Ogłoszenie nr 593783-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.

Urząd Miasta i Gminy Myślenice: „Usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - część 1" w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Oś. 11 działanie 11.1 poddziałanie 11.1.2.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, krajowy numer identyfikacyjny 52549300000, ul. Rynek  42591 , 32400   Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 392 300, e-mail info@myslenice.pl, faks 126 392 305.
Adres strony internetowej (URL): www.myslenice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.myslenice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r - Prawo Pocztowe, (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rynek 8/9, 32-400 Myślenice


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - część 1" w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2"

Numer referencyjny:
INW.271.22.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie profesjonalne świadczenie usług doradczych oraz czynności związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim na etapie projektowania, realizacji, okresu zgłaszania wad i gwarancji jakości, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - część 1" w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2" Przedmiot zamówienia - Usługi Nadzoru Inwestorskiego będą obejmowały w szczególności: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego obejmuje następujący zakres: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, robót uzupełniających, dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; c) sporządzanie w razie potrzeby rysunków i szkiców roboczych dla rozwiązań zamiennych, uzupełniających i dodatkowych związanych z prawidłową realizacją zadania oraz uzyskanie dla nich niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień; d) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów, konstrukcji i rozwiązań instalacyjnych; e) rozstrzyganie wątpliwości Zamawiającego przy zatwierdzaniu materiałów przewidzianych do wbudowania oraz ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami; f) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagającej nowej rejestracji; g) przygotowanie i udział w czynności komisji odbioru gotowych obiektów budowlanych; h) udział w przekazywaniu gotowych obiektów do użytkowania; i) przygotowanie wspólnie z Zamawiającym ewentualnych protokołów konieczności dla robót zaniechanych, uzupełniających i dodatkowych lub na zmianę terminu realizacji umowy; j) dokonywanie uzgodnień na budowie w razie takiej konieczności; k) prowadzenie narad; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II i III niniejszej SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
71247000-1

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w maksymalnej wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności polegających na wykonaniu podobnych usług nadzorczych lub podobnych usług im towarzyszących lub realizacji usług nadzoru w przedłużonym okresie realizacji robót.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  7   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rozliczenia robót najpóźniej w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów szczegółowych: a) okres realizacji robót w ramach Umowy o roboty budowlane – do 6 miesięcy od dania podpisania umowy b) okres rozliczeniowy dla robót budowlanych wynoszący 30 dni od daty prawidłowego zakończenia Umowy o roboty budowlane.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: - co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego (robót) obejmującego co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie inwestycji polegającej na budowie/przebudowie nawierzchni z elementów betonowych takich jak kostka brukowa i/lub kamień naturalny, o wartości usługi nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto. 2) Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3), zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; 1)) Specjalista Kluczowy nr I - Kierownik Zespołu – Inspektor branży drogowej – 1 osoba (funkcja menadżerska, kontrolna, sprawozdawcza) • Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń; • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności; w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ modernizację ulic w obrębie miasta i/lub dróg/chodników/parkingów 2)) Specjalista kluczowy nr II – Inspektor branży sanitarnej – 1 osoba • Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności; 3)) Specjalista Kluczowy nr III – Inspektor branży elektroenergetycznej – 1 osoba Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do posiadania wiedzy i doświadczenia oceniany będzie łącznie. Uwaga 1: W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania (upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu w BZP). Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A . http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx Uwaga 2; Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r poz 65 ). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres trzydziestu sześciu miesięcy wykonywania czynności w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w danej specjalności. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w Załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dat rozpoczęcia i zakończenia robót, które nadzorował dany specjalista. Wykazanie różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, które nadzorował/którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi nadzoru/kierowania robotami w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Uwaga 4: W ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie” oceniane będzie dodatkowe doświadczenie zawodowe osób skierowanych do pełnienia funkcji: Specjalista Kluczowy nr I - Kierownik Zespołu, Inspektor branży drogowej – 1 osoba oraz Specjalista kluczowy nr II –Inspektor branży sanitarnej oraz Specjalista Kluczowy nr III –Inspektor branży elektroenergetycznej .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1). 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do niniejszej IDW; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do niniejszej IDW; Uwaga 1: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga 2: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów. Uwaga 3: Zamawiający zastrzega, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli będą zachodzić zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 1) niżej wymienionych dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW; Uwaga; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej IDW, informacje o osobach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5A do niniejszej IDW oraz oświadczenie o uprawnieniach osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5B do niniejszej IDW.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zaznacza się, iż wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymaga się aby kompletna oferta zawierała;a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej IDW; c) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej IDW; d) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; d) kwotę gwarancji/poręczenia; e) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą; f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: (i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 4) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia; 5) Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 z dopiskiem: Wadium – zamówienie nr INW.271.22.2018 b) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty, zaleca się złożenie oryginału w odrębnej kopercie składanej wraz z ofertą (celem bezpiecznego zdeponowania u Zamawiającego) oraz umieszczenie w ofercie kopii oryginału dokumentu wadium. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
najniższa cena60,00
doświadczenie osób 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stanowi część II SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 5. W przypadku wniesienia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt.12.2.2) IDW z wyłączeniem pkt. (i) – (iv) oraz zastrzeżeniem postanowień ppkt 8 poniżej. 8. Zamawiający zastrzega; 1) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia 2) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Uwaga: Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne z powyższymi zapisami lub utrudniające realizację uprawnień Zamawiającego są nieważne i skutkować będą odrzuceniem gwarancji przez Zamawiającego. 3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt.12.2.2) IDW z wyłączeniem pkt. (i) – (iv). 4) w przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji/poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 5) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta / poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta / poręczyciela z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji / poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadamiania gwaranta / poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji; 6) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; w związku z tym, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń; Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia). 9. Zawarcie Umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 PZP. 10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone podpisaniem ostatniego protokołu odbioru z wykonania usług.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 13. 2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych sytuacji: a) zaistnienia w treści Umowy omyłki pisarskiej lub rachunkowej; b) zaistnienia Siły Wyższej, co oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, których nie można przypisać żadnej ze Stron, obejmujące wyjątkowe wydarzenia i okoliczności przykładowo wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy, amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności oraz klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia Stron; d) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie na roboty budowlane, w tym skutkującą koniecznością świadczenia usług w przedłużonym okresie wykonawstwa robót w związku z koniecznością przedłużeniem okresu rzeczowej realizacji nadzorowanych robót; e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, w tym skutkującą koniecznością świadczenia usług podobnych polegających na powtórzeniu usług objętych przedmiotem Umowy w związku z koniecznością udzielenia wykonawcy robót zamówień podobnych lub dodatkowych; f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania umowy o roboty budowlane przed ukończeniem Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy i obowiązków Wykonawcy do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu realizacji Usług Inspektorów Nadzoru i koniecznością dostosowania wysokości należnego wynagrodzenia; g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; h) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione; a) skrócenia czasu realizacji Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji umowy o roboty budowlane w szczególności w przypadku wcześniejszego niż przewidywany terminu zakończenia robót; b) przedłużenia czasu realizacji Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Umowy o roboty budowlane; c) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy; d) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania usług przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów) lub warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy lub innymi okolicznościami stanowiącymi Siłę Wyższą; e) zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót; f) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ; 4. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 5. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą przykładowo obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 6. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie realizacji Umowy oraz szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy, oraz 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 4. 8. W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 9. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5-6. 10. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 11. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania Umowy określonego § 3 ust. 1 lub kwoty określonej § 4 ust. 1 przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 12. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust 1 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) w stosunku do usług, które są pomijane - zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług, ustaloną na postawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej Umowy o ile takie usługi w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach o wartość usług ustalonych zgodnie z cenami rynkowymi za tego rodzaju usługi. 2) w stosunku do usług, które będą realizowane, które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą oraz usług nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za usługi wykonywane w ramach zmiany. 13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 12 jest nieważna.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500244101-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Myślenice: Usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki- część 1 w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Oś. 11 działanie 11.1 poddziałanie 11.1.2

