Ogłoszenie nr 592521-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie: „Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

„Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, krajowy numer identyfikacyjny 77155467800000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  48 , 76-214   Smołdzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8117321, e-mail zszsmoldzino@onet.pl, faks 0-59 8117321.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:
Zespół Szkolno - Przedszkolny ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

Numer referencyjny:
ZSP.48.26.23.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: „pn. „Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino”. 2. Zamawiający wymaga by przedmioty zamówienia spełniały następujące wymagania: sprzęt/oprogramowanie/wyposażenie pomieszczeń i sal dydaktycznych musi być fabrycznie nowe i nieobciążone prawami osób trzecich. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie wystawił fakturę VAT z podziałem na poszczególne komplety z uwzględnieniem placówek, do których mają być dostarczone i zamontowane. Potwierdzeniem elementów wchodzących w skład kompletu będzie protokół zdawczo – odbiorczy przygotowany po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.


II.5) Główny kod CPV:
39141000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
37520000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
45
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

9.6.2.1 odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, tj. 1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek: a) zaistnienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, c) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, d) zawieszenia i wstrzymania dostawy, e) zmian, o których mowa w pkt. 6 niniejszego ustępu 2) zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron, 3) zmiany zakresu dostawy powierzonej podwykonawcom, 4) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 6) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 7) wykonawcę, któremu Zmawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 8) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 9) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim. Zestaw naczyń dla dzieci składający się z:  talerze głębokie wykonane ze szkła hartowanego o wymiarach min. 265 mm,  talerze duże płytkie (deserowe) wykonane ze szkła hartowanego o wymiarach min. 200 mm,  talerzyki małe deserowe wykonane ze szkła hartowanego (płaski) min. 150 mm,  sztućce przystosowane do małych dzieci (widelec stołowy, łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty),  miseczka obiadowa wykonane ze szkła hartowanego min. 500 ml,  kubek min. 0,26 l Ociekacz na naczynia duży – o wymiarach: - wysokość max.- 40 cm - szerokość max.- 58 cm - głębokość max.- 24 cm. Wózek do dowożenia potraw – wózek 3-półkowy o wymiarach (min.): wysokość: 920 mm, głębokość: 540 mm, szerokość: 860 mm. Materiał wykonania: stal nierdzewna Mop obrotowy – wykonany z: plastik + metal+ mikrofibra Zestaw: wiadro + kij obrotowy +2 Nakładki z mikrofibry Rozmiar wiadra : Szer. 26 cm Wys. 25 cm Dł. 26 cm Zestaw naczyń do kuchni:  noże kuchenne ze stali nierdzewnej. Zestaw 5 noży kuchennych. Ostrza noży wykonane jest ze stal nierdzewnej: 1 kpl.  nóż do krojenia chleba i pieczywa ze stali nierdzewnej min. 200 mm: 3 szt,  dzbanek szklany min. 1,0 l: 4 szt.,  łyżka kuchenna do serwowania min. 320 mm: 3 szt.,  chochla/łyżka wazowa = min. 365 mm, średnica min. 120 mm, poj. min. 0,4l: 3 szt.,  deski do krojenia kuchenne o wymiarach min. 300 x 200 mm: 2 kpl.,  salaterka, śred. min. 120 mm, wysokość min. 54 mm: 3 szt.,  garnek średni z pokrywą min. 15 l: 2 szt.,  garnek niski z pokrywą min. 8 l: 2 szt.,  taca poliestrowa: 4 szt.,  czajnik bezprzewodowy stalowy: 2 szt. – czajnik bezprzewodowy, elektryczny, pojemność min. 1,7 litra, o mocy min. 1 850 W, z obrotową podstawą, z filtrem zatrzymującym osady, płytka grzejna ze stali szlachetnej wbudowana w dno czajnika,  termos stalowy z przyciskiem. Wkład stalowy, pokrywa i uchwyt z polipropylenu. Pojemność min. 1,5 l: 4 szt.,  pojemnik termoizolacyjny ze spienionego polipropylenu o wymiarach min. 600 x 400 x 290 mm: 2 szt.,  termos stalowy na płyny, poj. min. 15 l. Wykonanie: stal nierdzewna. Podwójne ścianki z izolacją. Ergonomiczne uchwyty transportowe. 