Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
ND Nr dokumentu 57427-2013
PD Data publikacji 20/02/2013
OJ Dz.U. S 36
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 15/02/2013
DT Termin 05/04/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/02/2013    S36    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2013/S 036-057427

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Osoba do kontaktów: Barbara Jendrzejek
40-609 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: ZARZĄDZANIE DROGAMI WOJEWÓDZKIMI
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi Konsultanta dla zadania pn.: Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Żywiec.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usługi Konsultanta dla zadania pn.:
Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945.
Przedmiotem usługi objętej niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług Konsultanta zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. W zakres usługi wchodzi między innymi:
— pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową;
— wypełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków EFRR;
— realizowanie działań związanych z promocją projektu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000, 71247000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przekracza 200 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.5.2013. Zakończenie 15.12.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
A. Informacje o wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 50 000,00 PLN.
Formy wniesienia wadium:
a) Pieniądz.
b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
c) Gwarancje bankowe.
d) Gwarancje ubezpieczeniowe.
e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.).
Informacje dodatkowe o wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 5.4.2013 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa Pekao S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.
5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.).
6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.
9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
— nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
— kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,
— okres obowiązywania,
— warunki wygaśnięcia,
— okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.
B. Informacje o gwarancji:
Zamawiają żąda aby Wykonawca:
1. udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze ostatecznym zadania: Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945”.
2. w ramach gwarancji był zobowiązany do:
a) uczestnictwa w odbiorach w okresie rękojmi na roboty budowlane zwoływanych przez Zamawiającego,
b) dokonywania przeglądów w: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 i 60 miesiącu licząc od dnia odbioru ostatecznego
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zapłaci fakturę, przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Szczegółowe zapisy warunków płatniczych zostały określone w załączniku nr 4 jakim jest umowa do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniony Pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp.
2. Wykaz wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia
W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
6. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje dla wykonawców:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający informuje, że z załączonego do oferty zobowiązania ma wynikać: sposób udzielenia potencjału przez podmiot (np. jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia np. podwykonawcy, itp.), komu zostanie udostępniony potencjał i jaki potencjał udostępnia (np. wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolność finansowa). Zobowiązanie ma być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej.
b) Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (…) § 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentu i oświadczenia z pkt. 1.6 ppkt. 6 do 11 SIWZ w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów – art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w 1.6 pp. 7 - 11 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokumenty o których mowa w p. 1.6 pp. 7 - 11 powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
d) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w 1.6 pp. 7 - 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
f) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
g) Dokumenty z pkt. 1.6. ppkt. 1 SIWZ tj. „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP” i z pkt. 1.6.1. ppkt. a) SIWZ „Zobowiązanie” należy złożyć w formie oryginału z zachowaniem formy pisemnej.
h) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
i) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty osobno i oznaczone słowem „Poufne”.
Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek wg poniższych zasad:
— udostępnienie dokumentów następuję po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia;
— Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów;
— udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego;
— bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu;
b) w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223 poz. 1458).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 pkt. 1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 usługę o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto polegającą na nadzorowaniu lub zarządzaniu inwestycją w zakresie kompleksowej inżynierii drogowej (przez nadzorowanie lub zarządzanie inwestycją w zakresie kompleksowej inżynierii drogowej Zamawiający rozumie: nadzorowanie lub zarządzanie robotą polegającą na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m wraz z budową minimum 1 obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej i rozpiętości przęsła co najmniej 30 m) o wartości robót minimum 50 000 000,00 PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga:

