Ogłoszenie nr 578838-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie: Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie,wykonanie i utrzymanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków przyznanych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0174/16-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” nr POIS.02.03.00-00-0174/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1 , 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (URL): www.pwikjarocin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwikjarocin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie,wykonanie i utrzymanie

Numer referencyjny:
POIS/P/4/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”. 4.3. Na przedmiot zamówienia składa się: 4.3.1. ZAPROJEKTOWANIE 4.3.2. WYKONANIE 4.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 4.3.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH 4.3.5. UTRZYMANIE 4.4. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i wkalkulowania wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu podbudowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej przewiduje się na etapie postepowania przetargowego możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4.5. Zadanie to polegać będzie na modernizacji/budowie następujących obiektów: - Komora rozdziału (modernizacja), - Zbiornik retencyjny (wraz z kratą zgrubną) (modernizacja), - Punkt zlewny ścieków (modernizacja), - Budynek krat mechanicznych (modernizacja), - Piaskowniki (modernizacja), - Koryto pomiarowe (za piaskownikiem) (modernizacja), - Osadniki wstępne (modernizacja), - Pompownia ścieków surowych (modernizacja), - Komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego (modernizacja), - Bloki technologiczne (modernizacja), - Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) (modernizacja), - Pompownia wód deszczowych (modernizacja), - Komora reakcji (modernizacja), 3 / 7 - Stacja dawkowania PIX (modernizacja), - Stacja dmuchaw (modernizacja), - Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja), - Zagęszczacze osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie (modernizacja), - Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu surowego (modernizacja), - Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja), - Poletka osadowe (likwidacja), - Pompownia wód poosadowych (modernizacja), - Stara stacja odwadniania osadu (modernizacja), - Zbiornik nadawy osadu (modernizacja), - Zagęszczacz osadu wstępnego (modernizacja), - Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja), - Zbiornik mieszania osadów i recepcji osadów dowożonych (budowa), - Stacja wstępnego odwadniania osadów (budowa), - Instalacja termicznej hydrolizy osadów (budowa), - Kotłownia z kogeneracją (budowa), - Wydzielone komory fermentacyjne (budowa), - Instalacja odzysku fosforu (budowa), - Waga samochodowa (budowa), - Stacja końcowego odwadniania osadów (z budynkiem suszarni) (budowa), - Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (budowa), - Węzeł biogazu (budowa), - Biofiltry (budowa), - Sieci zewnętrznych (modernizacja i budowa), - Ogrodzenie (modernizacja i budowa), - Zieleń (nowe nasadzenia), - Drogi i place (przebudowa i budowa), - Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przyłącza do budynku wielofunkcyjnego technologicznego) (budowa), - Wiata tymczasowego magazynowania osadu (budowa). 4.18. Podane w niniejszej SIWZ oraz w PFU wraz z załącznikami nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Do wszystkich nazw (znaków towarowych) dodaje się słowa: „lub równoważne”. 4.19. W ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania zawarte w PFU, zgodnie z załączoną do Oferty koncepcją. Zamawiający i IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 4.20. Odbiory będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 4.24. Zamówienie oparte będzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4.25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został zawarty w części III SIWZ


II.5) Główny kod CPV:
45252100-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71320000-7
45110000-1
45200000-9
45300000-0
43322000-6
42996000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81976440,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  48   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowalnych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 7.2. WYKONANIE (zakończone spisaniem protokołu odbioru końcowego) – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia PROJEKTOWANIA w zakresie wymienionym w pkt 7.1. ppkt a) tj. projektu technologicznego i b) tj. projektu / projektów budowlanych 7.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia WYKONANIA, do uzyskania parametrów zakładanych w SIWZ w pkt 4.5 7.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH – przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zakończenia ROZRUCHU, przy czym wnioski do właściwego organu Wykonawca ma obowiązek złożyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia ROZRUCHU 7.5. UTRZYMANIE – od dnia podpisania umowy przez okres trwania PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ROZRUCHU I UZYSKIWANIA DECYZJI NAWOZOWYCH 7.6. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany będzie jako osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego i uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy od daty podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby: a) Wykonawca przedstawił część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę obrotów, które nie mogą być mniejsze niż 80 mln. PLN w każdym z tych lat obrotowych. b) Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 20 mln. PLN. c) Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, co najmniej 10 mln. PLN
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby: 1) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) co najmniej 2 inwestycje budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę, Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru). 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 50 osób. 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.- kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia. i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków, których elementem była kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem pętli światłowodowej i wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę autonomicznych węzłów. Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne) l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min. 20 mln zł. netto w okresie ostatnich 3 lat. Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 9) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP); 11) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP); 12) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; 13) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP; 14) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług koordynacyjnych i rozliczeniowych oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) Część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 5) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
13.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), z zaznaczeniem, że: 1) We właściwych częściach JEDZ Wykonawca jest zobowiązany podać odpowiednio informacje, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Ustawy PZP oraz b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale XII „Warunki udziału w postępowaniu” w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej. 2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ, tj. dot. systemu zapewnienia jakości i norm zarządzania środowiskowego. 3) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także JEDZ dotyczący tych podmiotów. 5) Wzór JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). 6) Treść JEDZ określona została w załączniku do niniejszej IDW, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 7) Koncepcja technologiczna, w której należy przedstawić opis, schematy procesowe, plan sytuacyjny i inne rysunki opisujące ofertowane rozwiązania wraz z obliczeniami technologicznymi (bilansami) proponowanych rozwiązań, a także przykład działających oczyszczalni wg proponowanych technologii w tym osiągane przez nie parametry pracy
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
17.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000.000 zł. (dwa miliony zł) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3) pieniądzu, 4) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 5) gwarancjach bankowych, 6) gwarancjach ubezpieczeniowych, 7) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 17.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BZWBK nr rachunku: 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 17.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 17.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 17.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 17.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
10.16. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki dla Wykonawcy na zasadach uzgodnionych w harmonogramie udzielania i spłaty zaliczek. 10.17. W przypadku wystąpieniu zdarzenia mającego wpływ na aktualność harmonogramu udzielania i spłaty zaliczek, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian w harmonogramie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia. 10.18. Zamawiający akceptuje lub uzgadnia z Wykonawcą zmiany w propozycji zmian harmonogramu udzielania i spłaty zaliczek w terminie 7 dni od przedłożenia propozycji zmian przez Wykonawcę. 10.19. Udzielenie zaliczki jest uzależnione od uprzedniego uzgodnienia przez Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramu udzielania i spłaty zaliczek albo jego zmiany. 10.20. Zaliczka będzie wynosić nie więcej niż 20% ceny ofertowej netto; jej uzyskanie będzie możliwe po przygotowaniu Projektu Technologicznego i zaakceptowaniu go przez IK i Zamawiającego. 10.21. Jeżeli zaliczka jest przeznaczona na płatności dla Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 10.22. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę oraz wniesienie zabezpieczenia pełnej kwoty zaliczki, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt 10.23 – 10.26. 10.23. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 10.23.1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 10.23.2. gwarancjach bankowych, 10.23.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 10.23.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.24. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może zmieniać formy zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z w/w pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartości. 10.25. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia spłaty zaliczki, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia spłaty zaliczki na dalszy okres wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w SIWZ. 10.26. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 7 dni przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10.27. Zaliczki będą spłacane przez procentowe potrącania z kwartalnych rozliczeń wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy (określonego w Rozliczeniu kwartalnym wykonanych robót) na zasadach i wysokości uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę w harmonogramie udzielania i spłaty zaliczek. 10.28. Potrącenia rozpoczną się od Rozliczenia, w którym suma poświadczonych płatności na rzecz Wykonawcy z wyłączeniem zaliczek i potrąceń przekroczy 20 %, i będą postępować krocząco co 20 % ofertowego wynagrodzenia Wykonawcy. 10.29. Potrącenia będą dokonywane w wysokości jednej czwartej (25 %) kwoty całkowitej zaliczki z rozliczenia kwartalnego; w którym nastąpią w/w przekroczenia z wyłączeniem zaliczki i innych potrąceń, aż do czasu, kiedy zaliczka zostanie spłacona. 10.30. Jeżeli zaliczka nie zostanie spłacona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, to cała wartość udzielonych, a niespłaconych zaliczek stanie się natychmiast zależna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena55,00
Doświadczenie personelu20,00
Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznyc20,00
Udokumentowanie możliwości odbioru wytworzonego produktu i wykorzystania bezpośrednio jako nawóz5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
16.1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktów 16.2 do 16.11. 16.2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy poprzez zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z Formularza cenowego do Oferty Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy. 16.3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonanie robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) niemożliwego do przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia). Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu - o czas trwania opóźnienia, d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnię^ przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu - o czas trwania opóźnienia, e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, f) odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, g) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu- o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, h) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu- o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, i) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Warunki zmiany terminu - o czas i działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, k) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego. Warunki zmiany terminu - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, l) wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy. 16.4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu - pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku: a) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, b) odbiegających w sposób istotny od opisanych w PFU warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 16.5. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót, dostaw i usług przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz przy zachowaniu wskaźników określonych w PFU w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt. 16.4. 16.6. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót (zmiana zakresu robót) i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom. 16.7. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w Ofercie Wykonawcy: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych osób w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - niewywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy, - jeżeli zmiana wymienionych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.); b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z Umowy; c) w przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ. 16.8. Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w Ofercie Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 16.9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, oraz muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 16.10. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500025323-N-2017 z dnia 07-09-2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
578838-N-2017

