Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 583374-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta: Wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. ”Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobówDziałanie 5.3 Dziedzictwo kulturowePoddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2 , 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.bytom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.bytom.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.bytom.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca
Adres:
Urząd Miejski, 41-902 Bytom, ul.Parkowa 2, Kancelaria Urzędu (pokój nr 128)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. ”Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach

Numer referencyjny:
PA.271.1.27.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach Projektu pn.”Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierzonia w Bytomiu-Miechowicach”, obejmujące w szczególności: 1) roboty przygotowawcze – wycinkę zieleni, rozbiórki, odgruzowanie, 2) odbudowę i przebudowę wolnostojącej ruiny oficyny pałacu Thiele-Wincklerów w zasadniczej bryle i detalu jako odtworzenie z zewnątrz budynku historycznego, z przystosowaniem wnętrz obiektu do funkcji kulturalnych, 3) budowę przyłączy do obiektu: wod.-kan., elektr., 4) zagospodarowanie rumowiska po pozostałej części pałacu – oczyszczenie terenu, wycinka starej i wprowadzenie nowej zieleni, pokazanie obrysu historycznego obiektu, 5) zagospodarowanie terenu wokół obiektu – dojazd, dojścia, zieleń, mała architektura. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, stanowiąca załączniki do siwz. 3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych. 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonych od dnia odbioru końcowego robót. 5.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace budowlane takie jak: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, brukarskie, roboty murarskie, tynkarskie i malarskie, roboty dekarskie, roboty instalacyjne, prace montażowe, w tym związane ze stolarką okienną i drzwiową oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane wymienione w przedmiarach robót, do wykonywania których nie są wymagane uprawnienia. Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Istotnych postanowieniach umownych. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45112450-4
45111220-6
45300000-0
45231300-8
45260000-7
45262522-6
45442100-8
45420000-7
45450000-6
45233140-2
45233161-5
45262510-9
45112711-2
45236290-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-11-15


