Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 595325-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku: Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, krajowy numer identyfikacyjny 30229674500000, ul. ul. Leśna  , 64965   Okonek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 669 029, e-mail zgkim@okonek.pl, faks 672 669 029.
Adres strony internetowej (URL): zgkim.okonek.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy: t
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
zgkim.okonek.biuletyn.net


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zgkim.okonek.biuletyn.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania sieci o następujących parametrach: PODWOZIE 1) Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017,2018, 4x2 (fabrycznie nowe) 2) Dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg 3) Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem 4) Kolor kabiny biały 5) Szyba przednia i lusterka boczne ogrzewane elektrycznie 6) Centralny zamek z pilotem z funkcją kontroli świateł zewnętrznych 7) Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie 8) Przednie światła przeciwmgielne i reflektory doświetlające zakręty w zderzaku 9) Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny 10) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednia szybą 11) Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 12) Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, pneumatycznym podparciem lędźwiowym, podgrzewanym siedziskiem oraz podłokietnikiem 13) Podwójny fotel zmiennika z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, schowek pod siedziskiem zewnętrznym fotela 14) Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza 15) Wywietrznik dachowy 16) Wskaźnik ciśnienia w ogumieniu podający komunikaty na wyświetlaczu komputera pokładowego 17) Fabryczny immobilizer 18) Radioodtwarzacz ze sterowaniem na kole kierownicy 19) Oś przednia na zawieszeniu piórowym o nośności min. 7,5 t 20) Oś tylna na zawieszeniu pneumatycznym wyposażona w 4 miechy o nośności technicznej min 13,0t 21) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi 22) Koła o rozmiarze 315/80R22,5, koło zapasowe 23) Silnik o pojemności 6,0 – 7,0 l 24) Moc silnika 290-330 KM 25) Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm 26) Norma emisji spalin Euro 6 27) Ręczna skrzynia biegów 9-biegowa z biegiem manewrowym, plus bieg wsteczny 28) Przystawka dodatkowego odbioru mocy od skrzyni biegów 29) Wlot powietrza górny na dachu kabiny 30) Wylot rury wydechowej skierowany do góry nad kabinę 31) Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR 32) Tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu i awaryjnym układem hamulcowym 33) System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu 34) Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach 35) Dodatkowy hamulec wydechowy 36) Rozstaw osi pojazdu 4100-4200 mm 37) Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 l z korkiem zamykanym na kluczyk 38) Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25l zamykany na kluczyk i podgrzewany 39) Alternator min. 80A 40) Akumulatory min. 2x175 Ah 41) Ręczny wyłącznik główny akumulatorów 42) Podgrzewany filtr paliwa z separatorem 43) Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy 2 szt., kamizelki ostrzegawcze 2 szt., dywaniki gumowe, Radio CB, rękawice robocze, latarka. 44) Podziałka (miarka) nieczystości zaczynająca od 2 m³ lub mniej- dotyczy cysterny asenizacyjnej 45) Belka świetlna na kabinie z napisem „ZGKiM w Okonku” ZABUDOWA O POJEMNOŚCI 10000 L. PRZEZNACZONA DO ODBIORU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I UDRAŻNIANIA SIECI KANALIZACYJNEJ PODZIAŁ ZBIORNKÓW WODY CZYSTEJ I OSADÓW 1000L/9000L 46) Zabudowa fabrycznie nowa przeznaczona do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania osadów, 47) Zbiornik cylindryczny o pojemności 10 m3 zamontowany elastycznie do ramy pośredniej 48) Zbiornik ze stałą przegrodą wewnętrzną, oddzielającą część wodną 1m3 od części na osad 9m3 cynkowany 49) Zbiornik wzmocniony zewnętrznymi stalowymi pierścieniami 50) Część wodna wyposażona we właz rewizyjny 51) Króciec do tankowania wody czystej z przyłączem strażackim 52) Odpowietrznik w części wodnej 53) Możliwość regulacji ciśnienia pompy wodnej 54) Wskaźnik ciśnienia roboczego pompy wodnej 55) Zawór do spuszczania wody łatwo dostępny 56) Światło ostrzegawcze zespolone z samochodem (beczka+kabina) załączane z panela sterującego umieszczonego z tyłu zabudowy 57) Filtr wodny montowany pod zbiornikiem 58) Hydrauliczna zwijarka na wąż ciśnieniowy ½’ i długości minimum 50m przytwierdzona do tylnej dennicy lub w tylnej dolnej części zabudowy 59) Lanca do ciśnieniowego mycia, 60) Głowica do czyszczenia kanalizacji ½’ min 2 szt (płucząca i przebijająca) 61) Węże ssawne min dwa odcinki o długości 6 m 62) Hydrauliczny napęd pompy wodnej umożliwiający wspólną pracę z kompresorem 63) Zawór w części wody czystej umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika 64) Zawór do przedmuchiwania sprężonym powietrzem układu wodnego z resztek wody 65) Pompa wodna o wydajności min. 50 l/min i ciśnieniu 120 bar 66) Wąż do czyszczenia kanalizacji o długości min 50 m zwijany 67) Zbiornik wykonany ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355, grubość blachy min. 5mm 68) Wskaźnik poziomu fekaliów zamontowany po lewej stronie 69) Kompresor o wydajności min.10 000 l/min przystosowany do pracy ciągłej 70) Wbudowany w pompę próżniową zawór 4-drogowy manualny 71) Pompa próżniowa napędzana hydraulicznie 72) Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy min. 0,5bar 73) Zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy min. 0,8 bar 74) Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem 75) Odolejacz 76) Tylna dennica otwierana hydraulicznie i regulowana mechanicznie (ręcznie ) lub regulowana mechanicznie/ręcznie otwierana ręcznie na bok 77) Boczne koryta na węże aluminiowe 78) Króciec ssawno- spustowy umiejscowiony w tylnej dennicy, zakończony szybkozłączem strażackim 79) Lampa robocza LED montowana z tyłu zabudowy 80) Lampa ostrzegawcza montowana z tyłu zabudowy 81) Boczne bariery antynajazdowe, 82) Plastikowa skrzynka na narzędzia 83) Obsługa przez jedną osobę 84) Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem instrukcji obsługi do samochodu i zainstalowanych urządzeń oraz dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 85) Dla pracowników Zamawiającego należy przeprowadzić wymagane szkolenia z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia,