Data:
28/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
1.3

W ogłoszeniu jest:
12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby: 1) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) co najmniej 2 inwestycje budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę, Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru). 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 50 osób. 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.- kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia. i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków, których elementem była kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem pętli światłowodowej i wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę autonomicznych węzłów. Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne) l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min. 20 mln zł. netto w okresie ostatnich 3 lat. Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

W ogłoszeniu powinno być:
12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby: 1) Wykonawca wykazał, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - dokumentację projektową dla 2 inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - dokumentację projektową dla 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - 2 inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru). 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 50 osób. 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.- kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia. i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków, których elementem była kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem pętli światłowodowej i wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę autonomicznych węzłów. Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne) l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min. 20 mln zł. netto w okresie ostatnich 3 lat. Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
5.1

W ogłoszeniu jest:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług koordynacyjnych i rozliczeniowych oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) Część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 5) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP

W ogłoszeniu powinno być:
1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy oraz Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług koordynacyjnych i rozliczeniowych oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) Część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 5) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 2017-09-29, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2017-10-17, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

 

Ogłoszenie nr 500034397-N-2017 z dnia 26-09-2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
578838-N-2017

Data:
28/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
9

W ogłoszeniu jest:
7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowalnych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 7.2. WYKONANIE (zakończone spisaniem protokołu odbioru końcowego) – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia PROJEKTOWANIA w zakresie wymienionym w pkt 7.1. ppkt a) tj. projektu technologicznego i b) tj. projektu / projektów budowlanych 7.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia WYKONANIA, do uzyskania parametrów zakładanych w SIWZ w pkt 4.5 7.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH – przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zakończenia ROZRUCHU, przy czym wnioski do właściwego organu Wykonawca ma obowiązek złożyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia ROZRUCHU 7.5. UTRZYMANIE – od dnia podpisania umowy przez okres trwania PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ROZRUCHU I UZYSKIWANIA DECYZJI NAWOZOWYCH 7.6. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany będzie jako osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego i uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy od daty podpisania umowy

W ogłoszeniu powinno być:
7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowalnych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy e) projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a) – d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę 7.2. WYKONANIE (zakończone spisaniem protokołu odbioru końcowego) – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia PROJEKTOWANIA w zakresie wymienionym w pkt 7.1. ppkt a) tj. projektu technologicznego i b) tj. projektu / projektów budowlanych 7.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia WYKONANIA, do uzyskania parametrów zakładanych w SIWZ w pkt 4.5 7.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH – przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zakończenia ROZRUCHU, przy czym wnioski do właściwego organu Wykonawca ma obowiązek złożyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia ROZRUCHU 7.5. UTRZYMANIE – od 31 dnia po podpisaniu umowy przez okres trwania PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ROZRUCHU I UZYSKIWANIA DECYZJI NAWOZOWYCH. Od dnia podpisania umowy do 30 dnia po podpisaniu umowy ma miejsce okres przejściowy, w którym Wykonawca jest zobowiązany przygotować się do przejęcia UTRZYMANIA oczyszczalni ścieków, w szczególności przygotować do podpisania stosowne protokoły zdawczo-odbiorcze, ustalić stan spraw będących w toku, przyjąć lub opracować wszystkie niezbędne procedury, przeszkolić pracowników, zapoznać się ze stanem technicznym maszyn i urządzeń 7.6. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany będzie jako osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego i uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy od daty podpisania umowy


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 2017-10-17, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2017-10-27, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Za ostatnim zdaniem w tym punkcie dodaje się zapis: Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany - szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
8

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Za ostatnim zdaniem w tym punkcie dodaje się zapis: Terminy wykonania wybranych elementów przedmiotu zamówienia zostały zmodyfikowane - szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
2.2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Opis kryterium oceny ofert: Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych, został zmodyfikowany - szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego

 

Ogłoszenie nr 500037093-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
578838-N-2017

Data:
28/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
2.2.

W ogłoszeniu jest:
Kryteria - Znaczenie Cena - 55,00 Doświadczenie personelu - 20 Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych - 20 Udokumentowanie możliwości odbioru wytworzonego produktu i wykorzystania bezpośrednio jako nawóz - 5

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria - Znaczenie Cena - 60,00 Doświadczenie personelu - 20 Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych - 20


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Za ostatnim zdaniem w tym punkcie dodaje się zapis: Opis przedmiotu zamówienia został ponownie zmodyfikowany w dniu 02.10.2017 w zakresie znaków towarowych w PFU - szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego

 

Ogłoszenie nr 500042030-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
578838-N-2017

