Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Wrocław: Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 346


Numer ogłoszenia: 60268 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu , ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, faks 071 3917105.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dsdik.wroc.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 346.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska - Godzikowice o łącznej długości 68,995 km. Odcinek nieciągłości na tej drodze występuje pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową nr 8. 1. Wymagania ogólne 1.1 Projekt winien być opracowany w oparciu o: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych tekst jednolity - Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz.430 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393 z późniejszymi zmianami Załącznik nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z późniejszymi zmianami. 1.2 Projekt musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 1.3 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń oferenta związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 1.4 Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzenia sygnalizacji świetlnej (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: Prawidłową lokalizację słupków hekto - i kilometrowych zgodnie z rzeczywistą odległością w terenie. Ustalenie granic obszarów zabudowanych. Ustalenie granic administracyjnych gmin, powiatów. Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Ustalenie oznakowania drogowskazowego. Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów. Organizację ruchu na skrzyżowaniach. 1.5 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie zmian w organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem przed i w trakcie jego opracowywania, dostępnych w siedzibie Zamawiającego. 2. Zawartość opracowania 2.1 Projekt organizacji ruchu, który powinien zawierać: Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi, której dotyczy Plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 (skala podstawowa) oraz 1 : 500 (dla odcinków dróg obejmujących skomplikowane skrzyżowania z rozbudowanym oznakowaniem poziomym i odcinków dróg w granicach miejscowości, których liczba mieszkańców wynosi pow. 5 000) z zaznaczeniem słupków hektometrowych, inwentaryzacji istniejącego oznakowania oraz projektowanej stałej organizacji ruchu Opis techniczny zawierający cel i zakres opracowania, charakterystykę drogi i ruchu na drodze, uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu Zbiorcze zestawienie znaków pionowych (szt.), poziomych (m2), urządzeń bezpieczeństwa ruchu zawartych w sporządzonym projekcie, podzielonych na poszczególne kategorie oraz ilość znaków w danej kategorii z podziałem na projektowane, istniejące, likwidowane, przeniesione. Oprócz tego podobne zestawienie dla odcinków drogi w poszczególnych powiatach. Należy podać wymiary projektowanych tablic drogowych typu E. Dla oznakowania poziomego należy podać rodzaj linii, długość oraz powierzchnię oznakowania poziomego z uwzględnieniem podziału na oznakowanie cienko i grubowarstwowe. 2.2 Wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikające z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiającego. 3. Wymagania szczegółowe Do projektowania należy stosować materiały geodezyjne w postaci kopii map sytuacyjno - wysokościowych lub zasadniczych w skali 1 : 1 000. Dla skomplikowanych skrzyżowań i odcinków przebiegających w granicach miejscowości, których liczba mieszkańców wynosi pow. 5 000 należy stosować mapy w skali 1 : 500. W przypadku trudności, czy też braku możliwości uzyskania takich map dopuszcza się, po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, wykonanie własnych szkiców zawierających zakres szczegółów niezbędny do prawidłowej realizacji zadania z zachowaniem w/w skal. Zamawiający nie posiada map sytuacyjno - wysokościowych, ani zasadniczych drogi wojewódzkiej nr 346. Projekt należy sporządzić w postaci: Graficznej Wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania złożyć do formatu A-4, umieścić w segregatorach, bądź też innych sztywnych okładkach (formatu A-4) umożliwiających wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu. Na każdym arkuszu winna znaleźć się legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza i skalą rysunku. Zamawiającemu należy przedłożyć 4 zatwierdzone egzemplarze projektu organizacji ruchu. Przekazany projekt organizacji ruchu winien być uzupełniony o ewentualne zmiany narzucone w piśmie zatwierdzającym przez jednostkę zatwierdzającą projekt. Na planie sytuacyjnym należy nanieść: - słupki hektometrowe, kilometrowe - symbol graficzny wraz z kilometrażem - istniejące oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem - projektowane oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem - istniejące oznakowanie poziome z podaniem początkowego kilometraża i długości danej linii - projektowane oznakowanie poziome z podaniem początkowego kilometraża i długości danej linii - urządzenia BRD (w przypadku barier ochronnych należy podać początkowy kilometraż i długość bariery) - urządzenia sygnalizacji świetlnej - włączenia dróg z określeniem ich kategorii (np. gminna), numeru i rodzaju nawierzchni, w przypadku ulic podać ich nazwę - zjazdy indywidualne i publiczne - chodniki ( powierzchnię chodników zaznaczyć innym kolorem) - ścieżki rowerowe (powierzchnię ścieżek zaznaczyć innym kolorem) - krawężniki - obiekty generujące ruch, takie jak szkoły, kościoły, budynki użyteczności publicznej, parkingi, stacje paliw, pawilony handlowe - obiekty i urządzenia w pasie drogowym ograniczające widoczność na łukach i w rejonie skrzyżowań - nawierzchnię jezdni inną niż bitumiczna zaznaczyć innym kolorem lub wypełnieniem z podaniem rodzaju nawierzchni. Dodatkowo oznakowanie opisać skrótami wyrazów: istniejące - ist., projektowane - proj., likwidowane - likw., do przeniesienia - do przen., przeniesione - przen. W przypadku, gdy nad drogą wojewódzką występują obiekty inżynierskie (typu wiadukty kolejowe) należy przedstawić schematy ich przekroju z podaniem wymiarów skrajni oraz ewentualnym oznakowaniem tych obiektów. Kolorystyka i treść znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego powinna odpowiadać wzorcom zawartym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz.2181. Każdy znak i urządzenie bezpieczeństwa ruchu ma mieć symbol oraz podaną dokładną lokalizację. Symbol znaku oraz odnośnik lokalizacyjny oznakowania pionowego projektowanego mają mieć kolor czerwony natomiast oznakowania istniejącego - kolor czarny. W przypadku drogowych barier ochronnych należy podać ich rodzaj, długość, kilometraż początku bariery. Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe i poziome należy przedstawić na planie odzwierciedlając dokładnie ich kolorystykę i treść. Znaki (awaryjne) dotyczące uszkodzonej nawierzchni przedstawić w odcieniach szarości i pozostawić bez zmian. Ewentualnie dodać krótki opis słowny do ograniczeń prędkości. Projektowane oznakowanie poziome ma mieć kolor niebieski, istniejące oznakowanie poziome - kolor czarny. Długość linii oznakowania poziomego wyznaczyć po sprawdzeniu warunków widoczności na łukach poziomych i pionowych, zgodnie z zasadami zawartymi w w/w załącznikach. Tam, gdzie to możliwe zaprojektować usunięcie obiektów ograniczających widoczność (drzewa, krzewy, reklamy, itp.). Należy stosować zasadę zgodności oznakowania pionowego z oznakowaniem poziomym. Cyfrowej Ponadto należy dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowe opracowanie w wersji elektronicznej dającej możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD. Zbiory z rozszerzeniem *.dwg należy dostarczyć na nośniku danych DVD. Opracowanie w wersji cyfrowej winno być kompatybilne z oprogramowaniem Bricscad Pro V12. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu muszą tworzyć ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym 1992 lub 2000. Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami: - symbole znaków wielkością dopasowane do grafiki znaków, niezmiennie w całym opracowaniu - lokalizacja znaków podana jako edytowalny tekst - znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, który poddaje się rozgrupowaniu - poszczególne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome, urządzenia BRD) opisane na oddzielnych warstwach. Należy stworzyć minimum następujące warstwy: znaki pionowe istniejące do likwidacji z nazwą znak_pion_ist_likw znaki pionowe istniejące pozostawiane z nazwą znak_pion_ist znaki pionowe projektowane oraz z nazwą znak_pion_proj znaki poziome istniejące do likwidacji z nazwą znak_poz_ist_likw znaki poziome istniejące pozostawiane z nazwą znak_poz_ist znaki poziome projektowane z nazwą znak_poz_proj urządzenia BRD istniejące do likwidacji z nazwą BRD_ist_likw urządzenia BRD istniejące pozostawiane z nazwą BRD_ist urządzenia BRD projektowane z nazwą BRD_proj. - zachowanie czytelności grafiki oznakowania, jak i tekstów opisujących oznakowanie przy wydrukach w skali 1 : 1 000/ 1: 500 - w opracowaniu cyfrowym należy umieścić linię trasującą wraz ze znacznikami hektometrowymi na warstwie nie przeznaczonej do druku. Linię trasującą należy stworzyć w sposób umożliwiający automatyczną zmianę kilometrażu - w opracowaniu cyfrowym należy umieścić grupę widoków zawierającą przygotowane do wydruku arkusze w formacie A3 zgodne z dostarczonymi zamawiającemu arkuszami stanowiącymi projekt w postaci graficznej - w osobnym katalogu należy zamieścić pliki z arkuszami A-3 w formacie nieedytowalnym (*.pdf). 4. Uwagi końcowe Przekazując wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - kompletne opracowanie projektowe wraz ze zbiorczym zestawienie znaków pionowych, poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz uzyskanymi opiniami (dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego) i zatwierdzeniem organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich - 4 kpl., - pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz że zostało wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - 4 egz., - płytę DVD z wersją elektroniczną opracowania (podkłady mapowe, pliki DWG i PDF) - 1egz. - protokół przekazania (załącznik nr 1 umowy) - protokół odbioru (załącznik nr 2 umowy) Płatność będzie się odbywać na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru. W kwestiach wątpliwych należy kontaktować się z Zamawiającym..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł, (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca: -wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał min. 3 projekty docelowej organizacji ruchu dla odcinka min. 10 km każdy projekt, dróg wojewódzkich i/lub dróg krajowych, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu zarządzającego ruchem. -załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane projekty zostały wykonane należycie. Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik Nr 1. b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. c) Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art. 23 ustawy Pzp należy dostarczyć: - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, - dokumenty dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, o których mowa w pkt 2 winien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. e) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w punkcie dotyczącym dokumentów podmiotów zagranicznych, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią data wymaganą dla tego dokumentu.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dsdik.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28, Kancelaria (parter budynku).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 62008 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
60268 - 2013 data 13.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, fax. 071 3917105.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska - Godzikowice o łącznej długości 68,995 km. Odcinek nieciągłości na tej drodze występuje pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową nr 8. 1. Wymagania ogólne 1.1 Projekt winien być opracowany w oparciu o: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych tekst jednolity - Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz.430 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393 z późniejszymi zmianami Załącznik nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z późniejszymi zmianami. 1.2 Projekt musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 1.3 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń oferenta związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 1.4 Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzenia sygnalizacji świetlnej (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: Prawidłową lokalizację słupków hekto - i kilometrowych zgodnie z rzeczywistą odległością w terenie. Ustalenie granic obszarów zabudowanych. Ustalenie granic administracyjnych gmin, powiatów. Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Ustalenie oznakowania drogowskazowego. Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów. Organizację ruchu na skrzyżowaniach. 1.5 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie zmian w organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem przed i w trakcie jego opracowywania, dostępnych w siedzibie Zamawiającego. 2. Zawartość opracowania 2.1 Projekt organizacji ruchu, który powinien zawierać: Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi, której dotyczy Plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 (skala podstawowa) oraz 1 : 500 (dla odcinków dróg obejmujących skomplikowane skrzyżowania z rozbudowanym oznakowaniem poziomym i odcinków dróg w granicach miejscowości, których liczba mieszkańców wynosi pow. 5 000) z zaznaczeniem słupków hektometrowych, inwentaryzacji istniejącego oznakowania oraz projektowanej stałej organizacji ruchu Opis techniczny zawierający cel i zakres opracowania, charakterystykę drogi i ruchu na drodze, uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu Zbiorcze zestawienie znaków pionowych (szt.), poziomych (m2), urządzeń bezpieczeństwa ruchu zawartych w sporządzonym projekcie, podzielonych na poszczególne kategorie oraz ilość znaków w danej kategorii z podziałem na projektowane, istniejące, likwidowane, przeniesione. Oprócz tego podobne zestawienie dla odcinków drogi w poszczególnych powiatach. Należy podać wymiary projektowanych tablic drogowych typu E. Dla oznakowania poziomego należy podać rodzaj linii, długość oraz powierzchnię oznakowania poziomego z uwzględnieniem podziału na oznakowanie cienko i grubowarstwowe. 2.2 Wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikające z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiającego. 3. Wymagania szczegółowe Do projektowania należy stosować materiały geodezyjne w postaci kopii map sytuacyjno - wysokościowych lub zasadniczych w skali 1 : 1 000. Dla skomplikowanych skrzyżowań i odcinków przebiegających w granicach miejscowości, których liczba mieszkańców wynosi pow. 5 000 należy stosować mapy w skali 1 : 500. W przypadku trudności, czy też braku możliwości uzyskania takich map dopuszcza się, po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, wykonanie własnych szkiców zawierających zakres szczegółów niezbędny do prawidłowej realizacji zadania z zachowaniem w/w skal. Zamawiający nie posiada map sytuacyjno - wysokościowych, ani zasadniczych drogi wojewódzkiej nr 346. Projekt należy sporządzić w postaci: Graficznej Wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania złożyć do formatu A-4, umieścić w segregatorach, bądź też innych sztywnych okładkach (formatu A-4) umożliwiających wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu. Na każdym arkuszu winna znaleźć się legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza i skalą rysunku. Zamawiającemu należy przedłożyć 4 zatwierdzone egzemplarze projektu organizacji ruchu. Przekazany projekt organizacji ruchu winien być uzupełniony o ewentualne zmiany narzucone w piśmie zatwierdzającym przez jednostkę zatwierdzającą