Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 586073-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

Gmina Gołdap: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

projekt pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gołdap, krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa  14 , 19500   Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 000, e-mail jolanta.sztabinska@goldap.pl, faks 876 150 800.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.goldap.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.goldap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego
Adres:
Punkt Obsługi Mieszkańców - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap

Numer referencyjny:
WIK-ZP.271.20.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap z podziałem na następujące części: Część I – Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: 1) Budowę obiektu: - prace konstrukcyjne i wykończeniowe (1. ławy, ściany i płyta fundamentowa, 2. strop, wieńce, klatki schodowe, 3. posadzki, 4. ściany, 5. sufity, 6. konstrukcja i pokrycie stropodachu, 7. obróbki blacharkie oraz odwodnienie dachu, 8. izolacje: ścian zewn, podłóg na gruncie, stropodachu, dachu), - elewacja, - stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna); Parametry obiektu: powierzchnia zabudowy: 2192,30 m2, kubatura brutto: 19846,00 m3, liczba kondygnacji nadziemnych: 2, liczba kondygnacji podziemnych: 1, wysokość budynku: 15,50 m; Ogrzewanie obiektu poprzez zastosowanie pomp ciepła. 2) Budowę instalacji technicznych: * instalacja sanitarna: - wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna, - instalacja klimatyzacji, - instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewania grzejnikowe, podłogowe), - instalacja wody ciepłej, wody zimnej i cyrkulacji, - instalacja hydrantowa, - instalacja deszczowa, - instalacja kanalizacyjna, * instalacja elektryczna: - zasilanie instalacji i rozdzielnie, - instalacja oświetleniowa, w tym oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - instalacja gniazd wtyczkowych, - instalacja odgromowa, - ochrona przepięciowa wewnętrzna oraz p.pożarowa, - instalacja internetowa, - elektroniczny system obsługi klienta, - system nadzoru wizyjnego, - system nagłośnienia; Układ funkcjonalny budynku: - strefa I - zespół gabinetów przyrodoleczniczych (peloidoterapia: okłady i kapiele borowinowe, krioterapia miejscowa, inhalatoria, masaże, gabinet lekarski), - strefa II - zespół termoterapii (sauny: sucha, parowa, infrared i lodowa, grota solna, tepidarium z palmiarnią, urządzenia kinezyterapeutyczne, w tym ścianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci), - strefa III - zespół hydroterapii (baseny rehabilitacyjne: basen ogólny z wodą solankową 290 m2, gł. 1,3 m; niecka basenowa dla dzieci: 51 m2, gł. 0,3 m; basen rehabilitacyjny 60 m2, gł. 2 m, 5 x 12 m z dnem ruchomym); 3) Zakres wyposażenia budynku (wyposażenie niezbędne do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem Projektu): - poręcze ze stali nierdzewnej do ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie, - podnośnik dla osób niepełnosprawnych (transport osób niepełnosprawnych z plaży do basenu), - rowerki wodne, - wyposażenie do ćwiczeń w wodzie: makarony, deski itp., - wyposażenie medyczne tj. apteczki, podstawowy sprzęt ratunkowy, - ścianka wspinaczkowa, - plac zabaw dla dzieci młodszych (głównie basen z kuleczkami), - leżanki ceramiczne do tepidarium, - kabiny do floatingu, - kabiny UGUL wraz z pełnym osprzętem do rehabilitacji (pomieszczenie kinezyterapii), - stoły do masażu i rehabilitacji, - wanna do kąpieli borowinowej, - aparat do krioterapii, - inhalatory, - leżanki rehabilitacyjne, - standardowe wyposażenie biurowe: stoły, krzesła, fotele, szafki, lady recepcyjne, - standardowe wyposażenie punktu kawiarni, poczekalni, tarasu: stoliki, krzesła, fotele, ławy, leżaki, -zielone ściany oraz palmiarnia - itp. 4) Zagospodarowanie terenu przyległego: - budowa ciągów pieszo-jezdnych (2880,30m2), w tym droga pożarowa zakończona placem manewrowym, - budowa parkingu (57 miejsc postojowym, pow. 825,4 m2) - 1 stanowisko autokarowe (3,30m x 20m), 2 stanowiska dla os. niepełnosprawnych (3,65m x 5m), pozostałe (2,5m x 5m, w tym 4 stanowiska: 2,5m x 5,5m) -instalacje zewnętrzne do budynku zakładu: przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej i elektrycznej - oświetlenie drogi i miejsc postojowych - montaż elementów małej architektury: ławki (4 