Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 580660-N-2019 z dnia 2019-07-31 r.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie: Dostawa szaf stalowych klasy A i klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 18069037300000, ul. Krakowska  11 B , 35-111  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 261 15 56 59, , e-mail zamowienia34wog@ron.mil.pl, , faks 261 15 63 85.
Adres strony internetowej (URL): https://34wog.wp.mil.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
MON - Jednostka Wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://34wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów, Kancelaria Jawna (budynek 12, pokój nr 1)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa szaf stalowych klasy A i klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych

Numer referencyjny:
ZP/39/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf stalowych klasy A i klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, dostarczony w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi wraz z ulotką informacyjną lub etykietą potwierdzającą wymagany opis produktu, ilość, rodzaj, parametry oraz jego przeznaczenie.. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj.: 1) Magazyn SOI, ul. Konopnickiej 5, Rzeszów: 4 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – parter; 2) 34 WOG, ul. Krakowska 11b, Rzeszów: 2 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – II piętro; 3) 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Lwowska 4 w Rzeszowie: 7 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – parter; 4) Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Lwowska 4 w Rzeszów: 3 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 5) WKU Rzeszów, ul Konopnickiej 5, Rzeszów:3 szt. (zał. nr 2 poz. 4), 1 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – II piętro; 6) 21 batalion dowodzenia ul. Dąbrowskiego 22,Rzeszów: 15 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I i II piętro; 7) 21 batalion logistyczny, ul. Langiewicza 4, Rzeszów: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 4), 5 szt. (zał. nr 2 poz. 5) – II piętro; 8) Batalion obrony terytorialnej, ul. Langiewicza 4, Rzeszów: 3 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – II piętro; 9) Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 4, Rzeszów: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 4),1 szt. (zał. nr 2 poz. 6),3 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – I piętro; 10) Orkiestra Wojskowa w Rzeszowie ul. Langiewicza 4, Rzeszów: 3 szt. . (zał. nr 2 poz. 6) – II piętro; 11) Batalion obrony terytorialnej, ul. Kościuszki 35A, Dębica: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 12) WKU Jasło, ul. Kościuszki 24, Jasło: 3 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 13) WKU Sanok, ul. Przemyska 1 , Sanok: 2 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 14) Batalion obrony terytorialnej, ul. Przemyska 1, Sanok: 7 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 15) 1 batalion czołgów, ul. Wojska Polskiego 22, Żurawica: 8 szt. (zał. nr 2 poz. 4), 2 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – parter; 16) Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wojska Polskiego 24, Żurawica: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 17) WKU Jarosław, ul. Głęboka 4, Jarosław: 6 szt. (zał. nr 2 poz. 4),2 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – I piętro; 18) GZ Jarosław ul. 3-go Maja 80, Jarosław: 2 szt. (zał. nr 2 poz. 4) -I piętro 19) 14 dywizjon artylerii samobieżnej, ul. 3 Maja 80, Jarosław: 8 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – II piętro; 20) 21 dywizjon artylerii przeciwlotniczej ul. 3 Maja 80, Jarosław: 12 szt. (zał. nr 2 poz. 4), 3 szt. (zał. nr 2 poz. 1) -III piętro; 21) Batalion obrony terytorialnej, ul. Sandomierska 20, Nisko: 10 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – II piętro; 22) 16 batalion saperów, ul. Sandomierska 20, Nisko: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 2) – I piętro; 23) 3 batalion inżynieryjny, ul. Sandomierska 20, Nisko: 4 szt. (zał. nr 2 poz. 3), 2 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 24) WKU Nisko, ul. Kościuszki 2, Nisko: 1szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 25) 5 batalion strzelców podhalańskich ul.29 Listopada11, Przemyśl: 8 szt (zał. nr 2 poz. 4), 2 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – I piętro. 5. Dostawa realizowana będzie realizowana w dni będące dla Zamawiającego dniami roboczymi (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszy uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. 6. Cena jednostkowa jednego zaoferowanego przedmiotu zamówienia musi być mniejsza od kwoty 10.000,00 zł brutto / za sztukę (j.m) – nie może być równa i większa od kwoty 10.000,00 zł. brutto. W przypadku, gdy zaoferowana cena jednostkowa będzie równa lub większa od kwoty 10.000,00 zł brutto – oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". 8. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 9. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku braku wyżej wymienionych informacji, dokumentów Zamawiający domniemywa, że zostały zaoferowane materiały opisane przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy producenta, nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia materiałów. 10. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 11. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).