projekt. Na planie sytuacyjnym należy nanieść: - słupki hektometrowe, kilometrowe - symbol graficzny wraz z kilometrażem - istniejące oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem - projektowane oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem - istniejące oznakowanie poziome z podaniem początkowego kilometraża i długości danej linii - projektowane oznakowanie poziome z podaniem początkowego kilometraża i długości danej linii - urządzenia BRD (w przypadku barier ochronnych należy podać początkowy kilometraż i długość bariery) - urządzenia sygnalizacji świetlnej - włączenia dróg z określeniem ich kategorii (np. gminna), numeru i rodzaju nawierzchni, w przypadku ulic podać ich nazwę - zjazdy indywidualne i publiczne - chodniki ( powierzchnię chodników zaznaczyć innym kolorem) - ścieżki rowerowe (powierzchnię ścieżek zaznaczyć innym kolorem) - krawężniki - obiekty generujące ruch, takie jak szkoły, kościoły, budynki użyteczności publicznej, parkingi, stacje paliw, pawilony handlowe - obiekty i urządzenia w pasie drogowym ograniczające widoczność na łukach i w rejonie skrzyżowań - nawierzchnię jezdni inną niż bitumiczna zaznaczyć innym kolorem lub wypełnieniem z podaniem rodzaju nawierzchni. Dodatkowo oznakowanie opisać skrótami wyrazów: istniejące - ist., projektowane - proj., likwidowane - likw., do przeniesienia - do przen., przeniesione - przen. W przypadku, gdy nad drogą wojewódzką występują obiekty inżynierskie (typu wiadukty kolejowe) należy przedstawić schematy ich przekroju z podaniem wymiarów skrajni oraz ewentualnym oznakowaniem tych obiektów. Kolorystyka i treść znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego powinna odpowiadać wzorcom zawartym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz.2181. Każdy znak i urządzenie bezpieczeństwa ruchu ma mieć symbol oraz podaną dokładną lokalizację. Symbol znaku oraz odnośnik lokalizacyjny oznakowania pionowego projektowanego mają mieć kolor czerwony natomiast oznakowania istniejącego - kolor czarny. W przypadku drogowych barier ochronnych należy podać ich rodzaj, długość, kilometraż początku bariery. Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe i poziome należy przedstawić na planie odzwierciedlając dokładnie ich kolorystykę i treść. Znaki (awaryjne) dotyczące uszkodzonej nawierzchni przedstawić w odcieniach szarości i pozostawić bez zmian. Ewentualnie dodać krótki opis słowny do ograniczeń prędkości. Projektowane oznakowanie poziome ma mieć kolor niebieski, istniejące oznakowanie poziome - kolor czarny. Długość linii oznakowania poziomego wyznaczyć po sprawdzeniu warunków widoczności na łukach poziomych i pionowych, zgodnie z zasadami zawartymi w w/w załącznikach. Tam, gdzie to możliwe zaprojektować usunięcie obiektów ograniczających widoczność (drzewa, krzewy, reklamy, itp.). Należy stosować zasadę zgodności oznakowania pionowego z oznakowaniem poziomym. Cyfrowej Ponadto należy dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowe opracowanie w wersji elektronicznej dającej możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD. Zbiory z rozszerzeniem *.dwg należy dostarczyć na nośniku danych DVD. Opracowanie w wersji cyfrowej winno być kompatybilne z oprogramowaniem Bricscad Pro V12. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu muszą tworzyć ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym 1992 lub 2000. Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami: - symbole znaków wielkością dopasowane do grafiki znaków, niezmiennie w całym opracowaniu - lokalizacja znaków podana jako edytowalny tekst - znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, który poddaje się rozgrupowaniu - poszczególne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome, urządzenia BRD) opisane na oddzielnych warstwach. Należy stworzyć minimum następujące warstwy: znaki pionowe istniejące do likwidacji z nazwą znak_pion_ist_likw znaki pionowe istniejące pozostawiane z nazwą znak_pion_ist znaki pionowe projektowane oraz z nazwą znak_pion_proj znaki poziome istniejące do likwidacji z nazwą znak_poz_ist_likw znaki poziome istniejące pozostawiane z nazwą znak_poz_ist znaki poziome projektowane z nazwą znak_poz_proj urządzenia BRD istniejące do likwidacji z nazwą BRD_ist_likw urządzenia BRD istniejące pozostawiane z nazwą BRD_ist urządzenia BRD projektowane z nazwą BRD_proj. - zachowanie czytelności grafiki oznakowania, jak i tekstów opisujących oznakowanie przy wydrukach w skali 1 : 1 000/ 1: 500 - w opracowaniu cyfrowym należy umieścić linię trasującą wraz ze znacznikami hektometrowymi na warstwie nie przeznaczonej do druku. Linię trasującą należy stworzyć w sposób umożliwiający automatyczną zmianę kilometrażu - w opracowaniu cyfrowym należy umieścić grupę widoków zawierającą przygotowane do wydruku arkusze w formacie A3 zgodne z dostarczonymi zamawiającemu arkuszami stanowiącymi projekt w postaci graficznej - w osobnym katalogu należy zamieścić pliki z arkuszami A-3 w formacie nieedytowalnym (*.pdf). 