W przypadku podania wartości za wykonanie usługi w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla inwestycji objętej przedmiotem niniejszego postępowania.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 pkt. 1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 16 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:
1. Inżynier kontraktu – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada minimum 6 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (np. Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent) w bezpośrednim zarządzaniu realizacją inwestycji drogowo – mostowej o wartości robót co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto.
2. Inspektor ds. rozliczeń - minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym z minimum 4 letnim doświadczeniem zawodowym w rozliczeniu robót w kontraktach na wykonanie robót, co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę na stanowisku samodzielnego Inspektora ds. rozliczeń, w tym przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo – mostowego o wartości robót co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto.
3. GŁówny inspektor nadzoru robót drogowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m, przy czym jeden kontrakt miał wartość robót co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto.
4. GŁówny inspektor nadozru robót mostowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu budowy obiektu mostowego w ramach robót polegających na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5m, przy czym jeden kontrakt miał wartość robót co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto.
5. INspektor nadzoru robót drogowych – minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5m.
6. INspektor nadzoru robót mostowych – minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5m.
7. Inżynier ds. materiałowych – główny technolog – minimum 1 osobą, z minimum wykształceniem wyższym budowlanym i z 5 letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym, która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa.
8. Inżynier ds. materiałowych – technolog – minimum 1 osobą, z minimum wykształceniem średnim budowlanym i z 5 letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym, która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa.
9. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności.
10. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności.
11. Inspektor nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności.
12. Inspektor nadzoru robót gazowych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności.
13. Inspektor nadzoru robót geotechnicznych – minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym technicznych, która posiada co najmniej 3 letnie w badaniu podłoża budowlanego, w tym przy nadzorowaniu badań laboratoryjnych polowych gruntu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych.
14. Inspektor nadzoru robót hydrologicznych – minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym technicznym, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prac hydrologicznych, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru hydrologicznego.
15. Geodeta – minimum 1 osobą, która posiada uprawienia geodezyjne w zakresie inwestycji z minimum 3 letnim doświadczeniem w obsłudze geodezyjnej inwestycji.
16. Pracownik biurowy – minimum 1 osobą z wykształceniem minimum średnim.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WI/P/130107/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.4.2013 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.4.2013 - 09:15

Miejscowość:

[40-609 Katowice, ul. Lechicka 24 siedziba zamawiającego - sala przetargów (parter)].

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający informuje, że zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla poddziałania 7.1.1 „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie inwestycji Nr UDA-RPSL.07.01.01.-00-037/12/00 z dnia 06.11.2012 r.
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).
VI.3)Informacje dodatkowe
A) Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:
- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1. Zmiany ogólne
A Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy - Konsultanta,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy – Konsultanta określonych w § 7 umowy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.
B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy - Konsultanta, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
1. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a) przekazanie odpowiednich dokumentów.
B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie usług, ze względu na:
a) zmianę terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie prac dla zadania: Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945,
b) oczekiwanie Wykonawcy - Konsultanta na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
c) przedłużenie procedury przetargowej,
d) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
f) zmiany stanu prawnego.
C. Wykonawca - Konsultant nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Konsultanta.
2. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).
— Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1. Sposób inicjowania zmian:
A. Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy - Konsultanta w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca - Konsultant przedłożył propozycję zmiany.
B. Wykonawca - Konsultant wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy - Konsultanta, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.
3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
B) Informacja o zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7).
C) Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z pkt. 1.10 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).
3. Wycena, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznik Nr 1 do SIWZ, opracowana na lub wg druku Załącznika Nr 2A.
4. Zobowiązanie w oryginale i pozostałe dokumenty określone w p. I Dodatkowe informacje dla wykonawców Sekcja III.2.1) Ogłoszenia, w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określone w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.2.2013
TI Tytuł PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
ND Nr dokumentu 111050-2013
PD Data publikacji 05/04/2013
OJ Dz.U. S 67
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 02/04/2013
DT Termin 06/05/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL22

05/04/2013    S67    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2013/S 067-111050

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, Osoba do kontaktów: Barbara Jendrzejek, Katowice40-609, POLSKA. Tel.: +48 327819211. Faks: +48 327819200. E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.2.2013, 2013/S 36-057427)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71000000, 71247000

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Nadzór nad robotami budowlanymi

Zamiast: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 15.5.2013. Zakończenie 15.12.2014.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

A. Informacje o wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 50 000,00 zł.

Formy wniesienia wadium:

a) Pieniądz.

b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

c) Gwarancje bankowe.

d) Gwarancje ubezpieczeniowe.

e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 05.04.2013 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.

4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.

5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.).

6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.

9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,

- kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,

- okres obowiązywania,

- warunki wygaśnięcia,

- okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

B. Informacje o gwarancji:

Zamawiają żąda aby Wykonawca:

1. udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze ostatecznym zadania: Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945”.

