Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510214842-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.
Gmina Sobków: Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w roku 2019 – III etap: Zadanie 1 Przebudowa drogi gminnej nr 383014T Mzurowa -Bizoręda od km 1+825 do km 2+815; Zadanie 2 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica działka nr ewidencyjny 136 od drogi wewnętrznej nr ewid. 4136 od km 0+000 do km 0+990; Zadanie 3 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Staniowice działka nr ewid. 750/1 od drogi gminnej nr 383010T od km 0+000 do km 0+800.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592613-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobków, Krajowy numer identyfikacyjny 29101073100000, ul. pl. Wolności  12, 28-305  Sobków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 871 037, e-mail admin@sobkow.pl, faks 413 871 034.
Adres strony internetowej (url): www.sobkow.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.sobkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w roku 2019 – III etap: Zadanie 1 Przebudowa drogi gminnej nr 383014T Mzurowa -Bizoręda od km 1+825 do km 2+815; Zadanie 2 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica działka nr ewidencyjny 136 od drogi wewnętrznej nr ewid. 4136 od km 0+000 do km 0+990; Zadanie 3 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Staniowice działka nr ewid. 750/1 od drogi gminnej nr 383010T od km 0+000 do km 0+800.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BPPID.271.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w roku 2019. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Zadanie 1 Przebudowa drogi gminnej nr 383014T Mzurowa -Bizoręda od km 1+825 do km 2+815; Zadanie 2 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica działka nr ewidencyjny 136 od drogi wewnętrznej nr ewid. 4136 od km 0+000 do km 0+990; Zadanie 3 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Staniowice działka nr ewid. 750/1 od drogi gminnej nr 383010T od km 0+000 do km 0+800.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45111200-0


Dodatkowe kody CPV:
45233320-8, 45233220-7, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Zadanie 1 Przebudowa drogi gminnej nr 383014T Mzurowa -Bizoręda od km 1+825 do km 2+815;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
472267.46

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe "WOJTRANS" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 93
Kod pocztowy: 28-300
Miejscowość: Sobków
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
493861.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 493861.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 601426.05
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Zadanie 2 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica działka nr ewidencyjny 136 od drogi wewnętrznej nr ewid. 4136 od km 0+000 do km 0+990;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
469860.15

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych "DUKT" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zakładowa 17
Kod pocztowy: 26-052
Miejscowość: Nowiny
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
513175.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 513175.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 610437.81
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Zadanie 3 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Staniowice działka nr ewid. 750/1 od drogi gminnej nr 383010T od km 0+000 do km 0+800.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
470057.54

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych "DUKT" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zakładowa 17
Kod pocztowy: 26-052
Miejscowość: Nowiny
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
483254.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 483254.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 586873.02
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: pl. Wolności 12, 28-305 Sobków
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: admin@sobkow.pl
tel: 413 871 037
fax: 413 871 034
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-09-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 592613-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: BPPID.271.3.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-09-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 36000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 200 000 PLN  -  1 800 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.sobkow.pl
Informacja dostępna pod: http://www.sobkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=202
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 1 Przebudowa drogi gminnej nr 383014T Mzurowa -Bizoręda od km 1+825 do km 2+815; Przedsiębiorstwo Drogowe "WOJTRANS" Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 93, 28-300 Sobków, woj.
2019-10-09 493 861,00
Zadanie 2 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica działka nr ewidencyjny 136 od drogi wewnętrznej nr ewid. 4136 od km 0+000 do km 0+990; Zakład Robót Drogowych "DUKT" Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, woj.
2019-10-09 513 175,00
Zadanie 3 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Staniowice działka nr ewid. 750/1 od drogi gminnej nr 383010T od km 0+000 do km 0+800. Zakład Robót Drogowych "DUKT" Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, woj.
2019-10-09 483 254,00