4. Uwagi końcowe Przekazując wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - kompletne opracowanie projektowe wraz ze zbiorczym zestawienie znaków pionowych, poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz uzyskanymi opiniami (dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego) i zatwierdzeniem organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich - 4 kpl., - pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz że zostało wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - 4 egz., - płytę DVD z wersją elektroniczną opracowania (podkłady mapowe, pliki DWG i PDF) - 1egz. - protokół przekazania (załącznik nr 1 umowy) - protokół odbioru (załącznik nr 2 umowy) Płatność będzie się odbywać na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru. W kwestiach wątpliwych należy kontaktować się z Zamawiającym.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska - Godzikowice o łącznej długości 68,995 km. Odcinek nieciągłości na tej drodze występuje pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową nr 8. 1. Wymagania ogólne 1.1 Projekt winien być opracowany w oparciu o: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych tekst jednolity - Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz.430 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393 z późniejszymi zmianami Załącznik nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z późniejszymi zmianami. 1.2 Projekt musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 1.3 Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzenia sygnalizacji świetlnej (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: Prawidłową lokalizację słupków hekto - i kilometrowych zgodnie z rzeczywistą odległością w terenie. Ustalenie granic obszarów zabudowanych. Ustalenie granic administracyjnych gmin, powiatów. Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Ustalenie oznakowania drogowskazowego. Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów. Organizację ruchu na skrzyżowaniach. 1.4 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie zmian w organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem przed i w trakcie jego opracowywania, dostępnych w siedzibie Zamawiającego. 2. Zawartość opracowania 2.1 Projekt organizacji ruchu, który powinien zawierać: Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi, której dotyczy Plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 (skala podstawowa) oraz 1 : 500 (dla odcinków dróg obejmujących skomplikowane skrzyżowania z rozbudowanym oznakowaniem poziomym i odcinków dróg w granicach miejscowości, których liczba mieszkańców wynosi pow. 5 000) z zaznaczeniem słupków hektometrowych, inwentaryzacji istniejącego oznakowania oraz projektowanej stałej organizacji ruchu Opis techniczny zawierający cel i zakres opracowania, charakterystykę drogi i ruchu na drodze, uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu Zbiorcze zestawienie znaków pionowych (szt.), poziomych (m2), urządzeń bezpieczeństwa ruchu zawartych w sporządzonym projekcie, podzielonych na poszczególne kategorie oraz ilość znaków w danej kategorii z podziałem na projektowane, istniejące, likwidowane, przeniesione. Oprócz tego podobne zestawienie dla odcinków drogi w poszczególnych powiatach. Należy podać wymiary projektowanych tablic drogowych typu E. Dla oznakowania poziomego należy podać rodzaj linii, długość oraz powierzchnię oznakowania poziomego z uwzględnieniem podziału na oznakowanie cienko i grubowarstwowe. 2.2 Wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikające z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiającego. 3. Wymagania szczegółowe Do projektowania należy stosować materiały geodezyjne w postaci kopii map sytuacyjno - wysokościowych lub zasadniczych w skali 1 : 1 000. Dla skomplikowanych skrzyżowań i odcinków przebiegających w granicach miejscowości, których liczba mieszkańców wynosi pow. 5 000 należy stosować mapy w skali 1 : 500. W przypadku trudności, czy też braku możliwości uzyskania takich map dopuszcza się, po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, wykonanie własnych szkiców zawierających zakres szczegółów niezbędny do prawidłowej realizacji zadania z zachowaniem w/w skal. Zamawiający nie posiada map sytuacyjno - wysokościowych, ani zasadniczych drogi wojewódzkiej nr 346. Projekt należy sporządzić w postaci: Graficznej Wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania złożyć do formatu A-4, umieścić w segregatorach, bądź też innych sztywnych okładkach (formatu A-4) umożliwiających wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu. Na każdym arkuszu winna znaleźć się legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza i skalą rysunku. Zamawiającemu należy przedłożyć 4 zatwierdzone egzemplarze projektu organizacji ruchu. Przekazany projekt organizacji ruchu winien być uzupełniony o ewentualne zmiany narzucone w piśmie zatwierdzającym przez jednostkę zatwierdzającą projekt. Na planie sytuacyjnym należy nanieść: - słupki hektometrowe, kilometrowe - symbol graficzny wraz z kilometrażem - istniejące oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem - projektowane oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem - istniejące oznakowanie poziome z podaniem początkowego kilometraża i długości danej linii - projektowane oznakowanie poziome z podaniem początkowego kilometraża i długości danej linii - urządzenia BRD (w przypadku barier ochronnych należy podać początkowy kilometraż i długość bariery) - urządzenia sygnalizacji świetlnej - włączenia dróg z określeniem ich kategorii (np. gminna), numeru i rodzaju nawierzchni, w przypadku ulic podać ich nazwę - zjazdy indywidualne i publiczne - chodniki ( powierzchnię chodników zaznaczyć innym