Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 586688-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

Gmina Sobótka: Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1 , 55050   Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sobotka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.sobotka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu."

Numer referencyjny:
GNiZP. 271.12.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek poza Gminą Sobótka, tj.: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu, polegającym na przewozie dzieci na trasie: miejsce zamieszkania dziecka – szkoła – miejsce zamieszkania dziecka, pod opieką osoby dorosłej, z podziałem na 3 zadania, na podstawie art.31 ust.2, art. 32 ust.6, art.36 ust.17, art.127 ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ) : Zadanie 1. Dowóz jednego dziecka do Ośrodka – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica, ul. Słobódzkiego 28. Trasa: Sobótka – Świdnica. Dzienna liczba kilometrów – 30 x 2 kursy dziennie = 60 km. Przewidywana liczba dni zajęć w okresie trwania umowy wynosi 237 dni dni. Przewidywana liczba km w okresie trwania umowy wynosi: 237 dni x 60 km = 14.220 km Liczba przewożonych dzieci – 1 Uwagi: - dziecko korzysta z wózka inwalidzkiego będącego własnością szkoły, - dziecko będzie uczęszczało do Ośrodka w trakcie ferii zimowych oraz w trakcie wakacji. Zadanie 2. Dowóz ośmiorga dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica , ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3. - poranny dowóz samochodem powyżej 9 osób; - popołudniowy odwóz samochodem do 9 osób. Dowóz poranny uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Witolda Pileckiego 3, Liczba przewożonych dzieci – 8 + opiekun/ka ( samochód powyżej 9 osób ). Trasa - dowóz poranny na zajęcia. LP Godz. Przystanek Odległość ( km ) 1 6.40 Garncarsko, 2 dzieci 0 2 6.50 Mirosławice, 1 dziecko 10 km 3 7.02 Strzegomiany, 2 dzieci 10 km 4 7.05 Sobótka, 3 dzieci 3 km 6 7.45 Świdnica ul . Pileckiego 3 24 km 47 km - przewidywana liczba dni zajęć w roku szkolnym 2018/2019 wyniesie 180; - przewidywana liczba kilometrów 180 x 47 km = 8640 km. Trasa - odwóz po zajęciach . a/ z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć szkolnych dwoje młodszych dzieci jest odwożonych wcześniej; LP Godz. Przystanek Odległość ( km ) 1 13.00 Świdnica ul. Pileckiego 3 0 2 13.55 Strzegomiany 26 km 3 14.10 Mirosławice 9,2 km 35,2 km - przewidywana liczba kilometrów w roku szkolnym: 180 dni x 35,2 km – 6336,0 km. b/ dzieci starsze kończą dwie godziny później i są odwożone drugim kursem; LP Godz. Przystanek Odległość ( km ) 2 14.50 Świdnica ul. Pileckiego 3 0 km 4 15.40 Sobótka ul. Rynek 3 24 km 5 15.45 Strzegomiany 3 km 7 15.55 Garncarsko 8 km 35 km - przewidywana liczba kilometrów 180 dni x 35 km = 6300,0 km, Łącznie dla zadania drugiego : 8640,0 km + 6336,0 km + 6300,0 km = 21276 km. Zadanie 3. Dowóz: a) trojga dzieci do Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach: Wierzbice, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce; b) jednego dziecka do Technikum Ekonomicznego przy Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu: 54-239 Wrocław, ul. Marcina Lutra 2 (dawna ul. Wejherowska 28); c) jednego dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, ul. Drzymały 13, 55 – 080 Katy Wrocławskie . Trasa: dowóz poranny na zajęcia. WYKAZ KILOMETRÓW I PRZYSTANKI DO ZADANIA. L.p. Przystanek Liczba Uczniowie Godzina przejechanych km. DOWÓZ PORANNY 1. Sobótka Zach. 0 1 dziecko 6.15 2. Rogów 7 2 dzieci 6.30 3. Mirosławice 4 1 dziecko 6.40 4. Olbrachtowice 5 1 dziecko 6.50 5. Wierzbice 7 3 dzieci 7.05 6. Katy Wrocławskie 15 1 dziecko 7.30 7. Wrocław, ul. Marcina Lutra 2 30 1 dziecko 8.00 68 km Trasa - odwóz po zajęciach : a/ z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć szkolnych młodsze dzieci są odwożone wcześniej; 8. z Kątów Wrocławskich 0 1 dziecko 8. z Wierzbic 15 3 dzieci 9. do Olbrachtowic 7 1 dziecko 10. do Rogowa 7 2 dzieci 11. do Sobótki Zach. 7 1 dziecko 36 km. b/ uczennica z technikum kończy dwie godziny później i jest odwożona drugim kursem; 12. Wrocław ul. Marcina Lutra 2 0 1 dziecko 13. Mirosławice 31 1 dziecko 31 km. 36 + 31 + 68 = 135 km - przewidywana liczba dni zajęć w okresie trwania umowy wyniesie 180; - przewidywana liczba kilometrów; 180 x 67 km = 24.300 km ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem dla przedmiotu zamówienia. 1. Zadanie 1 - 14.220,0 km, tj. 60 km dziennie. 2. Zadanie 2 – 21.276,0 km, tj. 118,2 km dziennie. 3. Zadanie 3 - 24.300 km, tj. 135 km dziennie. Razem : 59796 km 2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu usług, a w całym okresie obowiązywania umowy do zapewnienia pojazdów nie starszych niż 10 lat. 4. Wykonawca zobowiązany jest, podczas całego okresu realizacji umowy, zapewnić opiekę osoby dorosłej przewożonym dzieciom (opiekuna – niezależnie od kierowcy) – co najmniej jedna osoba do jednego zadania – osoba ta musi posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przed medycznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP i Ppoż. oraz zaświadczenie o niekaralności (KRK).