2. w ramach gwarancji był zobowiązany do:

a) uczestnictwa w odbiorach w okresie rękojmi na roboty budowlane zwoływanych przez Zamawiającego,

b) dokonywania przeglądów w: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 i 60 miesiącu licząc od dnia odbioru ostatecznego.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 pkt. 1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 usługę o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto polegającą na nadzorowaniu lub zarządzaniu inwestycją w zakresie kompleksowej inżynierii drogowej (przez nadzorowanie lub zarządzanie inwestycją w zakresie kompleksowej inżynierii drogowej Zamawiający rozumie: nadzorowanie lub zarządzanie robotą polegającą na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m wraz z budową minimum 1 obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej i rozpiętości przęsła co najmniej 30 m) o wartości robót minimum 50 000 000,00 PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga:

W przypadku podania wartości za wykonanie usługi w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla inwestycji objętej przedmiotem niniejszego postępowania.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 pkt. 1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 16 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:

1. Inżynier kontraktu – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada minimum 6 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (np. Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent) w bezpośrednim zarządzaniu realizacją inwestycji drogowo – mostowej o wartości robót co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto.

2. Inspektor ds. rozliczeń - minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym z minimum 4 letnim doświadczeniem zawodowym w rozliczeniu robót w kontraktach na wykonanie robót, co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę na stanowisku samodzielnego Inspektora ds. rozliczeń, w tym przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo – mostowego o wartości robót co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto.

3. GŁówny inspektor nadzoru robót drogowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m, przy czym jeden kontrakt miał wartość robót co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto.

4. GŁówny inspektor nadozru robót mostowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu budowy obiektu mostowego w ramach robót polegających na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5m, przy czym jeden kontrakt miał wartość robót co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto.

5. INspektor nadzoru robót drogowych – minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5m.

6. INspektor nadzoru robót mostowych – minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5m.

7. Inżynier ds. materiałowych – główny technolog – minimum 1 osobą, z minimum wykształceniem wyższym budowlanym i z 5 letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym, która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa.

8. Inżynier ds. materiałowych – technolog – minimum 1 osobą, z minimum wykształceniem średnim budowlanym i z 5 letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym, która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa.

9. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności.

10. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności.

11. Inspektor nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności.

12. Inspektor nadzoru robót gazowych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności.

13. Inspektor nadzoru robót geotechnicznych – minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym technicznych, która posiada co najmniej 3 letnie w badaniu podłoża budowlanego, w tym przy nadzorowaniu badań laboratoryjnych polowych gruntu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych.

14. Inspektor nadzoru robót hydrologicznych – minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym technicznym, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prac hydrologicznych, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru hydrologicznego.

15. Geodeta – minimum 1 osobą, która posiada uprawienia geodezyjne w zakresie inwestycji z minimum 3 letnim doświadczeniem w obsłudze geodezyjnej inwestycji.

16. Pracownik biurowy – minimum 1 osobą z wykształceniem minimum średnim.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

05.04.2013 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

05.04.2013 (09:15)

Powinno być: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 28.6.2013. Zakończenie 15.12.2014.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

A. Informacje o wadium:

— Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 50 000,00 PLN.

Formy wniesienia wadium:

a) pieniądz;

b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancje bankowe;

d) gwarancje ubezpieczeniowe;

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275, ze zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert;

2) wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 6.5.2013 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego;

3) w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700;

4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty;

5) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.);

6) w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych;

8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp;

9) wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

— nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,

— kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,

— zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,

— okres obowiązywania,

— warunki wygaśnięcia,

— okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

B. Informacje o gwarancji:

— Zamawiają żąda aby Wykonawca:

1. udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze ostatecznym zadania: Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945”;

2. w ramach gwarancji był zobowiązany do:

a) uczestnictwa w odbiorach w okresie rękojmi na roboty budowlane zwoływanych przez Zamawiającego,

b) dokonywania przeglądów w: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 i 60 miesiącu licząc od dnia odbioru ostatecznego.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn.:

— Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 pkt. 1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.

Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:

— Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 usługę o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto polegającą na nadzorowaniu lub zarządzaniu inwestycją w zakresie kompleksowej inżynierii drogowej (przez nadzorowanie lub zarządzanie inwestycją w zakresie kompleksowej inżynierii drogowej Zamawiający rozumie: nadzorowanie lub zarządzanie robotą polegającą na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m wraz z budową minimum 1 obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej i rozpiętości przęsła co najmniej 30 m) o wartości robót minimum 50 000 000 PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga:

W przypadku podania wartości za wykonanie usługi w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla inwestycji objętej przedmiotem niniejszego postępowania.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 pkt. 1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 16 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:

1. inżynier kontraktu – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada minimum 6 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (np. Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent) w bezpośrednim zarządzaniu realizacją inwestycji drogowo – mostowej o wartości robót co najmniej 40 000 000 PLN brutto;

2. inspektor ds. rozliczeń - minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym z minimum 4 letnim doświadczeniem zawodowym w rozliczeniu robót w kontraktach na wykonanie robót, co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę na stanowisku samodzielnego Inspektora ds. rozliczeń, w tym przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo – mostowego o wartości robót co najmniej 40 000 000 PLN brutto;

3. główny inspektor nadzoru robót drogowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m, przy czym jeden kontrakt miał wartość robót co najmniej 40 000 000 PLN brutto;

4. główny inspektor nadzoru robót mostowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu budowy obiektu mostowego w ramach robót polegających na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5m, przy czym jeden kontrakt miał wartość robót co najmniej 40 000 000 PLN brutto;

5. inspektor nadzoru robót drogowych – minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m;

6. inspektor nadzoru robót mostowych – minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu budowy obiektu mostowego w ramach robót polegających na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m;

7. inżynier ds. materiałowych – główny technolog – minimum 1 osobą, z minimum wykształceniem wyższym budowlanym i z 5 letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym, która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa;

8. inżynier ds. materiałowych – technolog – minimum 1 osobą, z minimum wykształceniem średnim budowlanym i z 5 letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym, która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa;

9. inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności;

10. inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności;

11. inspektor nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności;

12. inspektor nadzoru robót gazowych – minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności;

13. inspektor nadzoru robót geotechnicznych – minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym technicznych, która posiada co najmniej 3 letnie w badaniu podłoża budowlanego, w tym przy nadzorowaniu badań laboratoryjnych polowych gruntu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych;

14. inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych – minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym technicznym, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prac hydrotechnicznych, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru hydrotechnicznego;

15. geodeta – minimum 1 osobą, która posiada uprawienia geodezyjne w zakresie inwestycji z minimum 3 letnim doświadczeniem w obsłudze geodezyjnej inwestycji;

16. pracownik biurowy – minimum 1 osobą z wykształceniem minimum średnim.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

06.05.2013 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

06.05.2013 (09:15)

Inne dodatkowe informacje

Zamawiający informuje, że dokonał również korekty w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 7.2 „W pozycji Działania Promocyjne należy uwzględnić”.


TI Tytuł PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
ND Nr dokumentu 186809-2013
PD Data publikacji 07/06/2013
OJ Dz.U. S 109
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 06/06/2013
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

07/06/2013    S109    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2013/S 109-186809

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Osoba do kontaktów: Barbara Jendrzejek
40-609 Katowice
Polska
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie Drogami Wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usługi Konsultanta dla zadania pn.: Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Żywiec

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usługi Konsultanta dla zadania pn.:
Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945.
Przedmiotem usługi objętej niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług Konsultanta zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. W zakres usługi wchodzi między innymi:
— pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową,
— wypełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków EFRR,
— realizowanie działań związanych z promocją projektu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000, 71247000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 891 750 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI/P/130107/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 36-057427 z dnia 20.2.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Nazwa: Świadczenie usługi Konsultanta dla zadania pn.: Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.6.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Inwestycje, budownictwo, handel „Inwest Complex” sp. z o.o.
UL. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Polska
Tel.: +48 322310384
Faks: +48 322314864

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 890 517,49 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 891 750 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonawca zleci podwykonawcą zgodnie ze złożoną ofertą następujący zakres usług:
— badania laboratoryjne,
— działania promocyjne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający informuje, że zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla poddziałania 7.1.1 „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie inwestycji Nr UDA-RPSL.07.01.01.-00-037/12/00 z dnia 6.11.2012 r.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245878101
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245878101
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.6.2013

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5742720131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 619 dni
Wadium: 50000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 666 666 PLN  -  2 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi Konsultanta dla zadania pn.: Roboty budowlane dla zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 Inwestycje, budownictwo, handel „Inwest Complex” sp. z o.o.
UL. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice, woj. ŚLĄSKIE
2013-06-05 891 750,00