIWZ parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór. 17. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dostarczył na wezwanie Zamawiającego kopie kart katalogowych oferowanych wyrobów i urządzeń, z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczą – do wszystkich pozycji z poszczególnych pakietów - celem weryfikacji zgodności oferty z zapisami SIWZ dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 18. Zamawiający może wymagać dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w przypadku wybranych pozycji poszczególnych pakietów. Próbki asortymentu będą traktowane jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ (w rozumieniu przepisu art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) oraz posłużą Zamawiającemu do przeprowadzenia prób użytkowych. Do złożenia próbek Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Próbki należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy, jakiego pakietu i której pozycji pakietu dotyczy i napisem „ próbki” oraz spisem załączonych próbek. 19. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12 miesięczny termin przydatności do użycia (nie dotyczy wszystkich części zamówienia), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia z krótszym terminem ważności wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. 20. W związku z posiadaniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu certyfikatu ISO 9001:2015, Wykonawców obowiązują wszystkie uregulowania prawne obowiązujące w tym zakresie Zamawiającego.


II.5) Główny kod CPV:
33140000-3

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  16   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oraz o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności w szczególności uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.Oświadczenie, że oferowany produkt posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP 2.Kopie kart katalogowych zaoferowanych produktów 3.W wybranych pakietach i wybranych pozycjach próbki zaoferowanych wyrobów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.W zakresie dopuszczalnym przez art. 144 w zw. z art. 140 ust. 1 i 3, Zamawiający dopuszcza zmianę treści i warunków niniejszej umowy w podanych poniżej przypadkach: a)zmiana danych identyfikacyjnych stron (m.in. adresu, firmy, formy prowadzonej działalności gospodarczej); b)korekta danych wynikających z niezamierzonych niezgodności pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią oferty lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia; c)zmiana postanowień umowy w wyniku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na przedmiot oraz warunki umowy, bez której dalsza realizacja umowy byłaby niemożliwa; d)zmiana ustalone w umowie stawki podatku od towarów i usług, przy czym wartość ceny jednostkowej netto określonej w formularzu asortymentowo-ofertowym pozostaje bez zmian. e)przedłużeniu okresu, na który została zawarta umowa, w celu zrealizowania niewykorzystanej maksymalnej wartości umowy brutto. 2.Niezależnie od powyższych zmian, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulacji zawartej w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W przypadku, gdyby w trakcie trwania umowy nastąpiła zmiana maksymalnej ceny urzędowej i będzie ona niższa od ceny określonej w umowie, zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie właściwego aktu prawnego. 3.Strony ustalają, że zmiany umowy nie stanowią: a)niewykorzystanie pełnej ilości asortymentu określonej w formularzu asortymentowo-ofertowym w okresie trwania niniejszej umowy, ze względu na zmienne potrzeby Zamawiającego zależne od liczby hospitalizowanych pacjentów, zastosowanych metod leczenia i innych niedających się przewidzieć okoliczności – nie więcej jednak niż o 30 % w stosunku do pierwotnie przewidzianych ilości. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczonego asortymentu w okresie trwania umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego; b)zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach danego pakietu, tj. zwiększenie jednej pozycji względem drugiej w obrębie danego pakietu. 4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony pod rygorem ich nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-19, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Pakiet 1 - Papier rejestrujący

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
22993200-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Pakiet 2 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Pakiet 3 - Pieluchomajtki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Pakiet 4 - Elektrody

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Pakiet 5 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Pakiet 6 - Pojemniki na wycinki i odpady medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33169400-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Pakiet 7 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Pakiet 8 -Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141600-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
Pakiet 9 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
Pakiet 10 - Przyrządy pomiarowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
38410000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
Pakiet 11 - Dreny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141600-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
12Nazwa:
Pakiet 12 -Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33157000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
13Nazwa:
Pakiet 13 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
14Nazwa:
Pakiet 14 - Różne urządzenia i produkty medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33190000-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
15Nazwa:
Pakiet 15 -Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141600-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
16Nazwa:
Pakiet 16 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
17Nazwa:
Pakiet 17 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
18Nazwa:
Pakiet 18 - Wyroby ortopedyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141700-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
19Nazwa:
Pakiet 19 - Odzież medyczna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33199000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
20Nazwa:
Pakiet 20 - Przyrządy do endoskopii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33168000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
21Nazwa:
Pakiet 21 -Materiały medyczne - kaniula