II.5) Główny kod CPV:
60130000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
60100000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-19


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp). „Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego” (spółka cywilna, konsorcjum) – art. 23 ustawy Pzp. 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pzp. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, 1) W ZAKRESIE POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI: posiada licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego drogowego przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.) 2) W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA : w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością: co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tzn. wykonał, co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół/ośrodków i placówek.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 3) W ZAKRESIE DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM: dysponuje pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na dowóz na zajęcia szkolne oraz na odwóz po zajęciach szkolnych. Pojazd ma spełniać następujące wymogi: - posiadać niezbędne badania techniczne, - nie może być starszy niż 10 lat, - posiadać ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW w kwocie min. 35 tyś .zł.). - wszystkie fotele w pojeździe wyposażone są w pasy bezpieczeństwa, - pojazd powinien posiadać sprawną klimatyzację. 4) W ZAKRESIE DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami o liczbie miejsc siedzących do 9 osób łącznie z kierowcą i opiekunem (prawo jazdy kat. B ), posiada doświadczenie w kierowaniu pojazdem min. 5 lat, posiada ważne (w dniu otwarcia ofert) badania przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania osób kierujących pojazdami oraz psychologa uprawnionego do badań psychologicznych i psychotechnicznych, a także aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż. 3.Ocena spełniania w/w. warunków dokonana zostanie w oparciu o zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w. warunki Wykonawca spełnił. 4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.26 ust.2f ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 25 a ust. 1 ustawy Pap (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ); 1.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp (ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ); 1.3 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); Nie naruszyli obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych , z wyjątkiem przypadku o, którym mowa w ust.1 pkt.15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy pzp; 5 Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i przy wykorzystaniu potencjału podmiotu trzeciego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą wykazać łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa powyżej, łącznie z zastrzeżeniem że oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 1.6 W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust.3a pzp Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące określone czynności ( kierowcy w trakcie realizacji zadania) w zakresie realizacji zadania będą zatrudnione na podstawie mowy o prace.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz art. 24 ust.1 pkt. 8 ustawy Pzp; 3.2 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.3 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.4 Wykonawcy (oferenci) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ustawy pzp , przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 3.5 Aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego drogowego przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U z 2017 r. poz. 2200 ); 3.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.8 Zaparafowany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, jak w projekcie umowy. 2. Zgodnie z postanowieniami art.144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez obie strony, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 2.1 aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., 2.2 jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 3. Warunki dokonywania zmian: 3.1 inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 3.2 zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3.3 forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego. 6. W celu podpisania umowy uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została wybrana, powinien zgłosić się do siedziby Zamawiającego w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500201527-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.
Gmina Sobótka: "Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586688-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1, 55050   Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.sobotka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu."

