Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 574938-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.

Gmina Tereszpol: „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:NR 109352l UL. LEŚNA, NR 109359 l UL. PIASKOWA I NR 109354L UL.KOLEJOWA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tereszpol, krajowy numer identyfikacyjny 95036917800000, ul. Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa  234 , 23-407  Tereszpol, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 876 005, , e-mail gmina@tereszpol.pl, , faks 846 876 005.
Adres strony internetowej (URL): www.tereszpol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Adres:
ugtereszpol.bip.lubelskie.pl


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:NR 109352l UL. LEŚNA, NR 109359 l UL. PIASKOWA I NR 109354L UL.KOLEJOWA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE”.

Numer referencyjny:
KNK.271.8.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu dla poszczególnych części: 1.1. Odcinek nr 1 DG nr 109 352 L ul. Leśna: a) roboty pomiarowe - 0,225 km, b) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 2 km – 50m². c) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1228 m², d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wzmacniająco-wiążąca o grubości 3 cm.= 1228 m² e) skropienie nawierzchni drogowej emulsja sfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,5 kg/m² wg WT - 37 = 1228 m² f) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 1228 m² g) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm(zjazdy)= 23 m², h) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości= 23m². i) Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,75 X 2 X 224,5mb. j) słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych o średnicy wew. Min.fi 50 = szt 1, k) przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m²,= szt 1, l) mechaniczne wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych, linie segregacyjne ciągłe, oraz przejścia dla pieszych- ANALOGIA-= 4,7 m². 1.2. Odcinek nr 2 DG nr 109 359 L ul. Piaskowa : a) roboty pomiarowe - 0,246 km, b) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 2 km – 50m². c) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na lokalne wyrównania – 200 m², d) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1332m² , e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążącao grubości 3 cm.= 1332 m², f) skropienie nawierzchni drogowej emulsja sfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,5 kg/m² wg WT – 37 = 1332m² g) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 1332 m², h) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm(zjazdy)– 18 m², j) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości= 18m². k) słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych o średnicy wew. Min.fi 50 = szt 7, l) przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m²,= szt 7, ł) mechaniczne wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych, linie segregacyjne ciągłe, oraz przejścia dla pieszych- ANALOGIA-= 8 m². 1.3. Odcinek nr 3 DG nr 109 354 L ul. Kolejowa: a) roboty pomiarowe - 0,332 km, b) frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głebbokość 4 cm, samochód 5,0- 10,0 t, transport na odległość 2 km (obręb skrzyżowania z DP 2919 L)= 25m², c) warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – wyrównanie istn.nawierzchni gruntowej = 260 m², d) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1417m² +260 m² = 1677m², e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa –wiążąca o grubości 3 cm.= 1417 m² f) skropienie nawierzchni drogowej emulsja sfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,5 kg/m² wg WT – 37 = 1417m², g) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 1417 m², h) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (zjazdy)– 153 m² , j) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości= 36m², k) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa –wiążąca o grubości 3 cm.(zjazdy) = 117 m², l) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 117 m², ł) skropienie nawierzchni drogowej emulsja sfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,5 kg/m² wg WT(zjazdy) – 37 = 117m², m) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 117 m², n) Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,75 X 2 X 332 mb= 498 m², o) słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych o średnicy wew. min.fi 50= szt 5, p) przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m²,= szt 4 r) przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m²,= szt 3 s) mechaniczne wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych, linie segeregacyjne, ciągłe – 4,7 m²,


