Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 576893-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Gmina Dziadowa Kłoda: Dowóz uczniów, w tym również dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na 2 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dziadowa Kłoda, krajowy numer identyfikacyjny 25085504400000, ul. ul. Oleśnicka  1 , 56-504  Dziadowa Kłoda, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 627 869 280, e-mail dziadowakloda@o2.pl, faks 627 851 808.
Adres strony internetowej (URL): www.dziadowakloda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.dziadowakloda.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.dziadowakloda.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, , osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56- 504 Dziadowa Kłoda, Sekretariat, pok. nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów, w tym również dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na 2 zadania

Numer referencyjny:
DDS.271.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu osobowego- dowóz uczniów, w tym również dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1- dotyczy dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Dziadowa Kłoda w roku szkolnym 2019/2020 (Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłowicach)- ok.7200 km Zadanie nr 2- dotyczy dowozu 3 dzieci niepełnosprawnych (z dysfunkcją ruchu oraz z dysfunkcją umysłową ) z miejscowości Dziadowa Kłoda oraz Radzowice do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Miliczu w roku szkolnym 2019/2020 - ok.125 km Przewozy będą dokonywane w okresie trwania roku szkolnego 2019/2020 (tj. od 02.09.2019 do 26.06.2020 r.) w dniach zajęć szkolnych według rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym. Ferie zimowe w roku szkolnym 2019/2020 przypadają w okresie od 10- do 23 lutego 2020r.


II.5) Główny kod CPV:
60100000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
60130000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-02 2020-06-26


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji zamówienia od 02.09.2019r. do 26.06.2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( licencja, zezwolenie) - licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wymaganym pojazdem, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zm.).
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisa oraz dowód opłacenia polisy).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami (kierowcy) zdolnymi do wykonania usługi oraz pojazdami z wymaganą liczbą miejsc. Pojazdy muszą posiadać aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 8 do SIWZ. Dla zadania nr 1- minimum 3 pojazdy ( w tym jeden z liczbą miejsc siedzących- 54 oraz 2 autobusy z liczbą miejsc siedzących - 40 Dla zadania nr 2 - minimum 2 sprawnymi pojazdami, o minimalnej liczbie miejsc siedzących 6 + kierowca. Wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych wymagane Kodeksem Drogowym. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. Pojazd musi posiadać wystarczającą ilość miejsc do przewozu wózka inwalidzkiego. Wózek bez możliwości złożenia, dziecko w czasie podróży przebywa na siedzeniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wymaganym pojazdem, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zm.). 2. Opłacona polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisa oraz dowód opłacenia polisy) 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 8 do SIWZ. Dla zadania nr 1- minimum 3 pojazdy ( w tym jeden z liczbą miejsc siedzących- 54 oraz 2 autobusy z liczbą miejsc siedzących - 40 Dla zadania nr 2 - minimum 2 sprawnymi pojazdami, o minimalnej liczbie miejsc siedzących 6 + kierowca. Wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych wymagane Kodeksem Drogowym. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. Pojazd musi posiadać wystarczającą ilość miejsc do przewozu wózka inwalidzkiego. Wózek bez możliwości złożenia, dziecko w czasie podróży przebywa na siedzeniu. 5. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zamówienia – jeśli dotyczy - załącznik nr 9 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Przekazuje Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie. 2. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ (oryginał) 3. Zestawienie kosztów zadania- załącznik nr 5 i/lub 5.1 do SIWZ 4. Dowód wniesienia wadium 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik – oryginał dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie) 6. Pisemne zobowiązanie lub inny dokument podmiotów o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp) – załącznik nr 11 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości dla zdania nr 1 - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) dla zadania nr 2 -2 000,00 PLN (słownie : dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: - w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, oddział Dziadowa Kłoda nr rachunek 46 9584 1076 2007 0700 3499 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium. Dowóz uczniów, tym również dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na 2 zadania- zadanie nr......... 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena0,60
Czas podstawienia pojazdu zastępczego0,40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia siły wyższej zmiana wymaga zgody obu stron umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, 2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, 3) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4) zmiana tras dowozu, wykonania usług dodatkowych, których potrzeba wykonania zaistnieje w trakcie realizacji umowy, 5) zmiana terminu realizacji.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Dziadowa Kłoda w roku szkolnym 2019/2020 (Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłowicach);