Data:
28/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

W ogłoszeniu jest:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”. 4.3. Na przedmiot zamówienia składa się: 4.3.1. ZAPROJEKTOWANIE 4.3.2. WYKONANIE 4.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 4.3.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH 4.3.5. UTRZYMANIE 4.4. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i wkalkulowania wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu podbudowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej przewiduje się na etapie postepowania przetargowego możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4.5. Zadanie to polegać będzie na modernizacji/budowie następujących obiektów: - Komora rozdziału (modernizacja), - Zbiornik retencyjny (wraz z kratą zgrubną) (modernizacja), - Punkt zlewny ścieków (modernizacja), - Budynek krat mechanicznych (modernizacja), - Piaskowniki (modernizacja), - Koryto pomiarowe (za piaskownikiem) (modernizacja), - Osadniki wstępne (modernizacja), - Pompownia ścieków surowych (modernizacja), - Komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego (modernizacja), - Bloki technologiczne (modernizacja), - Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) (modernizacja), - Pompownia wód deszczowych (modernizacja), - Komora reakcji (modernizacja), 3 / 7 - Stacja dawkowania PIX (modernizacja), - Stacja dmuchaw (modernizacja), - Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja), - Zagęszczacze osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie (modernizacja), - Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu surowego (modernizacja), - Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja), - Poletka osadowe (likwidacja), - Pompownia wód poosadowych (modernizacja), - Stara stacja odwadniania osadu (modernizacja), - Zbiornik nadawy osadu (modernizacja), - Zagęszczacz osadu wstępnego (modernizacja), - Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja), - Zbiornik mieszania osadów i recepcji osadów dowożonych (budowa), - Stacja wstępnego odwadniania osadów (budowa), - Instalacja termicznej hydrolizy osadów (budowa), - Kotłownia z kogeneracją (budowa), - Wydzielone komory fermentacyjne (budowa), - Instalacja odzysku fosforu (budowa), - Waga samochodowa (budowa), - Stacja końcowego odwadniania osadów (z budynkiem suszarni) (budowa), - Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (budowa), - Węzeł biogazu (budowa), - Biofiltry (budowa), - Sieci zewnętrznych (modernizacja i budowa), - Ogrodzenie (modernizacja i budowa), - Zieleń (nowe nasadzenia), - Drogi i place (przebudowa i budowa), - Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przyłącza do budynku wielofunkcyjnego technologicznego) (budowa), - Wiata tymczasowego magazynowania osadu (budowa). 4.18. Podane w niniejszej SIWZ oraz w PFU wraz z załącznikami nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Do wszystkich nazw (znaków towarowych) dodaje się słowa: „lub równoważne”. 4.19. W ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania zawarte w PFU, zgodnie z załączoną do Oferty koncepcją. Zamawiający i IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 4.20. Odbiory będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 4.24. Zamówienie oparte będzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4.25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został zawarty w części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia został ponownie zmodyfikowany w dniu 02.10.2017 w zakresie znaków towarowych w PFU - szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego

