Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 580117-N-2018 z dnia 2018-06-27 r.

Miasto Oleśnica: Przebudowa Placu Zwycięstwa w systemie projektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Oleśnica, krajowy numer identyfikacyjny 93193473300000, ul. Rynek-Ratusz  , 56400   Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 982 100, e-mail b.strzala@um.olesnica.pl, faks 717 982 117.
Adres strony internetowej (URL): www.olesnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Wymaga się składania ofert w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
ul. Rynek - Ratusz, 56-400 Olesnica, Kancelaria Ogólna - pok. 11


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa Placu Zwycięstwa w systemie projektuj i wybuduj

Numer referencyjny:
ZP/PN/8/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie obejmuje przebudowę placu Zwycięstwa, który ograniczony jest ulicami Jana Sinapiusa (droga powiatowa nr 1519D) oraz Marii Skłodowskiej - Curie (droga powiatowa nr 1920D) w Oleśnicy. Obszar do przebudowy obejmuje powierzchnię ok. 12 810 m2. W zakres prac wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, prowadzenie nadzoru autorskiego, obsługi geodezyjno – kartograficznej oraz wykonanie robót budowlanych, których szczegółowy opis podany jest w programie funkcjonalno użytkowym dołączonym do dokumentacji przetargowej. Roboty budowlane związanie z przebudową placu Zwycięstwa obejmują wykonanie: - usunięcia nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami i obrzeżami dla planowanej nowej nawierzchni w miejscach korekty niwelety przewidzianej w projekcie wykonanym w ramach przedmiotu zamówienia; - nowej nawierzchni, która zostanie posadowiona na istniejącej nawierzchni obszaru placu z płyt betonowych i w miejscach istniejących chodników bitumicznych; - elementów małej architektury tj.: drewniane miejsca do siedzenia, ławki parkowe z oparciami, stoły z siedziskami, betonowe siedziska na trawie, stojaki na rowery, multimedialne tablice informacyjne (z matrycą wysokotemperaturową, kątem widzenia – poziomy/pionowy min. 170/170 i jasnością ekranu co najmniej 3000 cd/m2) w obudowie wandaloodpornej (szyba hartowana, klejona, o grubości min. 10 mm), elementy zacieniające, kosze na śmieci, maszty flagowe itp.; - obszary zieleni dekoracyjnej wyłożyć agrotkaniną o gramaturze min. 90 g/m2 i wysypać warstwę otoczaków dolomitowych koloru białego; - usunięcia istniejącej nawierzchni z płyt betonowych w miejscach planowanej zieleni; - terenów zielonych (likwidacja istniejącej zieleni zgodnie z pfu oraz nasadzenia - zieleń niska, roślinność ozdobna, drzewa, itp.); - likwidacji kolizji z infrastrukturą podziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robót; - kanalizacji deszczowej wraz z wpustami przy terenach zielonych oraz odwodnienia szczelinowego w centralnej części placu; - oświetlenia terenu (słupy oświetleniowe aluminiowe lub stalowe ocynkowane, oświetlenie liniowe – taśmy LED, oprawy wbudowane w grunt o IP68) Słupy należy zabezpieczyć powłoką antyplakatową i antygraffiti do wysokości 2,5 m od poziomu posadowienia oraz umieścić na nich oznaczenie nr słupa na białym tle wraz z logo miasta; - kanalizacji kablowej w celu późniejszej instalacji monitoringu; - instalacji dla tablic multimedialnych i montaż samych tablic; - kanału technologicznego do ułożenia kabli np. zasilające scenę; - połączenia projektowanej ścieżki rowerowej z istniejąca infrastrukturą; - zjazdów i podjazdów na projektowanej trasie dla rolkarzy w północno-wschodniej części placu; Nie wykonujemy prac w obszarze zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako „Strefa wydzielona pod pomnik” oraz zachowujemy istniejącą fontannę. Planowane nawierzchnie w zależności od funkcji zgodnie z pfu:  z kostki betonowej o różnych kolorach (czerwony, szary i grafit),  z betonu szlifowanego ze zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropylenowymi,  z mieszanki mineralno-żywicznej przepuszczalnej,  poliuretanowa. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w sposób poprawny technicznie zapewniając odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie muszą mieć właściwe atesty i aprobaty techniczne dotyczące wyrobów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania nie rzadziej niż 1 raz na tydzień prac projektowych i robót budowlanych z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektu wykonawczego w 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej wraz ze szczegółowymi opisami, kartami katalogowymi zastosowanych materiałów, itp. co najmniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Gwarancja i rękojmia na wykonane zadanie obejmuje wszystkie elementy wykonanych robót (miedzy innymi źródła światła itp.). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pielęgnacji elementów zieleni w okresie 24 miesięcy od daty odbioru końcowego (m.in. koszenie, nawożenie, podlewanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne, uzupełnienia nasadzeń, itp.) oraz dokonywania przeglądów okresowych i konserwacji wszystkich elementów zagospodarowania placu w całym okresie gwarancji i rękojmi. W ofercie należy wycenić wszystkie prace ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym pn.: „Przebudowa Placu Zwycięstwa” oraz zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy, będącymi załącznikami do przetargu. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne


II.5) Główny kod CPV:
45233220-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71322000-1
45233253-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp, polegających na: - rozebraniu istniejącej fontanny i zaprojektowaniu i wykonaniu w jej miejscu nawierzchni – w nawiązaniu do nawierzchni przewidzianej do wykonania w projekcie lub - zaprojektowaniu i wykonaniu nawierzchni (w nawiązaniu do nawierzchni przewidzianej w projekcie) w miejscu wyłączonym z projektowania i wykonania prac wskazanym w PFU

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: Minimalne poziomy zdolności dotyczące sytuacji technicznej i zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie 5 lat przed datą składania ofert – przynajmniej dwa zamówienia obejmujące (każde) – zaprojektowanie oraz wykonanie prac budowlanych z zakresu zagospodarowania terenów o powierzchni min. 4 000,00 m2 w tym co najmniej 1 500 m2 powierzchni utwardzonej, lub b) wykonał w okresie 5 lat przeddatą składania ofert – przynajmniej dwa zamówienia obejmujące (każde) – zaprojektowanie prac budowlanych z zakresu zagospodarowania terenów o powierzchni min. 4 000,00 m2 w tym co najmniej 1 500 m2 powierzchni utwardzonej oraz wykonał w okresie 5 lat przed datą składania ofert – przynajmniej dwa zamówienia obejmujące (każde) – wykonanie prac budowlanych z zakresu zagospodarowania terenów o powierzchni min. 4 000,00 m2 w tym co najmniej 1 500 m2 powierzchni utwardzonej, lub c) wykonał w okresie 5 lat przed datą składania ofert – przynajmniej jedno zamówienie obejmujące – zaprojektowanie oraz wykonanie prac budowlanych z zakresu zagospodarowania terenów o powierzchni min. 4 000,00 m2 w tym co najmniej 1 500 m2 powierzchni utwardzonej oraz jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie prac budowlanych z zakresu zagospodarowania terenów o powierzchni min. 4 000,00 m2 w tym co najmniej 1 500 m2 powierzchni utwardzonej i wykonał w okresie 5 lat przed datą składania ofert – przynajmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie prac budowlanych z zakresu zagospodarowania terenów o powierzchni min. 4 000,00 m2 w tym co najmniej 1 500 m2 powierzchni utwardzonej d) dysponuje/będzie dysponował min.: – przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w branży architektonicznej – przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w branży drogowej – przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń – przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń – przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w branży drogowej – przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w specjalności sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń – przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w specjalności sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ogłoszeniu oraz rozdz. VIII ust. 1. pkt. 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) w zakresie pkt. a – podmioty występujące wspólnie łącznie spełniają warunek; przy czym przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie (lub wykonawca na którego zasoby powołuje się składający ofertę) musi w całości spełniać samodzielnie warunek wykonania prac b) w zakresie pkt. b – podmioty występujące wspólnie łącznie spełniają warunek; przy czym przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie (lub wykonawca na którego zasoby powołuje się składający ofertę) musi w całości spełniać samodzielnie warunek wykonania prac w zakresie wykonawstwa prac oraz jeden z podmiotów występujących wspólnie (lub wykonawca na którego zasoby powołuje się składający ofertę) musi w całości spełniać samodzielnie warunek wykonania prac w zakresie projektowania prac c) w zakresie pkt. c – podmioty występujące wspólnie łącznie spełniają warunek; przy czym przynajmniej jeden z podmiotówwystępujących wspólnie (lub wykonawca na którego zasoby powołuje się składający ofertę) musi w całości spełniać samodzielnie warunek wykonania prac w podanym zakresie zaprojektowania i wykonawstwa oraz wykonawstwa prac oraz jeden z podmiotów występujących wspólnie (lub wykonawca na którego zasoby powołuje się składający ofertę) musi w całości spełniać samodzielnie warunek wykonania prac w zakresie projektowania prac d) w zakresie pkt. d – podmioty występujące wspólnie łącznie spełniają warunek