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), stojaki na rowery (5 szt., każdy stojak na 4 rowery), donice dekoracyjne; - wycinka drzew kolidujących z inwestycją, nasadzenia zieleni w postaci krzewów, drzew i trawników (powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowywanej powierzchni: 6666,7 m2); - ogrodzenie terenu (wys. do 1,50 m z furtką wejściową o szer. 1,20 m); - montaż systemowej, zadaszonej wiaty na pojemniki na odpady stałe (wiata na 2 pojemniki 1100 litrów oraz 2 pojemniki 240 litrów); Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9.1, 9.2, 9.2a, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,9.8 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 do SIWZ. Kosztorysy ofertowe - załącznik nr 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 do SIWZ. Część II – Rozbudowa Promenady Zdrojowej Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: 1) Rozbudowę Promenady Zdrojowej na dł ok 520 m. Zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej na dz. 1987, 280/1 w Gołdapi. Zakres prac budowlanych: a) budowa ciągów pieszo - jezdnych (6943,30 m2) z kostki betonowej, w tym: - chodniki: 1970,70 m2, szer. 2,0 m, dwustronny, - ścieżka rowerowa: 986,80 m2, szer. 2,0 m, jednostronna, dwukierunkowa, - część jezdna (droga): 3985,80 m2, dł. ok. 430 m, szer. 6,00 m (poszerzenie na łuku); b) budowa parkingu (667,40m2, 42 miejsca postojowe o pow. 2,5 x 6,0 m); c) budowa kanalizacji teletechnicznej, d) budowa oświetlenia drogi oraz zasilania przepompowni, e) budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przepompownią. Użyte materiały i urządzenia w zakresie nawierzchni oraz oświetlenia drogi stanowiącej przedłużenie Promenady Zdrojowej należy dostosować do istniejących wbudowanych przy Promenadzie Zdrojowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia części II określony został w projekcie budowlanym - załącznik nr 9.1, 9.2, 9.3 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1, 10.2, 10.3 do SIWZ. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 11.1, 11.2, 11.3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr – 12 do SIWZ Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przejęcia terenu robót od Zamawiającego, 2) zabezpieczenia terenu robót, 3) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, 4) ustanowienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż, 5) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp. 6) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1570), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 7) uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiającego propozycji kolorystyki materiałów dla robót wykończeniowych, 8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżącą odpadów i śmieci, 9) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 10) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1688 oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 12) terminowe wykonanie i przekazanie do użytku przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 14) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy, 15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze, 17) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń), 18) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. Polisy, 21) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 22) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 23) testowego uruchomienia wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń (dotyczy wyłącznie części I), 24) zapewnienie przez okres jednego miesiąca (30 dni), licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, profesjonalnego wsparcia technicznego (zwanego „Asystą techniczną”) w zakresie uruchomienia i działania obiektu, asyście technicznej podlegają wszystkie urządzenia i aplikacje wchodzące w skład każdego systemu, który został wykonany w ramach zamówienia w celu uruchomienia i działania obiektu, w tym w szczególności: moduły, komponenty oraz mechanizmy integracji między nimi. W ramach „Asysty technicznej” zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie bieżącej obsługi wszystkich urządzeń i aplikacji wchodzących w skład każdego systemu, który został wykonany w ramach zamówienia. Osoby przeszkolone dostaną certyfikat imienny z przeprowadzonego szkolenia z wyspecyfikowanymi umiejętnościami, które nabyły podczas szkolenia, a które są niezbędne do bieżącej obsługi wszelkich urządzeń i aplikacji wchodzących w skład każdego systemu (dotyczy wyłącznie części I).