W ogłoszeniu powinno być:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”. 4.2. Oczyszczalnia ścieków jest zlokalizowana w miejscowości Cielcza koło Jarocina w województwie wielkopolskim. Obszar istniejącej oczyszczalni obejmują następujące działki (obręb ewidencyjny 0003, Cielcza): - nr ew. 302/8 – droga dojazdowa - nr ew. 302/29 – OŚ Cielcza - nr ew. 302/12 – kompostownia - nr ew. 302/22 – poletka osadowe - nr ew. 302/28 – laboratorium Łączna powierzchnia działek wynosi ok. 16,7 ha. Działki zlokalizowane są na terenach przemysłowych. 4.3. Na przedmiot zamówienia składa się: 4.3.1. ZAPROJEKTOWANIE 4.3.2. WYKONANIE 4.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 4.3.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH 4.3.5. UTRZYMANIE 4.4. ZAPROJEKTOWANIE: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu technologicznego na bazie koncepcji technologicznej załączonej do oferty, projektu budowlanego i projektów wykonawczych,innych dokumentów (projektów na zgłoszenie), instrukcji i opracowań niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych elementów wraz z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu (IK) w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej: a) w przypadku projektu technologicznego – przed złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne b) w przypadku projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę – przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, c) w przypadku projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę – przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji d) w przypadku projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę – przed złożeniem przez Wykonawcę zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę, w aspekcie zgodności z ustaleniami PFU i opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest obowiązany uwzględnić minimum 14-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej i składania wszelkich oświadczeń i wniosków związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i wkalkulowania wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu podbudowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej przewiduje się na etapie postepowania przetargowego możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4.5. WYKONANIE: Zadanie to polegać będzie na modernizacji/budowie następujących obiektów: - Komora rozdziału (modernizacja), - Zbiornik retencyjny (wraz z kratą zgrubną) (modernizacja), - Punkt zlewny ścieków (modernizacja), - Budynek krat mechanicznych (modernizacja), - Piaskowniki (modernizacja), - Koryto pomiarowe (za piaskownikiem) (modernizacja), - Osadniki wstępne (modernizacja), - Pompownia ścieków surowych (modernizacja), - Komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego (modernizacja), - Bloki technologiczne (modernizacja), - Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) (modernizacja), - Pompownia wód deszczowych (modernizacja), - Komora reakcji (modernizacja), - Stacja dawkowania PIX (modernizacja), - Stacja dmuchaw (modernizacja), - Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja), - Zagęszczacze osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie (modernizacja), - Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu surowego (modernizacja), - Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja), - Poletka osadowe (likwidacja), - Pompownia wód poosadowych (modernizacja), - Stara stacja odwadniania osadu (modernizacja), - Zbiornik nadawy osadu (modernizacja), - Zagęszczacz osadu wstępnego (modernizacja), - Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja), - Zbiornik mieszania osadów i recepcji osadów dowożonych (budowa), - Stacja wstępnego odwadniania osadów (budowa), - Instalacja termicznej hydrolizy osadów (budowa), - Kotłownia z kogeneracją (budowa), - Wydzielone komory fermentacyjne (budowa), - Instalacja odzysku fosforu (budowa), - Waga samochodowa (budowa), - Stacja końcowego odwadniania osadów (z budynkiem suszarni) (budowa), - Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (budowa), - Węzeł biogazu (budowa), - Biofiltry (budowa), - Sieci zewnętrznych (modernizacja i budowa), - Ogrodzenie (modernizacja i budowa), - Zieleń (nowe nasadzenia), - Drogi i place (przebudowa i budowa), - Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przyłącza do budynku wielofunkcyjnego technologicznego) (budowa), - Wiata tymczasowego magazynowania osadu (budowa). Parametry technologiczne, konieczne do uzyskania po rozruchu Gwarancje Procesowe W ramach rozruchu należy potwierdzić prawidłowe działanie poszczególnych węzłów technologicznych i wszystkich instalacji będących przedmiotem projektu oraz przejęcie do przetwarzania pełnej ilości dopływających do oczyszczalni ścieków oraz powstających na oczyszczalni osadów wraz z osiągnięciem podstawowych wymaganych parametrów tj. Ciąg ściekowy - Jakość ścieków oczyszczonych BZT5 ChZT Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny Jednostka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Max wartość dopuszczalna w ściekach oczyszczonych 15 125 35 15 2 - Odwadnianie Skratek Wymagany stopień odwodnienia nie mniej niż 50% s.m. - Efektywność pracy piaskownika z płuczką piasku Zawartość organiczna (wagowo) wypłukanego piasku wychwytywanego w piaskownikach nie może być wyższa niż 5,0%. Ciąg osadowy - węzeł fermentacji Potwierdzenie możliwości przetwarzania pełnej ilości powstających na oczyszczalni ścieków osadów po ich obróbce na instalacji hydrolizy termicznej i dezintegracji ciśnieniowej przy zachowaniu poniższych parametrów: Produkcja biogazu - nie mniej niż 0,88 Nm3/kg rozłożonej masy organicznej Zawartość metanu w biogazie - 63% - 66% CH4 Odczyn osadu w komorze fermentacji i osadzie przefermentowanym > 7,5pH Redukcja substancji organicznych nie mniej niż 53,5% - węzeł odwadniania końcowego osadu stopień odwodnienia osadu - nie mniej niż 30% s.m. - instalacji hydrolizy termicznej Potwierdzenie wydajności Q h max = 670 kg s.m./h Kotłownia z agregatami prądotwórczymi - Efektywność pracy Przejęcie pełnej ilości wytwarzanego biogazu z wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej co najmniej300kW el. w jednym układzie kogeneracji oraz pary grzewczej co najmniej 1.100 kg H2O/h z pełnym wykorzystaniem spalin z kogeneracji do produkcji pary w układzie odzysknicowym wspomaganym dopalaniem biogazu. Instalacja odzysku fosforu - Jakość produktu Parametry produkowanego granulatu Zawartość Mg - nie mniej niż 9,5% Zawartość P - nie mniej niż 27% jako P2O5 Zawartość jonu amonowego - nie mniej niż 5% Obecność patogenów - wolne od patogenów Właściwości fizyczne - rozmiar granul od 0,5 do 5,5mm – 80% produkcji; wilgotność max 1% - Efektywność pracy stopień usunięcia P-PO4 z odcieków - nie mniej niż 80% stopień usunięcia N-NH4 z odcieków - nie mniej niż 10% - Dezodoryzacja Skuteczność usuwania odorantów (głównie H2S) – do poziomu niewyczuwalnego (nie więcej niż 20ppm H2S)lub >95% (zależy od stężeń na wejściu) Pozostałe wytyczne - Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę: a) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w ujęciu kwartalnym biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego terminy zakończenia poszczególnych elementów; harmonogram ten musi być zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu; harmonogram nie będzie obejmował kosztów UTRZYMANIA, o którym mowa w pkt 4.5. Termin opracowania harmonogramu przez Wykonawcę będzie wynosił 30 dni od dnia zawarcia umowy, b) Wykonawca poinformuje IK i Zamawiającego o niezbędnych przełączeniach technologicznych związanych z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy oraz Wykonawcy nie wolno dokonywać jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uprzedniego poinformowania IK i Zamawiającego, c) jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji co mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków, niezwłocznie usunie na własny koszt takie uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 5 godzin Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę d) zaktualizowanie w zakresie realizowanej inwestycji Planu Ochrony Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie zgodnie z zapisami Art. 7 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz dokonanie uzgodnienia zaktualizowanego planu z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. e) opracowanie innych dokumentów, instrukcji i opracowań niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia i jego późniejszej eksploatacji oraz uzyskanie decyzji administracyjnych takich jak: decyzje administracyjne (a w szczególności decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), f) przekazanie wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrów kontraktowych. Szkolenie obejmie następującą tematyką: - poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania oraz stosowanej technologii, - obsługę systemów maszyn i urządzeń, - kontrolę jakości, - konserwację urządzeń i wyposażenia, - zastosowanie procedury bezpieczeństwa i ppoż zgodnie z zasadami bezpieczeństwa Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno generalnie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania z instrukcją oczyszczalni oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. Projekt programu szkoleń i ich harmonogram, opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych muszą być dostarczone Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu. Wszystkie materiały powinny być sporządzone w języku polskim. g) zorganizowanie prac w sposób umożliwiający nieprzerwany dostęp do budynku administracyjnego i laboratorium. h) pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza) i) zgłoszenie urządzeń, które na podstawie przepisów podlegają dozorowi technicznemu, do właściwego Urzędu Dozoru Technicznego 4.6. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY a) rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków, b) opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem, 4.7. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH a) przygotowanie zestawu dokumentów i analiz będących podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) do organu właściwego o uzyskanie decyzji wydanej na podstawie przepisów o nawozach i nawożeniu zezwalającej na wykorzystanie osadów ściekowych po hydrolizie termicznej i odwodnieniu jako produktu w postaci np.: ulepszacza glebowego – wraz z uzyskaniem takiej decyzji b) przygotowanie zestawu dokumentów i analiz będących podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) do organu właściwego o uzyskanie decyzji wydanej na podstawie przepisów o nawozach i nawożeniu zezwalającej na wykorzystanie odzyskanego fosforu z odcieków jako produktu (nawozu mineralnego) w postaci tzw. struwitu dopuszczonego do obrotu o jakości niegorszej niż wyspecyfikowana w SIWZ – wraz z uzyskaniem takiej decyzji 4.8. UTRZYMANIE – obiektów istniejących, modernizowanych i nowoprojektowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy przez okres, o którym mowa w pkt 7.5. Zamawiający nie posiada własnego potencjału ludzkiego przeznaczonego do utrzymania oczyszczalni ścieków.Stan taki jest efektem restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która miała miejsce w roku 2003. Od tego czasu usługi tego typu zlecane są - na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych - podmiotom zewnętrznym w ramach outsourcingu. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia – zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania – usługi w zakresie zapewnienia obsługi i utrzymania ciągu technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (w tym utrzymania porządku). Specyfikacja zadań: a) Do podstawowych zadań Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, należy przede wszystkim realizacja odpowiednich zadań gospodarczych, wynikających ze specyfiki obiektów, do spełnienia których zostały powołane. b) Zadania Wykonawcy dzielą się na roboty kontrolne i roboty awaryjne. - Roboty kontrolne będą wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót kontrolnych, zwanym dalej „HRK”. HRK należy opracować w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, w porozumieniu z Zamawiającym, na podstawie załączonego poniżej wyszczególnienia przeglądów i remontów urządzeń oczyszczalni ścieków (załącznik do projektu umowy). - Roboty awaryjne będą wykonywane w wyniku wystąpienia awarii i polegać będą na jej usunięciu. Czas reakcji na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godz. Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 12godz. (za zgodą Zamawiającego może on zostać przedłużony). Z przeprowadzanych robót kontrolnych i robót awaryjnych, Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania, które akceptował będzie Zamawiający. To będzie podstawą do płatności faktur wystawianych przez Wykonawcę - odrębnie od faktur za pozostałe elementy przedmiotu zamówienia - na koniec każdego miesiąca. Kwota, jaką Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za UTRZYMANIE, będzie stała i wskazana ona będzie w Formularzu cenowym w pozycji 23. c) W żadnym przypadku, Wykonawca nie ma prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu robocizny ponad kwotę wskazaną w Formularzy Cenowym w okresie trwania UTRZYMANIA. W czasie UTRZYMANIA Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków. Zapotrzebowanie w tym zakresie będzie przedstawiał Wykonawca do akceptacji Zamawiającego. Wydatki te Wykonawca ma obowiązek wykazać na piśmie. d) Obowiązkiem Wykonawcy jest całodobowe zarządzanie systemem monitoringu i sterowania wszystkich obiektów, na których jest lub będzie on zainstalowany. Koszty instalowania i utrzymania systemu monitoringu i sterowania będzie ponosił Zamawiający. e) Przez cały okres obsługi i utrzymania ciągu technologicznego obiektów, związanych z funkcjonowaniem systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Jarocin, należy utrzymywać je w należytym stanie. f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działań pracowników i za technologię i jej efekt. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do aktualnie prowadzonej działalności czy technologii muszą zyskać akceptację Zamawiającego. Niewykonanie przez Wykonawcę polecenia wydanego przez Zamawiającego lub wykonanie tego polecenia w niewłaściwy sposób czy w niewłaściwym okresie spowoduje wyciągnięcie konsekwencji wobec Wykonawcy w postaci kar umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki oczyszczania i poziom kosztochłonności. g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konserwację i użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich urządzeń. W przypadku, gdy na skutek czynności dokonanej przez Wykonawcę albo zaniechania przez Wykonawcę czynności, do której był zobowiązany, albo na skutek błędu ludzkiego, nastąpi pogorszenie parametrów ścieków oczyszczonych bądź powstanie szkoda dla Zamawiającego lub osób trzecich, całą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym kosztami ewentualnych kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone na Zamawiającego. h) Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt: koagulanty, flokulanty, wapno chlorowane i inne materiały w ilościach niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do zbyt dużej ilości zużytych materiałów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zużycie takiej ilości materiałów było obiektywnie niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. W przypadku braku wykazania powyższego, Wykonawca ponosi koszty zużycia ilości materiałów wykraczających poza ilość niezbędną do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. i) Informacje o wszystkich awariach Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie za pomocą dostępnych środków komunikacji, przede wszystkim drogą telefoniczną oraz na żądanie Zamawiającego – w formie pisemnej. j) Wytwórcą takich odpadów jak: skratki, piasek (odpady z piaskownika) i ustabilizowane komunalne osady ściekowe będzie Zamawiający, natomiast pozostałych – Wykonawca. Skratki i piasek (odpady z piaskownika)– odpady, które powstają w wyniku procesu oczyszczania ścieków – są magazynowane w wyznaczonych do tego celu boksach, zlokalizowanych na terenie OŚ Cielcza; przewóz skratek i piasku (odpadów z piaskownika)do boksów przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz na dobę po uprzedniej higienizacji; odpady następnie są z boksów odbierane i transportowane przez specjalistyczną, uprawnioną do tego firmę, która zajmuje się ich transportem do miejsca dalszego zagospodarowania tego rodzaju odpadu (odzysku lub unieszkodliwiania). Ustabilizowane komunalne osady ściekowe magazynowane są na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy,wskazanym przez Zamawiającego; osady odbierane są i transportowane przez Wykonawcę na w/w teren nie rzadziej niż raz na dobę; Wykonawca winien zagospodarować osady np.: w sposób rolniczy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wytwórcą nie wymienionych powyżej odpadów będzie każdorazowo Wykonawca. k) Wszystkie dokumenty – dotyczące obsługi i utrzymania ciągu technologicznego obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków – będą udostępniane na żądanie Wykonawcy przez technologa. Decyzje technologa mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ww.dokumentach. l) Wykonawca zapewni całodobowy – przez wszystkie dni w roku – nadzór nad systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także gotowość do nieprzerwanego odbioru ścieków. Wykonawca zapewni i poda kilkukrotnie (nie mniej niż 3 razy) do publicznej wiadomości numer całodobowego telefonu alarmowego w sposób uzgodniony z Zamawiającym. m) Wykonawca przeprowadzi jednorazowo – w terminie wskazanym przez Zamawiającego - deratyzację na terenie obiektów gminnej oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina. Koszty materiałów pokryje w całości Zamawiający, natomiast Wykonawca zapewni personel i niezbędny sprzęt. n) Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem książek obiektów budowlanych przez Zamawiającego w zakresie obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. o) Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do odbiornika nie mogą przekraczać wskazanych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. p) Wykonawca dokona na dzień wskazany przez Zamawiającego odczytów wszystkich liczników energii elektrycznej i przekaże te informacje na piśmie do Zamawiającego niezwłocznie. q) Wykonawca będzie sukcesywnie dokonywał regularnych czynności porządkowych, takich jak m.in.:zamiatanie, odśnieżanie, pielęgnacja trawników i terenów zielonych. r) Wykonawca musi zapewnić osobom oddelegowanym do całodobowego utrzymania ciągu technologicznego odpowiednie pomieszczenia socjalne, zgodne ze standardami wprowadzonymi przez przepisy higieniczno-sanitarne (np. szatnia czysta, szatnia brudna, natryski). Zamawiający – zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem budynku i brakiem innej powierzchni możliwej do wykorzystania w tym celu – udostępni jedynie pomieszczenie dyspozytorni przystosowane pod względem systemu sterowania i automatyki. Pozostałe wytyczne - Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę: a) obsługa oczyszczalni ścieków w okresie trwania umowy przy nieprzekraczaniu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym R-BS.6341.1.36.2016.BR z dnia 9listopada 2016 r. b) przeglądy serwisowe wynikające z DTR lub innych dokumentów oczyszczalni w okresie modernizacji,rozruchu i utrzymania c) zagospodarowanie odpadów z przeróbki osadów powstających na bieżąco d) usunięcie osadów ściekowych zalegających na poletku osadowym. Zagospodarowanie osadów: - obowiązkiem Wykonawcy będzie podjęcie wszelkich czynności formalno – organizacyjnych związanych z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych będących własnością Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień art. 96 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, - Zamawiający dopuszcza każdą formę zagospodarowania osadów ściekowych, zgodną z obowiązującym prawem - W przypadku wyboru rolniczego wykorzystania osadów ściekowych, Wykonawca podejmie w szczególności następujące działania: - prowadził będzie (w znaczeniu technicznym) całą dokumentację formalno – prawną i administracyjną,dotycząca gospodarki osadami ściekowymi oraz przekazywał ją Zamawiającemu również w celu jej formalnego zatwierdzenia, - wyszuka i zaproponuje Zamawiającemu odbiorcę osadów ściekowych (rolnika, inny podmiot), - przeprowadzi na własny koszt niezbędne badania wytypowanych gleb oraz raportów dopuszczających do rolniczego stosowania osadów ściekowych na konkretnych gruntach rolniczych, - dokona rozładunku i sortowania osadu na miejscu składowania na terenie oczyszczalni/międzygminnej kompostowni osadów ściekowych w Cielczy/, - dokona załadunku osadu z miejsca składowania oraz wykona transport osadu do odbiorcy (rolnika), - będzie sprawował nadzór nad fizycznym zagospodarowaniem osadów na gruntach rolnika na podstawie odrębnych umów z rolnikami. - strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnychosadów ściekowych. - Ilość osadów będzie podawana zgodnie ze wskazaniem licznika zainstalowanego na wejściu na prasę do odwodniania osadu ściekowego (licznik wskazuje ilość w m3). - Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów [osadów] i dokumenty dotyczące przekazania osadów rolnikom, co będzie warunkiem przyjęcia faktury. - Wykonawca będzie prowadził gospodarkę osadową zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności w sposób regulowany przez: ustawę o odpadach, rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10 4.9. Informacje o terenie budowy. a) Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę w celu realizacji obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w celu realizacji obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o uzyskaniu zgody wydziału budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarocinie na realizację tych prac. b) Na terenie budowy musi być wyznaczona droga dojazdowa do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o . w Jarocinie oraz do budynku laboratorium. Do wskazanych obiektów w sposób nieograniczony muszą mieć zapewniony dostęp pracownicy Spółki oraz inne osoby. 4.10. Czystość terenu budowy. a) Teren budowy winien być utrzymany w czystości i porządku. b) Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynione stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko wszelkich odpadów w rodzaju worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych,a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inżynier. c) Na placu budowy Wykonawca będzie prowadził segregację odpadów powstających na placu budowy,Wykonawca wywiezie odpady na składowisko odpadów posiadające stosowne decyzje na przyjmowanie odpadów. Dokument przyjęcia odpadów załączy do dokumentacji powykonawczej. 4.11. Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie przygotowanego przez siebie projektu, który powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający zapewnia, że biuro budowy będzie mogło być zlokalizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków. Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, faks oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającego dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej. Wykonawca zagwarantuje pracownikom Zamawiającego ciągłość w dostępności do biura terenowego. 4.12. Koszt dostawy mediów na potrzeby WYKONANIA i ROZRUCHU jest po stronie Wykonawcy. 4.13. Robotnicy i personel techniczny realizujący zakres związany z WYKONANIEM powinni używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Robotnicy i personel techniczny realizujący zakres związany z UTRZYMANIEM powinni używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów, przy czym ich kolorystyka powinna być odmienna od używanej przez robotników i personel techniczny realizujący zakres związany z WYKONANIEM. 4.14. Miejsce wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na terenie Oczyszczalni winna być uzgodniona z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy lub pieszy), Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany z nim system oznaczeń pionowych i poziomych. Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt zawierający zasady ruchu pojazdów na placu budowy, wyznaczy drogi transportowe,zamontuje oznakowanie i będzie utrzymał wszystkie drogi przejezdne. Jeden raz na tydzień Wykonawca będzie sprzątał drogi i inne powierzchnie utwardzone. 4.15. Podczas realizacji robót będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest obowiązany prowadzić na bieżąco dziennik BHP, prowadzić okresowe kontrole oraz okresowo sprawdzać wyposażenia w sprzęt BHP pracowników budowlanych, oznakować miejsce robót w trwały sposób. 4.16. Jednym z warunków w sprawie przyznania pomocy z Funduszu Spójności jest obowiązek zapewnienia realizowanym projektom odpowiedniej promocji. Zasady w zakresie informowania i promowania projektów współfinansowanym z POIiŚ oraz zasady dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w odpowiednich Wytycznych. Wykonawca w ramach Umowy zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji Umowy umieści tablicę informacyjną w widocznym punkcie w miejscu realizacji Umowy wskazanym przez Zamawiającego na terenie będącym w dyspozycji Zamawiającego. W celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ Wykonawca po rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót zobowiązany jest zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi umieścić tablicę pamiątkową. Dla oznakowania środków trwałych, m.in.: maszyn, urządzeń i inne, zakupionych dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć je za pomocą tabliczek lub naklejek informacyjnych. W przypadku wprowadzenia przez instytucje zarządzające obligatoryjnych nowych Wytycznych dotyczących zakresu informacji i promocji obejmujących działania obowiązkowe, Wykonawca będzie zobowiązania do dostosowania działań do obowiązujących Wytycznych. 4.17. Oznaczenie dokumentów Oznaczeniu stosownymi znakami i opcjonalnie informacją o współfinansowaniu podlegają dokumenty dotyczące realizacji projektu za wyjątkiem wewnętrznych dokumentów, które nie będą przedstawiane innym podmiotom.Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu. Dokumenty powinny być wszystkimi obowiązującymi elementami wynikającymi z obowiązujących zasad promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020 oraz odpowiednimi Wytycznymi. 4.18. Podane w SIWZ oraz w PFU wraz z załącznikami nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy,a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Do wszystkich nazw (znaków towarowych)dodaje się słowa: „lub równoważne”. 4.19. W ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania zawarte w PFU, zgodnie z załączoną do Oferty koncepcją. Zamawiający i IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 4.20. Odbiory będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 4.21. Zgodność projektu i robót z normami. W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część warunków Umowy i być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz – jeśli brak jest norm zastępujących – normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: - Europejskie aprobaty techniczne, -Wspólne specyfikacje techniczne, -Polskie Normy przenoszące normy europejskie, -Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, -Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, -Polskie normy, -Polskie aprobaty techniczne. Całość Robót musi być zaprojektowana i wykonana także zgodnie z polskimi warunkami technicznym i wykonania i odbioru robót. Wykonawca będzie posiadał na placu budowy komplet norm i przepisów, które będzie aktualizował w trakcie trwania Umowy. Po zakończeniu Umowy przekaże protokolarnie Użytkownikowi. 4.22. Zgodność projektu i robót z przepisami prawa. W różnych miejscach SIWZ, Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Wzoru Umowy podane są odnośniki do przepisów prawa. Wykonawca ma obowiązek stosować aktualne przepisy prawa. 4.24. Zamówienie oparte będzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4.25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został zawarty w części III SIWZ. 4.26. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić 5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy. 4.27. Stosownie do treści art. 29 ust 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 20 pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia,a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). Wymagania w tym zakresie zostały określone w Części II Wzór umowy (Umowa).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
9