kolorem) - ścieżki rowerowe (powierzchnię ścieżek zaznaczyć innym kolorem) - krawężniki - obiekty generujące ruch, takie jak szkoły, kościoły, budynki użyteczności publicznej, parkingi, stacje paliw, pawilony handlowe - obiekty i urządzenia w pasie drogowym ograniczające widoczność na łukach i w rejonie skrzyżowań - nawierzchnię jezdni inną niż bitumiczna zaznaczyć innym kolorem lub wypełnieniem z podaniem rodzaju nawierzchni. Dodatkowo oznakowanie opisać skrótami wyrazów: istniejące - ist., projektowane - proj., likwidowane - likw., do przeniesienia - do przen., przeniesione - przen. W przypadku, gdy nad drogą wojewódzką występują obiekty inżynierskie (typu wiadukty kolejowe) należy przedstawić schematy ich przekroju z podaniem wymiarów skrajni oraz ewentualnym oznakowaniem tych obiektów. Kolorystyka i treść znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego powinna odpowiadać wzorcom zawartym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz.2181. Każdy znak i urządzenie bezpieczeństwa ruchu ma mieć symbol oraz podaną dokładną lokalizację. Symbol znaku oraz odnośnik lokalizacyjny oznakowania pionowego projektowanego mają mieć kolor czerwony natomiast oznakowania istniejącego - kolor czarny. W przypadku drogowych barier ochronnych należy podać ich rodzaj, długość, kilometraż początku bariery. Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe i poziome należy przedstawić na planie odzwierciedlając dokładnie ich kolorystykę i treść. Znaki (awaryjne) dotyczące uszkodzonej nawierzchni przedstawić w odcieniach szarości i pozostawić bez zmian. Ewentualnie dodać krótki opis słowny do ograniczeń prędkości. Projektowane oznakowanie poziome ma mieć kolor niebieski, istniejące oznakowanie poziome - kolor czarny. Długość linii oznakowania poziomego wyznaczyć po sprawdzeniu warunków widoczności na łukach poziomych i pionowych, zgodnie z zasadami zawartymi w w/w załącznikach. Tam, gdzie to możliwe zaprojektować usunięcie obiektów ograniczających widoczność (drzewa, krzewy, reklamy, itp.). Należy stosować zasadę zgodności oznakowania pionowego z oznakowaniem poziomym. Cyfrowej Ponadto należy dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowe opracowanie w wersji elektronicznej dającej możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD. Zbiory z rozszerzeniem *.dwg należy dostarczyć na nośniku danych DVD. Opracowanie w wersji cyfrowej winno być kompatybilne z oprogramowaniem Bricscad Pro V12. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu muszą tworzyć ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym 1992 lub 2000. Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami: - symbole znaków wielkością dopasowane do grafiki znaków, niezmiennie w całym opracowaniu - lokalizacja znaków podana jako edytowalny tekst - znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, który poddaje się rozgrupowaniu - poszczególne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome, urządzenia BRD) opisane na oddzielnych warstwach. Należy stworzyć minimum następujące warstwy: znaki pionowe istniejące do likwidacji z nazwą znak_pion_ist_likw znaki pionowe istniejące pozostawiane z nazwą znak_pion_ist znaki pionowe projektowane oraz z nazwą znak_pion_proj znaki poziome istniejące do likwidacji z nazwą znak_poz_ist_likw znaki poziome istniejące pozostawiane z nazwą znak_poz_ist znaki poziome projektowane z nazwą znak_poz_proj urządzenia BRD istniejące do likwidacji z nazwą BRD_ist_likw urządzenia BRD istniejące pozostawiane z nazwą BRD_ist urządzenia BRD projektowane z nazwą BRD_proj. - zachowanie czytelności grafiki oznakowania, jak i tekstów opisujących oznakowanie przy wydrukach w skali 1 : 1 000/ 1: 500 - w opracowaniu cyfrowym należy umieścić linię trasującą wraz ze znacznikami hektometrowymi na warstwie nie przeznaczonej do druku. Linię trasującą należy stworzyć w sposób umożliwiający automatyczną zmianę kilometrażu - w opracowaniu cyfrowym należy umieścić grupę widoków zawierającą przygotowane do wydruku arkusze w formacie A3 zgodne z dostarczonymi zamawiającemu arkuszami stanowiącymi projekt w postaci graficznej - w osobnym katalogu należy zamieścić pliki z arkuszami A-3 w formacie nieedytowalnym (*.pdf). 4. Uwagi końcowe Przekazując wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - kompletne opracowanie projektowe wraz ze zbiorczym zestawienie znaków pionowych, poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz uzyskanymi opiniami (dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego) i zatwierdzeniem organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich - 4 kpl., - pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz że zostało wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - 4 egz., - płytę DVD z wersją elektroniczną opracowania (podkłady mapowe, pliki DWG i PDF) - 1egz. - protokół przekazania (załącznik nr 7) - protokół odbioru (załącznik nr 8) Płatność będzie się odbywać na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru. W kwestiach wątpliwych należy kontaktować się z Zamawiającym.


Numer ogłoszenia: 74398 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
60268 - 2013 data 13.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, fax. 071 3917105.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28, Kancelaria (parter budynku).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28, Kancelaria (parter budynku).