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45210000-2
45212212-5
45443000-4
45260000-7
45262522-6
45410000-4
45320000-6
45442100-8
45310000-3
45400000-1
45421000-4
45330000-9
45331200-8
45233000-9
45233140-2
45233120-6
45232130-2
45316110-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-11-08


II.9) Informacje dodatkowe:
Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r. , poz. 1666 ze zm.) osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia : 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań , wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń , za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ (odpowiednio dla części I i II) 2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudniania przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników , o których mowa powyżej na umowę o pracę. 3) Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt. 1). Oświadczenie powinno zawierać ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę oraz stanowisko pracy. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 4) Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania pkt. 1), a w sytuacji wątpliwości co do sposobu zatrudnienia pracowników, może zwrócić się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za każdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawcę pkt. 1) – w wysokości 5 000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę. b)za każdy ujawniony przypadek nie przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w pkt. 3) – w wysokości 1000,00 zł,
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Część I i II Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Część I Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ oraz: - złoży dokument potwierdzający, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł Część II Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ
Informacje dodatkowe Warunek udziału w postępowaniu dotyczący warunków sytuacji ekonomicznej i finansowej musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie lub - przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie samodzielnie - w przypadku podmiotów występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne sumowanie wyżej wymaganych warunków w ramach oceny spełnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Część I Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności – wymagane doświadczenie zawodowe min 5 lat dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wymagane doświadczenie zawodowe min 5 lat dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wymagane doświadczenie zawodowe min 5 lat Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych w tym: a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu kubaturowego o powierzchni zabudowy min. 1000,0 m2 b) jednej roboty budowlanej związanej z budową basenu, obejmująca swym zakresem dostawę i montaż niecek ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 200m2 wraz z technologią uzdatniania wody basenowej o wartości robot nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. Powyższa wartość dotyczy robót związanych z wykonaniem niecki ze stali nierdzewnej i technologii wody basenowej. Część II Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie budowy dróg - minimum w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimum w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - minimum w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie/przebudowie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia, kanalizacji deszczowej o wartości min. 500 000,00 zl każde.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dot. Części I i II a) [dotyczy wykonawcy krajowego] odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy lub wskazać dostępność przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawce dokumenty [dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu lub dokumentów o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; [dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt. b) i c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu; wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy dokumentów składanych przez Wykonawców zagranicznych, lit. b) i c) - jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowy, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionych odpowiednio nie wcześniej niż 3 i 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 11 Ustawy);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dotyczy częśći I a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - przedstawiony na załączniku nr 6 do SIWZ, b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - przedstawiony na załączniku nr 7 do SIWZ c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszcędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed terminem składania ofert Dotyczy częśći II a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - przedstawiony na załączniku nr 6 do SIWZ, b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - przedstawiony na załączniku nr 7 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dla części I i II 1.Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen robocizny, materiałów i sprzętu oraz wskaźniki kalkulacyjne (m.in. koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów, zysk, itp.) 2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej– dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w kasie tut. Urzędu – parter budynku lub oddzielnej kopercie wraz z ofertą, a jego kopia w ofercie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Dotyczy części I 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 280 000,00 zł (słownie zł: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 03.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części II 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 03.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginalny dokument złożyć w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, parter budynku, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 03.08.2018 r. do godz. 10.00. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/ EŁK 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 , z podaniem tytułu wpłaty: ( wadium - „ Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap – część ….............”) 6. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (jw. - pkt. 8.1. ppkt. 13), na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy części I i II Zmiany te mogą dotyczyć: 1. terminów wykonania umowy w przypadku: a) wystąpienia klęsk żywiołowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub z przyczyn technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego, b) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej : warunków geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, c) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego d) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, e) niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, g) wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych do stron, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, których to okoliczności nie można było przewidzieć, h) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3. 2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) stwierdzenia wad bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, g) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej , h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonanie za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 4. wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, b) wystąpienia okoliczności wskazanych pkt 2 i 3. 5. osób (kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są one w stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawcę osoby dysponują równoważnymi kwalifikacjami. 6. popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie. 7. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie można usunąć ich w inny sposób. 8. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 9. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmianą organizacyjno – prawną, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 3.Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiące jego zobowiązania. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt. 1, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu. 5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: 1) Budowę obiektu: - prace konstrukcyjne i wykończeniowe (1. ławy, ściany i płyta fundamentowa, 2. strop, wieńce, klatki schodowe, 3. posadzki, 4. ściany, 5. sufity, 6. konstrukcja i pokrycie stropodachu, 7. obróbki blacharkie oraz odwodnienie dachu, 8. izolacje: ścian zewn, podłóg na gruncie, stropodachu, dachu), - elewacja, - stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna); Parametry obiektu: powierzchnia zabudowy: 2192,30 m2, kubatura brutto: 19846,00 m3, liczba kondygnacji nadziemnych: 2, liczba kondygnacji podziemnych: 1, wysokość budynku: 15,50 m; Ogrzewanie obiektu poprzez zastosowanie pomp ciepła. 2) Budowę instalacji technicznych: * instalacja sanitarna: - wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna, - instalacja klimatyzacji, - instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewania grzejnikowe, podłogowe), - instalacja wody ciepłej, wody zimnej i cyrkulacji, - instalacja hydrantowa, - instalacja deszczowa, - instalacja kanalizacyjna, * instalacja elektryczna: - zasilanie instalacji i rozdzielnie, - instalacja oświetleniowa, w tym oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - instalacja gniazd wtyczkowych, - instalacja odgromowa, - ochrona przepięciowa wewnętrzna oraz p.pożarowa, - instalacja internetowa, - elektroniczny system obsługi klienta, - system nadzoru wizyjnego, - system nagłośnienia; Układ funkcjonalny budynku: - strefa I - zespół gabinetów przyrodoleczniczych (peloidoterapia: okłady i kapiele borowinowe, krioterapia miejscowa, inhalatoria, masaże, gabinet lekarski), - strefa II - zespół termoterapii (sauny: sucha, parowa, infrared i lodowa, grota solna, tepidarium z palmiarnią, urządzenia kinezyterapeutyczne, w tym ścianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci), - strefa III - zespół hydroterapii (baseny rehabilitacyjne: basen ogólny z wodą solankową 290 m2, gł. 1,3 m; niecka basenowa dla dzieci: 51 m2, gł. 0,3 m; basen rehabilitacyjny 60 m2, gł. 2 m, 5 x 12 m z dnem ruchomym); 3) Zakres wyposażenia budynku (wyposażenie niezbędne do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem Projektu): - poręcze ze stali nierdzewnej do ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie, - podnośnik dla osób niepełnosprawnych (transport osób niepełnosprawnych z plaży do basenu), - rowerki wodne, - wyposażenie do ćwiczeń w wodzie: makarony, deski itp., - wyposażenie medyczne tj. apteczki, podstawowy sprzęt ratunkowy, - ścianka wspinaczkowa, - plac zabaw dla dzieci młodszych (głównie basen z kuleczkami), - leżanki ceramiczne do tepidarium, - kabiny do floatingu, - kabiny UGUL wraz z pełnym osprzętem do rehabilitacji (pomieszczenie kinezyterapii), - stoły do masażu i rehabilitacji, - wanna do kąpieli borowinowej, - aparat do krioterapii, - inhalatory, - leżanki rehabilitacyjne, - standardowe wyposażenie biurowe: stoły, krzesła, fotele, szafki, lady recepcyjne, - standardowe wyposażenie punktu kawiarni, poczekalni, tarasu: stoliki, krzesła, fotele, ławy, leżaki, -zielone ściany oraz palmiarnia - itp. 4) Zagospodarowanie terenu przyległego: - budowa ciągów pieszo-jezdnych (2880,30m2), w tym droga pożarowa zakończona placem manewrowym, - budowa parkingu (57 miejsc postojowym, pow. 825,4 m2) - 1 stanowisko autokarowe (3,30m x 20m), 2 stanowiska dla os. niepełnosprawnych (3,65m x 5m), pozostałe (2,5m x 5m, w tym 4 stanowiska: 2,5m x 5,5m) -instalacje zewnętrzne do budynku zakładu: przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej i elektrycznej - oświetlenie drogi i miejsc postojowych - montaż elementów małej architektury: ławki (4 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), stojaki na rowery (5 szt., każdy stojak na 4 rowery), donice dekoracyjne; - wycinka drzew kolidujących z inwestycją, nasadzenia zieleni w postaci krzewów, drzew i trawników (powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowywanej powierzchni: 6666,7 m2); - ogrodzenie terenu (wys. do 1,50 m z furtką wejściową o szer. 1,20 m); - montaż systemowej, zadaszonej wiaty na pojemniki na odpady stałe (wiata na 2 pojemniki 1100 litrów oraz 2 pojemniki 240 litrów); Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9.1, 9.2, 9.2a, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,9.8 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 do SIWZ. Kosztorysy ofertowe - załącznik nr 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr – 12 do SIWZ Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przejęcia terenu robót od Zamawiającego, 2) zabezpieczenia terenu robót, 3) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, 4) ustanowienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż, 5) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp. 6) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1570), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 7) uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiającego propozycji kolorystyki materiałów dla robót wykończeniowych, 8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżącą odpadów i śmieci, 9) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 10) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1688 oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 12) terminowe wykonanie i przekazanie do użytku przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 14) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy, 15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze, 17) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń), 18) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. Polisy, 21) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 22) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 23) testowego uruchomienia wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń (dotyczy wyłącznie części I), 24) zapewnienie przez okres jednego miesiąca (30 dni), licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, profesjonalnego wsparcia technicznego (zwanego „Asystą techniczną”) w zakresie uruchomienia i działania obiektu, asyście technicznej podlegają wszystkie urządzenia i aplikacje wchodzące w skład każdego systemu, który został wykonany w ramach zamówienia w celu uruchomienia i działania obiektu, w tym w szczególności: moduły, komponenty oraz mechanizmy integracji między nimi. W ramach „Asysty technicznej” zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie bieżącej obsługi wszystkich urządzeń i aplikacji wchodzących w skład każdego systemu, który został wykonany w ramach zamówienia. Osoby przeszkolone dostaną certyfikat imienny z przeprowadzonego szkolenia z wyspecyfikowanymi umiejętnościami, które nabyły podczas szkolenia, a które są niezbędne do bieżącej obsługi wszelkich urządzeń i aplikacji wchodzących w skład każdego systemu (dotyczy wyłącznie części I).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45100000-8, 45210000-2, 45212212-5, 45443000-4, 45260000-7, 45262522-6, 45410000-4, 45320000-6, 45442100-8, 45421000-4, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45331200-8, 45233000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-08

