Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna


Numer ogłoszenia: 59097 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg. stanu na dzień 24.05.2016r.- 7873 osób.Szacowana liczba gospodarstw, od których będą odbierane odpady - 2194 gospodarstwa. Przewiduje się w trakcie trwania zamówienia możliwość wzrostu lub zmniejszenia liczby gospodarstw domowych wynikające z migracji ludności. Możliwe jest zwiększenie ilości gospodarstw domowych do ok. 50 w ciągu roku. Zamawiający na bieżąco przekazywał będzie Wykonawcy wykaz nowych nieruchomości włączonych do systemu odbioru odpadów, które należy uwzględnić w harmonogramie i zgodnie z nim odbierać odpady. Informacja obejmowała będzie również wykaz właścicieli nieruchomości, którzy nie będą prowadzili segregowania odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów dla mieszkańców zapewnia Gmina.Układ komunikacyjny z zaznaczeniem dróg na terenie gminy (w tym utwardzonych i nieutwardzonych) stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Do obowiązków Wykonawcy należy: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w przeźroczyste worki 120 litrów z folii LDPE w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu. Pierwsze komplety w ilości 4 szt. worków na każdą nieruchomość należy dostarczyć właścicielom razem z harmonogramem w terminie 8 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany w uzasadnionych przypadkach na prośbę właściciela nieruchomości przekazać większą liczbę worków na frakcję suchą odpadów niż ta wynikająca z ilości wystawionych do odbioru.Worki powinny zostać skutecznie dostarczone właścicielowi nieruchomości podczas odbierania odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru frakcji suchej odpadów zgromadzonych w odpowiednich workach wystawionych do odbioru przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które dostarczone były właścicielom nieruchomości przez ostatniego Wykonawcę usługi firmę Ekomega Legieć Małek. Ustawodawca w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez zmianę art. 6r ust. 3 pozbawił gminy możliwości kontrolowania wielkości strumienia przyjmowanych odpadów przez wykreślenie zapisu dającego możliwość ograniczenia ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wykreślenie z przywołanego artykułu ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości), oraz zobowiązał na podstawie art. 6r ust. 2d do odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne wystawione do odbioru przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z uwzględnieniem wymagań określonych w powyższych przepisach.Odbiór bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych lub sprzed posesji (w zależności od miejsca udostępnienia odpadów do odbioru przez właściciela nieruchomości) następujących frakcji odpadów: odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach, odpady zbierane selektywnie w workach: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne także z nieruchomości trudniej dostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z tych miejsc.Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie pojemnika z odpadami do odbioru tj. umieszczenie go przy drodze gdzie możliwy jest dojazd.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane) jeden raz w miesiącu. Zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne należy odbierać jednego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych terminach zgodnie z Harmonogramem usuwania odpadów komunalnych (zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w pkt.8) z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów na cały okres trwania umowy w terminie do 5 dni od momentu podpisania umowy (termin uzależniony od daty podpisania umowy) i po zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego przekazać właścicielom nieruchomości najpóźniej do 8 dni po podpisaniu umowy. Wykonawca w harmonogramie zawrze zapis, że właściciel gospodarstwa ma obowiązek wystawić pojemnik w dniu przewidzianego odbioru do godz. 7:00, a niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało nieodebraniem odpadów oraz umieści numer telefonu pod którym właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli zgłaszać uwagi bądź reklamacje realizowanej usługi. O każdej zgłoszonej reklamacji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych oraz (zamieści go na swojej stronie internetowej - jeśli posiada). Harmonogram wywozu powinien uwzględniać cały okres trwania umowy.Zamawiający przewiduje możliwość odebrania odpadów w terminie innym niż wynikającym z uzgodnionego Harmonogramu wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy np. złe warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śniegu, roztopy) uniemożliwiające dojazd do miejsca odbioru odpadów. W takim przypadku dniem odbioru będzie dzień następny lub kolejne dni po wyznaczonym w harmonogramie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia planowanego wywozu zgodnego z harmonogramem. Każdorazowo nowy termin wywozu Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości, o nowym terminie niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.Wszelkie uzasadnione reklamacje przekazane przez Zamawiającego bądź przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, w tym w szczególności sytuacji, w której nie odebrano odpadów zgodnie z harmonogramem (pomimo przejezdności drogi i wystawionego pojemnika bądź worka w dniu odbioru), nie dostarczono worka bądź worków, będą realizowane niezwłocznie - najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zaistnienia takiego zdarzenia. Wykonawca ustali z właścicielem nieruchomości zamieszkałej sposób i termin odebrania odpadów bądź dostarczenia worka. Wykonanie usługi w ramach reklamacji niezwłocznie potwierdzi e-mailem lub telefonicznie Zamawiającemu. Wykonawca wykonujący usługę odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest po jej wykonaniu do ustawienia opróżnionego pojemnika w miejscu poprzedniej lokalizacji oraz skutecznego dostarczania worków na frakcję suchą odpadów.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 110 litrów, 120 litrów lub 240 litrów i innych występujących na terenie gminy, oraz worków 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny.Wykonawca w przypadku rozsypania odpadów podczas załadunku zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu z odpadów oraz zabranie rozsypanych odpadów.