Ogłoszenie nr 591913-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

Gmina Gościeradów: „Budowa siłowni napowietrznej z utwardzeniem terenu i montażem urządzeń na działce nr 749/6 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Inwestycja jest współfinansowana w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gościeradów, krajowy numer identyfikacyjny 83040964300000, ul. Gościeradów  61 , 23275   Gościeradów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 158 381 105, e-mail malgorzata.bartos@goscieradow.pl, faks 158 381 140.
Adres strony internetowej (URL): http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/, http://www.goscieradow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem lub osobiście (forma pisemna)
Adres:
Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Goscieradów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa siłowni napowietrznej z utwardzeniem terenu i montażem urządzeń na działce nr 749/6 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”.

Numer referencyjny:
ZPO.271.9.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na działce o nr ew. 749/6 w obr. Gościeradów, zgodnie z opracowaną uproszczoną dokumentacją techniczną i przedmiarem robót, obejmującą: 1) Utwardzenie terenu kostką betonową, gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa - ok. 946,0 m2 2) Utwardzenie terenu kostką betonową, gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa - ok. 106,9 m2 , 3) Wbudowanie krawężników betonowych 15x30 cm z oporem – ok. 165 mb. 4) Wbudowanie obrzeży betonowych 8x30 cm z oporem – ok. 17,9 mb. 5) Wbudowanie obrzeży betonowych 6x20 cm z oporem – ok. 98,4 mb. 6) Wykonanie trawników dywanowych z wykorzystaniem ziemi pochodzącej z wykopów, z uzupełnieniem torfem (glebą urodzajną). 7) Zamontowanie poszczególnych urządzeń siłowni napowietrznej: - Wahadło, urządzenie aktywizujące dolne części ciała i wzmacniające kręgosłup, pomagające usprawnić zmysł równowagi, działające rozluźniająco, poprawia koordynację ruchową; - Pajacyk, urządzenie wzmacniające mięśnie nóg, dolne partie ciała, wzmacniające mięśnie pośladków, poprawiające koordynację ruchową oraz wpływające na kondycję; - Steper, urządzenie wzmacniające i rozbudowujące mięśnie nóg i pośladków, poprawiające ogólną wydolność organizmu i pozytywnie wpływające na układ krążenia, poprawiające koordynacje i kształt sylwetki nie obciążając stawów; - Orbitrek, urządzenie poprawiające kondycję stawów i wzmacniające mięśnie nóg, stawy biodrowe oraz ramiona, poprawiające wydolność organizmu i ogólną kondycję fizyczną; - Wioślarz, urządzenie aktywizujące wszystkie części ciała, poprawiające ogólną wydolność organizmu, wytrzymałość oraz siłę; - Drabinka, urządzenie pomagające przy ćwiczeniach rozciągających tułów oraz ręce, wzmacniające mięśnie pleców i obręczy barkowej; - Ławka, urządzenie wzmacniające, budujące mięśnie proste oraz skośne brzucha. Montaż urządzeń siłowni napowietrznej wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać według opracowanej uproszczonej dokumentacji technicznej, z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z wytycznymi producenta urządzeń oraz z umową. 2. Każde urządzenie ma być oznakowane dokładnymi instrukcjami (także w formie obrazkowej) na których będą umieszczone informacje odnośnie producenta wyrobu, zgodności z odpowiednimi normami. 3. Zamontowane urządzenia powinny spełniać przepisy odpowiednich norm. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawiera Uproszczona Dokumentacja Techniczna i przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ:


II.5) Główny kod CPV:
45111200-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45212140-9
45112720-8
45112723-9
45233200-1
37440000-4
37535200-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-10-26
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-10-26


