TI Tytuł Polska-Jaworzno: Budowa torów
ND Nr dokumentu 59081-2016
PD Data publikacji 20/02/2016
OJ Dz.U. S 36
TW Miejscowość JAWORZNO
AU Nazwa instytucji Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna (REGON: 276854946)
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 17/02/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 01/04/2016
DT Termin 04/04/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 4 - Procedura negocjacyjna
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45234116 - Budowa torów
OC Pierwotny kod CPV 45234116 - Budowa torów
RC Kod NUTS PL22A
IA Adres internetowy (URL) http://www.tauron-wytwarzanie.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

20/02/2016    S36    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 

Polska-Jaworzno: Budowa torów

2016/S 036-059081

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna
REGON: 276854946
ul. Promienna 51
Osoba do kontaktów: Krzysztof Piątek, Katarzyna Michalik, Dariusz Witoszek, Andrzej Sroka
43-603 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 324672135/+48 324672438/+48 327155530/+48 324672116
E-mail: krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.plkatarzyna.michalik@tauron-wytwarzanie.pldariusz.witoszek@tauron-wytwarzanie.plandrzej.sroka@tauron-wytwarzanie.pl
Faks: +48 324672440

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.tauron-wytwarzanie.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: TAURON Wytwarzanie S.A. Departament Realizacji Inwestycji
REGON: 276854946
ul. Energetyków 15
Punkt kontaktowy: Budynek „M” Departamentu Realizacji Inwestycji, pokój nr 300M, III piętro
Osoba do kontaktów: Waldemar Ostrowski
43-603 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 324672811
E-mail: waldemar.ostrowski@tauron-wytwarzanie.pl
Faks: +48 324672812
Adres internetowy: http://www.tauron-wytwarzanie.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: TAURON Wytwarzanie S.A. Departament Realizacji Inwestycji
REGON: 276854946
ul. Energetyków 15
Punkt kontaktowy: Budynek „M”, pokój nr 309M, III piętro
Osoba do kontaktów: Paweł Rochman
43-603 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 324672890
E-mail: pawel.rochman@tauron-wytwarzanie.pl
Faks: +48 324672898
Adres internetowy: http://www.tauron-wytwarzanie.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: TAURON Wytwarzanie S.A. Departament Zakupów i Logistyki
REGON: 276854946
ul. Promienna 51
Punkt kontaktowy: Budynek „B”, pokój nr 251B, I piętro
Osoba do kontaktów: Tomasz Smalcerz
43-603 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 324672851
E-mail: smalcerz@tauron-wytwarzanie.pl
Faks: +48 324672898
Adres internetowy: http://www.tauron-wytwarzanie.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor elektroenergetyczny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren miasta Jaworzna.

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TW SA Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45234116