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym (dotyczy każdego roku, w którym świadczy usługi) w odniesieniu do masy odebranych odpadów z terenu Gminy Jabłonna poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej dla gmin w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążących na właścicielu nieruchomości obowiązków w zakresie segregowania odpadów komunalnych, gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach - zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna i złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera pochodzące od niego odpady jako zmieszane. Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników i worków.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu (drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, maksymalnie do 3 dni roboczych) informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach lub przekazywaniu odpadów niezgodnie z deklaracją w zakresie selektywnego zbierania. Informacja powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z w/w Regulaminem lub z deklaracją, dane pracowników, którzy stwierdzili fakty niezgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna lub z deklaracją dokładną datę i godzinę stwierdzenia tych faktów. Wykonawca powinien udokumentować stwierdzone nieprawidłowości, np. poprzez wykonanie zdjęć, zapisów filmowych lub audiowizualnych, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości, identyfikację miejsca i daty. W opisanych przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do pozostawia informacji właścicielowi nieruchomości w formie naklejki lub kartki OSTRZEŻENIE - NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA lub OSTRZEŻENIE - BRAK SEGREGACJI, o wymiarach nie mniejszych niż 50mm x100 mm z czcionką w kolorze czerwonym na białym tle. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in.:prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu zestawienia nieruchomości/gospodarstw domowych, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, z podaniem ilości zebranych poszczególnych rodzajów odpadów. Zestawienia miesięczne zaakceptowane przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do wystawienia miesięcznej faktury VAT, po wykonaniu usług za dany miesiąc,sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) - i przekazywania ich Wójtowi Gminy Jabłonna w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 15b Wójt Gminy Jabłonna może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku (jeżeli w czasie obowiązywania umowy zostanie uruchomiona instalacja RIPOK w Bełżycach, dopuszcza się możliwość skierowania odpadów do instalacji w Bełżycach).Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji np. nieodebranie odpadów zgodnie z Harmonogramem, nie pozostawienie worków w przeciągu 48 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego.System nie obejmuje odbioru odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017 (uchwała Nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.), uchwała nr XV/144/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna. Pojazdy służące do wykonania przedmiotu zamówienia:Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Dodatkowo pojazdy muszą być sprawne techniczne bez wycieków płynów, olejów w stopniu gwarantującym brak zanieczyszczenia środowisk w szczególności wód i gleby tymi substancjami.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodów przed niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich załadunku i transportu oraz zabezpieczenia odpadów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.Pojazdy muszą być tak przystosowane konstrukcyjnie, aby nie było możliwe niekontrolowane wydostanie się odpadów podczas załadunku jak i transportu. Wykonawca obowiązkowo wyposaży pojazdy w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz zainstaluje oprogramowanie umożliwiające odczyt informacji z wskazanych w/w systemów na jednym stanowisku u Zamawiającego do 14 dni od momentu podpisania umowy. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym system monitorowania pracy sprzętu umożliwiający: a)bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 60 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego,odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Jabłonna, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac,odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu,Wykonawca poniesie odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym oraz innych ustawach. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu sanitarnego (mycia i dezynfekcji) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zapewni oznakowanie samochodów służących do transportu odpadów, w sposób trwały i czytelny poprzez umieszczenie w widocznym miejscu nazwy firmy oraz adresu i numeru telefonu Wykonawcy..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2, 95.51.10.00-2, 95.51.20.00-9, 95.51.31.00-7, 95.53.30.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy): a)aktualnego zezwolenia na zbieranie i transportowanie odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21,) b)aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jabłonna, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz.391 z późn. zm); c)spełniają warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: -Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy (wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ ), -Zaświadczenie o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Jabłonna, -Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Ocena spełniania warunków określonych oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy wymienione w rozdziale 9 pkt. 1 i 2 SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie co najmniej 600,00 Mg każda. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie usług w załączniku nr 8 co najmniej dwie w/w usługi z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru załącznik nr 7). 1.Dowodami, o których mowa są poświadczenia jak również inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia 2.W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów 4. Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie (załącznik nr 7) złożenia poświadczeń, dotyczy tylko usług, które potwierdzą spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale 2 pkt. 2 SIWZ. Ocena spełniania warunków określonych oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy wymienione w rozdziale 9 pkt. 1 i 2 SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym jeśli wykaże, że dysponuje: a)co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b)co najmniej dwoma pojazdami przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c)co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca (wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku nie dysponowania wymaganymi zasobami przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków określonych oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy wymienione w rozdziale 9 pkt. 1 i 2 SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał osobowy pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy (wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów - 15