II.5) Główny kod CPV:
34144500-3

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Gwarancja i rękojma20,00
Termin płatności20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500204082-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku: Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595325-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, Krajowy numer identyfikacyjny 30229674500000, ul. ul. Leśna  , 64965   Okonek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 669 029, e-mail zgkim@okonek.pl, faks 672 669 029.
Adres strony internetowej (url): zgkim.okonek.biuletyn.net
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
zgkim.okonek.biuletyn.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BW.724.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania sieci o następujących parametrach: PODWOZIE 1) Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017,2018, 4x2 (fabrycznie nowe) 2) Dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg 3) Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem 4) Kolor kabiny biały 5) Szyba przednia i lusterka boczne ogrzewane elektrycznie 6) Centralny zamek z pilotem z funkcją kontroli świateł zewnętrznych 7) Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie 8) Przednie światła przeciwmgielne i reflektory doświetlające zakręty w zderzaku 9) Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny 10) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednia szybą 11) Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 12) Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, pneumatycznym podparciem lędźwiowym, podgrzewanym siedziskiem oraz podłokietnikiem 13) Podwójny fotel zmiennika z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, schowek pod siedziskiem zewnętrznym fotela 14) Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza 15) Wywietrznik dachowy 16) Wskaźnik ciśnienia w ogumieniu podający komunikaty na wyświetlaczu komputera pokładowego 17) Fabryczny immobilizer 18) Radioodtwarzacz ze sterowaniem na kole kierownicy 19) Oś przednia na zawieszeniu piórowym o nośności min. 7,5 t 20) Oś tylna na zawieszeniu pneumatycznym wyposażona w 4 miechy o nośności technicznej min 13,0t 21) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi 22) Koła o rozmiarze 315/80R22,5, koło zapasowe 23) Silnik o pojemności 6,0 – 7,0 l 24) Moc silnika 290-330 KM 25) Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm 26) Norma emisji spalin Euro 6 27) Ręczna skrzynia biegów 9-biegowa z biegiem manewrowym, plus bieg wsteczny 28) Przystawka dodatkowego odbioru mocy od skrzyni biegów 29) Wlot powietrza górny na dachu kabiny 30) Wylot rury wydechowej skierowany do góry nad kabinę 31) Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR 32) Tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu i awaryjnym układem hamulcowym 33) System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu 34) Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach 35) Dodatkowy hamulec wydechowy 36) Rozstaw osi pojazdu 4100-4200 mm 37) Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 l z korkiem zamykanym na kluczyk 38) Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25l zamykany na kluczyk i podgrzewany 39) Alternator min. 80A 40) Akumulatory min. 2x175 Ah 41) Ręczny wyłącznik główny akumulatorów 42) Podgrzewany filtr paliwa z separatorem 43) Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy 2 szt., kamizelki ostrzegawcze 2 szt., dywaniki gumowe, Radio CB, rękawice robocze, latarka. 44) Podziałka (miarka) nieczystości zaczynająca od 2 m³ lub mniej- dotyczy cysterny asenizacyjnej 45) Belka świetlna na kabinie z napisem „ZGKiM w Okonku” ZABUDOWA O POJEMNOŚCI 10000 L. PRZEZNACZONA DO ODBIORU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I UDRAŻNIANIA SIECI KANALIZACYJNEJ PODZIAŁ ZBIORNKÓW WODY CZYSTEJ I OSADÓW 1000L/9000L 46) Zabudowa fabrycznie nowa przeznaczona do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania osadów, 47) Zbiornik cylindryczny o pojemności 10 m3 zamontowany elastycznie do ramy pośredniej 48) Zbiornik ze stałą przegrodą wewnętrzną, oddzielającą część wodną 1m3 od części na osad 9m3 cynkowany 49) Zbiornik wzmocniony zewnętrznymi stalowymi