Ogłoszenie nr 579401-N-2019 z dnia 2019-07-29 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: Dostawa akordeonów dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27576000000000, ul. ul. Zacisze  3 , 40-025  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 554 017, e-mail Zamowienia@am.katowice.pl, faks 327 857 911.
Adres strony internetowej (URL): http://www.am.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=zamowienia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
Adres:
Biuro zamówień publicznych Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40- 025 Katowice, ul. Zacisze 3 (pokój nr 3)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa akordeonów dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Numer referencyjny:
ZP/AM/2/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech (3) sztuk fabrycznie nowych instrumentów muzycznych tj. jednej (1) sztuki akordeonu basowego guzikowego koncertowego oraz dwóch (2) sztuk akordeonu koncertowego, o parametrach opisanych w pkt 3.2 oraz w pkt. 3.3. SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę akordeonu basowego guzikowego koncertowego (1 szt.), spełniającego poniższe parametry: 2.1. Strój: A1 = 442 Hz, 2.2. Skala: min. C1-d1, 2.3. Liczba dźwięków: min. 39, 2.4. Liczba guzików: 67, 2.5. Liczba chórów : minimum 2, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę akordeonów koncertowych (2 szt.) spełniających poniższe parametry: 3.1 Stroiki / głosy – Hand Made, 3.2 strój A1 = 442 Hz, 3.3 kolor – czarny, 3.4 manuał dyskantowy: 3.4.1. system B, 3.4.2. ilość rzędów 5, 3.4.3. skala E– g4 ( 64 dźwięki ), 3.4.4. ilość chórów – 4, 3.4.5. ilość chórów w cassotto – 2 3.4.6. ilość regestrów 15 3.4.7. ilość regestrów podbródkowych minimum 7, 3.4.8. dyspozycja 16' + 8' + 8” +4' 3.4.9. oznaczone guziki C, F 3.5. manuał basowy: 3.5.1. ilość basów 120, 3.5.2. ilość chórów 6, 3.5.3. ilość regestrów min. 6 + R (wzmocnienie basu), 3.5.4. wytłumiona mechanika basowa, 3.5.5. otwory w płycie basowej wytłumione filcem 3.6. manuał melodyczny: 3.6.1. system „rosyjski” 3.6.2. ilość dźwięków 58, 3.6.3. skala E- cis 2, 3.6.4. ilość chórów 2, 3.6.5. dyspozycja 16' + 16 ' 3.6.6. ilość regestrów min. 6 + R (wzmocnienie najniższej oktawy), 3.6.7. oznaczone guziki C, F 4. Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy. 5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
37310000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
37314000-2
37321000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-02-29
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-02-29


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 29.02.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) PZP oraz art. 24 ust. 1 pkt 16)-20) PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), zgodnie z pkt. 8 SIWZ


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena30,00
Gwarancja 30,00
Ocena ekspercka40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana treści umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu i może nastąpić w przypadkach wskazanych w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych: w razie wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją takie zdarzenia lub okoliczność, na które Strona nie ma wpływu i nie zostało ono przez nią wywołane oraz przeciw któremu ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy, a którego skoro wystąpiło, nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub go przezwyciężyć (np. klęski żywiołowe, strajki wojnę, decyzje rządowe uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, itp.) z zastrzeżeniem, że maksymalny okres przesunięcia terminów umownych będzie równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego siła wyższą.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
1. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1.1.1. Administratorem danych osobowych jest: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3. 1.1.2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_abi@am.katowice.pl. 1.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa akordeonów dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 1.1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3, art. 96 ust 3 lit. a) oraz art. 96 ust 3 lit b) PZP. 1.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 1.1.6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.1.7. Wykonawca posiada: 31.1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 31.1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 31.1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) oraz z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 31.1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO. 1.1.8. Wykonawcy nie przysługuje: 31.1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 31.1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 31.1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 31.1.9. Dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

