Warszawa: Ochrona mienia i osób w budynku Zespołu Szkół Nr 106 przy ul. Vincenta van Gogha 1 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 600 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 106 , ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8844380 w. 44, faks 0-22 6146716.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  zs.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona mienia i osób w budynku Zespołu Szkół Nr 106 przy ul. Vincenta van Gogha 1 w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektu Zespołu Szkół Nr 106 przy ul .Vincenta van Gogha 1 w Warszawie, 2) ochrony wyżej wymienionego obiektu i pomieszczeń przed dostępem do niego osób nieuprawnionych, 3) ochrony mienia instytucji znajdujących się w obiekcie szkolnym przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 4) zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie obiektu, 5) niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, 6) kontroli ruchu osobowego i ruchu materiałowego, 7) prowadzenia dokumentacji ochronnej, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zawierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej, 8) monitoringu - przeszkolenia i umiejętności z zakresu obsługi monitoringu centralki sygnalizacji ppoż., centralki sygnalizacji napadu i włamania, 9) zapewnienia transmisji sygnału alarmowego, chronionego obiektu do grupy interwencyjnej przez cały czas realizacji Umowy, 10) dysponowania zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej grupą interwencyjną składającą się co najmniej z 2 osób, zdolnych i uprawnionych do wykonania zadań określonych w procedurze działania grupy interwencyjnej, 11) bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w ochranianym obiekcie, a zwłaszcza instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej i instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami, a także instrukcji postępowania na wypadek pożaru i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 12) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego, 13) zapewnienia przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), 14) natychmiastowego powiadamiania Administratora Danych Osobowych po stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności przetwarzanych danych osobowych, 15) realizację zadań przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności, ubiory służbowe i identyfikatory, zgodne z Tabelą służby ochrony obiektu Zespołu Szkół, a w szczególności zobowiązany jest do zatrudniania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z załączoną do umowy listą imienną tych pracowników, oraz do poddania pracowników procedurze uzyskania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, 16) zapewnienia stałego nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez pracowników ochrony Wykonawcy w obiekcie Zespołu Szkół, tak, by nieprzerwanie był w stanie udzielić Pani Elżbiecie Gęsinie Dyrektorowi Zespołu Szkół, pełnej i odpowiadającej stanowi faktycznemu informacji na temat stanu ochrony fizycznej obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, w skład której wchodzą: 1) Tabela służby ochronnej - Załączniki nr 1. 2) Instrukcja kontroli ruchu osobowo-materiałowego - Załącznik nr 2. 3) Instrukcja alarmowa - Załącznik nr 3. 4) Wyciąg z Instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami - Załącznik nr 4. 5) Procedura postępowania grupy interwencyjnej - Załącznik nr 5. 6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 6. 7) Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 7. 8) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 8 2.2 Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową kontraktową od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą, niż 6.000.000 PLN z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na jedno lub wszystkie zdarzenia, która swoim zakresem obejmować będzie ochronę obiektów objętych zamówieniem w okresie od dnia 01.02.2016 roku do dnia 31.01.2017 roku. Zamawiający dopuszcza złożenie promesy wydanej przez firmę ubezpieczeniową na zawarcie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej na w/w terminy i sumy lub złożenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia niższą niż wymagana przez Zamawiającego, łącznie z promesą lub innym dokumentem wydanym przez firmę ubezpieczeniową, potwierdzającym przyrzeczenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej kontraktowej do sumy minimum 6.000.000 PLN z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, na jedno lub wszystkie zdarzenia, która swoim zakresem obejmować będzie ochronę obiektów objętych zamówieniem w okresie od dnia 01.02.2016 roku do dnia 31.01.2017 roku. W przypadku, gdy suma polisy ubezpieczeniowej wyrażona jest w walucie obcej Zamawiający przelicza sumę polisy na PLN wg średniego kursu NBP danej waluty w dniu wystawienia polisy. 2.3. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. 2.4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia minimum 6 pracowników w całym okresie obowiązywania umowy o wykonanie przedmiotowego zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej: - 4 pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz - 2 pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, przy czym osoby zatrudnione na podstawie umów nie regulowanych przez Kodeks pracy muszą otrzymać wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314.). Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione, to usługa ochrony realizowana w obiekcie Zespołu Szkół przy ul. Vincenta van Gogha 1, zgodnie z warunkami umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu dwustronne (Wykonawca - Pracownik ochrony) oświadczenie potwierdzające zawarcie umów o pracę z osobami, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i/lub umów cywilnoprawnych, wymienionych w pkt 2.4 ust 1) SIWZ. Oświadczenie powinno zawierać informacje o umowie zawartej z pracownikiem (między innymi: podstawa prawna zawartej umowy oraz informację potwierdzającą, iż wynagrodzenie brutto pracownika jest nie mniejsze niż wynagrodzenie minimalne brutto ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)). 3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do wykonania przedmiotu zamówienia, pracownika ochrony o takich samych kwalifikacjach oraz poinformować Zamawiającego o takiej zmianie z 48 godzinnym wyprzedzeniem. 4) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo w przypadku zmiany osób wykonujących czynności w ramach umowy, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie stron, o którym mowa w pkt 2.4 ust 3) SIWZ, nie później niż na dzień podjęcia pracy w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 5) Wykonawca, zobowiązuje się do comiesięcznego składania oświadczenia o zatrudnieniu pracowników ochrony na umowę o pracę oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej(zgodnie z załącznikiem nr 7 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ), składanych razem z fakturą VAT , do 10 dnia miesiąca. 6) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia pracowników ochrony na zasadach opisanych w pkt.1), zatrudnieniu w mniejszej niż wymagana liczbie oraz nie uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia w przypadku umów cywilnoprawnych, Wykonawca poniesie sankcje w postaci obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia. Obniżenie wynagrodzenia będzie naliczane za każdy dzień miesiąca, w którym ta osoba nie była zatrudniona, chyba że okoliczność, o której mowa powyżej wystąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (art. 36, ust 2, pkt 9 ppkt c ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia z należności wynikających z bieżących faktur..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy: - Wykonawca wykaże się, posiadaniem aktualnej koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. _W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy: - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej (3) trzy zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. (słownie: sto tysięcy złotych) każde, obejmujące usługi ochrony osób i mienia budynku/ów użyteczności publicznej oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub wykonywane są należycie. Uwaga: pod pojęciem zamówienia, Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom ochrony osób i mienia budynku/ów użyteczności publicznej, udzielone w ramach (1) jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku wykonywanych usług, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku. Definicja budynku użyteczności publicznej, którą przyjął Zamawiający w niniejszym postępowaniu: Zgodnie z przepisem § 3 ust 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 609 z późn. zm.) - gdy mówimy o budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 6 osobami posiadającymi kwalifikacje pracowników ochrony fizycznej, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 2 pkt. 6 i art. 9 i 9a Dz. U. z 2014 r. poz.1099), wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawą do dysponowania tymi osobami. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający określa usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację czy zostały wykonane należycie. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej (3) trzy zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. (słownie: sto tysięcy złotych) każde, obejmujące usługi ochrony osób i mienia budynku/ów użyteczności publicznej oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub wykonywane są należycie. Uwaga: pod pojęciem zamówienia, Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom ochrony osób i mienia budynku/ów użyteczności publicznej, udzielone w ramach (1) jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku wykonywanych usług, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku. Definicja budynku użyteczności publicznej, którą przyjął Zamawiający w niniejszym postępowaniu: Zgodnie z przepisem § 3 ust 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 609 z późn. zm.) - gdy mówimy o budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Uwaga: Dowodami o których mowa w pkt. 4.1. lit.c SIWZ są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie usług (pkt 4.1. lit.c SIWZ) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Oferta na formularzu ofertowym wraz z informacją (o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy), że wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku, lub informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego takiego obowiązku o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający żąda żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. b) Formularz cenowy załącznik 1A do SIWZ/ zał. nr 9 do wzoru umowy. c) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. d) Dokument (pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 4.2 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. e) Dowodami o których mowa w pkt. 4.1. lit. c SIWZ, są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie usług (pkt 4.1. lit. c SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas reakcji na zgłoszenie - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy (załączniki nr 6 do SIWZ) na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzorów umów Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną. 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy i określa ich warunki: : a ) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (określonych art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) - o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - to jest zmiany: 1 ) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie trwania umowy; 2 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości wstawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 3 stawki podatku VAT (przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto); b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. c) W razie utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej zakresie usług ochrony osób i mienia umowa niniejsza wygasa z mocy prawa, co rodzi skutki przewidziane w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z jego winy, określone w § 8 wzoru umowy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie, podpisanego przez Strony, Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie w/w okoliczności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zs.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół Nr 106 Adres: 03-188 Warszawa , ul. Vincenta van Gogha 1, piętro parter pok. 078..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 106 Adres: 03-188 Warszawa , ul. Vincenta van Gogha 1, piętro parter pok. 078.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Ochrona osób i mienia w budynku Zespołu szkół nr 106 przy ul Vincenta van Gogha 1 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 31034 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 600 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 106, ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8844380 w. 44, faks 0-22 6146716.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona osób i mienia w budynku Zespołu szkół nr 106 przy ul Vincenta van Gogha 1 w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Ochrona mienia i osób w budynku Zespołu Szkół Nr 106 przy ul. Vincenta van Gogha 1 w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RR Security Grupa Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-034 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 205141,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  246830,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  246830,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  388252,80


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@zs.waw.pl
tel: 0-22 8844380 w. 44
fax: 0-22 6146716
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-01-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 60020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-01-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 386 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: zs.waw.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół Nr 106 Adres: 03-188 Warszawa , ul. Vincenta van Gogha 1, piętro parter pok. 078.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Ochrona osób i mienia w budynku Zespołu szkół nr 106 przy ul Vincenta van Gogha 1 w Warszawie RR Security Grupa Sp. z o.o.
Warszawa
2016-02-11 246 830,00