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Rozbudowa Promenady Zdrojowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: 1) Rozbudowę Promenady Zdrojowej na dł ok 520 m. Zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej na dz. 1987, 280/1 w Gołdapi. Zakres prac budowlanych: a) budowa ciągów pieszo - jezdnych (6943,30 m2) z kostki betonowej, w tym: - chodniki: 1970,70 m2, szer. 2,0 m, dwustronny, - ścieżka rowerowa: 986,80 m2, szer. 2,0 m, jednostronna, dwukierunkowa, - część jezdna (droga): 3985,80 m2, dł. ok. 430 m, szer. 6,00 m (poszerzenie na łuku); b) budowa parkingu (667,40m2, 42 miejsca postojowe o pow. 2,5 x 6,0 m); c) budowa kanalizacji teletechnicznej, d) budowa oświetlenia drogi oraz zasilania przepompowni, e) budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przepompownią. Użyte materiały i urządzenia w zakresie nawierzchni oraz oświetlenia drogi stanowiącej przedłużenie Promenady Zdrojowej należy dostosować do istniejących wbudowanych przy Promenadzie Zdrojowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia części II określony został w projekcie budowlanym - załącznik nr 9.1, 9.2, 9.3 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1, 10.2, 10.3 do SIWZ. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 11.1, 11.2, 11.3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr – 12 do SIWZ Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przejęcia terenu robót od Zamawiającego, 2) zabezpieczenia terenu robót, 3) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, 4) ustanowienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż, 5) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp. 6) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1570), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 7) uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiającego propozycji kolorystyki materiałów dla robót wykończeniowych, 8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżącą odpadów i śmieci, 9) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 10) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1688 oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 12) terminowe wykonanie i przekazanie do użytku przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 14) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy, 15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze, 17) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń), 18) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. Polisy, 21) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 22) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 23) testowego uruchomienia wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń (dotyczy wyłącznie części I), 24) zapewnienie przez okres jednego miesiąca (30 dni), licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, profesjonalnego wsparcia technicznego (zwanego „Asystą techniczną”) w zakresie uruchomienia i działania obiektu, asyście technicznej podlegają wszystkie urządzenia i aplikacje wchodzące w skład każdego systemu, który został wykonany w ramach zamówienia w celu uruchomienia i działania obiektu, w tym w szczególności: moduły, komponenty oraz mechanizmy integracji między nimi. W ramach „Asysty technicznej” zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie bieżącej obsługi wszystkich urządzeń i aplikacji wchodzących w skład każdego systemu, który został wykonany w ramach zamówienia. Osoby przeszkolone dostaną certyfikat imienny z przeprowadzonego szkolenia z wyspecyfikowanymi umiejętnościami, które nabyły podczas szkolenia, a które są niezbędne do bieżącej obsługi wszelkich urządzeń i aplikacji wchodzących w skład każdego systemu (dotyczy wyłącznie części I).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233140-2, 45233120-6, 45232130-2, 45316110-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-08