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, Sekretariat-pokój nr 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna


Numer ogłoszenia: 102483 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 59097 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg. stanu na dzień 24.05.2016r.- 7873 osób.Szacowana liczba gospodarstw, od których będą odbierane odpady - 2194 gospodarstwa. Przewiduje się w trakcie trwania zamówienia możliwość wzrostu lub zmniejszenia liczby gospodarstw domowych wynikające z migracji ludności. Możliwe jest zwiększenie ilości gospodarstw domowych do ok. 50 w ciągu roku. Zamawiający na bieżąco przekazywał będzie Wykonawcy wykaz nowych nieruchomości włączonych do systemu odbioru odpadów, które należy uwzględnić w harmonogramie i zgodnie z nim odbierać odpady. Informacja obejmowała będzie również wykaz właścicieli nieruchomości, którzy nie będą prowadzili segregowania odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów dla mieszkańców zapewnia Gmina.Układ komunikacyjny z zaznaczeniem dróg na terenie gminy (w tym utwardzonych i nieutwardzonych) stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Do obowiązków Wykonawcy należy: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w przeźroczyste worki 120 litrów z folii LDPE w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu. Pierwsze komplety w ilości 4 szt. worków na każdą nieruchomość należy dostarczyć właścicielom razem z harmonogramem w terminie 8 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany w uzasadnionych przypadkach na prośbę właściciela nieruchomości przekazać większą liczbę worków na frakcję suchą odpadów niż ta wynikająca z ilości wystawionych do odbioru.Worki powinny zostać skutecznie dostarczone właścicielowi nieruchomości podczas odbierania odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru frakcji suchej odpadów zgromadzonych w odpowiednich workach wystawionych do odbioru przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które dostarczone były właścicielom nieruchomości przez ostatniego Wykonawcę usługi firmę Ekomega Legieć Małek. Ustawodawca w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez zmianę art. 6r ust. 3 pozbawił gminy możliwości kontrolowania wielkości strumienia przyjmowanych odpadów przez wykreślenie zapisu dającego możliwość ograniczenia ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wykreślenie z przywołanego artykułu ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości), oraz zobowiązał na podstawie art. 6r ust. 2d do odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne wystawione do odbioru przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z uwzględnieniem wymagań określonych w powyższych przepisach.Odbiór bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych lub sprzed posesji (w zależności od miejsca udostępnienia odpadów do odbioru przez właściciela nieruchomości) następujących frakcji odpadów: odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach, odpady zbierane selektywnie w workach: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne także z nieruchomości trudniej dostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z tych miejsc.Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie pojemnika z odpadami do odbioru tj. umieszczenie go przy drodze gdzie możliwy jest dojazd.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane) jeden raz w miesiącu. Zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne należy odbierać jednego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych terminach zgodnie z Harmonogramem usuwania odpadów komunalnych (zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w pkt.8) z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów na cały okres trwania umowy w terminie do 5 dni od momentu podpisania umowy (termin uzależniony od daty podpisania umowy) i po zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego przekazać właścicielom nieruchomości najpóźniej do 8 dni po podpisaniu umowy. Wykonawca w harmonogramie zawrze zapis, że właściciel gospodarstwa ma obowiązek wystawić pojemnik w dniu przewidzianego odbioru do godz. 7:00, a niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało nieodebraniem odpadów oraz umieści numer telefonu pod którym właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli zgłaszać uwagi bądź reklamacje realizowanej usługi. O każdej zgłoszonej reklamacji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych oraz (zamieści go na swojej stronie internetowej - jeśli posiada). Harmonogram wywozu powinien uwzględniać cały okres trwania umowy.Zamawiający przewiduje możliwość odebrania odpadów w terminie innym niż wynikającym z uzgodnionego Harmonogramu wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy np. złe warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śniegu, roztopy) uniemożliwiające dojazd do miejsca odbioru odpadów. W takim przypadku dniem odbioru będzie dzień następny lub kolejne dni po wyznaczonym w harmonogramie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia planowanego wywozu zgodnego z harmonogramem. Każdorazowo nowy termin wywozu Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości, o nowym terminie niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.Wszelkie uzasadnione reklamacje przekazane przez Zamawiającego bądź przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, w tym w szczególności sytuacji, w której nie odebrano odpadów zgodnie z harmonogramem (pomimo przejezdności drogi i wystawionego pojemnika bądź worka w dniu odbioru), nie dostarczono worka bądź worków, będą realizowane niezwłocznie - najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zaistnienia takiego zdarzenia. Wykonawca ustali z właścicielem nieruchomości zamieszkałej sposób i termin odebrania odpadów bądź dostarczenia worka. Wykonanie usługi w ramach reklamacji niezwłocznie potwierdzi e-mailem lub telefonicznie Zamawiającemu. Wykonawca wykonujący usługę odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest po jej wykonaniu do ustawienia opróżnionego pojemnika w miejscu poprzedniej lokalizacji oraz skutecznego dostarczania worków na frakcję suchą odpadów.