Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 578646-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.

Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu: Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pcim wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 cz. I,II,III, IV
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pcim wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 cz. I,II,III,IV

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu 32-432 Pcim 1178 Powiat: myślenicki, województwo: małopolskie Tel. 122748-061 fax.: 122748-061 ; e-mail: zospcim@op.pl godziny urzędowania: pon. – pt. 7:45 – 15:45 prowadzi postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, którym jest Gmina Pcim

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 11745580000000, ul. Pcim 1178  , 32-432  Pcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 748 061, e-mail zospcim@op.pl, faks 122 748 061.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
TAK


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.malopolska.pl/zoszkol


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Tak pisemnie
Adres:
Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu, 32-432 Pcim 1178


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pcim wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 cz. I,II,III, IV

Numer referencyjny:
ZOS.PI.262.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej tj. od dnia 02.09.2019 roku do dnia 26.06.2020 roku, z wyłączeniem ferii zimowych i wiosennych oraz innych przerw w nauce wynikających z kalendarza roku szkolnego 2019/2020. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie dyrektora szkoły. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zał 8 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
60100000-9

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności: - świadczenie usług poza okresem 02.09.2019 rok – 26.06.2020 rok, - zwiększenie liczby tras objętych usługami, - zwiększenie liczby dzieci do przewozu. Ewentualne zamówienia uzupełniające mogą być wykonywane na terenie Gminy Pcim.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-09-02   lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wyrażające się posiadaniem aktualnie obowiązującego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Dysponowaniem minimum takim pojazdem jak poniżej, spełniającym następujące wymagania: Minimalna ilość miejsc siedzących i stojących ma wynosić: min. 45 miejsc oraz 30 miejsc dla części zamówienia nr 1; min. 25 miejsc dla części zamówienia nr 2; min. 2 razy po 25 miejsc dla części zamówienia nr 3 min. 60 miejsc dla części zamówienia nr 4 .Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: 1 osobą do każdego rodzaju pojazdu, które przy realizacji zamówienia sprawować będą w czasie przewozu opiekę nad przewożonymi dziećmi1 osobą do każdego rodzaju pojazdu posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami wymaganymi do realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie postanowienia sekcji II ppkt.2.13) niniejszej SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającymi składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykazu narzędzi (pojazdów), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia- wzory oświadczeń stanowią odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączniku nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na na zasoby innych podmiotów, w celu braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w ich postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa wyżej.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Usługi przewozowe uczniów wraz z opieką do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu (uczniowie szkoły podstawowej)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
przewóz uczniów do szkoły: I kurs – z Pcim Krzywica (transformator) do Szkoły Podstawowej nr 1 Pcimiu – godz. 7:35 – ok. 31 osób – 5,5 km ,II kurs - z Pcim Krzywica (szkoła) – Pcim Nadrabie - do Szkoły Podstawowej nr 1 Pcimiu – godz. 7:45. – ok. 30 osób – 8,5 km ,III kurs – z Pcim Świątki – do Szkoły Podstawowej nr 1 Pcimiu – godz. 7:00 – ok. 36 osób – 3,4 km,IV kurs – z Pcim Marchówka – Pcim Kotoń - do Szkoły Podstawowej nr 1 Pcimiu – godz.7:15 – ok. 22osób – 6 km ,V kurs – z Pcim Łuczany - do Szkoły Podstawowej nr 1 Pcimiu – godz. ok. 7:45 ok. 30 osób – 3 km RAZEM: 26,4 km 2. przewóz uczniów ze szkoły: I kurs - ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu do Pcim Świątki - Pcim Krzywica (transformator) – godz. 12:00 – ok. 20 osób -10 km, II kurs – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu - do Pcim Krzywica (transformator) – godz. 12:50 – ok. 20 osób -5,5 km , III kurs – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu do Pcim Świątki – godz. 12:50 - ok. 10 osób – 3,4 km, IV kurs - ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu - do Pcim Nadrabie - do Pcim Krzywica (transformator) – godz. 13:40 – ok. 16 osób – 8,5 km ,V kurs – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu do Pcim Świątki – godz. 13:40 – ok. 10 osób – 3,4 km, VI kurs - ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu do Pcim Kotoń - Pcim Marchówka – godz. 13:40 – ok. 14 osób -10 km , VII kurs ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu do Pcim Łuczany – godz. 13:40 – ok. 25 osób -3 km , VIII kurs – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu do Pcim Świątki – godz. 14:20 – ok. 12 osób – 3,4 km , IX kurs - ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu do Pcim Nadrabie - Pcim Krzywica (transformator) – godz. 14:20 – ok. 20 osób – 8,5 km . Raz w tygodniu (prawdopodobnie środa),X kurs – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu do Pcim Świątki- Pcim Krzywica (transformator) godz. 15:15 – ok. 10 osób - 10 km ,RAZEM: 65,7 km RAZEM DOWÓZ I ODWÓZ(dzienna dł. trasy przejazdu dla cz. I) – średnio 92,1 km. Do realizacji tej części sugerowane są przynajmniej 1 autobus min. 45 miejsc siedzących + stojących oraz 1 o wielkości min. 30 miejsc siedzących + stojących. Kursy na trasie Pcim Krzywica (transformator) w okresach zimowych (od listopada 2019 r. do marca 2020 r.), po decyzji Zamawiającego, mogą być skrócone do przystanku Szkoły na Krzywicy ze względu na warunki atmosferyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60100000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Usługi przewozowe uczniów wraz z opieką do Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. przewóz uczniów do szkoły: I kurs – z Pcim Mała Sucha Zięby do Szkoły Podstawowej nr 3 Pcimiu – godz. 6.50 – ok. 20 osób - 3,5 km ,II kurs - z Pcim Mała Sucha Zięby do Szkoły Podstawowej nr 3 Pcimiu – godz. 7.20 – ok. 21 osób - 3,5 km III kurs – z Pcim Średnia Sucha Łysina do Szkoły Podstawowej nr 3 Pcimiu – godz. 7.35 – ok. 29 osób 2,3 km , IV kurs – z Pcim Sucha Działy Kudłacze do Szkoły Podstawowej nr 3 Pcimiu – godz. 7.05 – ok. 22 - 5 km V kurs z Pcim Sucha Działy Kudłacze do Szkoły Podstawowej nr 3 Pcimiu – godz. 7.45 – ok. 23 osoby – 5 km, RAZEM : 19,3 km 2. przewóz uczniów ze szkoły: I kurs – z Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu do Pcim Mała Sucha Zięby – godz. 12.40- ok. 20 osób - 3,5 km , II kurs - z Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu do Pcim Mała Sucha Zięby – godz. 15.00-– ok. 21 osób - 3,5 km , III kurs – z Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu do Pcim Średnia Sucha Łysina – godz. 12.55-ok. 15 osób - 2,3 km , IV kurs – z Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu do Pcim Średnia Sucha Łysina – godz. 14.45-– ok. 14 osób - 2,3 km, V kurs – z Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu do Pcim Sucha Działy Kudłacze – godz. 13.10 – ok. 23 osoby – 5km VI kurs - z Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu do Pcim Sucha Działy Kudłacze – godz. 14.35-– ok. 22 osób – 5 km ,RAZEM : 21,6 km, RAZEM DOWÓZ I ODWÓZ (dzienna dł. trasy przejazdu dla cz. II) – średnio 40,9 km. Do realizacji tej części sugerowany jest 1 autobus o wielkości min. 25 miejsc siedzących + stojących. Kursy na trasie Pcim Działy w okresach zimowych (od listopada 2019 r. do marca 2020 r.), po decyzji Zamawiającego, mogą być skrócone do przystanku Pcim Wielka Sucha Pętla ze względu na warunki atmosferyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60100000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Usługi przewozowe uczniów wraz z opieką do Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. przewóz uczniów do szkoły: I kurs – z Stróża Trzebunka do Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży – godz. 7:45 – ok. 165 osób – 3 km ,II kurs z Stróża Górna – Stróża Dolna do Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży (klasa gimnazjalna) – godz. 7:15 – 7 osób – 5,6 km ,RAZEM : 8,6 km 2. przewóz uczniów ze szkoły: I kurs – z Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży do Stróża Trzebunka – godz. 12:50 – ok.13 osób – 3 km ,II kurs – z Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży do Stróża Górna do Stróża Dolna – godz. 14.35 – ok. 8 osób – 5,6 km ,III kurs – z Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży do Stróża Górna do Stróża Dolna do Stróża Trzebunia – godz. 15.30 – ok. 7 osób – 5,6km RAZEM: 14,2 km 1. przewóz uczniów do szkoły: I kurs – z Stróża Zarębki Klimasowo do Szkoły Podstawowej nr 3 Stróży– godz. 7;20 – ok. 26 osób - 3 km ,II kurs – z Stróża Zarębki Klimasowo do Szkoły Podstawowej nr 3 Stróży– godz. 7;30 – ok. 26 osób - 3km RAZEM: 6km 2. przewóz uczniów ze szkoły: I kurs – z Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży do Stróża Zarębki Klimasowo – godz. 13.20 – ok. 26 osób - 3km ,II kurs - z Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży do Stróża Zarębki Klimasowo – godz. 14.25 – ok. 26 osób – 3km ,RAZEM: 6km. Do realizacji tej części sugerowane są przynajmniej 2 autobusy o wielkości min. 25 miejsc siedzących + stojących.RAZEM DOWÓZ I ODWÓZ(dzienna dł. trasy przejazdu dla cz. III) – średnio 34,8 km