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a) do d) powyżej, składa: e) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b), c) i d), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. e i f), zastępuje się je dokumentem/mi zawierającym/mi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentów określonych pkt f tiret pierwsze oraz wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentów określonych pkte) i f) tiret drugie; h) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. e), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja, itp.), podmiotów trzecich udostępniających zasoby, dokumenty i oświadczenia określone powyżej oraz w SIWZ w rozdziale X ust. 11 pkt. 2 ppkt. a-d (e-h) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów trzecich udostępniających zasoby

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: a) wykazu robót budowlanych i projektowych, o których mowa wyżej w ogłoszeniu oraz w rozdz. VIII ust. 1 pkt. 2 a lub b lub c SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; załącznik nr 4 do SIWZ. b) wykazu osób, o których mowa wyże w ogłoszeniu oraz rozdz. VIII ust. 1 pkt. 2 ppkt. d SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie lub inne dokumenty w formie pisemnej, potwierdzające oddanie zasobów podmiotów trzecich do dyspozycji wykonawcy, sformułowane w sposób pozwalający Zamawiającemu określić realność udostępnienia zasobów, w szczególności np. określające rodzaj i zakres zasobów udostępnianych, sposób ich udostępnienia, czasookres itp. – gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Formularz ofertowy – wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 5. W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6 do SIWZ W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w I rozdziale SIWZ z dopiskiem: „wadium – ZP/PN/8/2018” Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty zarówno oryginał dowodu wniesienia wadium (nie spięty z całością oferty - należy złożyć oddzielnie w Kancelarii Ogólnej), jak i jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (spięta w sposób trwały z pozostałymi stronami oferty). Wadium w formie niepieniężnej musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji i rękojmi30,00
termin wykonania prac10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wskazano we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500239197-N-2018 z dnia 04-10-2018 r.
Miasto Oleśnica: Przebudowa Placu Zwycięstwa w systemie projektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580117-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Oleśnica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193473300000, ul. Rynek-Ratusz  , 56400   Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 982 100, e-mail b.strzala@um.olesnica.pl, faks 717 982 117.
Adres strony internetowej (url): www.olesnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa Placu Zwycięstwa w systemie projektuj i wybuduj

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/8/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