II.5) Główny kod CPV:
44421000-7

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
50
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Zamawiający akceptował będzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA I: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie – patrz Załącznik nr 3 do SIWZ) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. UWAGA II: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA I: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych””. 4. Wszelkie Oświadczenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji dotyczące Wykonawcy oraz ewentualnych Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 7. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej, ew.pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia20,00
Gwarancja20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-09, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510175358-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie: Dostawa szaf stalowych klasy A i klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580660-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 18069037300000, ul. Krakowska  11 B, 35-111  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 261 15 56 59, e-mail zamowienia34wog@ron.mil.pl, faks 261 15 63 85.
Adres strony internetowej (url): http://34wog.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: MON - Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa szaf stalowych klasy A i klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/39/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf stalowych klasy A i klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, dostarczony w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi wraz z ulotką informacyjną lub etykietą potwierdzającą wymagany opis produktu, ilość, rodzaj, parametry oraz jego przeznaczenie.. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj.: 1) Magazyn SOI, ul. Konopnickiej 5, Rzeszów: 4 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – parter; 2) 34 WOG, ul. Krakowska 11b, Rzeszów: 2 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – II piętro; 3) 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Lwowska 4 w Rzeszowie: 7 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – parter; 4) Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Lwowska 4 w Rzeszów: 3 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 5) WKU Rzeszów, ul Konopnickiej 5, Rzeszów:3 szt. (zał. nr 2 poz. 4), 1 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – II piętro; 6) 21 batalion dowodzenia ul. Dąbrowskiego 22,Rzeszów: 15 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I i II piętro; 7) 21 batalion logistyczny, ul. Langiewicza 4, Rzeszów: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 4), 5 szt. (zał. nr 2 poz. 5) – II piętro; 8) Batalion obrony terytorialnej, ul. Langiewicza 4, Rzeszów: 3 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – II piętro; 9) Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 4, Rzeszów: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 4),1 szt. (zał. nr 2 poz. 6),3 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – I piętro; 10) Orkiestra Wojskowa w Rzeszowie ul. Langiewicza 4, Rzeszów: 3 szt. . (zał. nr 2 poz. 6) – II piętro; 11) Batalion obrony terytorialnej, ul. Kościuszki 35A, Dębica: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 12) WKU Jasło, ul. Kościuszki 24, Jasło: 3 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 13) WKU Sanok, ul. Przemyska 1 , Sanok: 2 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 14) Batalion obrony terytorialnej, ul. Przemyska 1, Sanok: 7 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 15) 1 batalion czołgów, ul. Wojska Polskiego 22, Żurawica: 8 szt. (zał. nr 2 poz. 4), 2 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – parter; 16) Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wojska Polskiego 24, Żurawica: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 17) WKU Jarosław, ul. Głęboka 4, Jarosław: 6 szt. (zał. nr 2 poz. 4),2 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – I piętro; 18) GZ Jarosław ul. 3-go Maja 80, Jarosław: 2 szt. (zał. nr 2 poz. 4) -I piętro 19) 14 dywizjon artylerii samobieżnej, ul. 3 Maja 80, Jarosław: 8 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – II piętro; 20) 21 dywizjon artylerii przeciwlotniczej ul. 3 Maja 80, Jarosław: 12 szt. (zał. nr 2 poz. 4), 3 szt. (zał. nr 2 poz. 1) -III piętro; 21) Batalion obrony terytorialnej, ul. Sandomierska 20, Nisko: 10 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – II piętro; 22) 16 batalion saperów, ul. Sandomierska 20, Nisko: 1 szt. (zał. nr 2 poz. 2) – I piętro; 23) 3 batalion inżynieryjny, ul. Sandomierska 20, Nisko: 4 szt. (zał. nr 2 poz. 3), 2 szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 24) WKU Nisko, ul. Kościuszki 2, Nisko: 1szt. (zał. nr 2 poz. 4) – I piętro; 25) 5 batalion strzelców podhalańskich ul.29 Listopada11, Przemyśl: 8 szt (zał. nr 2 poz. 4), 2 szt. (zał. nr 2 poz. 1) – I piętro. 5. Dostawa realizowana będzie realizowana w dni będące dla Zamawiającego dniami roboczymi (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszy uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. 6. Cena jednostkowa jednego zaoferowanego przedmiotu zamówienia musi być mniejsza od kwoty 10.000,00 zł brutto / za sztukę (j.m) – nie może być równa i większa od kwoty 10.000,00 zł. brutto. W przypadku, gdy zaoferowana cena jednostkowa będzie równa lub większa od kwoty 10.000,00 zł brutto – oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". 8. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 9. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku braku wyżej wymienionych informacji, dokumentów Zamawiający domniemywa, że zostały zaoferowane materiały opisane przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy producenta, nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia materiałów. 10. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
44421000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
256090.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROSEJF KONSMETAL Centrm Zabezpieczeń Rybak i S-ka Sp. j.
Email wykonawcy: biuro@eurosejf.com.pl
Adres pocztowy: ul. Warszawska 72/37
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
217464.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216913.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 273462.29
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Krakowska 11 B, 35-111 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: zamowienia34wog@ron.mil.pl
tel: 261 15 56 59
fax: 261 15 63 85
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-08-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 580660-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP/39/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 50 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://34wog.wp.mil.pl/pl/
Informacja dostępna pod: http://34wog.wp.mil.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44421000-7 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa szaf stalowych klasy A i klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych EUROSEJF KONSMETAL Centrm Zabezpieczeń Rybak i S-ka Sp. j.
ul. Warszawska 72/37, 05-500 Piaseczno, woj.
2019-08-22 217 464,00