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
22Nazwa:
Pakiet 22 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
23Nazwa:
Pakiet 23 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
24Nazwa:
Pakiet 24 -Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141610-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
25Nazwa:
Pakiet 25 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
26Nazwa:
Pakiet 26 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
27Nazwa:
Pakiet 27 -Maski tlenowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33157110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
28Nazwa:
Pakiet 28 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
29Nazwa:
Pakiet 29 -Materiały medyczne - żele

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
30Nazwa:
Pakiet 30 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
31Nazwa:
Pakiet 31 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
32Nazwa:
Pakiet 32 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
33Nazwa:
Pakiet 33 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
34Nazwa:
Pakiet 34 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
35Nazwa:
Pakiet 35 - Wyroby ortopedyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141700-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
36Nazwa:
Pakiet 36 -Materiały medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
37Nazwa:
Pakiet 12 -Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym szacunkowe ilości zawiera załącznik do SIWZ -Formularze asortymentowo-cenowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33157000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 16
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510176818-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 Telefon: 43 84 06 800 – Sekretariat, 43 84 06 802 lub 804 – Zamówienia Publiczne Faks: 43 84 06 801 – Sekretariat

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572815-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Krajowy numer identyfikacyjny 31014300000000, ul. Szpitalna  16, 98-300  Wieluń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 406 800, e-mail sekretariat@szpital-wielun.pl, faks 438 406 801.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-wielun.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 Telefon: 43 84 06 800 – Sekretariat, 43 84 06 802 lub 804 – Zamówienia Publiczne Faks: 43 84 06 801 – Sekretariat

