Piaseczno: Kontynuacja odwodnienia terenu wsi Baszkówka, Gmina Piaseczno


Numer ogłoszenia: 60042 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.piaseczno.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kontynuacja odwodnienia terenu wsi Baszkówka, Gmina Piaseczno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót odwodnieniowych w rejonie ulicy Rozmarynowej w Baszkówce, Gmina Piaseczno. W ramach zamówienia należy wykonać odbudowę rurociągu odwodnieniowego wraz ze studniami kontrolnymi z możliwością włączenia ulic prostopadłych oraz przygotować kompletną dokumentację powykonawcą z inwentaryzacją geodezyjną.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tych samych czynności to jest czynności w zakresie odwodnienia


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.24.51-8, 45.23.24.52-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawią wykaz min. 2 robót budowlanych z wykonania budowy urządzeń drenarskich o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert potwierdzone referencjami lub protokołami odbiorów poprzednio zamawiających. Powyższe winno być udokumentowane zgodnie z pkt 5.2.2.SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Przedstawią wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stwierdzających, że osoby te posiadają hydrotechniczne lub wodno - melioracyjne których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane. Konieczne jest przedstawienie jednej osoby ze stosownymi uprawnieniami - udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoba wskazana winna posiadać uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności właściwej dla powierzonej funkcji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - w przypadku, gdy są one wymagane odrębnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo budowlane art. 12 pkt 7 oraz art. 12a , w przypadku osób spoza terytorium Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( DZ. U z 2008r Nr 63, poz. 394). wraz z zaświadczeniem o członkostwie w Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na którym widnieje aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierowniczą a wykonawca dodatkowo złoży oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane prawem uprawnienia. Powyższe winno być udokumentowane zgodnie z pkt 5.2.3 SIWZ i przedłożone przed podpisaniem umowy zgodnie z pkt 14.6.2 SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. przedstawią wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1. 2. w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy załączyć załącznik nr 4 z zastrzeżeniem pkt 9.8 SIWZ. W innym przypadku dołączyć druk i wpisać -nie dotyczy- 4. przedstawią zał. A z wypełnionymi cenami jednostkowymi brutto 5. Dowód wpłaty /wniesienia wadium - zgodnie z pkt. 9.9.7. SIWZ; W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy - należy przedstawić dowód wpłaty. Wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, należy złożyć w oryginale w depozycie w kasie Urzędu Miasta i Gminy. W ofercie należy pozostawić kserokopię i dowód wniesienia do depozytu kasy Gminy. Dopuszcza się dołączenie w odrębnej kopercie tylko dowodu wniesienia wadium


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach: W uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmian terminu realizacji zamówienia. Zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia Takie okoliczności to niesprzyjające warunki atmosferyczne siła wyższa, awarie katastrofy akty wandalizmu, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.piaseczno.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 osobiście lub przekazem pocztowym. Wartość SIWZ - 14 zł.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 75 III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Piaseczno: Kontynuacja odwodnienia terenu wsi Baszkówka, Gmina Piaseczno


Numer ogłoszenia: 49279 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 60042 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kontynuacja odwodnienia terenu wsi Baszkówka, Gmina Piaseczno.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót odwodnieniowych w rejonie ulicy Rozmarynowej w Baszkówce, Gmina Piaseczno. W ramach zamówienia należy wykonać odbudowę rurociągu odwodnieniowego wraz ze studniami kontrolnymi z możliwością włączenia ulic prostopadłych oraz przygotować kompletną dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.24.51-8, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 162602,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  106905,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  106905,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  177235,62


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: rzp@piaseczno.eu
tel: 022 70 17 654, 70 17 655
fax: 022 70 17 692
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6004220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 106 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.piaseczno.eu
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 osobiście lub przekazem pocztowym. Wartość SIWZ - 14 zł
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45232452-5 Roboty odwadniające
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kontynuacja odwodnienia terenu wsi Baszkówka, Gmina Piaseczno Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2013-04-03 106 905,00