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593783-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500179878-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Krajowy numer identyfikacyjny 52549300000, ul. Rynek  42591, 32400   Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 392 300, e-mail info@myslenice.pl, faks 126 392 305.
Adres strony internetowej (url): www.myslenice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki- część 1 w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2".

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
INW.271.22.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie profesjonalne świadczenie usług doradczych oraz czynności związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim na etapie projektowania, realizacji, okresu zgłaszania wad i gwarancji jakości, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - część 1" w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2" Przedmiot zamówienia - Usługi Nadzoru Inwestorskiego będą obejmowały w szczególności: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego obejmuje następujący zakres: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, robót uzupełniających, dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; c) sporządzanie w razie potrzeby rysunków i szkiców roboczych dla rozwiązań zamiennych, uzupełniających i dodatkowych związanych z prawidłową realizacją zadania oraz uzyskanie dla nich niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień; d) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów, konstrukcji i rozwiązań instalacyjnych; e) rozstrzyganie wątpliwości Zamawiającego przy zatwierdzaniu materiałów przewidzianych do wbudowania oraz ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami; f) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagającej nowej rejestracji; g) przygotowanie i udział w czynności komisji odbioru gotowych obiektów budowlanych; h) udział w przekazywaniu gotowych obiektów do użytkowania; i) przygotowanie wspólnie z Zamawiającym ewentualnych protokołów konieczności dla robót zaniechanych, uzupełniających i dodatkowych lub na zmianę terminu realizacji umowy; j) dokonywanie uzgodnień na budowie w razie takiej konieczności; k) prowadzenie narad; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II i III niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
92214.39

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Organizacja Zarządzanie Nadzór Budowlany - Roman Madej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Brodzka 1B
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
90000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60270.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118080.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Rynek 42591, 32400 Myślenice
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: info@myslenice.pl
tel: 126 392 300
fax: 126 392 305
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 593783-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: INW.271.22.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-07-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 miesięcy
Wadium: 2000 ZŁ
Szacowana wartość* 66 666 PLN  -  100 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.myslenice.pl
Informacja dostępna pod: www.myslenice.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki- część 1 w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 97 Organizacja Zarządzanie Nadzór Budowlany - Roman Madej
ul. Brodzka 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie
2018-10-10 90 000,00