W ogłoszeniu jest:
7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowalnych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy e) projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a) – d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę 7.2. WYKONANIE (zakończone spisaniem protokołu odbioru końcowego) – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia PROJEKTOWANIA w zakresie wymienionym w pkt 7.1. ppkt a) tj. projektu technologicznego i b) tj. projektu / projektów budowlanych 7.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia WYKONANIA, do uzyskania parametrów zakładanych w SIWZ w pkt 4.5 7.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH – przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zakończenia ROZRUCHU, przy czym wnioski do właściwego organu Wykonawca ma obowiązek złożyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia ROZRUCHU 7.5. UTRZYMANIE – od 31 dnia po podpisaniu umowy przez okres trwania PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ROZRUCHU I UZYSKIWANIA DECYZJI NAWOZOWYCH. Od dnia podpisania umowy do 30 dnia po podpisaniu umowy ma miejsce okres przejściowy, w którym Wykonawca jest zobowiązany przygotować się do przejęcia UTRZYMANIA oczyszczalni ścieków, w szczególności przygotować do podpisania stosowne protokoły zdawczo-odbiorcze, ustalić stan spraw będących w toku, przyjąć lub opracować wszystkie niezbędne procedury, przeszkolić pracowników, zapoznać się ze stanem technicznym maszyn i urządzeń 7.6. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany będzie jako osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego i uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy od daty podpisania umowy