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie nr 1 1. Transport obejmuje codzienny dowóz uczniów z miejsca zamieszkania (według ustalonych przystanków autobusowych) do szkół oraz odwóz dzieci po zajęciach szkolnych do miejsc zamieszkania. 2. Przewozy będą dokonywane w okresie trwania roku szkolnego 2019/2020 w dniach zajęć szkolnych z przerwą w czasie ferii zimowych tj. od dnia 10 lutego do 23 lutego 2020 r. 3. W trakcie wykonywania usługi opiekę nad uczniami zapewnia Zamawiający. 4. Usługa przewozowa winna być realizowana środkami transportu przewoźnika dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu dzieci, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia. 5. Wykonawca w celu prawidłowego wykonania usługi zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdów- 1autobus z liczbą miejsc siedzących 54 i 2 autobusy z liczbą miejsc siedzących 40. 6. Poza codziennym transportem dzieci Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport jednorazowo tzn. w związku z organizacją roku szkolnego (dyskoteki, zabawy w godzinach popołudniowych, zajęcia dodatkowe oraz ferie zimowe) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdów na dowóz i odwóz dzieci. 7. Dowozy do szkół odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.55- 7.45 (wg. załączonego planu dowozów) 8. Odwozy ze szkół do miejsca zamieszkania odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 12.30 (wg. załączonego planu odwozów) 9. Zmianie może ulec kolejność kursów do poszczególnych szkół. 10. Planowany harmonogram dowozu dzieci stanowi- Załącznik Nr 1 do SIWZ 11. Szacunkowy, miesięczny przebieg kilometrów przy dowozie i odwozie dzieci do szkół na terenie gminy wynosi około 7 200 km. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do: a. przestrzegania warunków określonych w wytycznych MENiS oraz Ustawie Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), Ustawą o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1907 ze zm.) oraz Ustawie o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przewozu dzieci niepełnosprawnych, b. odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami, c. poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą pojazdu, np. wynagrodzenia kierowcy, wynagrodzenia opiekuna, zakupu paliwa, utrzymania w czystości pojazdu, ubezpieczenia OC i NW, przeglądów technicznych, napraw i innych niezbędnych kosztów eksploatacyjnych, d. zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki nad przewożonymi dziećmi na trasie do i ze szkoły, e. zapewnienia obsługi pojazdu - kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz z aktualnymi badaniami lekarskim. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej. 13. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie środka transportu Wykonawca zabezpieczy autobus zastępczy, spełniający wymagania techniczne w ruchu drogowym. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na własny koszt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60100000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena0,60
Czas podstawienia pojazdu zastępczego0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Dowóz 3 dzieci niepełnosprawnych (z dysfunkcją ruchu oraz z dysfunkcją umysłową ) z miejscowości Dziadowa Kłoda oraz Radzowice do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Miliczu w roku szkolnym 2019/2020 -