6 zatrzasków trzymających pokrywę: 1 szt. Wieszaki na ubrania dla dzieci: (dla 18 dzieci) półeczka z przegródkami oraz haczykami z kolorową aplikacją, wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku o wym. 130,5 x 25 x 40 cm Wyposażenie sal dydaktycznych Biurko dla nauczyciela wraz z krzesłem obrotowym, biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szafki i szufladę, zamykane na zamek. • wym. 130 x 60 x 76 cm w kolorze buku, Krzesło obrotowe – ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, a także podłokietnikami o regulowanej wysokości Dywany (wykładziny): z nadrukiem wesołym, kolorowym, powinien posiadać atest higieniczny, wysokość runa ok. 8 mm. • wym. 3 x 4 m Firany: wymiary: 11 m x 2,60 m, cienka przejrzysta zasłona, dobrze przepuszczająca światło: 2 szt. Uchwyt na telewizor Odtwarzacz dvd Radio z odtwarzaczem CD Zegar ścienny analogowy Kosze na śmieci pedałowy chromowany z wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem max. 20 l Tablice korkowe: tablica z kolorową powierzchnią korkową, w oprawie, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. Min. 60 x 90 cm Suszarka metalowa na prace dzieci do suszenia: mebel do suszenia prac plastycznych. Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie. Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 lub 50 A4. Wym. 42,5 x 41 x 98 cm Przyrządy terapeutyczne: a) trampolina essential 100 domyos - trampolina domowa o średnicy 80 cm, Pozwala na stymulację proprioceptywno – przedsionkową, doskonali umiejętności równoważne przez brak stabilności na płótnie pozwala wzmacniać mięśnie głębokie i stabilizujące, b) worek rozciągliwy rozmiar S - worek uszyty jest z rozciągliwej tkaniny, która umożliwia stosowanie go przez dzieci o różnym wzroście, produkt stosowany w celu stymulacji układu prioreceptywnego dziecka, pozwala na wykształcenie lepszej świadomości czucia własnego ciała, co ma szczególne znaczenie dla maluchów z zaburzeniami rozwoju takimi jak autyzm, dzięki mocnemu naciskowi, jaki worek wywiera na ciało, możliwe jest ograniczenie zachowań autostymulacyjnych u dziecka, a w efekcie polepszenie jego koncentracji oraz wykształcenie lepszej koordynacji ruchowej, c) pudełko Zgadula – do 2 otworów pokrytych materiałem można wkładać rączki i poprzez dotyk zgadywać, co znajduje się w środku. 2 pryzmatyczne szkiełka pozwalają domniemywać zawartość, zaś poprzez otwór na pokrywce można wsłuchiwać się w dźwięki, doskonale nadająca się do poznawania i odkrywania różnych form przez zmysły.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39141000-2, 37520000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Dostawa wyposażenia do sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa wyposażenia do sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie. Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szafki i szufladę, zamykane na zamek. • wym. 130 x 60 x 76 cm w kolorze buku Krzesło obrotowe -ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, a także podłokietnikami o regulowanej wysokości. Dywany (wykładziny): wymiary: 3 m x 4 m i 3 m x 3 m Firany: wymiary: 12 m x 2,20 m i 5 m x 2,20 m Zegar ścienny analogowy Wieszaki na ubrania dla dzieci: półeczka z przegródkami oraz haczykami z kolorową aplikacją. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku o wym. 130,5 x 25 x 40 cm Kosze na śmieci pedałowy chromowany z wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem max. 20 L Tablice korkowe z kolorową powierzchnią korkową, w oprawie, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. Min. 60 x 90 cm Suszarka metalowa na prace dzieci: mebel do suszenia prac plastycznych. Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie. Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 lub 50 A4. Wym. 42,5 x 41 x 98 cm Aparat fotograficzny cyfrowy: rozdzielczość do 20,1 Mpix, zbliżenie optyczne do 35 x, ogniskowa: 27,2 - 954 mm, stabilizator obrazu optyczny: TAK