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 5 225 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2017 Zakończenie 15.3.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w wysokości 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) wnoszone przed upływem terminu składania Ofert. Wymagania dotyczące formy oraz sposobu wniesienia wadium będą określone w SIWZ.
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu w wysokości określonej w SIWZ wnoszone najpóźniej w dniu zawarcia Kontraktu.
Wadium i Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu muszą być wniesione wyłącznie w formach określonych w Ustawie z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostaną określone przez Zamawiającego w SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (wspólnie składać wniosek/ofertę), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontraktu).
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontraktu), Zamawiający zażąda od tych Wykonawców umowy regulującej ich współpracę.
Pozostałe wymagania zgodnie z art. 23 Ustawy.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.
Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania Wniosków:
A. zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy – spełniają warunki dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
— posiadania wiedzy i doświadczenia;
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
— sytuacji ekonomicznej i finansowej;
B. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1,ust. 2 i ust. 2a oraz art. 24b ust. 3 Ustawy.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczących:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
— należy złożyć jedno wspólne Oświadczenie podpisane przez wszystkich Wykonawców albo podpisane i złożone w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego przez nich Pełnomocnika albo każdy z Wykonawców złoży oświadczenie we własnym imieniu;
— Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki według punktów a, b, c i d Oświadczenia.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1, ust. 2 i ust. 2a oraz art. 24b ust. 3 Ustawy.:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
— należy złożyć jedno wspólne Oświadczenie podpisane przez wszystkich Wykonawców, albo podpisane i złożone w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo każdy z Wykonawców złoży oświadczenie we własnym imieniu;
— w niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, ust 2 i ust. 2a oraz art. 24b ust. 3 Ustawy.
Zgodnie z art. 24 ust. 2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, ze podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy Wykonawca.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 1 pkt. 3 Ustawy), wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy Wykonawca.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 1 pkt. 3 Ustawy), wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy Wykonawca.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 Ustawy (dotyczy osób fizycznych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych i osób prawnych), wystawiona nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy Wykonawca.
Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem składania Wniosków, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy (dotyczy podmiotów zbiorowych) wystawiona nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy Wykonawca.
8. Lista podmiotów należących do tej samej (co Wykonawca) grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z póżn.zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy w powiązaniu z art. 26 ust. 2d Ustawy).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy Wykonawca.
9. Dokumenty ujawniające zasadę reprezentacji Wykonawcy (o ile nie zostały zamieszczone w ramach punktu 3 sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia), w tym wszystkie niezbędne pełnomocnictwa (ogólne lub szczególne) do podpisania Wniosku (dokumentów tworzących Wniosek) lub do dokonywania innych czynności związanych z przygotowaniem Wniosku i z niniejszym postępowaniem, udzielone osobom fizycznym lub osobom prawnym.
— Dokumenty ujawniające zasadę reprezentacji składa każdy Wykonawca (w tym Wykonawca zagraniczny), jeżeli nie umieścił tych dokumentów w ramach punktu 3 sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia.
— W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni przedłożyć dokument ustanawiający Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia Kontraktu w sprawie zamówienia publicznego.
— Pełnomocnictwo składa ten Wykonawca, który pełnomocnictwa udziela. Treść każdego pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw.
— Wszystkie pełnomocnictwa składane we Wniosku powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10. Uwagi dla Wykonawców zagranicznych
10.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając we Wniosku dokumenty wymienione wyżej w sekcji III.2.1. niniejszego Ogłoszenia, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: w punkcie 3 w sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), w punkcie 4 w sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia (Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego), punkcie 5 w sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia (Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)
i w punkcie 7 w sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia (Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca podmiotów zbiorowych), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków (ad punkt 3 w sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia);
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosków (ad punkt 4 i punkt 5 w sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia);
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków (ad punkt 7 w sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia).
10.2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w punkcie 6 w sekcji III.2.1) niniejszego Ogłoszenia (Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osób fizycznych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych i osób prawnych), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.