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie nr 2 1. Usługa obejmuje dowożenie i odwożenie 3 uczniów niepełnosprawnych, pięć dni w tygodniu, z miejsca zamieszkania uczniów tj. Dziadowa Kłoda, ulica Parkowa (1 os.) oraz z miejscowości Radzowice (2 os.) do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Miliczu i powrót. 2. Zajęcia w Ośrodku odbywają się w godzinach od 8.00 do 14.00. Dzieci powinny być dowiezione do Ośrodka przed rozpoczęciem zajęć i odebrane po skończonych lekcjach. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie podany po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i oszacowaniu czasu potrzebnego na przejazd. 3. Przewozy będą dokonywane w okresie trwania roku szkolnego 2019/2020 w dniach zajęć szkolnych z przerwą w czasie ferii zimowych tj. od dnia 10 lutego do 23 lutego 2020 r. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd z miejscem do przewozu wózka inwalidzkiego; wózek bez możliwości złożenia, dziecko w czasie przewozu może przebywać na siedzeniu. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia – niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym dzieciom. Opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, niekaralna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, do której obowiązków będzie należało w szczególności: a. opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do szkoły, b. opieka i nadzór podczas przewozu dzieci ze szkoły do miejsc zamieszkania, c. opieka i nadzór w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do szkoły oraz ze szkoły do pojazdu samochodowego, d. zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci podczas przewozu, e. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie, Zamawiającego i Wykonawcę. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: a. przestrzegania warunków określonych w wytycznych MENiS oraz Ustawie Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.), Ustawą o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 58 ze zm.) oraz Ustawie o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przewozu dzieci niepełnosprawnych, b. odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami, c. poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą pojazdu, np. wynagrodzenia kierowcy, wynagrodzenia opiekuna, zakupu paliwa, utrzymania w czystości pojazdu, ubezpieczenia OC i NW, przeglądów technicznych, napraw i innych niezbędnych kosztów eksploatacyjnych, d. zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki nad przewożonymi dziećmi na trasie do i ze szkoły, e. zapewnienia obsługi pojazdu - kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz z aktualnymi badaniami lekarskim. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej. 7. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci. 8. Kilometry dojazdowe Wykonawcy na miejsce wykonania usługi nie będą podlegać fakturowaniu. 9. W przypadku posiadania wolnych miejsc w pojeździe Wykonawca zobowiązany jest objąć przewozem ucznia wskazanego przez Zamawiającego lub dodatkowego opiekuna. 10. Kursy nie mogą być odwołane przez Wykonawcę. 11. Wymagana liczba miejsc siedzących w pojeździe uwzględnia 2 miejsca na zapas. W przypadku konieczności zorganizowania dodatkowego dowozu z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów niepełnosprawnych lub zmiany planu zajęć przewożonych uczniów zleceniobiorca zobowiązany będzie do uruchomienia dodatkowego przewozu według tych samych stawek za kilometr (stawka dzienna / szacowana liczba kilometrów). 12. Pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni. 13. W przypadku okresowej mniejszej liczby pasażerów (nieobecność części dzieci) wykonawca może użyć do przewozu pojazdu o odpowiednio mniejszej liczbie miejsc siedzących ale spełniającego pozostałe wymogi zamawiającego. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na własny koszt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60130000-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena0,60
Czas podstawienia pojazdu zastępczego0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510169635-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Dziadowa Kłoda: Dowóz uczniów, w tym również dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na 2 zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576893-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dziadowa Kłoda, Krajowy numer identyfikacyjny 25085504400000, ul. ul. Oleśnicka  1, 56-504  Dziadowa Kłoda, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 627 869 280, e-mail dziadowakloda@o2.pl, faks 627 851 808.
Adres strony internetowej (url): www.dziadowakloda.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz uczniów, w tym również dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na 2 zadania

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
DDS.271.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu osobowego- dowóz uczniów, w tym również dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1- dotyczy dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Dziadowa Kłoda w roku szkolnym 2019/2020 (Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłowicach)- ok.7200 km Zadanie nr 2- dotyczy dowozu 3 dzieci niepełnosprawnych (z dysfunkcją ruchu oraz z dysfunkcją umysłową ) z miejscowości Dziadowa Kłoda oraz Radzowice do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Miliczu w roku szkolnym 2019/2020 - ok.125 km Przewozy będą dokonywane w okresie trwania roku szkolnego 2019/2020 (tj. od 02.09.2019 do 26.06.2020 r.) w dniach zajęć szkolnych według rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym. Ferie zimowe w roku szkolnym 2019/2020 przypadają w okresie od 10- do 23 lutego 2020r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
60100000-9


Dodatkowe kody CPV:
60130000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Dziadowa Kłoda

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
340000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp z o.o.
Email wykonawcy: dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl
Adres pocztowy: ul. Batorego 35 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kod pocztowy: 63-400
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
325440
Oferta z najniższą ceną/kosztem 325440
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 325440
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dowóz 3 dzieci niepełnosprawnych z miejscowości Dziadowa Kłoda oraz Radzowice do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Miliczu w roku szkolnym 2019/2020

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
40000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo- Transportowa 'WOJTAS" Wojciech Bąk
Email wykonawcy: biurowojtas@wp.pl
Adres pocztowy: os. Bielany 3c/3 63-510 Mikstat
Kod pocztowy: 63-510
Miejscowość: Mikstat
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
37774.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37774.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37774.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: dziadowakloda@o2.pl
tel: 627 869 280
fax: 627 851 808
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-07-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 576893-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: DDS.271.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dziadowakloda.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.dziadowakloda.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
60130000-8 (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Dziadowa Kłoda Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp z o.o.
ul. Batorego 35 63-400 Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj.
2019-08-13 325 440,00
Dowóz 3 dzieci niepełnosprawnych z miejscowości Dziadowa Kłoda oraz Radzowice do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Miliczu w roku szkolnym 2019/2020 Firma Usługowo- Transportowa 'WOJTAS" Wojciech Bąk
os. Bielany 3c/3 63-510 Mikstat, 63-510 Mikstat, woj.
2019-08-13 37 774,00