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500168496-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.
Gołdap:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
586073-N-2018

Data:
10/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gołdap, Krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa  14, 19500   Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 000, e-mail jolanta.sztabinska@goldap.pl, faks 876 150 800.
Adres strony internetowej (url): www.bip.goldap.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
8)

W ogłoszeniu jest:
Data zakończenia: 2019-11-08

W ogłoszeniu powinno być:
Data zakończenia: Dla części I 2020-06-30 Dla części II 2019-11-08


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych Część nr 1

Punkt:
4)

W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2019-11-08

W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia: 2020-06-30

 

Ogłoszenie nr 500177322-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.
Gołdap:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
586073-N-2018

Data:
10/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gołdap, Krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa  14, 19500   Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 000, e-mail jolanta.sztabinska@goldap.pl, faks 876 150 800.
Adres strony internetowej (url): www.bip.goldap.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
IV.1.2)

W ogłoszeniu jest:
Dotyczy części I 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 280 000,00 zł (słownie zł: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 03.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części II 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 03.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginalny dokument złożyć w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, parter budynku, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 03.08.2018 r. do godz. 10.00.

W ogłoszeniu powinno być:
Dotyczy części I 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 280 000,00 zł (słownie zł: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 14.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części II 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 14.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginalny dokument złożyć w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, parter budynku, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 14.08.2018 r. do godz. 10.00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
IV.5)

W ogłoszeniu jest:
Dotyczy części I i II Zmiany te mogą dotyczyć: 1. terminów wykonania umowy w przypadku: a) wystąpienia klęsk żywiołowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub z przyczyn technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego, b) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej : warunków geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, c) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego d) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, e) niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, g) wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych do stron, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, których to okoliczności nie można było przewidzieć, h) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3. 2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) stwierdzenia wad bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, g) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej , h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonanie za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 4. wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, b) wystąpienia okoliczności wskazanych pkt 2 i 3. 5. osób (kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są one w stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawcę osoby dysponują równoważnymi kwalifikacjami. 6. popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie. 7. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie można usunąć ich w inny sposób. 8. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 9. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmianą organizacyjno – prawną, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 3.Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiące jego zobowiązania. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt. 1, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu. 5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu do umowy.

W ogłoszeniu powinno być:
Dotyczy części I i II Zmiany te mogą dotyczyć: 1. terminów wykonania umowy w przypadku: a) wystąpienia klęsk żywiołowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub z przyczyn technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego,Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur (poniżej 5o C przy pracach związanych z betonowaniem, a przy pozostałych pracach temperatury poniżej -10oC ). Poprzez klęskę żywiołową należy rozumieć ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi takie jak w szczególności: powódź, pożar, susza, huragany, trzęsienie ziemi, ekstremalny upał lub mróz w dłuższym okresie, obfite opady śniegu. b) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej : warunków geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, c) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego d) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, e) niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, g) wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych do stron, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, których to okoliczności nie można było przewidzieć, h) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3. 2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) stwierdzenia wad bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, g) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej , h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonanie za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 4. wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, b) wystąpienia okoliczności wskazanych pkt 2 i 3.c) wskazanym w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych- - pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem, iż zmiany wskazane w przepisie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia; zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia zawarcia aneksu do umowy i dotyczy tylko okresu wykonywania umowy po zawarciu aneksu; zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy wykonywania umowy. 5. osób (kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są one w stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawcę osoby dysponują równoważnymi kwalifikacjami. 6. popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie. 7. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie można usunąć ich w inny sposób. 8. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 9. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmianą organizacyjno – prawną, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 3.Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiące jego zobowiązania. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt. 1, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu. 5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu do umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-08-03, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-08-14, godzina: 10:00,

 

Ogłoszenie nr 500191171-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.
Gołdap:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
586073-N-2018

Data:
10/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gołdap, Krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa  14, 19500   Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 000, e-mail jolanta.sztabinska@goldap.pl, faks 876 150 800.
Adres strony internetowej (url): www.bip.goldap.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
III.1.3)

W ogłoszeniu jest:
Część I Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności – wymagane doświadczenie zawodowe min 5 lat dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wymagane doświadczenie zawodowe min 5 lat dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wymagane doświadczenie zawodowe min 5 lat Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych w tym: a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu kubaturowego o powierzchni zabudowy min. 1000,0 m2 b) jednej roboty budowlanej związanej z budową basenu, obejmująca swym zakresem dostawę i montaż niecek ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 200m2 wraz z technologią uzdatniania wody basenowej o wartości robot nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. Powyższa wartość dotyczy robót związanych z wykonaniem niecki ze stali nierdzewnej i technologii wody basenowej.

W ogłoszeniu powinno być:
CzęśćI Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności – wymagane doświadczenie zawodowe min 5 lat dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wymagane doświadczenie zawodowe min 5 lat dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wymagane doświadczenie zawodowe min 5 lat Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych w tym: a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu kubaturowego o powierzchni zabudowy min. 1000,0 m2 b) jednej roboty budowlanej związanej z budową basenu o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 200m2 wraz z technologią uzdatniania wody basenowej o wartości robot nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. Powyższa wartość dotyczy robót związanych z budową basenu i technologią wody basenowej.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
IV.1.2)

W ogłoszeniu jest:
Dotyczy części I 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 280 000,00 zł (słownie zł: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 03.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części II 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 03.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginalny dokument złożyć w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, parter budynku, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 03.08.2018 r. do godz. 10.00.