Wrocław: Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 346


Numer ogłoszenia: 54675 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 60268 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, faks 071 3917105.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 346.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska - Godzikowice o łącznej długości 68,995 km. Odcinek nieciągłości na tej drodze występuje pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową nr 8. 1. Wymagania ogólne 1.1 Projekt winien być opracowany w oparciu o: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych tekst jednolity - Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz.430 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393 z późniejszymi zmianami Załącznik nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z późniejszymi zmianami. 1.2 Projekt musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 1.3 Projekt organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzenia sygnalizacji świetlnej (bez programów sygnalizacji świetlnych), w szczególności winien uwzględniać: Prawidłową lokalizację słupków hekto - i kilometrowych zgodnie z rzeczywistą odległością w terenie. Ustalenie granic obszarów zabudowanych. Ustalenie granic administracyjnych gmin, powiatów. Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie lokalizacji istniejących przystanków do obowiązujących przepisów. Lokalizacja przystanków powinna uwzględniać możliwość wykonania peronów przystankowych, a docelowo zatok autobusowych. Ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu. Wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Ustalenie oznakowania drogowskazowego. Wyznaczenie miejsc i określania sposobów oraz warunków parkowania pojazdów. Organizację ruchu na skrzyżowaniach. 1.4 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie zmian w organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem przed i w trakcie jego opracowywania, dostępnych w siedzibie Zamawiającego. 2. Zawartość opracowania 2.1 Projekt organizacji ruchu, który powinien zawierać: Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi, której dotyczy Plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 (skala podstawowa) oraz 1 : 500 (dla odcinków dróg obejmujących skomplikowane skrzyżowania z rozbudowanym oznakowaniem poziomym i odcinków dróg w granicach miejscowości, których liczba mieszkańców wynosi pow. 5 000) z zaznaczeniem słupków hektometrowych, inwentaryzacji istniejącego oznakowania oraz projektowanej stałej organizacji ruchu Opis techniczny zawierający cel i zakres opracowania, charakterystykę drogi i ruchu na drodze, uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu Zbiorcze zestawienie znaków pionowych (szt.), poziomych (m2), urządzeń bezpieczeństwa ruchu zawartych w sporządzonym projekcie, podzielonych na poszczególne kategorie oraz ilość znaków w danej kategorii z podziałem na projektowane, istniejące, likwidowane, przeniesione. Oprócz tego podobne zestawienie dla odcinków drogi w poszczególnych powiatach. Należy podać wymiary projektowanych tablic drogowych typu E. Dla oznakowania poziomego należy podać rodzaj linii, długość oraz powierzchnię oznakowania poziomego z uwzględnieniem podziału na oznakowanie cienko i grubowarstwowe. 2.2 Wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikające z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiającego. 3. Wymagania szczegółowe Do projektowania należy stosować materiały geodezyjne w postaci kopii map sytuacyjno - wysokościowych lub zasadniczych w skali 1 : 1 000. Dla skomplikowanych skrzyżowań i odcinków przebiegających w granicach miejscowości, których liczba mieszkańców wynosi pow. 5 000 należy stosować mapy w skali 1 : 500. W przypadku trudności, czy też braku możliwości uzyskania takich map dopuszcza się, po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, wykonanie własnych szkiców zawierających zakres szczegółów niezbędny do prawidłowej realizacji zadania z zachowaniem w/w skal. Zamawiający nie posiada map sytuacyjno - wysokościowych, ani zasadniczych drogi wojewódzkiej nr 346. Projekt należy sporządzić w postaci: Graficznej Wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania złożyć do formatu A-4, umieścić w segregatorach, bądź też innych sztywnych okładkach (formatu A-4) umożliwiających wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu. Na każdym arkuszu winna znaleźć się legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza i skalą rysunku. Zamawiającemu należy przedłożyć 4 zatwierdzone egzemplarze projektu organizacji ruchu. Przekazany projekt organizacji ruchu winien być uzupełniony o ewentualne zmiany narzucone w piśmie zatwierdzającym przez jednostkę zatwierdzającą projekt. Na planie sytuacyjnym należy nanieść: - słupki hektometrowe, kilometrowe - symbol graficzny wraz z kilometrażem - istniejące oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem - projektowane oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem - istniejące oznakowanie poziome z podaniem początkowego kilometraża i długości danej linii - projektowane oznakowanie poziome z podaniem początkowego kilometraża i długości danej linii - urządzenia BRD (w przypadku barier ochronnych należy podać początkowy kilometraż i długość bariery) - urządzenia sygnalizacji świetlnej - włączenia dróg z określeniem ich kategorii (np. gminna), numeru i rodzaju nawierzchni, w przypadku ulic podać ich nazwę - zjazdy indywidualne i publiczne - chodniki ( powierzchnię chodników zaznaczyć innym kolorem) - ścieżki rowerowe (powierzchnię ścieżek zaznaczyć innym kolorem) - krawężniki - obiekty generujące ruch, takie jak szkoły, kościoły, budynki użyteczności publicznej, parkingi, stacje