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60100000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Usługi przewozowe uczniów wraz z opieką do Szkoły Podstawowej w Trzebuni (uczniowie szkoły podstawowej)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. przewóz uczniów do szkoły: I kurs – z Trzebunia Dolna do Szkoły podstawowej w Trzebuni do Trzebunia Górna do SP Trzebunia – godz. 7.20 – ok. …80 osób w tym z Trzebuni Dolnej - …40. osób a z Trzebuni Górnej -…40 osób -10 km, RAZEM: 10 km 2. przewóz uczniów ze szkoły: I kurs – ze Szkoły Podstawowej w Trzebuni do Trzebunia Górna - Trzebunia Dolna – godz. 13.00…… – ok. …40..osób – 10 km, II kurs – ze Szkoły Podstawowej w Trzebuni do Trzebunia Górna - Trzebunia Dolna – godz.14.00…….. – ok…20… osób – 10 km, III kurs - ze Szkoły Podstawowej w Trzebuni do Trzebunia Górna - Trzebunia Dolna – godz. ……15.00. – ok……20 osób – 10 km RAZEM: 30 km. Do realizacji tej części sugerowane są przynajmniej 1 autobus 1 min. 50 miejsc siedzących oraz busy na taką ilość miejsc). RAZEM DOWÓZ I ODWÓZ(dzienna dł. trasy przejazdu dla cz. IV) – średnio 40 km

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60100000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Adres: Pcim 1178 , 32-432 Pcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zospcim@op.pl
tel: 122 748 061
fax: 122 748 061
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-08-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 578646-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZOS.PI.262.1.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://bip.malopolska.pl/zoszkol
Informacja dostępna pod: https://bip.malopolska.pl/zoszkol
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi przewozowe uczniów wraz z opieką do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu Przewóż osób BUS Stanisław Pietrzak
Trzebunia 426, 32-438 Trzebunia, woj.
2019-08-30 17 389 512,00
Usługi przewozowe uczniów wraz z opieką do Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu Przewóż Osób BUS Stanisław Pietrzak
Trzebunia 426, 32-438 Trzebunia, woj.
2019-08-30 5 854 086,00
Usługi przewozowe uczniów wraz z opieką do Szkoły Podstawowej nr 1 Stróży i nr 3 w Stróży Przewóz Osób BUS Stanisław Pietrzak
Trzebunia 426, 32-438 Trzebunia, woj.
2019-08-30 5 912 865,00
Usługi przewozowe uczniów wraz z opieką do Szkoły Podstawowej w Trzebuni Przewóz Osób BUS
Trzebunia 426, 32-438 Trzebunia, woj.
2019-08-30 4 158 000,00