W ogłoszeniu powinno być:
Dotyczy części I 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 280 000,00 zł (słownie zł: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 17.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części II 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 17.08.2018 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginalny dokument złożyć w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, parter budynku, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 17.08.2018 r. do godz. 10.00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-08-03, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-08-17, godzina: 10:00

 

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500269754-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.
Gmina Gołdap: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
projekt pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586073-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500191171-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gołdap, Krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa  14, 19500   Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 000, e-mail jolanta.sztabinska@goldap.pl, faks 876 150 800.
Adres strony internetowej (url): www.bip.goldap.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WIK-ZP.271.20.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap z podziałem na następujące części: Część I – Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: 1) Budowę obiektu: - prace konstrukcyjne i wykończeniowe (1. ławy, ściany i płyta fundamentowa, 2. strop, wieńce, klatki schodowe, 3. posadzki, 4. ściany, 5. sufity, 6. konstrukcja i pokrycie stropodachu, 7. obróbki blacharkie oraz odwodnienie dachu, 8. izolacje: ścian zewn, podłóg na gruncie, stropodachu, dachu), - elewacja, - stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna); Parametry obiektu: powierzchnia zabudowy: 2192,30 m2, kubatura brutto: 19846,00 m3, liczba kondygnacji nadziemnych: 2, liczba kondygnacji podziemnych: 1, wysokość budynku: 15,50 m; Ogrzewanie obiektu poprzez zastosowanie pomp ciepła. 2) Budowę instalacji technicznych: * instalacja sanitarna: - wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna, - instalacja klimatyzacji, - instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewania grzejnikowe, podłogowe), - instalacja wody ciepłej, wody zimnej i cyrkulacji, - instalacja hydrantowa, - instalacja deszczowa, - instalacja kanalizacyjna, * instalacja elektryczna: - zasilanie instalacji i rozdzielnie, - instalacja oświetleniowa, w tym oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - instalacja gniazd wtyczkowych, - instalacja odgromowa, - ochrona przepięciowa wewnętrzna oraz p.pożarowa, - instalacja internetowa, - elektroniczny system obsługi klienta, - system nadzoru wizyjnego, - system nagłośnienia; Układ funkcjonalny budynku: - strefa I - zespół gabinetów przyrodoleczniczych (peloidoterapia: okłady i kapiele borowinowe, krioterapia miejscowa, inhalatoria, masaże, gabinet lekarski), - strefa II - zespół termoterapii (sauny: sucha, parowa, infrared i lodowa, grota solna, tepidarium z palmiarnią, urządzenia kinezyterapeutyczne, w tym ścianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci), - strefa III - zespół hydroterapii (baseny rehabilitacyjne: basen ogólny z wodą solankową 290 m2, gł. 1,3 m; niecka basenowa dla dzieci: 51 m2, gł. 0,3 m; basen rehabilitacyjny 60 m2, gł. 2 m, 5 x 12 m z dnem ruchomym); 3) Zakres wyposażenia budynku (wyposażenie niezbędne do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem Projektu): - poręcze ze stali nierdzewnej do ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie, - podnośnik dla osób niepełnosprawnych (transport osób niepełnosprawnych z plaży do basenu), - rowerki wodne, - wyposażenie do ćwiczeń w wodzie: makarony, deski itp., - wyposażenie medyczne tj. apteczki, podstawowy sprzęt ratunkowy, - ścianka wspinaczkowa, - plac zabaw dla dzieci młodszych (głównie basen z kuleczkami), - leżanki ceramiczne do tepidarium, - kabiny do floatingu, - kabiny UGUL wraz z pełnym osprzętem do rehabilitacji (pomieszczenie kinezyterapii), - stoły do masażu i rehabilitacji, - wanna do kąpieli borowinowej, - aparat do krioterapii, - inhalatory, - leżanki rehabilitacyjne, - standardowe wyposażenie biurowe: stoły, krzesła, fotele, szafki, lady recepcyjne, - standardowe wyposażenie punktu kawiarni, poczekalni, tarasu: stoliki, krzesła, fotele, ławy, leżaki, -zielone ściany oraz palmiarnia - itp. 4) Zagospodarowanie terenu przyległego: - budowa ciągów pieszo-jezdnych (2880,30m2), w tym droga pożarowa zakończona placem manewrowym, - budowa parkingu (57 miejsc postojowym, pow. 825,4 m2) - 1 stanowisko autokarowe (3,30m x 20m), 2 stanowiska dla os. niepełnosprawnych (3,65m x 5m), pozostałe (2,5m x 5m, w tym 4 stanowiska: 2,5m x 5,5m) -instalacje zewnętrzne do budynku zakładu: przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej i elektrycznej - oświetlenie drogi i miejsc postojowych - montaż elementów małej architektury: ławki (4 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), stojaki na rowery (5 szt., każdy stojak na 4 rowery), donice dekoracyjne; - wycinka drzew kolidujących z inwestycją, nasadzenia zieleni w postaci krzewów, drzew i trawników (powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowywanej powierzchni: 6666,7 m2); - ogrodzenie terenu (wys. do 1,50 m z furtką wejściową o szer. 1,20 m); - montaż systemowej, zadaszonej wiaty na pojemniki na odpady stałe (wiata na 2 pojemniki 1100 litrów oraz 2 pojemniki 240 litrów); Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9.1, 9.2, 9.2a, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,9.8 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 