paliw, pawilony handlowe - obiekty i urządzenia w pasie drogowym ograniczające widoczność na łukach i w rejonie skrzyżowań - nawierzchnię jezdni inną niż bitumiczna zaznaczyć innym kolorem lub wypełnieniem z podaniem rodzaju nawierzchni. Dodatkowo oznakowanie opisać skrótami wyrazów: istniejące - ist., projektowane - proj., likwidowane - likw., do przeniesienia - do przen., przeniesione - przen. W przypadku, gdy nad drogą wojewódzką występują obiekty inżynierskie (typu wiadukty kolejowe) należy przedstawić schematy ich przekroju z podaniem wymiarów skrajni oraz ewentualnym oznakowaniem tych obiektów. Kolorystyka i treść znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego powinna odpowiadać wzorcom zawartym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz.2181. Każdy znak i urządzenie bezpieczeństwa ruchu ma mieć symbol oraz podaną dokładną lokalizację. Symbol znaku oraz odnośnik lokalizacyjny oznakowania pionowego projektowanego mają mieć kolor czerwony natomiast oznakowania istniejącego - kolor czarny. W przypadku drogowych barier ochronnych należy podać ich rodzaj, długość, kilometraż początku bariery. Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe i poziome należy przedstawić na planie odzwierciedlając dokładnie ich kolorystykę i treść. Znaki (awaryjne) dotyczące uszkodzonej nawierzchni przedstawić w odcieniach szarości i pozostawić bez zmian. Ewentualnie dodać krótki opis słowny do ograniczeń prędkości. Projektowane oznakowanie poziome ma mieć kolor niebieski, istniejące oznakowanie poziome - kolor czarny. Długość linii oznakowania poziomego wyznaczyć po sprawdzeniu warunków widoczności na łukach poziomych i pionowych, zgodnie z zasadami zawartymi w w/w załącznikach. Tam, gdzie to możliwe zaprojektować usunięcie obiektów ograniczających widoczność (drzewa, krzewy, reklamy, itp.). Należy stosować zasadę zgodności oznakowania pionowego z oznakowaniem poziomym. Cyfrowej Ponadto należy dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowe opracowanie w wersji elektronicznej dającej możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD. Zbiory z rozszerzeniem *.dwg należy dostarczyć na nośniku danych DVD. Opracowanie w wersji cyfrowej winno być kompatybilne z oprogramowaniem Bricscad Pro V12. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu muszą tworzyć ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym 1992 lub 2000. Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami: - symbole znaków wielkością dopasowane do grafiki znaków, niezmiennie w całym opracowaniu - lokalizacja znaków podana jako edytowalny tekst - znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, który poddaje się rozgrupowaniu - poszczególne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome, urządzenia BRD) opisane na oddzielnych warstwach. Należy stworzyć minimum następujące warstwy: znaki pionowe istniejące do likwidacji z nazwą znak_pion_ist_likw znaki pionowe istniejące pozostawiane z nazwą znak_pion_ist znaki pionowe projektowane oraz z nazwą znak_pion_proj znaki poziome istniejące do likwidacji z nazwą znak_poz_ist_likw znaki poziome istniejące pozostawiane z nazwą znak_poz_ist znaki poziome projektowane z nazwą znak_poz_proj urządzenia BRD istniejące do likwidacji z nazwą BRD_ist_likw urządzenia BRD istniejące pozostawiane z nazwą BRD_ist urządzenia BRD projektowane z nazwą BRD_proj. - zachowanie czytelności grafiki oznakowania, jak i tekstów opisujących oznakowanie przy wydrukach w skali 1 : 1 000/ 1: 500 - w opracowaniu cyfrowym należy umieścić linię trasującą wraz ze znacznikami hektometrowymi na warstwie nie przeznaczonej do druku. Linię trasującą należy stworzyć w sposób umożliwiający automatyczną zmianę kilometrażu - w opracowaniu cyfrowym należy umieścić grupę widoków zawierającą przygotowane do wydruku arkusze w formacie A3 zgodne z dostarczonymi zamawiającemu arkuszami stanowiącymi projekt w postaci graficznej - w osobnym katalogu należy zamieścić pliki z arkuszami A-3 w formacie nieedytowalnym (*.pdf). 4. Uwagi końcowe Przekazując wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - kompletne opracowanie projektowe wraz ze zbiorczym zestawienie znaków pionowych, poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz uzyskanymi opiniami (dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego) i zatwierdzeniem organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich - 4 kpl., - pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz że zostało wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - 4 egz., - płytę DVD z wersją elektroniczną opracowania (podkłady mapowe, pliki DWG i PDF) - 1egz. - protokół przekazania (załącznik nr 7) - protokół odbioru (załącznik nr 8) Płatność będzie się odbywać na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru. W kwestiach wątpliwych należy kontaktować się z Zamawiającym.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Komunikacji sp. z o. o., ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89921,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38130,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  38130,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106887,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: iz@dsdik.wroc.pl
tel: 071 39 17 103, 39 17 104
fax: 713 917 105
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6026820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 521 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dsdik.wroc.pl
Informacja dostępna pod: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28,
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 346 Biuro Studiów i Projektów Komunikacji sp. z o. o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2013-04-11 38 130,00