Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 583888-N-2019 z dnia 2019-08-13 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku: Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok działający w imieniu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr DSA-IR-095-9/19.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 00032129900000, ul. Mickiewicza  103 , 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 665 62 22, , e-mail og@bialystok.sr.gov.pl, , faks 856 656 405.
Adres strony internetowej (URL): www.bialystok.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Sądownictwo powszechne

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bialystok.sr.gov.pl/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami
Adres:
Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój nr C403 (IV piętro, segment C)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1

Numer referencyjny:
G-3710-8/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku - Układ I (instalacja chłodzenia czytelni akt (A110), sali rozpraw nr V (A113), sali rozpraw nr VI (A120), sali rozpraw nr XXI (A202), sali rozpraw nr XXII (A209), sali rozpraw nr XX (A212) oraz sali rozpraw nr XIX (A219)). Pomieszczenia objęte układem znajdują się na I i II piętrze segmentu A w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. A. Mickiewicza 103. Budynek ten składa się z sześciu segmentów: A, B, C, D, E i F. Zakres instalacji oraz lokalizacji urządzeń obejmuje segment A. Segment D budynku, zajmowany jest przez Prokuratury Rejonowe nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Zamawiający nie może ingerować w jakiekolwiek instalacje w segmencie D. 2. Powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych do objęcia systemem: 336,5 m2, kubatura: 1009,50 m3 3. Wszystkie dostarczone i zainstalowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 r. 4. Materiały użyte do wykonania zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom obowiązujących norm, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 i 105 ustawy Prawo budowlane, posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 5. W zakres zadania wchodzą w szczególności: 1) dostawa i montaż zewnętrznych i wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz wszelkich innych urządzeń, niezbędnych do pracy systemu, 2) wykonanie zgodnie z załączoną do siwz dokumentacją projektową niezbędnych instalacji i połączeń elektrycznych, zabezpieczeń i ewentualnych rozdzielnic, instalacji sterowniczych (w tym BMS i sterowników przewodowych w pomieszczeniach oraz sterownika centralnego , który należy umieścić w pomieszczeniu nr A101), instalacji freonowych, hydraulicznych i innych, niezbędnych do pracy systemów klimatyzacji. W zakresie zamówienia ujęte jest wykonanie elementów i instalacji wspólnych dla układu klimatyzacji segmentu E oraz układu sterowania (BMS + systemowy sterownik centralny systemów klimatyzacyjnych), 3) wymagania dla systemu BMS (automatyka nadzoru, sterowania, regulacji i kontroli (wraz z wizualizacją) zainstalowanych systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej – na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji automatyki dostosowanej do interfejsów zainstalowanych systemów i urządzeń. System musi spełniać funkcję i parametry, o których mowa w dokumentacji projektowej. Główne stanowisko nadzoru automatyki należy urządzić w pomieszczeniu nr C402, 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać, uruchomić i skonfigurować system BMS dla instalowanych urządzeń/systemów (w tym np.: dodatkowe grafiki przedstawiające technologię urządzeń, rzuty budynku wraz z naniesionymi monitorowanymi urządzeniami systemu automatycznego nadzoru BMS nad dostarczonymi i zamontowanymi systemami/urządzeniami instalacji klimatyzacji), działający na urządzeniach 6. Wymagania dotyczące systemów klimatyzacji: 1) urządzenia chłodzące (jednostki zewnętrzne, jednostki wewnętrzne, sterowniki) objęte co najmniej 7-letnią gwarancją udzielaną przez producenta urządzeń, (termin liczony od daty odbioru końcowego zamówienia), 2) udzielenie rękojmi i gwarancji na całość wykonanych dostaw i robót przez okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 60 miesięcy, 3) specyfikacja urządzeń klimatyzacji (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) zgodna z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz obowiązkowo potwierdzona przez certyfikat Eurovent, 4) współczynnik EER dla wydajności chłodniczej nominalnej nie niższy niż 4,0 lub SEER min. 7,0 – wg rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych.), 5) dla jednostek wewnętrznych o mocach chłodniczych 4,5 ÷ 7,1 kW wymagany poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu wentylatora ≤ 34 dB(A), 6) dla jednostek wewnętrznych o mocach chłodniczych 9,0 ÷ 11,2 kW wymagany poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu wentylatora ≤ 36 dB(A). Zamawiający dopuszcza zamianę jednostek wewnętrznych o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 7,1 kW na jednostki mniejsze, z tego samego typoszeregu, pod warunkiem, iż łączna suma mocy chłodniczych będzie nie mniejsza niż urządzenia pierwotnie zaprojektowanego. Zamiana musi być uzgodniona z Zamawiającym i projektantem przed jej zastosowaniem, 7) możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu z dokładnością +/- 0,5 stopnia C (sterowniki przewodowe), 8) Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. 9) Inne wymagania, jak: autorestart po powrocie napięcia, funkcja autodiagnostyki.


II.5) Główny kod CPV:
42510000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39717200-3
45331200-8
45331200-8
45450000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-18


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat dla przedsiębiorców, prowadzących działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2221 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę (przedsiębiorcę)/osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia certyfikatów wydanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie z art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Brak wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli udokumentuje: a) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu skłania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawy (instalacji, budowy) systemu klimatyzacyjnego, sprężarkowego, o zmiennym przepływie czynnika (VRF, VRV) i minimalnej mocy systemu chłodniczego nie mniejszej niż 40 kW. b) dysponowanie przez okres realizacji zamówienia min. 1 osobą skierowaną do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą Certyfikat F Gaz wydany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2017 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 2221 z późn. zm.) uprawniający do: - instalacji, odzysku, konserwacji/serwisowania, likwidacji stacjonarnych urządzeń, klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, - kontroli szczelności urządzeń stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej, chyba że urządzenia są hermetycznie zamknięte, oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę (przedsiębiorcę)/osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia certyfikatów wydanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie z art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) certyfikat dla przedsiębiorców, prowadzących działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2017 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2221 z późn. zm.), 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w III.1.3)a) ogłoszenia, jeżeli udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu skłania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawy (instalacji, budowy) systemu klimatyzacyjnego, sprężarkowego, o zmiennym przepływie czynnika (VRF, VRV) i minimalnej mocy systemu chłodniczego nie mniejszej niż 40 kW. 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3)b) ogłoszenia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

4) następujące dokumenty, mające potwierdzać spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ: a) Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia – sporządzonej zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ.; b) Certyfikatu Eurovent (Eurovent Certified Performance) dla urządzeń klimatyzacyjnych o wydajności chłodniczej równej lub większej 50 kW c) Poświadczenia zgodności z dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD); d) Poświadczenia zgodności z dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC); e) Atest lub świadectwo higieniczne PZH; f) Karty techniczne oferowanych urządzeń – Wykonawca winien oznaczyć parametry, funkcje i wyposażenie, które wymaga Zamawiający w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, o której mowa w pkt XII.4.4)a) siwz.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Czas gwarancji na cały układ klimatyzacji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: og@bialystok.sr.gov.pl,
tel: 85 665 62 22,
fax: 856 656 405
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-08-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 583888-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: G-3710-8/19
Data publikacji zamówienia: 2019-08-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bialystok.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: https://www.bialystok.sr.gov.pl/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
42510000-4 Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące