Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 590788-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Urząd Gminy w Jabłonnie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22 , 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (URL): http://www.jablonna.lubelskie.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

Numer referencyjny:
ZP.271.14.2018.DS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

5II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem Zamówienia jest usługa dowożenia uczniów do: - Zespołu Szkół w Jabłonnie - Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, - Zespołu Szkół w Piotrkowie – Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, - Szkoły Podstawowej w Czerniejowie – Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, - Szkoły Podstawowej w Skrzynicach – Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki. Usługa dowożenia polega na transporcie uczniów z miejsca zamieszkania (tj. przystanków) do szkół oraz transporcie po zajęciach do miejsca zamieszkania. Zamówienie podzielone jest na następujące części: Część 1 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Jabłonnie na trasie: Jabłonna - Tuszów - Wierciszów – Jabłonna – 36 uczniów (w tym czworo dzieci pięcioletnich). Część 2 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Skrzynice - Chmiel-Kolonia - Chmiel – Piotrków – 99 uczniów (w tym siedmioro dzieci pięcioletnich), dwa autobusy, jeden jadący przez Skrzynice-Chmiel- Piotrków, drugi Chmiel-Kolonia – Chmiel- Piotrków). Część 3 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Piotrkówek – Piotrków – 11 uczniów (z dowozu będzie korzystało również około 19 uczniów wykupując bilet na własny koszt). Część 4 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czerniejowie (33 uczniów, w tym dwójka dzieci pięcioletnich) i Zespołu Szkół w Jabłonnie (15 uczniów) na trasie: Chmiel- Kolonia – Czerniejów – Jabłonna – łącznie 48 uczniów. Część 5 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Skrzynicach na trasie: Skrzynice Pierwsze - Skrzynice Kolonia – Skrzynice Pierwsze - 12 uczniów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu tras, godzin odjazdu, liczby przewożonych uczniów wynikających ze zmian organizacyjnych w szkołach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w czasie od 15 do 30 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku organizacji zajęć dodatkowych w dniach nauki szkolnej, w godzinach popołudniowych (andrzejki, choinka, zabawa karnawałowa, rekolekcje), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Szczegółowe rozkłady jazdy będą dokładnie ustalane z wybranym Wykonawcą i bezpośrednio z dyrektorem danej szkoły w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem roku szkolnego tj. do 27 sierpnia 2018 r. W każdym miesiącu szkoła sporządzi imienny wykaz uczniów uprawnionych do dowożenia. W zależności od sytuacji losowych liczba uczniów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego może ulec zmianie, zmiana ta będzie powodować zmianę w imiennym wykazie uczniów. W związku z tym przewiduje się możliwość zmiany miesięcznego wynagrodzenia za wykonaną usługę. Miejscem wsiadania i wysiadania uczniów są istniejące przystanki autobusowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Nadzór nad przewożonymi uczniami (poprzez odrębną od kierowcy osobę) szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu, sprawdzaniu stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu należy do Wykonawcy. Pojazdy dowożące dzieci powinny być sprawne technicznie (w tym działające ogrzewanie), z homologacją, aktualnym OC i NW. Wszystkie dowożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Każdy z autobusów powinien być wyposażony w środek łączności pomiędzy kierowcą autobusu, a dyspozytorem przewoźnika, który utrzymywać będzie łączność z Zespołem Administracyjnym Szkół w Jabłonnie i dyrektorami szkół.


II.5) Główny kod CPV:
60130000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
60172000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP polegających na zleceniu usług przewozu dzieci na tych samych trasach i po tych samych cenach jednostkowych, przy zastosowaniu tych samych wymagań dotyczących środków transportu w okresie do 3 lat od zlecenia zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2018-09-01   lub
zakończenia:
2019-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-09-01 2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub inny dokument uprawniający do wykonywania tego rodzaju transportu
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na dowożeniu uczniów do szkół w okresie trwania roku szkolnego oraz potwierdzi dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie. b) Warunek spełni Wykonawca, jeśli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 2 autobusami dla części drugiej zamówienia oraz przynajmniej jednym autobusem dla realizacji części 1, 3, 4 i 5 zamówienia. Wskazana liczba pojazdów gwarantuje dotarcie wszystkich dzieci wraz z opiekunami na zajęcia szkolne, a następnie powrót do domów. Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia nie mogą być starsze niż rok produkcji 2001 r. c) Warunek spełni Wykonawca, jeśli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający prawo jazdy kategorii D lub D1 oraz ważne badania lekarskie, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200). Dla części drugiej zamówienia wymaga się dysponowania co najmniej dwoma kierowcami, dla pozostałych części zamówienia wymaga się dysponowania co najmniej jednym kierowcą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: Wykonawca musi zapewnić odrębne autobusy w wymaganej ilości dla każdej części zamówienia, dla której składa ofertę. Nie jest dopuszczalne realizowanie wielu części zamówienia jednym – tym samym autobusem. Autobusy muszą posiadać liczbę miejsc siedzących, która umożliwi transport wszystkich osób na miejscach siedzących. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): A) Licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. B) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przykładowy wykaz stanowi załącznik 4 do siwz. C) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Przykłada treść oświadczenia określona została w załączniku do 5 siwz. D) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przykładowy wykaz stanowi załącznik do 5 siwz. E) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Przykładowy wykaz stanowi załącznik do 6 siwz. F) Opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy. Opis urządzeń technicznych według załącznika do 6 siwz.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych): Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawo zamówień publicznych) – wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.15, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
łączna cena oferty brutto60,00
wiek autobusu, którym będzie wykonywana usługa40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały ujęte w załączniku do SIWZ – projekt umowy, stanowiącym integralną część SIWZ. 17.2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w pkt. 17.3 niniejszego rozdziału. 17.3. Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – zakres możliwych zmian umowy został zawarty we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 17.4. Zmiany postanowień niniejszej umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Jabłonnie na trasie: Jabłonna - Tuszów - Wierciszów – Jabłonna – 36 uczniów (w tym czworo dzieci pięcioletnich).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60130000-8, 60172000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
łączna cena oferty brutto60,00
wiek autobusu, którym będzie wykonywana usługa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 2 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Skrzynice - Chmiel-Kolonia - Chmiel – Piotrków – 99 uczniów (w tym siedmioro dzieci pięcioletnich), dwa autobusy, jeden jadący przez Skrzynice-Chmiel- Piotrków, drugi Chmiel-Kolonia – Chmiel- Piotrków).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60130000-8, 60172000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
łączna cena oferty brutto60,00
wiek autobusu, którym będzie wykonywana usługa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 3 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Piotrkówek – Piotrków – 11 uczniów (z dowozu będzie korzystało również około 19 uczniów wykupując bilet na własny koszt).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60130000-8, 60172000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
łączna cena oferty brutto60,00
wiek autobusu, którym będzie wykonywana usługa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 4 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czerniejowie (33 uczniów, w tym dwójka dzieci pięcioletnich) i Zespołu Szkół w Jabłonnie (15 uczniów) na trasie: Chmiel- Kolonia – Czerniejów – Jabłonna – łącznie 48 uczniów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60130000-8, 60172000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
łączna cena oferty brutto60,00
wiek autobusu, którym będzie wykonywana usługa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 5 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Skrzynicach na trasie: Skrzynice Pierwsze - Skrzynice Kolonia – Skrzynice Pierwsze - 12 uczniów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
60130000-8, 60172000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
łączna cena oferty brutto60,00
wiek autobusu, którym będzie wykonywana usługa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500222321-N-2018 z dnia 17-09-2018 r.
Urząd Gminy w Jabłonnie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590788-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.14.2018.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa dowożenia uczniów do: - Zespołu Szkół w Jabłonnie - Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, - Zespołu Szkół w Piotrkowie – Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, - Szkoły Podstawowej w Czerniejowie – Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, - Szkoły Podstawowej w Skrzynicach – Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki. Usługa dowożenia polega na transporcie uczniów z miejsca zamieszkania (tj. przystanków) do szkół oraz transporcie po zajęciach do miejsca zamieszkania. Zamówienie podzielone jest na następujące części: Część 1 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Jabłonnie na trasie: Jabłonna - Tuszów - Wierciszów – Jabłonna – 36 uczniów (w tym czworo dzieci pięcioletnich). Część 2 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Skrzynice - Chmiel-Kolonia - Chmiel – Piotrków – 99 uczniów (w tym siedmioro dzieci pięcioletnich), dwa autobusy, jeden jadący przez Skrzynice-Chmiel- Piotrków, drugi Chmiel-Kolonia – Chmiel- Piotrków). Część 3 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Piotrkówek – Piotrków – 11 uczniów (z dowozu będzie korzystało również około 19 uczniów wykupując bilet na własny koszt). Część 4 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czerniejowie (33 uczniów, w tym dwójka dzieci pięcioletnich) i Zespołu Szkół w Jabłonnie (15 uczniów) na trasie: Chmiel- Kolonia – Czerniejów – Jabłonna – łącznie 48 uczniów. Część 5 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Skrzynicach na trasie: Skrzynice Pierwsze - Skrzynice Kolonia – Skrzynice Pierwsze - 12 uczniów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu tras, godzin odjazdu, liczby przewożonych uczniów wynikających ze zmian organizacyjnych w szkołach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w czasie od 15 do 30 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku organizacji zajęć dodatkowych w dniach nauki szkolnej, w godzinach popołudniowych (andrzejki, choinka, zabawa karnawałowa, rekolekcje), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Szczegółowe rozkłady jazdy będą dokładnie ustalane z wybranym Wykonawcą i bezpośrednio z dyrektorem danej szkoły w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem roku szkolnego tj. do 27 sierpnia 2018 r. W każdym miesiącu szkoła sporządzi imienny wykaz uczniów uprawnionych do dowożenia. W zależności od sytuacji losowych liczba uczniów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego może ulec zmianie, zmiana ta będzie powodować zmianę w imiennym wykazie uczniów. W związku z tym przewiduje się możliwość zmiany miesięcznego wynagrodzenia za wykonaną usługę. Miejscem wsiadania i wysiadania uczniów są istniejące przystanki autobusowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Nadzór nad przewożonymi uczniami (poprzez odrębną od kierowcy osobę) szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu, sprawdzaniu stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu należy do Wykonawcy. Pojazdy dowożące dzieci powinny być sprawne technicznie (w tym działające ogrzewanie), z homologacją, aktualnym OC i NW. Wszystkie dowożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Każdy z autobusów powinien być wyposażony w środek łączności pomiędzy kierowcą autobusu, a dyspozytorem przewoźnika, który utrzymywać będzie łączność z Zespołem Administracyjnym Szkół w Jabłonnie i dyrektorami szkół.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
60130000-8


Dodatkowe kody CPV:
60172000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena złożonych ofert przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 130.348,50 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na w/w podstawie prawnej.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 590788-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.14.2018.DS
Data publikacji zamówienia: 2018-07-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 333 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.jablonna.lubelskie.pl/
Informacja dostępna pod: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60130000-8 (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą