Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 576035-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.

Urząd Gminy w Jabłonnie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22 , 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (URL): http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonna

Numer referencyjny:
ZP.271.10.2018.DS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojemników i worków ustawionych nie dalej niż 10 m od krawędzi drogi wojewódzkiej/powiatowej/gminnej (w zależności od miejsca udostępnienia odpadów do odbioru przez właściciela nieruchomości) następujących frakcji odpadów każdej ilości przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: • Zmieszanych odpadów komunalnych • Papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury • Szkło białe i kolorowe, opakowania szklane • Tworzyw sztucznych, drobnych metali, opakowań z tworzyw sztucznych opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych • Odpadów biodegradowalnych, max. 2 worki o poj. 120 l, Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne także z nieruchomości trudniej dostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z tych miejsc. b) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażania nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki o pojemności 120 litrów i grubości 60 mikronów, z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie suchych odpadów segregowanych: • Niebieskiego z napisem PAPIER – na papier i tekturę, • Żółtego z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – na tworzywa sztuczne, drobne metale i opakowania wielomateriałowe, • Zielonego z napisem SZKŁO – na szkło białe i kolorowe, • Brązowego z napisem BIO – na odpady biodegradowalne c) Po otrzymaniu od zamawiającego dokładnego wykazu nieruchomości a przed pierwszym odbiorem odpadów Wykonawca winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości min. po dwa worki każdego koloru (tj. niebieskie, żółte, zielone, brązowe). Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca pozostawia worek pusty. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców zapotrzebowania na większą ilość worków, pozostawiona będzie odpowiednio większa ilość worków. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Jabłonna po 100 sztuk worków każdego koloru tzw. „pakiet awaryjny” i będzie uzupełniał stan worków w razie ich braku po uzgodnieniu tego faktu z zamawiającym. d) Odbioru odpadów wymienionych ust. 3 pkt. a należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. Wszystkie samochody winny być wyposażone w nadajniki GPS. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu korzystanie z aplikacji umożliwiającej identyfikacje ruchu samochodów. e) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane) jeden raz w miesiącu. f) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych terminach zgodnie z Harmonogramem usuwania odpadów komunalnych (zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 3 pkt. e z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu usuwania odpadów komunalnych i uzyskania jego akceptacji ze strony Zamawiającego oraz poinformowania o terminach odbioru odpadów wszystkich właścicieli nieruchomości. Zamawiający przewiduje możliwość odebrania odpadów w terminie innym niż wynikającym z uzgodnionego Harmonogramu wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy np. złe warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śniegu, roztopy) uniemożliwiające dojazd do miejsca odbioru odpadów. g) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym (dotyczy każdego roku, w którym świadczy usługi) w odniesieniu do masy odebranych odpadów z terenu Gminy Jabłonna poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej dla gmin w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. h) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążących na właścicielu nieruchomości obowiązków w zakresie segregowania odpadów komunalnych, gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach - zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JABŁONNA i złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera pochodzące od niego odpady jako zmieszane. Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników i worków. i) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu (drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, maksymalnie do 3 dni roboczych) informacji o niezgodnym z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JABŁONNA gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach lub przekazywaniu odpadów niezgodnie z deklaracją w zakresie selektywnego zbierania. Informacja powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z w/w REGULAMINEM lub z deklaracją, dane pracowników, którzy stwierdzili fakty niezgodne z REGULAMINEM utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna lub z deklaracją oraz dokładną datę i godzinę stwierdzenia tych faktów. Wykonawca powinien udokumentować stwierdzone nieprawidłowości, np. poprzez wykonanie zdjęć, zapisów filmowych lub audiowizualnych, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości, identyfikację miejsca i daty. j) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego. k) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in.: a) prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu zestawienia nieruchomości /gospodarstw domowych, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, z podaniem ilości zebranych poszczególnych rodzajów odpadów. Zestawienia miesięczne zaakceptowane przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do wystawienia miesięcznej faktury VAT, po wykonaniu usług za dany miesiąc, b) sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach i przekazywania ich Wójtowi Gminy Jabłonna w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. l) W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu Wójt Gminy Jabłonna może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. m) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w planie gospodarki odpadami dla Województwa Lubelskiego oraz do przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dz. U. z 2018 r., poz. 21) n) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji np. nieodebranie odpadów zgodnie z Harmonogramem, nie pozostawienie worków w przeciągu 48 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego. o) System nie obejmuje odbioru odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. p) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. q) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: • ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi, • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna wraz z przyszłymi zmianami Pojazdy służące do wykonania przedmiotu zamówienia: 1. Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Dodatkowo pojazdy muszą być sprawne techniczne bez wycieków płynów, olejów w stopniu gwarantującym brak zanieczyszczenia środowisk w szczególności wód i gleby tymi substancjami. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodów przed niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich załadunku i transportu oraz zabezpieczenia odpadów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. 3. Pojazdy muszą być tak przystosowane konstrukcyjnie, aby nie było możliwe niekontrolowane wydostanie się odpadów podczas załadunku jak i transportu. 4. Wykonawca obowiązkowo wyposaży pojazdy w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz zainstaluje oprogramowanie umożliwiające odczyt informacji z wskazanych w/w systemów na jednym stanowisku u Zamawiającego do 14 dni od momentu podpisania umowy. 5. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym system monitorowania pracy sprzętu umożliwiający: a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 60 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Jabłonna, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, c) odtwarzanie i analizę „historii” pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu, 6. Wykonawca poniesie odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym oraz innych ustawach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu sanitarnego (mycia i dezynfekcji) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 8. Wykonawca zapewni oznakowanie samochodów służących do transportu odpadów, w sposób trwały i czytelny poprzez umieszczenie w widocznym miejscu nazwy firmy oraz adresu i numeru telefonu Wykonawcy.