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: -
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: -
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jn. 1) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budynek lub budynki wpisany/-e do rejestru zabytków nieruchomych o wartości roboty/robót wykonanej/wykonanych w ramach jednej umowy co najmniej 4.000.000,00 zł brutto. Jeżeli przedmiot zamówienia (robota budowlana) obejmowała jeszcze inny zakres przedmiotu zamówienia, należy podać wartość obejmującą wyłącznie elementy wskazane w ww. warunku. W przypadku gdy wartość roboty/robót wyrażona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia wartości zgodnie z średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia nin. postępowania. W przypadku braku średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia nin. postępowania należy dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w złotych polskich po średnim kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem ogłoszenia nin. postępowania z podaniem daty kursu. Pojęcie „robót budowlanych” definiuje ustawa - Prawo budowlane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców potwierdzi spełnienie łącznie wszystkich elementów warunku (tzn. potencjały Wykonawców nie sumują się). Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami, która/które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą/posiadającymi uprawnienia oraz doświadczenie określone poniżej: a) osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy (koordynatora robót we wszystkich branżach) winna posiadać: aa) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przez okres co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru ab) doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden raz pełniła funkcję kierownika budowy przez cały okres realizacji robót budowlanych wykonanych na obiekcie zabytkowym/obiektach zabytkowych wpisanym/-ych do rejestru zabytków nieruchomych, o wartości tych robót w ramach jednej umowy co najmniej 4.000.000,00 zł brutto, b) osoba/osoby, która/które pełnić będzie/będą funkcję kierownika branży sanitarnej winna posiadać: ba) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bb) doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden raz pełniła funkcję kierownika robót lub kierownika budowy przez cały okres realizacji robót wykonanych na sieciach i/lub instalacjach cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o łącznej wartości tych robót w ramach jednej lub kilku umów co najmniej 250.000,00 zł brutto c) osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika branży elektrycznej winna posiadać: ca) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń cb) doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden raz pełniła funkcję kierownika robót lub kierownika budowy przez cały okres realizacji robót wykonanych na sieciach i/lub instalacjach elektrycznych o wartości tych robót w ramach jednej umowy co najmniej 300.000,00 zł brutto d) osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika branży drogowej winna posiadać: da) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie db) doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden raz pełniła funkcję kierownika robót lub kierownika budowy przez cały okres realizacji robót drogowych o wartości tych robót w ramach jednej umowy co najmniej 150.000,00 zł brutto Wskazane powyżej uprawnienia budowlane winny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnieniom, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku Wykonawców spoza RP, Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnieniom, uprawnienia, kwalifikacje, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwa członkowskich Unii Europejskiej. W celu potwierdzenia ww. doświadczenia, Wykonawca zobowiązany będzie wskazać: 1) przedmiot robót wraz z miejscem ich wykonania, a w przypadku doświadczenia określonego w pkt ab) również obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych 2) początkową i końcową datę (dzień, miesiąc, rok) realizacji robót 3) czy pełniono funkcję kierownika budowy - w przypadku pkt ab) oraz czy pełniono funkcję kierownika budowy czy kierownika robót – w przypadku pkt bb) , cb) i db) 4) czy ww. funkcja pełniona była przez cały okres realizacji robót 5) wartość robót W przypadku gdy wartość roboty/robót wyrażona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia wartości zgodnie z średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia nin. postępowania. W przypadku braku średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia nin. postępowania należy dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w złotych polskich po średnim kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem ogłoszenia nin. postępowania z podaniem daty kursu. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych powyżej uprawnień i doświadczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów, tj. potencjały wykonawców sumują się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wykazania kilku osób z uprawnieniami, o których mowa w pkt bb), ich doświadczenie nie podlega sumowaniu. W związku z warunkiem szczegółowym dotyczącym kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (w Wykazie osób) imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. POTENCJAŁ PODMIOTÓW TRZECICH Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym stosowna sytuacja w niniejszym postępowaniu wystąpi wyłącznie w przypadku gdy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Wykonawca winien złożyć dokument/-y, który/-e określa/-ją w szczególności: aa) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, ab) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, ac) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ad) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumentem, o którym mowa powyżej może być zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. c) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych , d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, UWAGA: - dokumenty, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć również w stosunku do każdego z podmiotów, na których zdolnościach polega przy potwierdzaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, - w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa powyżej zobowiązany będzie przedłożyć każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy z wspólników spółki cywilnej). W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną: 1) zaświadczenie, o którym mowa pod lit.a) winno dotyczyć spółki (jedno zaświadczenie) oraz każdego z wspólników (kolejne zaświadczenia), 2) zaświadczenie, o którym mowa pod lit.b) winno dotyczyć każdego z wspólników (ile wspólników tyle zaświadczeń) oraz – jeżeli dotyczy - spółki (kolejne zaświadczenie), - zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do przedłożenia dokumentu, o którym mowa w lit. d) w przypadku, gdy Wykonawca wskaże Zamawiającemu na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp oraz § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia adres, pod którym Zamawiający może uzyskać dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub sprawę, w której Zamawiający przechowuje zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dokument i poinformuje, że jest on aktualny. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) dokumentów określonych w pkt 1 lit. a) i b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) dokumentu określonego w pkt 1 lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia określonych powyżej. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Zgodnie z art.26 ust.2f ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu , spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty lub dowody nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. W zakresie nie uregulowanym siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

-

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta winna składać się z: 1) formularza oferty 2) oświadczenia/-eń stanowiących wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz jeżeli dotyczy: 3) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) dokument/-y dot. udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego np. pisemne zobowiązanie 6) informacji, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 2. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyżej przedkłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy z wspólników spółki cywilnej).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr konta 49-1560-1049-0000-9030-0005- 1567, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Roboty budowlane - Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów - wadium”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert). 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zamówień Publicznych; 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 – pok. nr 301. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą 4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia o zamówieniu) 7. Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena (zł brutto) 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. Strony przewidują możliwość: 1) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów, 2) zmiany Wykonawcy: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 3) zmiany osoby wskazanej w § 15 ust.1 i/lub 2 umowy w przypadku: a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby, b) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków, c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać uprawnienia i doświadczenie co najmniej takie jakich wymagano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku zmiany osoby wskazanej w § 15 ust.1 – również doświadczenie które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert - doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - co najmniej taką samą ilość punktów, jak za osobę wskazaną w ofercie. 4) zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 17 ust.1 umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dot. podatku VAT, 5) zmiany § 7 ust.1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiana wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.2. 6) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych, 7) wprowadzenia do umowy zmian dotyczących realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych niniejszą umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach niniejszej umowy, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 17 ust.1 umowy, 8) dokonania zmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej pierwotnie w § 17 ust.1 umowy, 9) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art.144 ust.1e ustawy Prawo zamówień publicznych, 10) wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest mniejsza od 15 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 17 ust.1 umowy, 11) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie. Niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, b) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy wprowadzonemu przez Zamawiającego na teren budowy, Niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, c) wykonanie robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy niż czas trwania robót zamiennych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy, d) przedłużającą się procedurę przetargową, jeżeli termin wykonania zamówienia w dniu zawarcia umowy wynosić będzie mniej niż 13 miesięcy, wówczas Wykonawca może domagać się przedłużenia tego terminu maksymalnie o okres brakujący do zachowania 13 miesięcy terminu wykonania tych robót. 12) zmiany postanowień umownych, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem wprowadzenia zmian do umowy zawartej przez Zamawiającego z Inwestorem zastępczym dla zadania pn. „Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach”, 13) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 17 ust.1 umowy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zasady wprowadzenia zmian określa § 29 umowy. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron na jej dokonanie. 3. Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1.Klauzula informacyjna Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bytomia 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Bytom: Inspektor IOD: Halina Saługa Urząd Miejski w Bytomiu, ul.Parkowa 2 mail: pi@um.bytom.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.,6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia); 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp). 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO 8) Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO ** ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych b) prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO. 2.Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. Zamawiający: a) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. b) nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej c) nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia d) nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500165852-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.
Bytom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
583374-N-2018