10.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punktach 10.1. i 10.2. dotyczących Wykonawcy zagranicznego, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenia Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odnośnie dokumentów wymienionych wyżej w punktach: 10.1. a), 10.1. c) i 10.2. dotyczących Wykonawcy zagranicznego, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem
terminu składania Wniosków, a oświadczenie Wykonawcy dotyczące dokumentów wymienionych wyżej w punkcie 10.1. b) dotyczącym Wykonawcy zagranicznego, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
10.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania poniższych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.
Wymogi:
O udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania Wniosków znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek będzie spełniony, gdy spełniać go będzie jeden albo kilku albo łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
b) posiadają średnioroczne przychody z działalności operacyjnej, za okres 3 (trzech) ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż 70 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek będzie spełniony, gdy spełniać go będzie jeden albo kilku albo łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków:
Ad a) Informacja banku/Informacje banku/banków lub spółdzielczej/spółdzielczych kasy/kas oszczędnościowo – kredytowej/kredytowych, potwierdzająca/potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
— Środki własne lub zdolności kredytowe sumują się, tzn. Wykonawca może przedstawić informacje o posiadanych własnych środkach finansowych lub zdolności kredytowej z różnych banków.
— Informacja powinna jednoznacznie wskazywać, czy Wykonawca posiada wymagane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej stawianym wymogom. Za prawidłowe będą uznawane informacje banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych o następującej lub podobnej treści: „Na prowadzonym przez bank rachunku Wykonawca posiada na dzień ..... środki finansowe w wysokości ........” lub „Na dzień ...... Wykonawca posiada zdolność kredytową co najmniej w wysokości .......”; lub o podobnej treści.
— Jeżeli z uzasadnionej przyczyny (zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy) Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku.
— Zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie poświadczonej kopi dokumentu łącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
warunek określony w punkcie a) sekcji III.2.2. niniejszego Ogłoszenia będzie spełniony, gdy spełniać go będzie jeden albo kilku albo łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
Ad b) Sprawozdania finansowe Wykonawcy albo ich części (a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu), potwierdzające posiadanie średniorocznych przychodów z działalności operacyjnej na poziomie nie niższym niż 70 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) – za 3 (trzy) ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres.
— W przypadku, gdy lata obrotowe u Wykonawcy nie pokrywają się z latami kalendarzowymi, Wykonawca przedstawi sprawozdania finansowe za 3 (trzy) ostatnie lata obrotowe.
— W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – Wykonawca przedstawi inne dokumenty określające obroty z działalności operacyjnej oraz zobowiązania i należności, potwierdzające spełnianie powyższych warunków za 3 (trzy) ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres.
— Jeżeli z uzasadnionej przyczyny (zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy) Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku.
— Zamawiający do oceny przyjmie tylko przychody z działalności operacyjnej (z wyłączeniem przychodów finansowych oraz przychodów powstałych w wyniku zdarzeń gospodarczych nienależących do działalności statutowej).
— Średnioroczny przychód z działalności operacyjnej jest sumą przychodów z działalności operacyjnej z ostatnich (trzech) lat obrotowych podzieloną przez 3 (trzy) lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to średnioroczny przychód z działalności operacyjnej jest sumą przychodów z działalności operacyjnej z tego okresu podzieloną przez ilość lat odpowiadających temu okresowi.
— W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, należy przedstawić jednostkowe sprawozdania finansowe Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania takich jednostkowych sprawozdań – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, w wystarczający sposób potwierdzające spełnianie powyższego warunku przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w punkcie b) sekcji III.2.2. niniejszego Ogłoszenia będzie spełniony, gdy spełniać go będzie jeden albo kilku albo łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania Wniosków spełniają następujące warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia a także dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1. Wykażą się wykonaniem zamówienia, którego zakres przedmiotowy obejmował:
a) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane) 15 (piętnastu) km nawierzchni torowej na linii kolejowej o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN, przy czym jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy co najmniej 15 (piętnastu) km nawierzchni torowej wraz z budową lub przebudową obiektu inżynieryjnego na linii kolejowej na podstawie więcej niż jednego Zamówienia, to każde z tych zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy niż 5 (pięć) km.
i
b) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane) co najmniej jednej stacji kolejowej posiadającej, co najmniej 2 tory główne zasadnicze i co najmniej dwa tory główne dodatkowe,
i
c) budowę (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane) co najmniej 1 (jednego) systemu komputerowych stacyjnych urządzeń srk, na stacji kolejowej liczącej co najmniej 10 zwrotnic,
i
d) budowę, przebudowę lub remontu (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane) co najmniej 2 (dwóch) przejazdów kolejowych w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe Kat. B lub C w ramach jednego lub więcej zamówień;
i
e) budowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane) nawierzchni przejazdowych (obejmujących zarówno nawierzchnię kolejową i drogową) na co najmniej 2 (dwóch) przejazdów kolejowych;
W celu udowodnienia spełnienia ww. warunków Wykonawca przedstawi Zamawiającemu we Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykaz wykonanych zamówień, zwany dalej także w skrócie „Wykazem” polegających na:
wykonaniu zamówienia/zamówień opisanych w punkcie 1 powyżej. Zamawiający dopuszcza udowodnienie przez Wykonawcę spełnienia powyższego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem wymienionych w punkcie 1.a-e w ramach jednego zamówienia, jak również w ramach odrębnych – maksymalnie pięciu – zamówień.
Do Wykazu wykonanych zamówień należy załączyć dowody określające, że zamówienia:
— zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – dla zamówień zakwalifikowanych przez użytkowników /zleceniodawców jako robota budowlana,
— zostały wykonane należycie – dla zamówień zakwalifikowanych przez użytkowników /zleceniodawców jako dostawa.
Dowodami takimi mogą być: poświadczenie zleceniodawcy lub użytkownika bądź:
— inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego poświadczenia – dla zamówień zakwalifikowanych przez użytkowników / zleceniodawców jako robota budowlana;
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – dla zamówień zakwalifikowanych przez użytkowników / zleceniodawców jako dostawa.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których w niniejszym punkcie Ogłoszenia – budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. W przypadku gdy Zamawiający był podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane lub dostawy wskazane w Wykazie zostały wcześniej przez Wykonawcę wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że zostały one wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Wykaże się dysponowaniem odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przedstawi we Wniosku osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia dla niżej wymienionych stanowisk:
2.1 Kierownik Robót (1 osoba) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia (w przeciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków), na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika Robót w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane przy wykonywaniu robót związanych z budową lub przebudową lub remontem infrastruktury kolejowej.
2.2 Kierownik robót w zakresie branży srk (1 osoba) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu-dowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia (w przeciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków), na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika Robót w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane przy wykonywaniu robót związanych z budową lub przebudową lub remontem infrastruktury kolejowej w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
2.3 Projektant – koordynator (1 osoba) posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia (w przeciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków), na stanowisku Projektanta w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane przy projektowaniu budowy lub przebudowy lub remontu infrastruktury kolejowej, w tym realizacją co najmniej 1 wielobranżowego projektu dotyczącego wykonania budowy/przebudowy/remontu nawierzchni torowej, budowy/przebudowy/remontu przejazdów kolejowych oraz prac dotyczących budowy/przebudowy/remontu stacyjnych urządzeń srk.
2.4 Projektant – sterowania ruchem kolejowym (1 osoba) posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia (w przeciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków), na stanowisku Projektanta w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane przy projektowaniu budowy lub przebudowy lub remontu infrastruktury kolejowej w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym co najmniej jednego projektu polegającego na budowie/przebudowie/remoncie stacyjnych urządzeń srk.
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć oświadczenie, że wskazane powyżej osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, a także, że na dzień składania Wniosków posiadają opłacone należne składki z tytułu przynależności do Izby
Informacje podane na temat osób mają potwierdzić posiadanie następujących zdolności:
— biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
— wyższe wykształcenie techniczne,
— aktualne uprawienia budowlane w określonych specjalnościach zgodnie z Ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm). i przynależnymi rozporządzeniami obowiązującymi w Polsce lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r nr 63, poz. 394),
— posiadanie co najmniej 3 letniego (w okresie 10 lat przed terminem składania wniosków) doświadczenia
zawodowego określonego dla poszczególnej osoby,
3. Wykażą się dysponowaniem niżej wymienionymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu realizacji Zamówienia (co najmniej po 1 jednostce):
— wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi,
— profilarka tłucznia lub zgarniarka tłucznia,
— profilarka ławy torowiska lub ścinarka ław torowiska,
— podbijarka torowa,
— podbijarka rozjazdowa lub uniwersalna torowo – rozjazdowa również do podbijania rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych,
— zestaw do dynamicznej stabilizacji torów lub podbijarka toru z modułem do dynamicznej stabilizacji toru,
— zgrzewarka torowa do szyn z rejestratorem procesów zgrzewania,
— sprzęt do układania rozjazdów.
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu ww. narzędziami i urządzeniami.
Dotyczy Wykonawców występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 Prawa Zamówień Publicznych.
Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zamówień składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców jako jeden wspólny dokument.
— Informacja na temat osób składana jest w imieniu wszystkich Wykonawców jako jeden wspólny dokument.
— Zdolność techniczna – doświadczenie Wykonawcy oceniane jest łącznie, tzn. warunek powyższy będzie
spełniony, gdy spełniać go będzie jeden albo kilku albo łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego.
— Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawią to samo – wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub wykonane należycie – zamówienie, to będzie to traktowane jako 1 (jedno) zamówienie i będzie przez Zamawiającego podczas oceny uwzględnione tylko 1 (jeden) raz.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna
Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych): nie
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena ofertowa brutto. Waga 90

2. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
2015/TW-E01/TW-E01/03699/L
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 063-111528 z dnia 31.3.2015

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.4.2016 - 14:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.4.2016 - 12:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Formalne wymagania dotyczące „Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.
1. Wniosek powinien zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia, wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, określenie ilości stron (zapisanych) kompletnego Wniosku, podpisy osób upoważnionych, miejsce i datę sporządzenia Wniosku. Zapisane strony Wniosku powinny być ponumerowane.
Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie (wspólnie składają Wniosek), to Wniosek ten musi zawierać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców. Wniosek powinien być sporządzony w sposób trwały (np. zszyty).
2. a) Oryginał Wniosku musi być podpisany przez osobę / osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez prawidłowo umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
b) Zamawiający wymaga, aby z otrzymanych od Wykonawcy w ramach Wniosku dokumentów jednoznacznie wynikał sposób reprezentacji Wykonawcy bądź zakres umocowania osób uprawnionych do wykonania wszystkich czynności w ramach składanego Wniosku.
c) Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, Wniosek musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo przez Pełnomocnika, o którym mowa w sekcji III.2.1) punkt 9. niniejszego Ogłoszenia. Sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i sposób składania oświadczeń we Wniosku musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa/pełnomocnictw.
3. Wykonawca złoży we Wniosku wzory podpisów osoby / osób podpisującej/podpisujących Wniosek, a także osoby/osób dokonującej/dokonujących innych czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem Wniosku (np. potwierdzających zgodność kopii dokumentu z oryginałem).
4. Wykonawca złoży we Wniosku wszystkie niezbędne pełnomocnictwa (ogólne lub szczegółowe) udzielone osobom fizycznym lub osobom prawnym. Treść każdego pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa składane we Wniosku powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Wniosek musi być przygotowany w 4 (czterech) egzemplarzach: „oryginał” i 3 (trzy) „kopie” (sporządzone z oryginału Wniosku) oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf (skan z oryginału).
6. W postępowaniu obowiązuje język polski. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, materiały, wykazy, itd. będące integralną częścią Wniosku muszą być sporządzone w języku polskim. Jeśli Wykonawca składa dokumenty w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu oraz musi załączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Tłumaczenie musi być podpisane / poświadczone przez osobę / osoby uprawnioną / uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem, wydanym przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników.
W przypadku niezgodności pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polską dokumentu, rozstrzygająca jest wersja polska.
7. a) Dokumenty wymagane wraz z Wnioskiem mogą być składane w formie oryginału lub kopii. Każda strona dokumentu w formie kopii z oryginału musi być potwierdzona/poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem za wyjątkiem pełnomocnictw, które powinny być wystawione zgodnie z sekcją VI.3) punkt 4. niniejszego Ogłoszenia) oraz Zobowiązania/Zobowiązań innego podmiotu / innych podmiotów udostępniającego / udostępniających Wykonawcy zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy, które powinno / powinny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
b) Potwierdzenie/poświadczenie zgodności z oryginałem musi być podpisane przez:
— osobę/osoby uprawnioną/ uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji, wynikającą z
dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy),
albo
— osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione przez Wykonawcę zgodnie z zasadą reprezentacji, dla której/których we Wniosku załączono stosowne pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawcę zgodnie z zasadą jego reprezentacji wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy,
albo
— notariusza.
c) Każdy z Wykonawców wspólnie składających Wniosek poświadcza swoje własne dokumenty według zasady jak wyżej.
d) Wszystkie dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy składane w kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 231). Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty ujawniające zasadę reprezentacji tych podmiotów.
e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
8. Wykonawca w ramach niniejszego postępowania może złożyć tylko jeden Wniosek, a następnie tylko jedną Ofertę Wstępną i Ofertę. Wykonawca może być samodzielnym Wykonawcą albo może być uczestnikiem tylko jednego Wniosku / Oferty Wstępnej / Oferty składanych przez Wykonawców występujących wspólnie.
9. Do składania Ofert Wstępnych zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie wyżej wymienione wymogi. Ocena spełnienia wymogów będzie dokonywana przez Zamawiającego metodą „spełnia” / „nie spełnia”.
10. W przypadku, kiedy Wykonawca w celu udokumentowania spełnienia wymogów udziału w postępowaniu dostarczy we Wniosku dokumenty, w których kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia wymogów postawionych przez Zamawiającego przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nie będzie udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty nie będzie stosowana aukcja elektroniczna.
13. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w punktach a i b Sekcji III.2.2) oraz w punktach a i b Sekcji III.2.3 Ogłoszenia, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca może polegać na odpowiednich zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp musi jednoznacznie określać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy podmiot udostępniający zasoby.
Wykonawca korzystając z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
— pisemne (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Podmiot udostępniający zasoby) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,
— dokument/-y poświadczający/-e, że osoba/-y podpisujące zobowiązanie była/były do tego uprawniona/-e,
— dokumenty innych podmiotów potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postepowaniu, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć.
14. Zgodnie z art. 8 ust 3 Ustawy Pzp, Wykonawca nie później niż w terminie składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może zastrzec, że nie mogą być udostępniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy – Pzp.
Wykonawca zastrzeżone informacje wyspecyfikuje w punkcie formularza Wniosku, a zastrzeżony materiał Wykonawca zamieści w oddzielnym egzemplarzu, oznakowanym jako Załącznik nr … Wniosku – „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W odpowiednich miejscach Wniosku Wykonawca zamieści stosowną informację.
15. Podany w sekcji II.3) Ogłoszenia termin realizacji zamówienia jest terminem przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty terminu realizacji zamówienia w zależności od harmonogramu realizacji budowy bloku o mocy 910 MWe.
16. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, budynek B, pokój 251.
Więcej szczegółów Zamawiający poda w SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
1. Odwołanie powinno:
a) Wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp,
b) Określić żądanie odwołującego,
c) Zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
d) Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. Termin wniesienia odwołania:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ,
c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku wniesienia odwołania od czynności innych niż określone w pkt a) i b).
3. Jeżeli Zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi Wykonawcy do złożenia oferty w ramach Umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący jest zobowiązany przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.2.2016
TITytułPolska-Jaworzno: Budowa torów
NDNr dokumentu520849-2017
PDData publikacji23/12/2017
OJDz.U. S247
TWMiejscowośćJAWORZNO
AUNazwa instytucjiTauron Wytwarzanie S.A. (REGON: 276854946)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/12/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura4 - Procedura negocjacyjna
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45234116 - Budowa torów
OCPierwotny kod CPV45234116 - Budowa torów
RCKod NUTSPL22B
IAAdres internetowy (URL)http://www.tauron-wytwarzanie.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