II.5) Główny kod CPV:
90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art.. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) w zakresie wszystkich odpadów objętych niniejszym postępowaniem. b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.), w zakresie odpadów objętym zamówieniem.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi świadczone w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy polegające na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 600 Mg każda. b) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy do odbioru odpadów muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 ze zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): a) Wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) w zakresie w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. c) wykaz usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli termin prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. d) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych): Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawo zamówień publicznych) – wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.15, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały ujęte w załączniku do SIWZ – projekt umowy, stanowiącym integralną część SIWZ. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Zmiany postanowień niniejszej umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500174917-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.
Urząd Gminy w Jabłonnie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576035-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonna

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.10.2018.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojemników i worków ustawionych nie dalej niż 10 m od krawędzi drogi wojewódzkiej/powiatowej/gminnej (w zależności od miejsca udostępnienia odpadów do odbioru przez właściciela nieruchomości) następujących frakcji odpadów każdej ilości przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: • Zmieszanych odpadów komunalnych • Papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury • Szkło białe i kolorowe, opakowania szklane • Tworzyw sztucznych, drobnych metali, opakowań z tworzyw sztucznych opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych • Odpadów biodegradowalnych, max. 2 worki o poj. 120 l, Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne także z nieruchomości trudniej dostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z tych miejsc. b) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażania nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki o pojemności 120 litrów i grubości 60 mikronów, z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie suchych odpadów segregowanych: • Niebieskiego z napisem PAPIER – na papier i tekturę, • Żółtego z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – na tworzywa sztuczne, drobne metale i opakowania wielomateriałowe, • Zielonego z napisem SZKŁO – na szkło białe i kolorowe, • Brązowego z napisem BIO – na odpady biodegradowalne c) Po otrzymaniu od zamawiającego dokładnego wykazu nieruchomości a przed pierwszym odbiorem odpadów Wykonawca winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości min. po dwa worki każdego koloru (tj. niebieskie, żółte, zielone, brązowe). Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca pozostawia worek pusty. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców zapotrzebowania na większą ilość worków, pozostawiona będzie odpowiednio większa ilość worków. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Jabłonna po 100 sztuk worków każdego koloru tzw. „pakiet awaryjny” i będzie uzupełniał stan worków w razie ich braku po uzgodnieniu tego faktu z zamawiającym. d) Odbioru odpadów wymienionych ust. 3 pkt. a należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. Wszystkie samochody winny być wyposażone w nadajniki GPS. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu korzystanie z aplikacji umożliwiającej identyfikacje ruchu samochodów. e) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane) jeden raz w miesiącu. f) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych terminach zgodnie z Harmonogramem usuwania odpadów komunalnych (zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 3 pkt. e z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu usuwania odpadów komunalnych i uzyskania jego akceptacji ze strony Zamawiającego oraz poinformowania o terminach odbioru odpadów wszystkich właścicieli nieruchomości. Zamawiający przewiduje możliwość odebrania odpadów w terminie innym niż wynikającym z uzgodnionego Harmonogramu wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy np. złe warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śniegu, roztopy) uniemożliwiające dojazd do miejsca odbioru odpadów. g) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym (dotyczy każdego roku, w którym świadczy usługi) w odniesieniu do masy odebranych odpadów z terenu Gminy Jabłonna poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej dla gmin w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. h) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążących na właścicielu nieruchomości obowiązków w zakresie segregowania odpadów komunalnych, gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach - zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JABŁONNA i złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera pochodzące od niego odpady jako zmieszane. Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników i worków. i) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu (drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, maksymalnie do 3 dni roboczych) informacji o niezgodnym z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JABŁONNA gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach lub przekazywaniu odpadów niezgodnie z deklaracją w zakresie selektywnego zbierania. Informacja powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z w/w REGULAMINEM lub z deklaracją, dane pracowników, którzy stwierdzili fakty niezgodne z REGULAMINEM utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna lub z deklaracją oraz dokładną datę i godzinę stwierdzenia tych faktów. Wykonawca powinien udokumentować stwierdzone nieprawidłowości, np. poprzez wykonanie zdjęć, zapisów filmowych lub audiowizualnych, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości, identyfikację miejsca i daty. j) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego. k) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in.: a) prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu zestawienia nieruchomości /gospodarstw domowych, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, z podaniem ilości zebranych poszczególnych rodzajów odpadów. Zestawienia miesięczne zaakceptowane przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do wystawienia miesięcznej faktury VAT, po wykonaniu usług za dany miesiąc, b) sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach i przekazywania ich Wójtowi Gminy Jabłonna w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. l) W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu Wójt Gminy Jabłonna może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. m) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w planie gospodarki odpadami dla Województwa Lubelskiego oraz do przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dz. U. z 2018 r., poz. 21) n) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji np. nieodebranie odpadów zgodnie z Harmonogramem, nie pozostawienie worków w przeciągu 48 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego. o) System nie obejmuje odbioru odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. p) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. q) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: • ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi, • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna wraz z przyszłymi zmianami Pojazdy służące do wykonania przedmiotu zamówienia: 1. Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Dodatkowo pojazdy muszą być sprawne techniczne bez wycieków płynów, olejów w stopniu gwarantującym brak zanieczyszczenia środowisk w szczególności wód i gleby tymi substancjami. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodów przed niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich załadunku i transportu oraz zabezpieczenia odpadów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. 3. Pojazdy muszą być tak przystosowane konstrukcyjnie, aby nie było możliwe niekontrolowane wydostanie się odpadów podczas załadunku jak i transportu. 4. Wykonawca obowiązkowo wyposaży pojazdy w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz zainstaluje oprogramowanie umożliwiające odczyt informacji z wskazanych w/w systemów na jednym stanowisku u Zamawiającego do 14 dni od momentu podpisania umowy. 5. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym system monitorowania pracy sprzętu umożliwiający: a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 60 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Jabłonna, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, c) odtwarzanie i analizę „historii” pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu, 6. Wykonawca poniesie odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym oraz innych ustawach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu sanitarnego (mycia i dezynfekcji) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 8. Wykonawca zapewni oznakowanie samochodów służących do transportu odpadów, w sposób trwały i czytelny poprzez umieszczenie w widocznym miejscu nazwy firmy oraz adresu i numeru telefonu Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90500000-2


Dodatkowe kody CPV:
90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
389853.66

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKOMEGA Legieć Małek Sp. J.
Email wykonawcy: ekomega@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Szklarniowa 1c
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
479520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 479520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 498960.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-06-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 576035-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.10.2018.DS
Data publikacji zamówienia: 2018-06-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 366 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonna EKOMEGA Legieć Małek Sp. J.
ul. Szklarniowa 1c, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
2018-07-25 479 520,00