II.5) Główny kod CPV:
71200000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45233230-8
45233220-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: 300 000,00 zł Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 zadania, polegającego na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowe jezdni, chodnika, placu ścieżki rowerowej w pasie drogi publicznej o powierzchni minimum 4000 m2. Przez wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Wykonawcę oraz podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane protokołu odbioru końcowego robót lub dokumentu o charakterze równoważnym. 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą - kierownika budowy, który posiada: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważnej bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku kierownika budowy co najmniej jednej ukończonej budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi pasa drogi publicznej obejmującej ułożenie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowe jezdni, chodnika, placu ścieżki rowerowej w pasie drogi publicznej o powierzchni minimum 4000 m2., który zostanie przez Wykonawcę skierowany do realizacji zamówienia publicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. b) Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – WYKAZ ROBÓT. d) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs – jeśli dotyczy. e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 2) SIWZ. b) W wykazie osób dla kierownika budowy lub robót należy podać rodzaj posiadanych uprawnień, numer uprawnień, określić czy są bez ograniczeń oraz opisać doświadczenie na stanowisku kierownika budowy z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – WYKAZ OSÓB. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 2 SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 2 SIWZ. c) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie w zakresie art.25 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przekazuje na Zal.nr 8 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Bank Spółdzielczy oddział w Zamościu Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu Nr 79 9644 1062 2012 6200 0622 0027 z adnotacją: „Wadium – przetarg: „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:NR 109352l UL. LEŚNA, NR 109359 l UL. PIASKOWA I NR 109354L UL.KOLEJOWA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE”. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy załączyć do oferty przetargowej. 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
termin wykonania10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: a) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w art. 5 pkt 5.3 wzoru umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w art. 5 wzoru umowy, b) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w art. 5 pkt 5.3 wzoru umowy – wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania przeszkód atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w art. 5 pkt 5.1 wzoru umowy, c) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), e) Wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. f) W przypadku nie otrzymania od Zamawiającego zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia przekazania placu budowy i spowodowanej tym niemożności rozpoczęcia robót. g) Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania z zastrzeżeniem, że ostateczny termin zakończenia jest niezmienny. Zmiana terminu realizacji jest możliwa tylko za pisemną zgodą Stron w sytuacjach niezawinionych przez strony umowy na zasadach opisanych w niej. Powyższe zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Powyższe zmiany zostaną dokonane w taki sposób, aby dodatkowy czas był uzasadniony okresem trwania przeszkody. W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzonych zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-09, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510190677-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Gmina Tereszpol: „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:NR 109352l UL. LEŚNA, NR 109359 l UL. PIASKOWA I NR 109354L UL.KOLEJOWA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 0,802 KM”„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:NR 109352l UL. LEŚNA, NR 109359 l UL. PIASKOWA I NR 109354L UL.KOLEJOWA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 0,802 KM”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574938-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tereszpol, Krajowy numer identyfikacyjny 95036917800000, ul. Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa  234, 23-407  Tereszpol, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 876 005, e-mail gmina@tereszpol.pl, faks 846 876 005.
Adres strony internetowej (url): www.tereszpol.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:NR 109352l UL. LEŚNA, NR 109359 l UL. PIASKOWA I NR 109354L UL.KOLEJOWA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 0,802 KM”„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:NR 109352l UL. LEŚNA, NR 109359 l UL. PIASKOWA I NR 109354L UL.KOLEJOWA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 0,802 KM”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
KNK.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu dla poszczególnych części: 1.1. Odcinek nr 1 DG nr 109 352 L ul. Leśna: a) roboty pomiarowe - 0,225 km, b) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 2 km – 50m². c) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1228 m², d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wzmacniająco-wiążąca o grubości 3 cm.= 1228 m² e) skropienie nawierzchni drogowej emulsja sfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,5 kg/m² wg WT - 37 = 1228 m² f) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 1228 m² g) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm(zjazdy)= 23 m², h) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości= 23m². i) Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,75 X 2 X 224,5mb. j) słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych o średnicy wew. Min.fi 50 = szt 1, k) przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m²,= szt 1, l) mechaniczne wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych, linie segregacyjne ciągłe, oraz przejścia dla pieszych- ANALOGIA-= 4,7 m². 1.2. Odcinek nr 2 DG nr 109 359 L ul. Piaskowa : a) roboty pomiarowe - 0,246 km, b) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 2 km – 50m². c) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na lokalne wyrównania – 200 m², d) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1332m² , e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążącao grubości 3 cm.= 1332 m², f) skropienie nawierzchni drogowej emulsja sfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,5 kg/m² wg WT – 37 = 1332m² g) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 1332 m², h) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm(zjazdy)– 18 m², j) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości= 18m². k) słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych o średnicy wew. Min.fi 50 = szt 7, l) przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m²,= szt 7, ł) mechaniczne wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych, linie segregacyjne ciągłe, oraz przejścia dla pieszych- ANALOGIA-= 8 m². 1.3. Odcinek nr 3 DG nr 109 354 L ul. Kolejowa: a) roboty pomiarowe - 0,332 km, b) frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głebbokość 4 cm, samochód 5,0- 10,0 t, transport na odległość 2 km (obręb skrzyżowania z DP 2919 L)= 25m², c) warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – wyrównanie istn.nawierzchni gruntowej = 260 m², d) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1417m² +260 m² = 1677m², e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa –wiążąca o grubości 3 cm.= 1417 m² f) skropienie nawierzchni drogowej emulsja sfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,5 kg/m² wg WT – 37 = 1417m², g) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 1417 m², h) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (zjazdy)– 153 m² , j) podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości= 36m², k) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa –wiążąca o grubości 3 cm.(zjazdy) = 117 m², l) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 117 m², ł) skropienie nawierzchni drogowej emulsja sfaltową C60 B4 ZM w ilości 0,5 kg/m² wg WT(zjazdy) – 37 = 117m², m) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm. = 117 m², n) Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,75 X 2 X 332 mb= 498 m², o) słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych o średnicy wew. min.fi 50= szt 5, p) przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m²,= szt 4 r) przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m²,= szt 3 s) mechaniczne wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych, linie segeregacyjne, ciągłe – 4,7 m²,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71200000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
23752096

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
29215078
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31615178
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38695124
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
23752096

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lwowska
Kod pocztowy: 22-600
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
29215178
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29215178
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38695124
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: gmina@tereszpol.pl
tel: 846 876 005
fax: 846 876 005
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-08-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 574938-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: KNK.271.8.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 10100 ZŁ
Szacowana wartość* 336 666 PLN  -  505 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.tereszpol.pl
Informacja dostępna pod: www.tereszpol.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:NR 109352l UL. LEŚNA, NR 109359 l UL. PIASKOWA I NR 109354L UL.KOLEJOWA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE”. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp z o.o.
Lwowska, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj.
2019-09-09 29 215 078,00
„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:NR 109352l UL. LEŚNA, NR 109359 l UL. PIASKOWA I NR 109354L UL.KOLEJOWA W TERESZPOLU-ZAORENDZIE”. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp z o.o.
Lwowska, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj.
2019-09-09 29 215 178,00