do SIWZ. Kosztorysy ofertowe - załącznik nr 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 do SIWZ. Część II – Rozbudowa Promenady Zdrojowej Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: 1) Rozbudowę Promenady Zdrojowej na dł ok 520 m. Zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej na dz. 1987, 280/1 w Gołdapi. Zakres prac budowlanych: a) budowa ciągów pieszo - jezdnych (6943,30 m2) z kostki betonowej, w tym: - chodniki: 1970,70 m2, szer. 2,0 m, dwustronny, - ścieżka rowerowa: 986,80 m2, szer. 2,0 m, jednostronna, dwukierunkowa, - część jezdna (droga): 3985,80 m2, dł. ok. 430 m, szer. 6,00 m (poszerzenie na łuku); b) budowa parkingu (667,40m2, 42 miejsca postojowe o pow. 2,5 x 6,0 m); c) budowa kanalizacji teletechnicznej, d) budowa oświetlenia drogi oraz zasilania przepompowni, e) budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przepompownią. Użyte materiały i urządzenia w zakresie nawierzchni oraz oświetlenia drogi stanowiącej przedłużenie Promenady Zdrojowej należy dostosować do istniejących wbudowanych przy Promenadzie Zdrojowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia części II określony został w projekcie budowlanym - załącznik nr 9.1, 9.2, 9.3 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1, 10.2, 10.3 do SIWZ. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 11.1, 11.2, 11.3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr – 12 do SIWZ Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przejęcia terenu robót od Zamawiającego, 2) zabezpieczenia terenu robót, 3) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, 4) ustanowienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż, 5) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp. 6) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1570), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 7) uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiającego propozycji kolorystyki materiałów dla robót wykończeniowych, 8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżącą odpadów i śmieci, 9) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 10) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1688 oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 12) terminowe wykonanie i przekazanie do użytku przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 14) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy, 15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze, 17) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń), 18) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. Polisy, 21) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 22) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 23) testowego uruchomienia wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń (dotyczy wyłącznie części I), 24) zapewnienie przez okres jednego miesiąca (30 dni), licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, profesjonalnego wsparcia technicznego (zwanego „Asystą techniczną”) w zakresie uruchomienia i działania obiektu, asyście technicznej podlegają wszystkie urządzenia i aplikacje wchodzące w skład każdego systemu, który został wykonany w ramach zamówienia w celu uruchomienia i działania obiektu, w tym w szczególności: moduły, komponenty oraz mechanizmy integracji między nimi. W ramach „Asysty technicznej” zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie bieżącej obsługi wszystkich urządzeń i aplikacji wchodzących w skład każdego systemu, który został wykonany w ramach zamówienia. Osoby przeszkolone dostaną certyfikat imienny z przeprowadzonego szkolenia z wyspecyfikowanymi umiejętnościami, które nabyły podczas szkolenia, a które są niezbędne do bieżącej obsługi wszelkich urządzeń i aplikacji wchodzących w skład każdego systemu (dotyczy wyłącznie części I).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45210000-2, 45212212-5, 45443000-4, 45260000-7, 45262522-6, 45410000-4, 45320000-6, 45442100-8, 45310000-3, 45400000-1, 45421000-4, 45330000-9, 45331200-8, 45233000-9, 45233140-2, 45233120-6, 45232130-2, 45316110-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
18695476.32

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany s.c. Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski
Email wykonawcy: zaklad.slowikowscy@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 10
Kod pocztowy: 19-500
Miejscowość: Gołdap
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
26488207.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26488207.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36969847.06
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 14%

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Rozbudowa Promenady Zdrojowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu dla części II wpłynęły 4 oferty przewyższające kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jej sfinansowanie. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tej części.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: jolanta.sztabinska@goldap.pl
tel: 876 156 000
fax: 876 150 800
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 586073-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: WIK-ZP.271.20.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-07-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 462 dni
Wadium: 300000 ZŁ
Szacowana wartość* 10 000 000 PLN  -  15 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.goldap.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.goldap.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262522-6 Roboty murarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Zakład Ogólnobudowlany s.c. Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski
ul. Kolejowa 10, 19-500 Gołdap, woj.
2018-11-05 26 488 207,00