Ogłoszenie nr 575991-N-2017 z dnia 2017-08-23 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie: Dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Łobzowskiej 67, 30-038 Kraków w ramach realizacji zadania pn.: „Przystosowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Łobzowskiej 67 w Krakowie na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35156983400000, ul. Łobzowska  67 , 30-038   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 410 73 00, e-mail info@krakow.winb.gov.pl, faks 124 111 246.
Adres strony internetowej (URL): www.krakow.winb.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krakow.winb.gov.pl; www.bip.malopolska.pl/winbkrakow


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Łobzowskiej 67, 30-038 Kraków w ramach realizacji zadania pn.: „Przystosowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Łobzowskiej 67 w Krakowie na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.”

Numer referencyjny:
WNA.272.9.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego (wraz z nowym osprzętem produkcji seryjnej), nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego; opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu oraz dokumentacji, przeprowadzenie oceny zgodności zainstalowanego dźwigu na zgodność z dyrektywą dźwigową przy udziale Jednostki Notyfikowanej; demontaż i utylizację istniejących elementów dźwigu, rozruch dźwigu; wykonanie certyfikacji dźwigu, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT , konserwacja i serwis, prace elektryczne i ogólnobudowlane 2. Dostawa i montaż rozkładanej platformy dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku pozwalającej na pokonanie znajdującej się tam różnicy poziomów, opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie oceny zgodności zainstalowanej platformy na zgodność z dyrektywą dźwigową przy udziale Jednostki Notyfikowanej, rozruch platformy, wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT, konserwację i serwis platformy 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na całość przedmiotu zamówienia gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy.


II.5) Główny kod CPV:
42416100-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45000000-7
45310000-3
45111300-1
45111220-6
45223100-7
45313100-5
45400000-1
50750000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  3   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2017-12-15


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum trzy dostawy wraz z montażem, polegające na realizacji dostawy i montażu dźwigu osobowego w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego, z których każda spełnia następujące wymagania: • dostawa i montaż była zrealizowana w ramach jednej umowy dla jednego podmiotu, • wartość dostawy wraz z montażem wyniosła nie mniej niż 200.000,00 zł netto (dwieście tysięcy złotych netto), • dostawa wraz z montażem obejmowała minimum jeden dźwig osobowy i była zrealizowana w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego oraz minimum trzy dostawy wraz z montażem, polegające na realizacji dostawy i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego, z których każda spełnia następujące wymagania: • dostawa i montaż była zrealizowana w ramach jednej umowy dla jednego podmiotu, • wartość dostawy wraz z montażem wyniosła nie mniej niż 40.000,00 zł netto (czterdzieści tysięcy złotych netto), • dostawa wraz z montażem obejmowała minimum jedną platformę dla osób niepełnosprawnych i była zrealizowana w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa z montażem były wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie. b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jedną osobą, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz o podstawie dysponowania tą osobą, posiadającą: • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, • uprawnienia dozoru i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, • uprawnienia do konserwacji dźwigów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, według wzoru załącznika do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, według wzoru załącznika do SIWZ,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykazu dostaw według warunku opisanego w części V pkt 1 ppkt 1 lit. a) SIWZ, według wzoru załącznika do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana należycie, 2) wykazu osób według warunku opisanego w części V pkt 1 ppkt 1 lit. b) SIWZ, według wzoru załącznika do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 3. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby / osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobów zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponował, lub inny dowód potwierdzający dysponowanie ww. osobami/ zasobami (jeżeli dotyczy) 4. oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej albo oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto60,00
wielkość kabiny20,00
okres gwarancji20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) konieczności wprowadzenia zmian w umowie wynikającej ze zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizowana jest umowa, 2) wystąpienia siły wyższej, którą należy rozumieć jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia (takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, działania wojenne), pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające terminową i należytą realizację przedmiotu umowy, 3) zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy lub podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę. Jeżeli Wykonawca powoływał się w ofercie na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, po wykazaniu (potwierdzeniu) spełnienia tych warunków przez proponowanego innego podwykonawcę w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4) wystąpienia, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, braków w specyfikacji technicznej. 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-04, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500042029-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie: Dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Łobzowskiej 67, 30-038 Kraków w ramach realizacji zadania pn.: „Przystosowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Łobzowskiej 67 w Krakowie na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575991-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35156983400000, ul. Łobzowska  67, 30-038   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 410 73 00, e-mail info@krakow.winb.gov.pl, faks 124 111 246.
Adres strony internetowej (url): www.krakow.winb.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Łobzowskiej 67, 30-038 Kraków w ramach realizacji zadania pn.: „Przystosowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Łobzowskiej 67 w Krakowie na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WNA.272.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego (wraz z nowym osprzętem produkcji seryjnej), nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego; opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu oraz dokumentacji, przeprowadzenie oceny zgodności zainstalowanego dźwigu na zgodność z dyrektywą dźwigową przy udziale Jednostki Notyfikowanej; demontaż i utylizację istniejących elementów dźwigu, rozruch dźwigu; wykonanie certyfikacji dźwigu, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT , konserwacja i serwis, prace elektryczne i ogólnobudowlane 2. Dostawa i montaż rozkładanej platformy dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku pozwalającej na pokonanie znajdującej się tam różnicy poziomów, opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie oceny zgodności zainstalowanej platformy na zgodność z dyrektywą dźwigową przy udziale Jednostki Notyfikowanej, rozruch platformy, wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT, konserwację i serwis platformy 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na całość przedmiotu zamówienia gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
42416100-6


Dodatkowe kody CPV:
45000000-7, 45310000-3, 45111300-1, 45111220-6, 45223100-7, 45313100-5, 45400000-1, 50750000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
199700.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: otech@otech.com.pl
Adres pocztowy: ul. Dukielska 83
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
199700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199700.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Łobzowska, 30-038 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: info@krakow.winb.gov.pl
tel: 012 410 73 00
fax: 124 111 246
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-09-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 575991-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: WNA.272.9.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-08-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 102 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.krakow.winb.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.krakow.winb.gov.pl; www.bip.malopolska.pl/winbkrakow
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
42416100-6 Windy
45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 Instalowanie wind
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Łobzowskiej 67, 30-038 Kraków w ramach realizacji zadania pn.: „Przystosowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Łobzowskiej 67 w Krakowie na potrzeby Woje Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.
ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie
2017-10-11 199 700,00