Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 587165-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2 w Warszawie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 13282511000000, ul. ul. Kartezjusza  2 , 01-480  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6838281, 6838283, e-mail piolit@poczta.fm, faks 226 838 224.
Adres strony internetowej (URL): http://www.plwat.pl/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.plwat.pl/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.plwat.pl/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie.
Adres:
01-480 Warszawa, ul. Kartezjusza 2 kancelaria pok. 109


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2 w Warszawie.

Numer referencyjny:
ZP/4/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Niniejsze postępowanie dotyczy wykonania w 2019 roku robót budowlanych na segmentach A, B, C i D budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ i polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, dociepleniu dachów, wymianie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i wymianie części okien i drzwi w złym stanie technicznym na nowe o wymaganym współczynniku U, wymianie wewnętrznej instalacji odprowadzającej wodę deszczową i wymianie instalacji odgromowej. Przedmiot niniejszego zamówienia opisano szczegółowo w: Zał. Nr 1 – projekcie wykonawczym, Zał. Nr 2 – dwóch przedmiarach robót w formacie PDF i ATH, Zał. Nr 3 – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru, zwanymi dalej łącznie „Przedmiotem umowy” i/lub „Robotami”. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt wszelkich danych w przedmiarach i wykonania innych niezbędnych pomiarów technicznych. Wszędzie, gdzie w projekcie, przedmiarach lub STWiORB określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, oznacza to, że Zamawiający wskazał standardy jakościowe, które nie stanowią obowiązku ich zastosowania. Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej technologii lub materiału, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę równoważności poprzez załączenia do oferty oświadczenia według wzoru Zał. Nr 16 do SIWZ wraz z opisami i z dokumentami (kartami katalogowymi), ujętymi w pkt. 2.4 STWiORB, wskazującymi na równoważność pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający zbada dostarczone dokumenty, zasięgając opinii projektanta oraz Inwestora zastępczego. Brak załączenia wymaganych dokumentów potwierdzających równoważność łącznie z ofertą lub po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, będzie powodem odrzucenia oferty. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie złożonej przez Wykonawcę do przetargu – oferty, kosztorysów ofertowych wraz z Tabelą elementów do fakturowania przejściowego (która stanowi posumowanie kosztorysów ofertowych – Zał. Nr 5 do SIWZ), sporządzonych na podstawie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz 2 przedmiarów robót (Zał. Nr 1, 2 i 3), załączonych do SIWZ i będą przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót, wykonanym przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego, ale nie dłuższym niż 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora zastępczego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. W harmonogramie kolejność wykonywanych prac musi być rozpisana na okresy 1-tygodniowe. W trakcie realizacji Robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie uzgodnienia i akceptacji Inwestora zastępczego i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający wprowadza limit finansowy w 2019 roku do wysokości 2.374.000,00 zł brutto. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe i przewiduje rozliczanie się z Wykonawcą w częściach, po zakończeniu i odebraniu określonej w tabeli fakturowania przejściowego i w harmonogramie rzeczowo-finansowym części robót budowlanych. Wszystkie prace towarzyszące nieujęte w przedmiarach, nie będą przedmiotem odrębnego wynagrodzenia, lecz przyjmuje się, że zostały rozliczone przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót ujętych w przedmiarach robót. W zakres zamówienia wchodzą również te roboty, które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania i zakończenia, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia będą kosztorysy powykonawcze, zatwierdzone przez Inwestora zastępczego. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały muszą spełniać rygory opisane w przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca na własny koszt ustanowi Kierownika Budowy. Wykonawca na własny koszt ogrodzi teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze. Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze magazynowe i socjalno-techniczne budowy. Tereny przewidziane na organizację zaplecza budowy wskaże Zamawiający. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, Wykonawca na własny koszt na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrze umowę/umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności cywilnej z dostarczeniem Zamawiającemu polis i opłaconych składek w zakresie: 1) ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto; 2) ubezpieczenia kadry, pracowników, współpracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu i na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane; 3) umowy ubezpieczenia, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. Po podpisaniu umowy, wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik robót budowlanych przekaże Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Termin rozpoczęcia robót ustala się od następnego dnia od daty wprowadzenia Wykonawcy przez Inwestora zastępczego na teren budowy w PL WAT SP ZOZ, po wykonaniu przez Kierownika robót Wykonawcy Planu BIOZ. Inwestor zastępczy w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona Harmonogram rzeczowo–finansowy robót z rozpisaniem zadań na okresy 1 tygodniowe i prześle do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. W trakcie realizacji robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie akceptacji Inwestora zastępczego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. W trakcie prowadzenia robót, budynek Przychodni będzie czynny, otwarty dla osób trzecich i planowane roboty nie mogą wpłynąć na ograniczenie działalności leczniczej i administracyjnej Zamawiającego. Po przejęciu terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji Przedmiotu umowy. Na Wykonawcy, w czasie od przyjęcia terenu robót przez Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu, spoczywają koszty i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót, przed dostępem osób nieupoważnionych, dozór swojego mienia na terenie robót oraz przestrzeganie przepisów w zakresie bhp i ppoż. Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego Protokołu z przeglądu technicznego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, na własny koszt: zlikwiduje ogrodzenie i zaplecze socjalno-techniczne budowy, zrekultywuje teren zaplecza wokół budynku i uporządkuje miejsce prowadzenia Robót doprowadzając je do stanu pierwotnego. Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) i w pełni odpowiada za zabezpieczenie i utylizację odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami przejściowymi do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru całe części robót lub części robót zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót” i podane w „Tabeli elementów do fakturowania przejściowego”, z terminem płatności do 30 dni. Rozliczenie pozostałych 10 % wartości przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, przekazania i przyjęcia do eksploatacji/użytkowania segmentów A, B, C i D budynku. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) oraz na podstawie art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych i na zasadach opisanych w § 8 projektu umowy Zał. Nr 10. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie konkretnej części zamówienia, którą będzie wykonywał/li Podwykonawca/y z podaniem nazw i danych kontaktowych Podwykonawcy/ów (o ile mu są znani), a jeżeli powierzenie części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec Podwykonawcy/Podwykonawców. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub wykonać daną część zamówienia samodzielnie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie zamówienia w całości. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność, że zatrudnieni w odpowiedniej liczbie do zakresu przedmiotu zamówienia, pracownicy i osoby realizujące w imieniu i na rzecz Wykonawcy roboty budowlane: a) posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania robót budowlanych; b) posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i p.poż., c) posiadają aktualne badania lekarskie, upoważniające do pracy na wysokości i wykonywania robót budowlanych; d) będą wyposażeni w ubrania robocze i kaski ochronne, zgodnie z wymaganiami bhp i kamizelki odblaskowe z nazwą Wykonawcy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w PL WAT SP ZOZ: wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, prace dekarskie. Sposób dokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 39, określają przepisy § 9 ust. 8 projektu umowy Zał. Nr 10. Sankcje w postaci kar umownych z tytułu braku zatrudnienia wyżej wymienionych osób określają przepisy § 14 ust. 2 pkt 7 projektu umowy. Postanowienia § 9 ust. 6 i § 14 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. Po wyborze oferty Wykonawca złoży oświadczenie według Zał.nr 12 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się udokumentować zatrudnienie na umowę o pracę osób, wykonujących czynności podane w ust. 39. Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy w miesięcznej ryczałtowej wysokości 500,00 zł. Zamawiający, przewiduje, że w dniu 27.08.2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się wizja lokalna obiektu dla Wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu. Spotkanie, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail szp@plwat.pl, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Przychodnia Lekarska WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, w pok. Nr 116. Warunki współpracy Stron opisano szczegółowo w projekcie umowy w Zał. Nr 10.


II.5) Główny kod CPV:
45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45453000-7
45310000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
203
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Na potwierdzenie znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże, że 1. Posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych); 2. Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca wykaże, że: 1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą bezspoinową o powierzchni co najmniej 1400,0m2 tynku oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Zał. Nr 8 do SIWZ) 2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną z obróbkami blacharskimi o powierzchni co najmniej 1200,0m2 dachu oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Zał. Nr 8 do SIWZ). 3. Dysponuje osobą, (która będzie pełniła funkcję kierownika budowy), z uprawnieniami do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w budownictwie oraz wskaże informacje dotyczące uprawnień budowlanych oraz aktualnego wpisu o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa - według wzoru Zał. Nr 9. 4. Dysponuje osobą, (która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych), z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych w budownictwie oraz wskaże informacje dotyczące uprawnień budowlanych oraz aktualnego wpisu o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa - według wzoru Zał. Nr 9.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w ust. III pkt 1.2 i 1.3, Zamawiający uzna, że postawiony warunek dla określonego zadania zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z nich (Wykonawca, Podwykonawca, podmiot trzeci) udokumentuje w całości wymaganą zdolność ekonomiczną lub finansową, albo zdolność techniczną lub zawodową;

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o ile nie został złożony łącznie z ofertą). 2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3 Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga: 1. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych złotych), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2. Polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia. 3. Wykazu robót budowlanych (minimum 2) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 8 do SIWZ); 4. Wykazu osób (minimum 2 osób), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na Załączniku Nr 9 do SIWZ);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają w wyższym stopniu wymagania jakościowe, które były jednymi z kryteriów oceny oferty, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dowodów w postaci: 1) certyfikatu/licencji/dokumentu przeszkolenia, wydanego przez producenta systemu docieplenia elewacji metodą bezspoinową proponowanego w ofercie i /lub; 2) certyfikatu/licencji/dokumentu przeszkolenia, wydanego przez producenta systemu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną proponowanego w ofercie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 35 1130 1017 0020 1460 0520 0006; 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego (jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu), a dowód wniesienia wadium zostanie załączony do oferty. 7. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji; b) musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu w specyfikacji; c) musi zawierać w swojej treści wszystkie wymagane ustawą Prawo Zamówień Publicznych okoliczności, o których mowa zarówno w art. 46 ust. 4a, jak i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium, Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez protestu gwaranta (poręczyciela); d) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela); e) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w oryginale 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b). 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji (min. 23 tygodnie, max. 29 tygodni)12,00
Gwarancja na wykonaną robotę (min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy)12,00
Certyfikat/licencja/dokument przeszkolenia, wydany przez producenta systemu docieplenia elewacji metodą bezspoinową8,00
Certyfikat/licencja/dokument przeszkolenia, wydany przez producenta systemu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną8,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidziane przez Zamawiającego zmiany do umowy zostały przewidziane w Załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-09-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510214803-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587165-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 13282511000000, ul. ul. Kartezjusza  2, 01-480  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6838281, 6838283, e-mail piolit@poczta.fm, faks 226 838 224.