Data:
04-07-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.bytom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2.

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: data: 2018-07-19, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: data: 2018-08-02, godzina: 09:00

 

Ogłoszenie nr 500181575-N-2018 z dnia 01-08-2018 r.
Bytom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
583374-N-2018

Data:
04/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.bytom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: data: 2018-08-02, godzina 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: data: 2018-08-09, godzina 09:00

 

Ogłoszenie nr 500187721-N-2018 z dnia 07-08-2018 r.
Bytom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
583374-N-2018

Data:
04/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.bytom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: data:2018-08-09, godzina 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: data:2018-08-17, godzina 09:00

 

Ogłoszenie nr 500191719-N-2018 z dnia 10-08-2018 r.
Bytom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
583374-N-2018

Data:
04/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.bytom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: data: 2018-08-17 godzina 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: data: 2018-08-21 godzina 09:00

 

Ogłoszenie nr 500197094-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.
Bytom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
583374-N-2018

Data:
04/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.bytom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: data: 21-08-2018 godzina 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: data: 23-08-2018 godzina 09:00

 

Ogłoszenie nr 500199508-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.
Bytom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
583374-N-2018

Data:
04/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.bytom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2.

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: data 23-08-2018 godzina 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: data 27-08-2018 godzina 09:00

 

Ogłoszenie nr 500202890-N-2018 z dnia 24-08-2018 r.
Bytom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
583374-N-2018

Data:
04/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.bytom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: data 27-08-2018 godzina 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: data 29-08-2018 godzina 09:00

 

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500288890-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta: Wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobówDziałanie 5.3 Dziedzictwo kulturowePoddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583374-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500165852-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Parkowa  2, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.bytom.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
PA.271.1.27.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach Projektu pn.”Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierzonia w Bytomiu-Miechowicach”, obejmujące w szczególności: 1) roboty przygotowawcze – wycinkę zieleni, rozbiórki, odgruzowanie, 2) odbudowę i przebudowę wolnostojącej ruiny oficyny pałacu Thiele-Wincklerów w zasadniczej bryle i detalu jako odtworzenie z zewnątrz budynku historycznego, z przystosowaniem wnętrz obiektu do funkcji kulturalnych, 3) budowę przyłączy do obiektu: wod.-kan., elektr., 4) zagospodarowanie rumowiska po pozostałej części pałacu – oczyszczenie terenu, wycinka starej i wprowadzenie nowej zieleni, pokazanie obrysu historycznego obiektu, 5) zagospodarowanie terenu wokół obiektu – dojazd, dojścia, zieleń, mała architektura. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45112450-4, 45111220-6, 45300000-0, 45231300-8, 45260000-7, 45262522-6, 45442100-8, 45420000-7, 45450000-6, 45233140-2, 45233161-5, 45262510-9, 45112711-2, 45236290-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Kolejne zmiany ogłoszenia o zamówieniu: 500181575-N-2018,500187721-N-2018,500191719-N-2018,500197094-N-2018,500199508-N-2018,500202890-N-2018
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5856983.93

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Galla 5/1
Kod pocztowy: 30-053
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
9470000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9470000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9999999.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: kierownik budowy

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Parkowa 2, 41902 Bytom
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@um.bytom.pl
tel: 322 836 301
fax: 322 836 344
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-07-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 583374-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: PA.271.1.27.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-07-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 484 dni
Wadium: 50000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 666 666 PLN  -  2 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bip.um.bytom.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.um.bytom.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112450-4 Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45262522-6 Roboty murarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. ”Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp.J.
ul.Galla 5/1, 30-053 Kraków, woj.
2018-11-29 9 470 000,00