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 110 litrów, 120 litrów lub 240 litrów i innych występujących na terenie gminy, oraz worków 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny.Wykonawca w przypadku rozsypania odpadów podczas załadunku zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu z odpadów oraz zabranie rozsypanych odpadów.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym (dotyczy każdego roku, w którym świadczy usługi) w odniesieniu do masy odebranych odpadów z terenu Gminy Jabłonna poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej dla gmin w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążących na właścicielu nieruchomości obowiązków w zakresie segregowania odpadów komunalnych, gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach - zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna i złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera pochodzące od niego odpady jako zmieszane. Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników i worków.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu (drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, maksymalnie do 3 dni roboczych) informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach lub przekazywaniu odpadów niezgodnie z deklaracją w zakresie selektywnego zbierania. Informacja powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z w/w Regulaminem lub z deklaracją, dane pracowników, którzy stwierdzili fakty niezgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna lub z deklaracją dokładną datę i godzinę stwierdzenia tych faktów. Wykonawca powinien udokumentować stwierdzone nieprawidłowości, np. poprzez wykonanie zdjęć, zapisów filmowych lub audiowizualnych, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości, identyfikację miejsca i daty. W opisanych przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do pozostawia informacji właścicielowi nieruchomości w formie naklejki lub kartki OSTRZEŻENIE - NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA lub OSTRZEŻENIE - BRAK SEGREGACJI, o wymiarach nie mniejszych niż 50mm x100 mm z czcionką w kolorze czerwonym na białym tle. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in.:prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu zestawienia nieruchomości/gospodarstw domowych, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, z podaniem ilości zebranych poszczególnych rodzajów odpadów. Zestawienia miesięczne zaakceptowane przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do wystawienia miesięcznej faktury VAT, po wykonaniu usług za dany miesiąc,sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) - i przekazywania ich Wójtowi Gminy Jabłonna w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 15b Wójt Gminy Jabłonna może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku (jeżeli w czasie obowiązywania umowy zostanie uruchomiona instalacja RIPOK w Bełżycach, dopuszcza się możliwość skierowania odpadów do instalacji w Bełżycach).Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji np. nieodebranie odpadów zgodnie z Harmonogramem, nie pozostawienie worków w przeciągu 48 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego.System nie obejmuje odbioru odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017 (uchwała Nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.), uchwała nr XV/144/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna. Pojazdy służące do wykonania przedmiotu zamówienia:Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Dodatkowo pojazdy muszą być sprawne techniczne bez wycieków płynów, olejów w stopniu gwarantującym brak zanieczyszczenia środowisk w szczególności wód i gleby tymi substancjami.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodów przed niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich załadunku i transportu oraz zabezpieczenia odpadów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.Pojazdy muszą być tak przystosowane konstrukcyjnie, aby nie było możliwe niekontrolowane wydostanie się odpadów podczas załadunku jak i transportu. Wykonawca obowiązkowo wyposaży pojazdy w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz zainstaluje oprogramowanie umożliwiające odczyt informacji z wskazanych w/w systemów na jednym stanowisku u Zamawiającego do 14 dni od momentu podpisania umowy. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym system monitorowania pracy sprzętu umożliwiający: a)bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 60 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego,odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Jabłonna, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac,odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu,Wykonawca poniesie odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym oraz innych ustawach. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu sanitarnego (mycia i dezynfekcji) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zapewni oznakowanie samochodów służących do transportu odpadów, w sposób trwały i czytelny poprzez umieszczenie w widocznym miejscu nazwy firmy oraz adresu i numeru telefonu Wykonawcy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2, 95.51.10.00-2, 95.51.20.00-9, 95.51.31.00-7, 95.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKOMEGA LEGIEĆ MAŁEK Sp. J., Ul. Szklarniowa 1c, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 721036,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  743981,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  743981,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  743981,76


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5909720160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-05-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 754 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 85%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90500000-2 Usługi związane z odpadami
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna EKOMEGA LEGIEĆ MAŁEK Sp. J.
Ul. Szklarniowa 1c, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
2016-06-24 743 981,00