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty polegające na utwardzeniu terenu kostką betonową na podbudowie z kruszywa o pow. co najmniej 700 m2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert Wykonawca jest zobowiązany złożyć: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert Wykonawcy są zobowiązani złożyć wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz ma określać przedmiot/rodzaj, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane. Wykonawca musi także udowodnić, że roboty zostały wykonane i prawidłowo ukończone – dowodami potwierdzającymi ten fakt są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć inne nie wymienione wyżej dokumenty i oświadczenia: 1) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania (jeżeli dotyczy). 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – wg załącznika Nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych, których wystąpienie uniemożliwia kontynuację robót, 2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z zasadami określonymi w normach lub przepisach technicznych, a mających wpływ na jakość robót, 3) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu decyzje i postanowienia wstrzymujące te roboty (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt w trakcie jego budowy, 4) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu na wydanie decyzji lub postanowień wstrzymujących realizację robót przez instytucje niezależne, takie jak: PINB, Policja, PSP, Sanepid, itp. (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-03, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500244083-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.
Gmina Gościeradów: „Budowa siłowni napowietrznej z utwardzeniem terenu i montażem urządzeń na działce nr 749/6 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja jest współfinansowana w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591913-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gościeradów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040964300000, ul. Gościeradów  61, 23275   Gościeradów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 158 381 105, e-mail malgorzata.bartos@goscieradow.pl, faks 158 381 140.
Adres strony internetowej (url): http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa siłowni napowietrznej z utwardzeniem terenu i montażem urządzeń na działce nr 749/6 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZPO 271.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na działce o nr ew. 749/6 w obr. Gościeradów, zgodnie z opracowaną uproszczoną dokumentacją techniczną i przedmiarem robót, obejmującą: 1) Utwardzenie terenu kostką betonową, gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa - ok. 946,0 m2 2) Utwardzenie terenu kostką betonową, gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa - ok. 106,9 m2 , 3) Wbudowanie krawężników betonowych 15x30 cm z oporem – ok. 165 mb. 4) Wbudowanie obrzeży betonowych 8x30 cm z oporem – ok. 17,9 mb. 5) Wbudowanie obrzeży betonowych 6x20 cm z oporem – ok. 98,4 mb. 6) Wykonanie trawników dywanowych z wykorzystaniem ziemi pochodzącej z wykopów, z uzupełnieniem torfem (glebą urodzajną). 7) Zamontowanie poszczególnych urządzeń siłowni napowietrznej: - Wahadło, urządzenie aktywizujące dolne części ciała i wzmacniające kręgosłup, pomagające usprawnić zmysł równowagi, działające rozluźniająco, poprawia koordynację ruchową; - Pajacyk, urządzenie wzmacniające mięśnie nóg, dolne partie ciała, wzmacniające mięśnie pośladków, poprawiające koordynację ruchową oraz wpływające na kondycję; - Steper, urządzenie wzmacniające i rozbudowujące mięśnie nóg i pośladków, poprawiające ogólną wydolność organizmu i pozytywnie wpływające na układ krążenia, poprawiające koordynacje i kształt sylwetki nie obciążając stawów; - Orbitrek, urządzenie poprawiające kondycję stawów i wzmacniające mięśnie nóg, stawy biodrowe oraz ramiona, poprawiające wydolność organizmu i ogólną kondycję fizyczną; - Wioślarz, urządzenie aktywizujące wszystkie części ciała, poprawiające ogólną wydolność organizmu, wytrzymałość oraz siłę; - Drabinka, urządzenie pomagające przy ćwiczeniach rozciągających tułów oraz ręce, wzmacniające mięśnie pleców i obręczy barkowej; - Ławka, urządzenie wzmacniające, budujące mięśnie proste oraz skośne brzucha. Montaż urządzeń siłowni napowietrznej wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać według opracowanej uproszczonej dokumentacji technicznej, z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z wytycznymi producenta urządzeń oraz z umową.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45212140-9


Dodatkowe kody CPV:
45112720-8, 45112723-9, 37440000-4, 37535200-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
194308.94

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Hydro-Eko Mariusz Maj
Email wykonawcy: maxwik@wp.pl
Adres pocztowy: Rzeczyca Księża 16
Kod pocztowy: 23-230
Miejscowość: Trzydnik Duży
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
239000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 239000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248292.51
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Gościeradów 61, 23275 Gościeradów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: malgorzata.bartos@goscieradow.pl
tel: 158 381 105
fax: 158 381 140
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 591913-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZPO.271.9.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-07-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 84 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/, http://www.goscieradow.pl/
Informacja dostępna pod: http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Budowa siłowni napowietrznej z utwardzeniem terenu i montażem urządzeń na działce nr 749/6 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów” Hydro-Eko Mariusz Maj
Rzeczyca Księża 16, 23-230 Trzydnik Duży, woj. lubelskie
2018-10-10 239 000,00