W ogłoszeniu powinno być:
7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym:uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu nawnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a) – d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę. 7.2. WYKONANIE (zakończone spisaniem protokołu odbioru końcowego) – przez okres nie dłuższy niż12 miesięcy od zakończenia PROJEKTOWANIA w zakresie wymienionym w pkt 7.1. ppkt a) tj. projektu technologicznego i b) tj. projektu / projektów budowlanych 7.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia WYKONANIA, do uzyskania parametrów zakładanych w SIWZ w pkt 4.5 7.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH – przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zakończenia ROZRUCHU, przy czym wnioski do właściwego organu Wykonawca ma obowiązek złożyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia ROZRUCHU 7.5. UTRZYMANIE – od 31 dnia po podpisaniu umowy przez okres trwania PROJEKTOWANIA, WYKONANIA,ROZRUCHU I UZYSKIWANIA DECYZJI NAWOZOWYCH. Od dnia podpisania umowy do 30 dnia po podpisaniu umowy ma miejsce okres przejściowy, w którym Wykonawca jest zobowiązany przygotować się do przejęcia UTRZYMANIA oczyszczalni ścieków, w szczególności przygotować do podpisania stosowne protokoły zdawczo-odbiorcze, ustalić stan spraw będących w toku, przyjąć lub opracować wszystkie niezbędne procedury,przeszkolić pracowników, zapoznać się ze stanem technicznym maszyn i urządzeń. 7.6. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany będzie jako osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego i uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dłuższym niż 52 miesiące od daty podpisania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
2.2