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
SPZOZ -ZP/2/24/242 /8 /2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Wieluniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 37 części ( pakietów) wyszczególnionych w poniższej tabeli: Część zamówienia Przedmiot zamówienia Pakiet 1 Papier rejestrujący Pakiet 2 Materiały medyczne Pakiet 3 Pieluchomajtki Pakiet 4 Elektrody Pakiet 5 Materiały medyczne Pakiet 6 Pojemniki na wycinki i odpady medyczne Pakiet 7 Materiały medyczne Pakiet 8 Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych Pakiet 9 Materiały medyczne Pakiet 10 Przyrządy pomiarowe Pakiet 11 Dreny Pakiet 12 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej Pakiet 13 Materiały medyczne Pakiet 14 Różne urządzenia i produkty medyczne Pakiet 15 Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych Pakiet 16 Materiały medyczne Pakiet 17 Materiały medyczne Pakiet 18 Wyroby ortopedyczne Pakiet 19 Odzież medyczna Pakiet 20 Przyrządy do endoskopii Pakiet 21 Materiały medyczne - kaniula Pakiet 22 Materiały medyczne Pakiet 23 Materiały medyczne Pakiet 24 Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych Pakiet 25 Materiały medyczne Pakiet 26 Materiały medyczne Pakiet 27 Maski tlenowe Pakiet 28 Materiały medyczne Pakiet 29 Materiały medyczne - żele Pakiet 30 Materiały medyczne Pakiet 31 Materiały medyczne Pakiet 32 Materiały medyczne Pakiet 33 Materiały medyczne Pakiet 34 Materiały medyczne Pakiet 35 Wyroby ortopedyczne Pakiet 36 Materiały medyczne Pakiet 37 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 2. Każde zamówienie realizowane będzie poprzez sukcesywne dostawy częściowe przez cały okres obowiązywania umowy do wyczerpania kwoty określonej jako maksymalna wartość umowy lub ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 3. Realizacja dostaw częściowych odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia pisemnie, za pomocą faxu lub poczty e-mail. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do jednego z magazynów apteki szpitalnej SP ZOZ w Wieluniu, każdorazowo wskazany przez Zamawiającego. Do każdej dostawy należy załączyć fakturę w formie papierowej. Wartość każdej dostawy obejmuje: wartość zamawianego towaru, koszt jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego i rozpaletowania do magazynu wskazanego przez pracownika apteki szpitalnej. 5. Główne kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33140000-3. Szczegółowe kody CPV dla poszczególnych części zamówienia oraz poszczególnych pozycji - zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Formularze asortymentowo- cenowe. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie ilościowo-asortymentowe zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe, wskazane ilości poszczególnych elementów zamówienia są szacunkowe . 7. Zamawiający w formularzach asortymentowo-cenowych określił przedmiot zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz o własne potrzeby mające na celu osiąganie powtarzalnych, pozytywnych efektów leczenia. Wszystkie pozycje wyszczególnione w załączniku nr 1 są niezbędne do zrealizowania procedur medycznych zakontraktowanych w NFZ. 8. Przedmiot zamówienia został określony ściśle i jednoznacznie poprzez wskazanie nazwy międzynarodowej specyfiku, jego postaci oraz dawki jednostkowej, czyli wskazane zostały wszystkie istotne cechy przedmiotu zamówienia. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia są wyrobami o ustalonych standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony w przepisach międzynarodowych. 9. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia w szczególności poniesione przez Zamawiającego lub innych użytkowników związane z: nabyciem poprzez dostawy sukcesywne zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w niniejszej dokumentacji, które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty; użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem; utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem; wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji ponieważ przedmiotem zamówienia są produkty zużywalne jednorazowego użytku, natomiast koszty utylizacji zużytych opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę. 10. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ ( formularze asortymentowo-cenowe) określił sposób pakowania. W przypadku zaoferowania innego sposobu pakowania Wykonawca musi wycenić zaproponowany sposób pakowania przy odpowiednim przeliczeniu z zaokrągleniem „ w górę” do pełnego opakowania. W wyżej opisanym przypadku Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie „jednostka miary” oraz „ilość”. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w formularzach asortymentowo-cenowych, innych niż opisane w pkt 10 – pod rygorem odrzucenia oferty. 12. Oznakowanie dostarczonych wyrobów musi być sporządzone w języku polskim lub angielskim wraz z czytelnymi piktogramami, instrukcje użytkowania, ulotki, opis wyrobu musza być sporządzone w języku polskim, etykiety zewnętrzne (oryginalne) - w języku polskim lub angielskim wraz z czytelnymi piktogramami. Zamawiający dopuszcza załączenie tłumaczenia etykiet, opisów czy ulotek na język polski. 13. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP oraz posiadać na potwierdzenie tego faktu odpowiednie wymagane prawem dokumenty tj. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez uprawniony organ, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017, poz. 211). Oferowany asortyment powinien posiadać Deklarację Zgodności CE, Certyfikat CE. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może przez cały czas realizacji umowy wymagać od Wykonawcy dostarczenia uwierzytelnionych kopii powyższych dokumentów. 14. W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie stosownego oświadczenia. 15. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego ( innego niż podany „ z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane produkty będą posiadały takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe w odniesieniu do produktów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy oferowane przez Wykonawcę produkty będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom Zamawiającego – spoczywa na Wykonawcy. 16. Podane w załącznikach do SIWZ parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór. 17. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dostarczył na wezwanie Zamawiającego kopie kart katalogowych oferowanych wyrobów i urządzeń, z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczą – do wszystkich pozycji z poszczególnych pakietów - celem weryfikacji zgodności oferty z zapisami SIWZ dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 18. Zamawiający może wymagać dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w przypadku wybranych pozycji poszczególnych pakietów. Próbki asortymentu będą traktowane jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ (w rozumieniu przepisu art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) oraz posłużą Zamawiającemu do przeprowadzenia prób użytkowych. Do złożenia próbek Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Próbki należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy, jakiego pakietu i której pozycji pakietu dotyczy i napisem „ próbki” oraz spisem załączonych próbek. 19. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12 miesięczny termin przydatności do użycia (nie dotyczy wszystkich części zamówienia), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia z krótszym terminem ważności wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. 20. W związku z posiadaniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu certyfikatu ISO 9001:2015, Wykonawców obowiązują wszystkie uregulowania prawne obowiązujące w tym zakresie Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
33140000-3


Dodatkowe kody CPV:
33140000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Papier rejestrujący

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8910.84

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Równinna 25
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
8083.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8083.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8083.46
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4869.48

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SYSTEMY MEDYCZNE Rafał Rosłaniec
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kaczeńców 3
Kod pocztowy: 05-400
Miejscowość: Otwock
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
5011.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5011.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5011.12
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Pieluchomajtki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34087.38