pierścieniami 50) Część wodna wyposażona we właz rewizyjny 51) Króciec do tankowania wody czystej z przyłączem strażackim 52) Odpowietrznik w części wodnej 53) Możliwość regulacji ciśnienia pompy wodnej 54) Wskaźnik ciśnienia roboczego pompy wodnej 55) Zawór do spuszczania wody łatwo dostępny 56) Światło ostrzegawcze zespolone z samochodem (beczka+kabina) załączane z panela sterującego umieszczonego z tyłu zabudowy 57) Filtr wodny montowany pod zbiornikiem 58) Hydrauliczna zwijarka na wąż ciśnieniowy ½’ i długości minimum 50m przytwierdzona do tylnej dennicy lub w tylnej dolnej części zabudowy 59) Lanca do ciśnieniowego mycia, 60) Głowica do czyszczenia kanalizacji ½’ min 2 szt (płucząca i przebijająca) 61) Węże ssawne min dwa odcinki o długości 6 m 62) Hydrauliczny napęd pompy wodnej umożliwiający wspólną pracę z kompresorem 63) Zawór w części wody czystej umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika 64) Zawór do przedmuchiwania sprężonym powietrzem układu wodnego z resztek wody 65) Pompa wodna o wydajności min. 50 l/min i ciśnieniu 120 bar 66) Wąż do czyszczenia kanalizacji o długości min 50 m zwijany 67) Zbiornik wykonany ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355, grubość blachy min. 5mm 68) Wskaźnik poziomu fekaliów zamontowany po lewej stronie 69) Kompresor o wydajności min.10 000 l/min przystosowany do pracy ciągłej 70) Wbudowany w pompę próżniową zawór 4-drogowy manualny 71) Pompa próżniowa napędzana hydraulicznie 72) Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy min. 0,5bar 73) Zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy min. 0,8 bar 74) Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem 75) Odolejacz 76) Tylna dennica otwierana hydraulicznie i regulowana mechanicznie (ręcznie ) lub regulowana mechanicznie/ręcznie otwierana ręcznie na bok 77) Boczne koryta na węże aluminiowe 78) Króciec ssawno- spustowy umiejscowiony w tylnej dennicy, zakończony szybkozłączem strażackim 79) Lampa robocza LED montowana z tyłu zabudowy 80) Lampa ostrzegawcza montowana z tyłu zabudowy 81) Boczne bariery antynajazdowe, 82) Plastikowa skrzynka na narzędzia 83) Obsługa przez jedną osobę 84) Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem instrukcji obsługi do samochodu i zainstalowanych urządzeń oraz dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 85) Dla pracowników Zamawiającego należy przeprowadzić wymagane szkolenia z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
34144500-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

tak

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
35691057

Waluta
PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dumas Tomasz Gosztyła
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 8
Kod pocztowy: 41-208
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
35691057
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35691057
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36584553
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
356910.57

Waluta
Złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dumas Tomasz Gosztyła
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 8
Kod pocztowy: 41-208
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
439000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 439000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449990.00
Waluta: Złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Oferta złożona przez firmę Dumas Tomasz Gosztyła jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.
 

Adres: ul. Leśna, 64-965 Okonek
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zgkim@okonek.pl
tel: 672 669 029
fax: 672 669 029
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 595325-N-2018
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-07-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 89 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: zgkim.okonek.biuletyn.net
Informacja dostępna pod: zgkim.okonek.biuletyn.net
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
34144500-3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania Dumas Tomasz Gosztyła
Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, woj. śląskie
2018-08-27 35 691 057,00