W ogłoszeniu jest:
Kryteria - Znaczenie Cena - 60,00 Doświadczenie personelu - 20 Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych - 20

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej. Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20 Kryterium jakości – Nazwa: Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych / Waga: 20 Cena – Waga: 60. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: Kryterium „Cena” oceniane będzie przy zastosowaniu wzoru: C = (A / B) x D gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena” A - najniższa cena spośród ofert ocenianych B - cena oferty ocenianej D – maksymalna ilość punktów wynosząca 55 Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Kryterium „Doświadczenie personelu” Ekspert 2 Kryterium Ilość opracowanych dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. 2 opracowania - 0 pkt. 3 opracowania – 1 pkt. 4 opracowania – 3 pkt. 5 opracowania – 5 pkt. Ekspert 3 Kryterium Ilość opracowanych dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. 2 opracowania – 0 pkt 3 opracowania – 1 pkt. 4 opracowania – 3 pkt. 5 opracowań – 5 pkt. Ekspert 4 Kryterium Ilość uruchomionych instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kgs.m./d. 2 inwestycje – 0 pkt. 3 inwestycje – 1 pkt. 4 inwestycje – 3 pkt. 5 inwestycji – 5 pkt. Ekspert 5 Kryterium Ilość zrealizowanych i uruchomionych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. 2 inwestycje – 0 pkt. 3 inwestycje – 1 pkt. 4 inwestycje – 3 pkt. 5 inwestycje – 5 pkt. Max. Ilość punktów 4x5 = 20 pkt. Kryterium „Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych” Instalacja hydrolizy termicznej i dezintegracji ciśnieniowej – zapewnienie dodatkowej elastyczności pracy instalacji poprzez zastosowanie kilku reaktorów procesowych. Ilość reaktorów ciśnieniowych zabudowanych na instalacji hydrolizy w których następuje hydroliza termiczna z przetrzymaniem 30 minut. 2 reaktory – 0 pkt. 3 reaktory – 5 pkt. 4 reaktory – 10 pkt. Instalacja odzysku fosforu. Zapewnienie przetwarzania pełnej ilości odcieków pochodzących zarówno z procesu obróbki osadu nadmiernego jak i osadu przefermentowanego, z jednoczesną ochroną WKF poprzez ograniczenie ładunku fosforu wprowadzonego wraz z osadem nadmiernym do procesu fermentacji. Odcieki z odwadniania osadu przefermentowanego – 0 pkt. Odcieki z odwadniania końcowego i zagęszczania/odwadniania wstępnego ON – 5 pkt. Ograniczenie energochłonności poprzez eliminację dodatkowego napowietrzania odcieków. Wspomaganie procesu dodatkowym napowietrzaniem – 0 pkt. Prowadzenie procesu bez dodatkowego napowietrzania – 5pkt. Łączna ilość 10 + 5 + 5 pkt. = 20 pkt. W celu potwierdzenia doświadczenia poszczególnych ekspertów, Wykonawca przedstawi dokument w postaci opisu doświadczenia zawodowego poszczególnych ekspertów z podaniem podstawowych parametrów realizowanych projektów, wyszczególnieniem opisu pełnionej funkcji oraz parametrów technicznych przedsięwzięcia potwierdzających spełnienie wymogów kryterium, a także daty ich realizacji oraz dane teleadresowe Zamawiającego i realizowanego obiektu. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia/instalacje spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie właściwej jakości i oceny technicznej proponowanych rozwiązań Oferent musi wykazać się następującymi dokumentami: - karta katalogowa urządzenia/instalacji z opisem budowy i pracy urządzenia/instalacji, - opis rozwiązań umieszczony w koncepcji technologicznej będącej załącznikiem do oferty, - wykaz pracujących wg oferowanych rozwiązań urządzeń/instalacji na istniejących oczyszczalniach ścieków wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych instalacji i danych kontaktowych. Do oceny przyznanej punktacji przyjmuje się rzeczywiste parametry techniczne i cechy jakościowe oferowane typu urządzenia pracującego na tożsamych instalacjach ( oczyszczalniach ścieków). Przez tożsame instalacje należy rozumieć oczyszczalnie ścieków na których funkcjonuje oferowany typ instalacji. Jako potwierdzenie efektów pracy przyjętego rozwiązania technicznego, Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzających spełnienie wymogów kryterium. Wykonawca przedstawi wszelkie dane teleadresowe użytkownika obiektu w którym zainstalowany został i jest eksploatowany typ instalacji określony w kryterium oraz dane osoby lub osób kontaktowych do ewentualnej weryfikacji założonych technicznych 23.3 Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów. 23.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 23.5 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
8

W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 48

W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 52


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
1.3

W ogłoszeniu jest:
12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby: 1) Wykonawca wykazał, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - dokumentację projektową dla 2 inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - dokumentację projektową dla 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - 2 inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru). 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 50 osób. 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.- kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia. i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków, których elementem była kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem pętli światłowodowej i wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę autonomicznych węzłów. Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne) l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min. 20 mln zł. netto w okresie ostatnich 3 lat. Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

W ogłoszeniu powinno być:
12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby: 1) Wykonawca wykazał, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - dokumentację projektową dla 2 inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - dokumentację projektową dla 1 inwestycji budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - 2 inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - 1 inwestycję budowlaną polegająca na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3ścieków na dobę i wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia(dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru) 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 50 osób. 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.-kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia. i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków, których elementem była kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem pętli światłowodowej i wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę autonomicznych węzłów. Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana dopełnienia funkcji Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne) l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min. 20 mln zł. netto w okresie ostatnich 3 lat Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 65). 12.3. Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 2017-10-27, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2017-11-16, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
1.2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
12.3. Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
7

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
13.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1)kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 13.3. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia na str. internetowej informacji, o której mowa w pkt. 13.2., w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Fakultatywny wzór stanowi załącznik do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 13.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych: 1) Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 4) W sytuacji o której mowa w pkt. 3 Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 13.4. ppkt 6 – 14 tego podmiotu. 13.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 13.4. ppkt 7 – 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) o których mowa w pkt 13.4. ppkt 6 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i6 PZP. 13.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.6. ppkt. 1 lit. a),zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 13.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 13.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 13.10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): a. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; c. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; d. dokumenty, o których mowa w pkt 13.4. lit. 6 – 14 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; f. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; g. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 13.11. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Z-jącego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 13.4.należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki. 13.12. Oświadczenia, wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez osoby do tego uprawnione. 13.13. Dokumenty inne niż oświadczenia, wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 13.15. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. 13.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lubart. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60i 1051), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769); 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. oraz zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 PZP: Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz.2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp: Wykluczenie wykonawcy następuje: 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy PZP,jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art.. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy PZP, b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy PZP - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy PZP lub art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy Pzp: W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem wykonawcy,zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy PZP, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

 

Ogłoszenie nr 500047767-N-2017 z dnia 23-10-2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
578838-N-2017

Data:
2017-08-28
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

W ogłoszeniu jest:
Wykonawca jest obowiązany uwzględnić minimum 14-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego

W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawca jest obowiązany uwzględnić 21-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

W ogłoszeniu jest:
4.26 Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Jakości zgodnej z gwarancją, Jaką dają Ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy

W ogłoszeniu powinno być:
4.26 Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Jakości zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące, z wyłączeniem zaworów zwrotnych kulowych, dla których okres ten wynosi 5 lat i pozostałej armatury, dla której okres ten wynosi 10 lat. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
9

W ogłoszeniu jest:
7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym:uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu nawnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych dorealizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a)-d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę.