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39141000-2, 37520000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Dostawa pozostałego wyposażenia do filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa pozostałego wyposażenia do filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim. Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego powinien składać z dużego stołu zawierającego wielopoziomowe makiety tras/dróg samochodowe i kolejowe, wraz z tunelami itp. Stół powinien zawierać opcję odłączania nóg, tak aby można było postawić konstrukcję na podłodze oraz dużą pokrywę spełniającą rolę blatu. Zestaw obejmuje min. 3-częściowy zestaw kolejowy, 2 samochody, 7 zdejmowanych mostów oraz kolorowe naklejane elementy krajobrazu. Wymiany minimalne: 120 x 36 x 66 cm Lalka z wózkiem – lalka z wózkiem składanym w skład kompletu powinny wchodzić: butelka do karmienia, miseczka i sztućce. Zestaw zabawek powinien obejmować:  pakiet puzzli i układanek – pakiet powinien zawierać min. 16 szt. puzzli i układanek przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, ilości elementów od 15 do 50 elementów, puzzle z grubej kartonowej polakierowanej tektury, dla dzieci w wieku przedszkolnym, tematyka uniwersalna tj. przyroda, zwierzęta, pory roku itp.  pakiet klocków – klocki wykonane z tworzywa sztucznego, w zestawie powinny być kółka do budowania samochodów oraz klocki umożliwiające budowę postaci, min. 96 szt., klocki powinny być spakowane w pudełku z tworzywa sztucznego do wielokrotnego otwierania i zamykania Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego powinien składać się z licznych otworów, wieszaków i półek, w których dziecko będzie mogła stukać, wkręcać i wykręcać do woli, w zestawie powinny znajdować się akcesoria takie jak: kombinerki, młotek, śrubokręt, klucz francuski, nakrętki, wiertarka itp. Całość ma tworzyć realistyczny warsztat dla małych mechaników. Wymiary minimalne: 86,4 x 38 x 103,5 cm Zestaw zabaw 2 w 1, spełnia rolę kuchni i sklepiku. Wykonany z tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera różne akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się. Akcesoria: patelnia, pokrywka, łyżka, nóż, widelec, talerz stek, 3 kiełbaski, cytryna, kiść winogron, sałata plastikowe monety, wys. 69 cm. Zestaw fryzjerski – duży – w zestawie: suszarka, lokówka, lusterko, szczotka, perfumy, 2 lakiery, pomadka, 3 spinki, wym. od 14 x 14 do 6 x 2 cm. Zestaw minimebelków do salonu. Zestaw składa się z pięciu drewnianych minimebelków przeznaczonych do urządzenia salonu dla lalek W zestawie znajdują się dwa fotele, kanapa, stolik oraz kredens. Wysokość elementów ok. 14 cm. Pojemniki plastykowe na zabawki - Pojemniki plastykowe wyposażone w wygodne kółka ułatwiające przemieszczanie, praktyczne zatrzaski oraz specjalne otwory odprowadzające powietrze. • poj. 52 l • wym. 58 x 37 x 40 cm Chusta - Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osób. • śr. 3,5 m • 8 uchwytów • maksymalne obciążenie 10 kg • Poduchy relaksacyjne - miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniają funkcję dekoracyjną, rozwijają wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie dla ciała. • wym. 70 x 80 cm Lalki szmacianki – uszyte z miękkich i delikatnych materiałów. Kolorowe szarfy z uchwytem na rękę do zabaw swobodnych i ćwiczeń fizycznych. • dł. 90 cm • 20 szt. Łóżeczko drewniane dla lalek z pościelą. Wymiary: 25 x 44 x 28cm Drewniana kołyska dla lalek-Kołyska o wymiarach: długość 44 cm, szerokość 25cm, wysokość 22cm. Pomieści lalę do 40cm długości. W zestawie poduszeczka, prześcieradło oraz kołderka. MIKROFON KARAOKE z możliwością podłączenia MP3 W zestawie: regulowany statyw+ głośnik Kasy do bawienia. W zestawie znajdują się: kasa, 12 monet, karta płatnicza, 8 artykułów spożywczych Teatrzyk dla pacynek (kukiełek). Teatrzyk wykonany ze sklejki i kolorowej płyty