W ramach Kryterium nr 2: Gwarancja (okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia) Zamawiający przyzna punkty według następujących zasad: za zaoferowany okres „Gwarancji” wynoszący 36 miesięcy - 00,00 punków, za zaoferowany okres „Gwarancji” wynoszący 48 miesięcy - 6,00 punktów, za zaoferowany okres „Gwarancji” wynoszący 60 miesięcy - 9,00 punktów, za zaoferowany okres „Gwarancji” wynoszący 72 miesiące - 12,00 punktów, za zaoferowany okres „Gwarancji” wynoszący 84 miesięcy - 15,00 punktów, za zaoferowany okres „Gwarancji” wynoszący 96 miesięcy - 20,00 punktów, za zaoferowany okres „Gwarancji” wynoszący 108 miesięcy - 25,00 punktów, za zaoferowany okres „Gwarancji” wynoszący 120 miesięcy - 30,00 punktów. W ramach Kryterium nr 3: Ocena ekspercka – Zamawiający przyzna punkty w ramach podkryteriów (1) Ocena wyrównanego dźwięku w całej skali instrumentu - waga podkryterium 12 %, (2) Ocena precyzji mechanizmu w manuale ręki prawej jak i lewej - waga podkryterium 8 %, (3) Ocena barwy dźwięku – bogactwo kolorytu brzmienia w całej skali dynamicznej. - waga podkryterium 20 %, według zasad szczegółowo opisanych w treści SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510210039-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: Dostawa akordeonów dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579401-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27576000000000, ul. ul. Zacisze  3, 40-025  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 554 017, e-mail Zamowienia@am.katowice.pl, faks 327 857 911.
Adres strony internetowej (url): www.am.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa akordeonów dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/AM/2/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech (3) sztuk fabrycznie nowych instrumentów muzycznych tj. jednej (1) sztuki akordeonu basowego guzikowego koncertowego oraz dwóch (2) sztuk akordeonu koncertowego, o parametrach opisanych w pkt 3.2 oraz w pkt. 3.3. SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę akordeonu basowego guzikowego koncertowego (1 szt.), spełniającego poniższe parametry: 2.1. Strój: A1 = 442 Hz, 2.2. Skala: min. C1-d1, 2.3. Liczba dźwięków: min. 39, 2.4. Liczba guzików: 67, 2.5. Liczba chórów : minimum 2, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę akordeonów koncertowych (2 szt.) spełniających poniższe parametry: 3.1. Stroiki / głosy – Hand Made, 3.2. strój A1 = 442 Hz, 3.3. kolor – czarny, 3.4. manuał dyskantowy: 3.4.1. system B, 3.4.2. ilość rzędów 5, 3.4.3. skala E– g4 ( 64 dźwięki ), 3.4.4. ilość chórów – 4, 3.4.5. ilość chórów w cassotto – 2 3.4.6. ilość regestrów 15 3.4.7. ilość regestrów podbródkowych minimum 7, 3.4.8. dyspozycja 16' + 8' + 8” +4' 3.4.9. oznaczone guziki C, F 3.5. manuał basowy: 3.5.1. ilość basów 120, 3.5.2. ilość chórów 6, 3.5.3. ilość regestrów min. 6 + R (wzmocnienie basu), 3.5.4. wytłumiona mechanika basowa, 3.5.5. otwory w płycie basowej wytłumione filcem 3.6. manuał melodyczny: 3.6.1. system „rosyjski” 3.6.2. ilość dźwięków 58, 3.6.3. skala E- cis 2, 3.6.4. ilość chórów 2, 3.6.5. dyspozycja 16' + 16 ' 3.6.6. ilość regestrów min. 6 + R (wzmocnienie najniższej oktawy), 3.6.7. oznaczone guziki C, F 4. Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy. 5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
37310000-4


Dodatkowe kody CPV:
37314000-2, 37321000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
123075.86

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANDERSKI Roman Anderski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 44-207
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
169980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169980.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: Zamowienia@am.katowice.pl
tel: 322 554 017
fax: 327 857 911
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-08-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 579401-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP/AM/2/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 3500 ZŁ
Szacowana wartość* 116 666 PLN  -  175 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 30%
WWW ogłoszenia: http://www.am.katowice.pl
Informacja dostępna pod: http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=zamowienia
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa akordeonów dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ANDERSKI Roman Anderski
Rybnik
2019-10-02 169 980,00