Adres strony internetowej (url): www.plwat.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2 w Warszawie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/4/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Niniejsze postępowanie dotyczy wykonania w 2019 roku robót budowlanych na segmentach A, B, C i D budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ i polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, dociepleniu dachów, wymianie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i wymianie części okien i drzwi w złym stanie technicznym na nowe o wymaganym współczynniku U, wymianie wewnętrznej instalacji odprowadzającej wodę deszczową i wymianie instalacji odgromowej. Przedmiot niniejszego zamówienia opisano szczegółowo w: Zał. Nr 1 – projekcie wykonawczym, Zał. Nr 2 – dwóch przedmiarach robót w formacie PDF i ATH, Zał. Nr 3 – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru, zwanymi dalej łącznie „Przedmiotem umowy” i/lub „Robotami”. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt wszelkich danych w przedmiarach i wykonania innych niezbędnych pomiarów technicznych. Wszędzie, gdzie w projekcie, przedmiarach lub STWiORB określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, oznacza to, że Zamawiający wskazał standardy jakościowe, które nie stanowią obowiązku ich zastosowania. Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej technologii lub materiału, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę równoważności poprzez załączenia do oferty oświadczenia według wzoru Zał. Nr 16 do SIWZ wraz z opisami i z dokumentami (kartami katalogowymi), ujętymi w pkt. 2.4 STWiORB, wskazującymi na równoważność pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający zbada dostarczone dokumenty, zasięgając opinii projektanta oraz Inwestora zastępczego. Brak załączenia wymaganych dokumentów potwierdzających równoważność łącznie z ofertą lub po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, będzie powodem odrzucenia oferty. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie złożonej przez Wykonawcę do przetargu – oferty, kosztorysów ofertowych wraz z Tabelą elementów do fakturowania przejściowego (która stanowi posumowanie kosztorysów ofertowych – Zał. Nr 5 do SIWZ), sporządzonych na podstawie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz 2 przedmiarów robót (Zał. Nr 1, 2 i 3), załączonych do SIWZ i będą przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót, wykonanym przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego, ale nie dłuższym niż 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora zastępczego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. W harmonogramie kolejność wykonywanych prac musi być rozpisana na okresy 1-tygodniowe. W trakcie realizacji Robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie uzgodnienia i akceptacji Inwestora zastępczego i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający wprowadza limit finansowy w 2019 roku do wysokości 2.374.000,00 zł brutto. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe i przewiduje rozliczanie się z Wykonawcą w częściach, po zakończeniu i odebraniu określonej w tabeli fakturowania przejściowego i w harmonogramie rzeczowo-finansowym części robót budowlanych. Wszystkie prace towarzyszące nieujęte w przedmiarach, nie będą przedmiotem odrębnego wynagrodzenia, lecz przyjmuje się, że zostały rozliczone przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót ujętych w przedmiarach robót. W zakres zamówienia wchodzą również te roboty, które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania i zakończenia, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia będą kosztorysy powykonawcze, zatwierdzone przez Inwestora zastępczego. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały muszą spełniać rygory opisane w przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca na własny koszt ustanowi Kierownika Budowy. Wykonawca na własny koszt ogrodzi teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze. Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze magazynowe i socjalno-techniczne budowy. Tereny przewidziane na organizację zaplecza budowy wskaże Zamawiający. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, Wykonawca na własny koszt na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrze umowę/umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności cywilnej z dostarczeniem Zamawiającemu polis i opłaconych składek w zakresie: 1)ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto; 2)ubezpieczenia kadry, pracowników, współpracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu i na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane; 3)umowy ubezpieczenia, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. Po podpisaniu umowy, wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik robót budowlanych przekaże Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Termin rozpoczęcia robót ustala się od następnego dnia od daty wprowadzenia Wykonawcy przez Inwestora zastępczego na teren budowy w PL WAT SP ZOZ, po wykonaniu przez Kierownika robót Wykonawcy Planu BIOZ. Inwestor zastępczy w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona Harmonogram rzeczowo–finansowy robót z rozpisaniem zadań na okresy 1 tygodniowe i prześle do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. W trakcie realizacji robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie akceptacji Inwestora zastępczego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. W trakcie prowadzenia robót, budynek Przychodni będzie czynny, otwarty dla osób trzecich i planowane roboty nie mogą wpłynąć na ograniczenie działalności leczniczej i administracyjnej Zamawiającego. Po przejęciu terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji Przedmiotu umowy. Na Wykonawcy, w czasie od przyjęcia terenu robót przez Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu, spoczywają koszty i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót, przed dostępem osób nieupoważnionych, dozór swojego mienia na terenie robót oraz przestrzeganie przepisów w zakresie bhp i ppoż. Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego Protokołu z przeglądu technicznego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, na własny koszt: zlikwiduje ogrodzenie i zaplecze socjalno-techniczne budowy, zrekultywuje teren zaplecza wokół budynku i uporządkuje miejsce prowadzenia Robót doprowadzając je do stanu pierwotnego. Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) i w pełni odpowiada za zabezpieczenie i utylizację odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami przejściowymi do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru całe części robót lub części robót zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót” i podane w „Tabeli elementów do fakturowania przejściowego”, z terminem płatności do 30 dni. Rozliczenie pozostałych 10 % wartości przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, przekazania i przyjęcia do eksploatacji/użytkowania segmentów A, B, C i D budynku. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) oraz na podstawie art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych i na zasadach opisanych w § 8 projektu umowy Zał. Nr 10. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie konkretnej części zamówienia, którą będzie wykonywał/li Podwykonawca/y z podaniem nazw i danych kontaktowych Podwykonawcy/ów (o ile mu są znani), a jeżeli powierzenie części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec Podwykonawcy/Podwykonawców. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub wykonać daną część zamówienia samodzielnie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie zamówienia w całości. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność, że zatrudnieni w odpowiedniej liczbie do zakresu przedmiotu zamówienia, pracownicy i osoby realizujące w imieniu i na rzecz Wykonawcy roboty budowlane: a)posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania robót budowlanych; b)posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i p.poż., c)posiadają aktualne badania lekarskie, upoważniające do pracy na wysokości i wykonywania robót budowlanych; d)będą wyposażeni w ubrania robocze i kaski ochronne, zgodnie z wymaganiami bhp i kamizelki odblaskowe z nazwą Wykonawcy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w PL WAT SP ZOZ: wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, prace dekarskie. Sposób dokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 39, określają przepisy § 9 ust. 8 projektu umowy Zał. Nr 10. Sankcje w postaci kar umownych z tytułu braku zatrudnienia wyżej wymienionych osób określają przepisy § 14 ust. 2 pkt 7 projektu umowy. Postanowienia § 9 ust. 6 i § 14 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. Po wyborze oferty Wykonawca złoży oświadczenie według Zał.nr 12 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się udokumentować zatrudnienie na umowę o pracę osób, wykonujących czynności podane w ust. 39. Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy w miesięcznej ryczałtowej wysokości 500,00 zł. Zamawiający, przewiduje, że w dniu 27.08.2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się wizja lokalna obiektu dla Wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu. Spotkanie, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail szp@plwat.pl, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Przychodnia Lekarska WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, w pok. Nr 116. Warunki współpracy Stron opisano szczegółowo w projekcie umowy w Zał. Nr 10.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45400000-1


Dodatkowe kody CPV:
45453000-7, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3346718.91

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy TMB Maat Krystian Karwowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Młynarska 7
Kod pocztowy: 01-205
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2861856.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2861856.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4326840.59
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: piolit@poczta.fm
tel: 022 6838281, 6838283
fax: 226 838 224
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-09-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 587165-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP/4/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-08-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 203 dni
Wadium: 100000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 333 PLN  -  5 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.plwat.pl/zamowienia-publiczne
Informacja dostępna pod: http://www.plwat.pl/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2 w Warszawie. Zakład Usługowy TMB Maat Krystian Karwowski
ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa, woj.
2019-10-09 2 861 856,00