23/12/2017    S247    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna 

Polska-Jaworzno: Budowa torów

2017/S 247-520849

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Tauron Wytwarzanie S.A.
REGON: 276854946
ul. Promienna 51
Jaworzno
43-603
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Piątek
Tel.: +48 324672135
E-mail: krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl
Faks: +48 324672440
Kod NUTS: PL22B


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.tauron-wytwarzanie.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaproj. wykon., uruch., ruch pr, przek. do ekspl. ukł. torowego - projekt. bud. bloku 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A.

Numer referencyjny: 2015/TW-E01/TW-E01/03699/L
II.1.2)Główny kod CPV
45234116
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 367 279 815.55 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” kompletnego, nowoczesnego i spełniającego nor-my ekologiczne Układu Torowego. Układ Torowy spełniać będzie wymagania obowiązujących w Polsce przepisów prawa i stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych w dniu podpisania Protokołu Przejęcia Układu Torowego do Eksploatacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 036-059081
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Część nr:
1

Nazwa:

Zaproj. wykon., uruch., ruch pr, przek. do ekspl. ukł. torowego - projekt. bud. bloku 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/12/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Torpol S.A.
REGON: 639691564
ul. Mogileńska 10 g
Poznań
61-052
Polska
Tel.: +48 618782700
E-mail: torpol@torpol.pl
Faks: +48 618782790
Kod NUTS: PL415

Adres internetowy:http://www.torpol.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 180 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 367 279 815.55 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż, dostawa systemu SRK, dostawa systemu telekomunikacyjnego, dostawa wag i przeciągarek kolejowych, roboty budowlane w zakresie branży SRK, teletechnicznej, elektroenergetycznej wraz z oświetleniem, budowa obiektów kubaturowych, przebudowa sieci wod.-kan.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. Procedury odwołania i skargi do sądu uregulowane są odpowiednio w Rozdziale 2 i 3 Działu VI, art. 180 – 198 g Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2017

Adres: ul. Promienna 51, PL 43-603 Jaworzno
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl
tel: +48 324672135
fax: +48 327155536
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5908120161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-02-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [NO]: Negocjacje z ogłoszeniem
Czas na realizację: 1074 dni
Wadium: 4000000 ZŁ
Szacowana wartość* 133 333 333 PLN  -  200 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.tauron-wytwarzanie.pl
Informacja dostępna pod: Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna
REGON: 276854946, jaworzno, woj. nierozpoznano
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 01/04/2016
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45234116-2 Budowa torów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaproj. wykon., uruch., ruch pr, przek. do ekspl. ukł. torowego - projekt. bud. bloku 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. Torpol S.A.
ul. Mogileńska 10 g, 61-052 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
2017-12-07 367 279 815,00