obejmuje przebudowę placu Zwycięstwa, który ograniczony jest ulicami Jana Sinapiusa (droga powiatowa nr 1519D) oraz Marii Skłodowskiej - Curie (droga powiatowa nr 1920D) w Oleśnicy. Obszar do przebudowy obejmuje powierzchnię ok. 12 810 m2. W zakres prac wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, prowadzenie nadzoru autorskiego, obsługi geodezyjno – kartograficznej oraz wykonanie robót budowlanych, których szczegółowy opis podany jest w programie funkcjonalno użytkowym dołączonym do dokumentacji przetargowej. Roboty budowlane związanie z przebudową placu Zwycięstwa obejmują wykonanie: - usunięcia nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami i obrzeżami dla planowanej nowej nawierzchni w miejscach korekty niwelety przewidzianej w projekcie wykonanym w ramach przedmiotu zamówienia; - nowej nawierzchni, która zostanie posadowiona na istniejącej nawierzchni obszaru placu z płyt betonowych i w miejscach istniejących chodników bitumicznych; - elementów małej architektury tj.: drewniane miejsca do siedzenia, ławki parkowe z oparciami, stoły z siedziskami, betonowe siedziska na trawie, stojaki na rowery, multimedialne tablice informacyjne (z matrycą wysokotemperaturową, kątem widzenia – poziomy/pionowy min. 170􀀀/170􀀀 i jasnością ekranu co najmniej 3000 cd/m2) w obudowiewandaloodpornej (szyba hartowana, klejona, o grubości min. 10 mm), elementy zacieniające, kosze na śmieci, maszty flagowe itp.; - obszary zieleni dekoracyjnej wyłożyć agrotkaniną o gramaturze min. 90 g/m2 i wysypać warstwę otoczaków dolomitowych koloru białego; - usunięcia istniejącej nawierzchni z płyt betonowych w miejscach planowanej zieleni; - terenów zielonych (likwidacja istniejącej zieleni zgodnie z pfu oraz nasadzenia - zieleń niska, roślinność ozdobna, drzewa, itp.); - likwidacji kolizji z infrastrukturą podziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robót; - kanalizacji deszczowej wraz z wpustami przy terenach zielonych oraz odwodnienia szczelinowego w centralnej części placu; - oświetlenia terenu (słupy oświetleniowe aluminiowe lub stalowe ocynkowane, oświetlenie liniowe – taśmy LED, oprawy wbudowane w grunt o IP68) Słupy należy zabezpieczyć powłoką antyplakatową i antygraffiti do wysokości 2,5 m od poziomu posadowienia oraz umieścić na nich oznaczenie nr słupa na białym tle wraz z logo miasta; - kanalizacji kablowej w celu późniejszej instalacji monitoringu; - instalacji dla tablic multimedialnych i montaż samych tablic; - kanału technologicznego do ułożenia kabli np. zasilające scenę; - połączenia projektowanej ścieżki rowerowej z istniejąca infrastrukturą; - zjazdów i podjazdów na projektowanej trasie dla rolkarzy w północno-wschodniej części placu; Nie wykonujemy prac w obszarze zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako „Strefa wydzielona pod pomnik” oraz zachowujemy istniejącą fontannę. Planowane nawierzchnie w zależności od funkcji zgodnie z pfu: 􀀀 z kostki betonowej o różnych kolorach (czerwony, szary i grafit), 􀀀 z betonu szlifowanego ze zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropylenowymi, 􀀀 z mieszanki mineralno-żywicznej przepuszczalnej, 􀀀 poliuretanowa. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w sposób poprawny technicznie zapewniając odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie muszą mieć właściwe atesty i aprobaty techniczne dotyczące wyrobów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania nie rzadziej niż 1 raz na tydzień prac projektowych i robót budowlanych z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektu wykonawczego w 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej wraz ze szczegółowymi opisami, kartami katalogowymi zastosowanych materiałów, itp. co najmniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Gwarancja i rękojmia na wykonane zadanie obejmuje wszystkie elementy wykonanych robót (miedzy innymi źródła światła itp.). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pielęgnacji elementów zieleni w okresie 24 miesięcy od daty odbioru końcowego (m.in. koszenie, nawożenie, podlewanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne, uzupełnienia nasadzeń, itp.) oraz dokonywania przeglądów okresowych i konserwacji wszystkich elementów zagospodarowania placu w całym okresie gwarancji i rękojmi. W ofercie należy wycenić wszystkie prace ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym pn.: „Przebudowa Placu Zwycięstwa” oraz zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy, będącymi załącznikami do przetargu. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233220-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4788617.89

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TOM TRANS Tomasz Walczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Energetyczna 2-2a
Kod pocztowy: 56-400
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
58900000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5890000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7390000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Rynek-Ratusz , 56-400 Oleśnica
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: b.strzala@um.olesnica.pl
tel: 717 982 100
fax: 717 982 117
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-07-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 580117-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP/PN/8/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-06-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 471 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.olesnica.pl
Informacja dostępna pod: http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa Placu Zwycięstwa w systemie projektuj i wybuduj TOM TRANS Tomasz Walczak
Ul. Energetyczna 2-2a, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
2018-10-04 58 900 000,00