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
GNiZP. 271.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek poza Gminą Sobótka, tj.: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu, polegającym na przewozie dzieci na trasie: miejsce zamieszkania dziecka – szkoła – miejsce zamieszkania dziecka, pod opieką osoby dorosłej, z podziałem na 3 zadania, na podstawie art.31 ust.2, art. 32 ust.6, art.36 ust.17, art.127 ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ) : Zadanie 1. Dowóz jednego dziecka do Ośrodka – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica, ul. Słobódzkiego 28. Trasa: Sobótka – Świdnica. Dzienna liczba kilometrów – 30 x 2 kursy dziennie = 60 km. Przewidywana liczba dni zajęć w okresie trwania umowy wynosi 237 dni dni. Przewidywana liczba km w okresie trwania umowy wynosi: 237 dni x 60 km = 14.220 km Liczba przewożonych dzieci – 1 Uwagi: - dziecko korzysta z wózka inwalidzkiego będącego własnością szkoły, - dziecko będzie uczęszczało do Ośrodka w trakcie ferii zimowych oraz w trakcie wakacji. Zadanie 2. Dowóz ośmiorga dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3. - poranny dowóz samochodem powyżej 9 osób; - popołudniowy odwóz samochodem do 9 osób. Dowóz poranny uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Witolda Pileckiego 3, Liczba przewożonych dzieci – 8 + opiekun/ka ( samochód powyżej 9 osób ). Zadanie 3.Dowóz: a) trojga dzieci do Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach: Wierzbice, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce; b) jednego dziecka do Technikum Ekonomicznego przy Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu: 54-239 Wrocław, ul. Marcina Lutra 2 (dawna ul. Wejherowska 28); c) jednego dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, ul. Drzymały 13, 55 – 080 Katy Wrocławskie . Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu usług, a w całym okresie obowiązywania umowy do zapewnienia pojazdów nie starszych niż 10 lat. 4. Wykonawca zobowiązany jest, podczas całego okresu realizacji umowy, zapewnić opiekę osoby dorosłej przewożonym dzieciom (opiekuna – niezależnie od kierowcy) – co najmniej jedna osoba do jednego zadania – osoba ta musi posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przed medycznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP i Ppoż. oraz zaświadczenie o niekaralności (KRK).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
60130000-8


Dodatkowe kody CPV:
60100000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dowóz 1 dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowaczego w Świdnicy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
23918400

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przewozy Autokarowe "BRAVO" Gadziński Bogusław
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 26/2
Kod pocztowy: 49-600
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
43000128
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4300128
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4300128
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dowóz 8 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
23918400

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przewozy Autokarowe "BRAVO"Gadziński Bogusław
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 26/2
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6433862
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6433862
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6433862
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Dowóz 3 dzieci do Wierzbic, 1 dziecka do Wrocławia, 1 dziecka do Kątów Wrocławskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
13918400

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EXPRES- BUS Przewozy Osobowo-Towarowe Wacław Stasiulewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wołuszewo 3
Kod pocztowy: 87-720
Miejscowość: Ciechocinek
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11416140
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11416140
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12308436
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
wartość szacunkowa zamówienia przekracza 30 tyś. euro
 

Adres: Rynek 1, 55-050 Sobótka
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@sobotka.pl
tel: 071 3162043 do 045
fax: 713 162 123
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-07-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 586688-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: GNiZP. 271.12.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-07-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.sobotka.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
60130000-8 (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dowóz 1 dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowaczego w Świdnicy Przewozy Autokarowe "BRAVO" Gadziński Bogusław
ul. Słowackiego 26/2, 49-600 Brzeg, woj. dolnośląskie
2018-08-23 43 000 128,00
Dowóz 8 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy Przewozy Autokarowe "BRAVO"Gadziński Bogusław
ul. Słowackiego 26/2, 49-300 Brzeg, woj. dolnośląskie
2018-08-23 6 433 862,00
Dowóz 3 dzieci do Wierzbic, 1 dziecka do Wrocławia, 1 dziecka do Kątów Wrocławskich EXPRES- BUS Przewozy Osobowo-Towarowe Wacław Stasiulewicz
Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek, woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
2018-08-23 11 416 140,00