MDF, wyposażony w ruchomą kurtynę. W komplecie 2 pacynki (kukiełki). • wym. 47 x 12 x 51 cm • wym. bocznych skrzydeł 29 x 20 cm • wys. pacynek 20 cm Pianino Keybord – na stojaku z mikrofonem, w komplecie krzesełko Zestaw zabawek do piaskownicy: W skład zestawu powinno wchodzić: okrągłe wiaderko o pojemności 3,4l łopatka, grabki, sitko, młynek, foremki, taczka. Pojazd jezdny – pojazd wywrotka z ruchoma skrzynią ładunkową, z przodu pojazdu powinno być miejsce na zamocowanie sznurka długość pojazdu min. 38 cm dł. 38cm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39141000-2, 37520000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Dostawa pozostałego wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa pozostałego wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego powinien składać z dużego stołu zawierającego wielopoziomowe makiety tras/dróg samochodowe i kolejowe, wraz z tunelami itp. Stół powinien zawierać opcję odłączania nóg, tak aby można było postawić konstrukcję na podłodze oraz dużą pokrywę spełniającą rolę blatu. Zestaw obejmuje min. 3-częściowy zestaw kolejowy, 2 samochody, 7 zdejmowanych mostów oraz kolorowe naklejane elementy krajobrazu. Wymiany minimalne: 120 x 36 x 66 cm Lalka z wózkiem – lalka z wózkiem składanym w skład kompletu powinny wchodzić: butelka do karmienia, miseczka i sztućce. Zestaw zabawek powinien obejmować: - pakiet puzzli i układanek – pakiet powinien zawierać min. 16 szt. puzzli i układanek przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, ilości elementów od 15 do 50 elementów, puzzle z grubej kartonowej polakierowanej tektury, dla dzieci w wieku przedszkolnym, tematyka uniwersalna tj. przyroda, zwierzęta, pory roku itp. - pakiet klocków - klocki wykonane z tworzywa sztucznego, w zestawie powinny być kółka do budowania samochodów oraz klocki umożliwiające budowę postaci, min. 96 szt., klocki powinny być spakowane w pudełku z tworzywa sztucznego do wielokrotnego otwierania i zamykania Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego powinien składać się z licznych otworów, wieszaków i półek, w których dziecko będzie mogła stukać, wkręcać i wykręcać do woli, w zestawie powinny znajdować się akcesoria takie jak: kombinerki, młotek, śrubokręt, klucz francuski, nakrętki, wiertarka itp. Całość ma tworzyć realistyczny warsztat dla małych mechaników. Wymiary minimalne: 86,4 x 38 x 103,5 cm Zestaw zabaw 2 w 1, spełnia rolę kuchni i sklepiku. Wykonany z tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera różne akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się. Akcesoria: patelnia, pokrywka, łyżka, nóż, widelec, talerz stek, 3 kiełbaski, cytryna, kiść winogron, sałata plastikowe monety, wys. 69 cm Zestaw fryzjerski - duży- W zestawie: suszarka, lokówka, lusterko, szczotka, perfumy, 2 lakiery, pomadka, 3 spinki. • wym. od 14 x 14 do 6 x 2 cm Zestaw minimebelków do salonu. Zestaw składa się z pięciu drewnianych minimebelków przeznaczonych do urządzenia salonu dla lalek W zestawie znajdują się dwa fotele, kanapa, stolik oraz kredens. Wysokość elementów ok. 14 cm. Pojemniki plastykowe na zabawki - Pojemniki plastykowe wyposażone w wygodne kółka ułatwiające przemieszczanie, praktyczne zatrzaski oraz specjalne otwory odprowadzające powietrze. • poj. 52 l • wym. 58 x 37 x 40 cm Chusta -Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osób. • śr. 3,5 m • 8 uchwytów • maksymalne obciążenie 10 kg • Poduchy relaksacyjne- miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniają funkcję dekoracyjną, rozwijają wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie dla ciała. • wym. 70 x 80 cm Lalki szmacianki - uszyte z miękkich i delikatnych materiałów. -Kolorowe szarfy z uchwytem na rękę do zabaw swobodnych i ćwiczeń fizycznych. • dł. 90 cm • 20 szt. - Łóżeczko drewniane dla lalek z pościelą. Wymiary: 25 x 44 x 28cm Drewniana kołyska dla