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: CITONET- ŁÓDŹ Sp. z o.o., lider
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świętojańska 5/9
Kod pocztowy: 93-493
Miejscowość: łódź
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
34087.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34087.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34087.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Elektrody

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34896.58

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Równinna 25
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11958.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11958.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11958.08
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Materiały medyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 unieważniono postępowanie Uzasadnienie: w niniejszym postępowaniu na w/w części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Pojemniki na wycinki i odpady medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9307.92

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.W. INTERGOS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Legionów 55
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko –Biała
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11677.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11677.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11677.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
7907.79

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VARIMED Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U
Kod pocztowy: 50-442
Miejscowość: Bielsko Biała
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6836.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6836.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8348.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
6213.45

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POLMIL Sp. z o.o. Sp.k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8
Kod pocztowy: 85-758
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6509.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6509.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10171.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
11346.49

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10472.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10472.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15524.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Przyrządy pomiarowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2883.84

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1738.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1738.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3326.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
11   

NAZWA:
Dreny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2739.08

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bialmed Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 46/48/35
Kod pocztowy: 02-546
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2983.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2983.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3915.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
12   

NAZWA:
Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 unieważnił postępowanie w zakresie następujących części zamówienia oznaczonych jako pakiety: 5,12,18,21,26,28,29,33 . Uzasadnienie: w niniejszym postępowaniu na w/w części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


CZĘŚĆ NR:
13   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10970.14

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen®Group
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Majowa 2
Kod pocztowy: 71-374
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11580.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11580.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11580.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
14   

NAZWA:
Różne urządzenia i produkty medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
6138.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Równinna 25,
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7884.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7884.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7884.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
15   

NAZWA:
Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
122.76

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
216.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
16   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
12997.22

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
13608.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13608.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13608.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
17   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
895.13

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SINMED Sp. o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 32 B
Kod pocztowy: 44-178
Miejscowość: Przyszowice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2613.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2613.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2613.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
18   

NAZWA:
Wyroby ortopedyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 unieważnił postępowanie w zakresie pakietu: 18 . Uzasadnienie: w niniejszym postępowaniu na w/w części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


CZĘŚĆ NR:
19   

NAZWA:
Odzież medyczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
501.27

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: CITONET- ŁÓDŹ Sp. z o.o.- LIDER
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świętojańska 5/9
Kod pocztowy: 93-493
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
476.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 476.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 476.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
20   

NAZWA:
Przyrządy do endoskopii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
230.18

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Endoelektronik Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Borkowa 12
Kod pocztowy: 05-840
Miejscowość: Brwinów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
313.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 313.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 313.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
21   

NAZWA:
Materiały medyczne - kaniula
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 unieważnił postępowanie w zakresie pakietu: 21. Uzasadnienie: w niniejszym postępowaniu na w/w części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


CZĘŚĆ NR:
22   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
135.04

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POLMIL Sp. z o.o. Sp.k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8
Kod pocztowy: 85-758
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
103.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 103.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
23   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1401.51

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
777.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 777.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1550.88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
24   

NAZWA:
Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4243.81

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.W. INTERGOS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Legionów 55
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko –Biała
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3803.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3803.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4209.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
25   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3375.90

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52
Kod pocztowy: 93-121
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4529.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4529.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4529.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
26   

NAZWA:
Materiały medyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 unieważnił postępowanie w zakresie pakietu: 26. Uzasadnienie: w niniejszym postępowaniu na w/w części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


CZĘŚĆ NR:
27   

NAZWA:
Maski tlenowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
102.30

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
52.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 205.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
28   

NAZWA:
Materiały medyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 unieważnił postępowanie w zakresie pakietu: 28. Uzasadnienie: w niniejszym postępowaniu na w/w części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


CZĘŚĆ NR:
29   

NAZWA:
Materiały medyczne - żele
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 unieważnił postępowanie w zakresie pakietu: 29. Uzasadnienie: w niniejszym postępowaniu na w/w części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


CZĘŚĆ NR:
30   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
347.82

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SINMED Sp. o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 32 B
Kod pocztowy: 44-178
Miejscowość: Przyszowice
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
297.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 297.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 297.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
31   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1227.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52
Kod pocztowy: 93-121
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1026.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1026.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1026.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
32   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34986.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bialmed Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 46/48/35
Kod pocztowy: 02-546
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
24993.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24993.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24993.36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
33   