W ogłoszeniu powinno być:
7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowegoterminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym:uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu nawnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji,jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a)-d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
1.3

W ogłoszeniu jest:
3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.-kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postacistruwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania izagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadównadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadówściekowych (dla osadu nadmiernego iwstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu wpostaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacjii rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów opojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dlaprzedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacjii rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego zzastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznejnie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być:
3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej*. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawiektórej zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadówściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postacistruwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania izagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadównadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego iwstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu wpostaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacjii rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów opojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeńw specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacjii rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego zzastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznejnie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej*.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
7

W ogłoszeniu jest:
2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ, tj.dot. systemu zapewnienia jakości i norm zarządzania środowiskowego.

W ogłoszeniu powinno być:
2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ.


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Wybrane zapisy Wzoru umowy oraz załącznika nr 1 do Wzoru Umowy zostały również zmodyfikowane –szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego. Na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano również nowe dokumenty: Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, mapę do celów poglądowych, zestawienie umów z zakładami przemysłowymi, sprawozdania badań ścieków z poszczególnych zakładów oraz kopię decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla zrzutu ścieków przemysłowych do kanalizacji, mapę rzutu osadników wstępnych, skan - osadnik wstępny – rzut z dokumentacji projektowej Rozbudowy części mechanicznej Oczyszczalni ścieków w m. Cielcza – z roku 2008 oraz podano nazwy i typy obecnie zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.

 

Ogłoszenie nr 500052057-N-2017 z dnia 31-10-2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
578838-N-2017

Data:
28/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
9

W ogłoszeniu jest:
7.1. PROJEKTOWANIE (...) b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym:uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (...)

W ogłoszeniu powinno być:
7.1. PROJEKTOWANIE (...) b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym:uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (...)

 

Ogłoszenie nr 500058610-N-2017 z dnia 14-11-2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
578838-N-2017

Data:
28/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 2017-11-16, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2017-11-21, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

 

Ogłoszenie nr 500137450-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie: Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie,wykonanie i utrzymanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków przyznanych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0174/16-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” nr POIS.02.03.00-00-0174/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578838-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500025323-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Informacje dodatkowe:

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały zamieszczone także w Biuletynie Zamówień Publicznych: 500034397-N-2017, 500037093-N-2017, 500042030-N-2017, 500047767-N-2017, 500052057-N-2017, 500058610-N-2017


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie,wykonanie i utrzymanie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
POIS/P/4/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”. 4.3. Na przedmiot zamówienia składa się: 4.3.1. ZAPROJEKTOWANIE 4.3.2. WYKONANIE 4.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 4.3.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH 4.3.5. UTRZYMANIE 4.4. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i wkalkulowania wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu podbudowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej przewiduje się na etapie postepowania przetargowego możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4.5. Zadanie to polegać będzie na modernizacji/budowie następujących obiektów: - Komora rozdziału (modernizacja), - Zbiornik retencyjny (wraz z kratą zgrubną) (modernizacja), - Punkt zlewny ścieków (modernizacja), - Budynek krat mechanicznych (modernizacja), - Piaskowniki (modernizacja), - Koryto pomiarowe (za piaskownikiem) (modernizacja), - Osadniki wstępne (modernizacja), - Pompownia ścieków surowych (modernizacja), - Komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego (modernizacja), - Bloki technologiczne (modernizacja), - Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) (modernizacja), - Pompownia wód deszczowych (modernizacja), - Komora reakcji (modernizacja), 3 / 7 - Stacja dawkowania PIX (modernizacja), - Stacja dmuchaw (modernizacja), - Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja), - Zagęszczacze osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie (modernizacja), - Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu surowego (modernizacja), - Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja), - Poletka osadowe (likwidacja), - Pompownia wód poosadowych (modernizacja), - Stara stacja odwadniania osadu (modernizacja), - Zbiornik nadawy osadu (modernizacja), - Zagęszczacz osadu wstępnego (modernizacja), - Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja), - Zbiornik mieszania osadów i recepcji osadów dowożonych (budowa), - Stacja wstępnego odwadniania osadów (budowa), - Instalacja termicznej hydrolizy osadów (budowa), - Kotłownia z kogeneracją (budowa), - Wydzielone komory fermentacyjne (budowa), - Instalacja odzysku fosforu (budowa), - Waga samochodowa (budowa), - Stacja końcowego odwadniania osadów (z budynkiem suszarni) (budowa), - Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (budowa), - Węzeł biogazu (budowa), - Biofiltry (budowa), - Sieci zewnętrznych (modernizacja i budowa), - Ogrodzenie (modernizacja i budowa), - Zieleń (nowe nasadzenia), - Drogi i place (przebudowa i budowa), - Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przyłącza do budynku wielofunkcyjnego technologicznego) (budowa), - Wiata tymczasowego magazynowania osadu (budowa). 4.18. Podane w niniejszej SIWZ oraz w PFU wraz z załącznikami nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Do wszystkich nazw (znaków towarowych) dodaje się słowa: „lub równoważne”. 4.19. W ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania zawarte w PFU, zgodnie z załączoną do Oferty koncepcją. Zamawiający i IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 4.20. Odbiory będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 4.24. Zamówienie oparte będzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4.25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został zawarty w części III SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45252100-9


Dodatkowe kody CPV:
71320000-7, 45110000-1, 45200000-9, 45300000-0, 43322000-6, 42996000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
81976440.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CONTROL PROCESS EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o.
Email wykonawcy: cpsa@controlprocess.pl
Adres pocztowy: ul. Obrońców Modlina 16
Kod pocztowy: 30-733
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
93500000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93500000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93500000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny wymienione w pkt IV.6 są cenami netto (bez VAT). Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Zapewnienie finans. realizacji zamów., dokapitalizowanie W-cy, ułatwienie nawiązania współpracy z wł. dost. lub podwyk., pośrednictwo w nabywaniu mater. i usług koniecznych do prawidłowej realizacji zamów., zwłaszcza w celu uzyskania dostępnych dla W-cy rabatów, kredytów kupieckich itp., wykonanie części prac dot. moder. gosp.osad. wraz z rozruchem instalacji hydrolizy, odzysku fosforu i azotu. Pozostały zakres podwykonawstwa objęty tajemnicą przedsiębiorstwa.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Cielcza, ul. Gajówka, 63-200 Jarocin
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
tel: 62 7473487, 7477318
fax: 627 473 480
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-09-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 578838-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: POIS/P/4/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-08-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 48 miesięcy
Wadium: 20001 ZŁ
Szacowana wartość* 666 700 PLN  -  1 000 050 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 55%
WWW ogłoszenia: www.pwikjarocin.pl
Informacja dostępna pod: www.pwikjarocin.pl
Okres związania ofertą: 89 dni
Kody CPV
42996000-4 Maszyny do uzdatniania ścieków
43322000-6 Urządzenia do demontażu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie,wykonanie i utrzymanie CONTROL PROCESS EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, woj. małopolskie
2018-06-15 93 500 000,00