lalek-Kołyska o wymiarach: długość 44 cm, szerokość 25cm, wysokość 22cm. Pomieści lalę do 40cm długości. W zestawie poduszeczka, prześcieradło oraz kołderka. MIKROFON KARAOKE z możliwością podłączenia MP3 W zestawie: regulowany statyw+ głośnik Kasy do bawienia. W zestawie znajdują się: kasa, 12 monet, karta płatnicza, 8 artykułów spożywczych Teatrzyk dla pacynek (kukiełek). Teatrzyk wykonany ze sklejki i kolorowej płyty MDF, wyposażony w ruchomą kurtynę. W komplecie 2 pacynki (kukiełki). • wym. 47 x 12 x 51 cm • wym. bocznych skrzydeł 29 x 20 cm • wys. pacynek 20 cm Pianino Keybord - na stojaku z mikrofonem,w komplecie krzesełko Zestaw zabawek do piaskownicy: W skład zestawu powinno wchodzić: okrągłe wiaderko o pojemności 3,4l łopatka, grabki, sitko, młynek, foremki, taczka. Pojazd jezdny – pojazd wywrotka z ruchoma skrzynią ładunkową, z przodu pojazdu powinno być miejsce na zamocowanie sznurka długość pojazdu min. 38 cm dł. 38cm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39141000-2, 37520000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500042025-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie: „Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
„Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592521-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 77155467800000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  48, 76-214   Smołdzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8117321, e-mail zszsmoldzino@onet.pl, faks 0-59 8117321.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZSP.48.26.22.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
39141000-2


Dodatkowe kody CPV:
37520000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się, że postępowanie pn. „Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna unieważnia się cz. 1 – dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim z powodu nie otrzymania żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu do terminu składania ofert.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dostawa wyposażenia do sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4711.58

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6300,06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6300,06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6300,06
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Dostawa pozostałego wyposażenia do filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4421.53

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4624,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4624,80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4624,80
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Dostawa pozostałego wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4421.53

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4624,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4624,80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4624,80
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Bohaterów Warszawy, 76-214 Smołdzino
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: zszsmoldzino@onet.pl
tel: 0-59 8117321
fax: 0-59 8117321
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 592521-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: ZSP.48.26.23.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-09-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
37520000-9 Zabawki
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wyposażenia do sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, woj. łódzkie
2017-10-11 6 300,00
Dostawa pozostałego wyposażenia do filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gardnie Wielkim Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, woj. łódzkie
2017-10-11 4 624,00
Dostawa pozostałego wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, woj. łódzkie
2017-10-11 4 624,00