NAZWA:
Materiały medyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 unieważnił postępowanie w zakresie pakietu 33 . Uzasadnienie: w niniejszym postępowaniu na w/w części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


CZĘŚĆ NR:
34   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2301.75

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bialmed Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 46/48/35
Kod pocztowy: 02-546
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1458.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1458.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1998.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
35   

NAZWA:
Wyroby ortopedyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
18823.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
22032.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22032.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22032.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
36   

NAZWA:
Materiały medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2277.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1252.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1252.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2667.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
37   

NAZWA:
Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
613.80

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
799.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 799.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 799.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Szpitalna 16, 98-300 Wieluń
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@szpital-wielun.pl
tel: 438 406 800
fax: 438 406 801
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-07-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 572815-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: SPZOZ-ZP/2 /24/242/ 8/ 2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 448 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital-wielun.pl
Informacja dostępna pod: www.szpital-wielun.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22993200-9 Papier termoczuły lub tektura
33140000-3 Materiały medyczne
33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
33141610-9 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych
33141700-7 Wyroby ortopedyczne
33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
33157110-9 Maski tlenowe
33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
33169400-6 Pojemniki chirurgiczne
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33199000-1 Odzież medyczna
38410000-2 Przyrządy pomiarowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Materiały medyczne SINMED Sp. o.o.
ul. Graniczna 32 B, 44-178 Przyszowice, woj.
2019-08-12 2 613,00
Odzież medyczna CITONET- ŁÓDŹ Sp. z o.o.- LIDER
ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, woj.
2019-08-12 476,00
Przyrządy do endoskopii Endoelektronik Sp. z o.o.
ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów, woj.
2019-08-12 313,00
Materiały medyczne POLMIL Sp. z o.o. Sp.k
ul. Przemysłowa 8 , 85-758 Bydgoszcz, woj.
2019-08-12 103,00
Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych P.W. INTERGOS Sp. z o.o.
ul. Legionów 55 , 43-300 Bielsko –Biała, woj.
2019-08-12 3 803,00
Materiały medyczne SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Częstochowska 38/52 , 93-121 Łódź, woj.
2019-08-12 4 529,00
Papier rejestrujący SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, woj.
2019-08-12 8 083,00
Materiały medyczne SYSTEMY MEDYCZNE Rafał Rosłaniec
ul. Kaczeńców 3, 05-400 Otwock, woj.
2019-08-12 5 011,00
Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze, woj.
2019-08-12 799,00
Pieluchomajtki CITONET- ŁÓDŹ Sp. z o.o., lider
ul. Świętojańska 5/9, 93-493 łódź, woj.
2019-08-12 34 087,00
Elektrody SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, woj.
2019-08-12 11 958,00
Pojemniki na wycinki i odpady medyczne P.W. INTERGOS Sp. z o.o.
ul. Legionów 55 , 43-300 Bielsko –Biała, woj.
2019-08-12 11 677,00
Materiały medyczne VARIMED Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U , 50-442 Bielsko Biała, woj.
2019-08-12 6 836,00
Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych POLMIL Sp. z o.o. Sp.k
ul. Przemysłowa 8 , 85-758 Bydgoszcz, woj.
2019-08-12 6 509,00
Materiały medyczne ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze, woj.
2019-08-12 10 472,00
Przyrządy pomiarowe ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze, woj.
2019-08-12 1 738,00
Dreny Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35 , 02-546 Warszawa, woj.
2019-08-12 2 983,00
Materiały medyczne MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen®Group
ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin, woj.
2019-08-12 11 580,00
Różne urządzenia i produkty medyczne SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Równinna 25,, 87-100 Toruń, woj.
2019-08-12 7 884,00
Maski tlenowe ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze, woj.
2019-08-12 52,00
Materiały medyczne SINMED Sp. o.o.
ul. Graniczna 32 B, 44-178 Przyszowice, woj.
2019-08-12 297,00
Materiały medyczne SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Częstochowska 38/52 , 93-121 Łódź, woj.
2019-08-12 1 026,00
Materiały medyczne Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35 , 02-546 Warszawa, woj.
2019-08-12 24 993,00
Materiały medyczne Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35 , 02-546 Warszawa, woj.
2019-08-12 1 458,00