Ogłoszenie nr 602859-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.

Gmina Szemud: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szemud, krajowy numer identyfikacyjny 19167542200000, ul. ul. Kartuska  13 , 84217   Szemud, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 764 428, e-mail zp@szemud.pl, faks 586 764 428.
Adres strony internetowej (URL): http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Adres:
Gmina Szemud ul. Kartuska 13; 84 - 217 Szemud; Biuro Obsługi pok. nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Numer referencyjny:
ZP/3/54/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

maksymalnej liczby części 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres przedmiotu zamówienia: Dla celów zimowego utrzymania dróg teren gminy został podzielony na rejony (części) odśnieżania obejmujące drogi gminne, drogi osiedlowe i dojazdowe w sołectwach oraz chodniki i parkingi publiczne według zestawień długości Część 1. – rejon nr I Obejmujący następujące drogi gminne: a) Drogi gminne bitumiczne planowane do zwalczania śliskości. 1. Kamień – Kowalewo - 4,62 km (odc. bitumiczny – 4,62 km) 2. Kielno – Kieleńska Huta, - 3,65 km (odc. bitumiczny 2,00 km) 3. Kielno – Koleczkowo, - 3,10 km (odc. bitumiczny 3,1 km) 4. Kielno – Bojano - 2,90 km (odc. bitumiczny 2,90 km) 5. Kowalewo – Kłosówko - 1,60 km(odc. bitumiczny 1,6 km) 6. Kielno-Warzno- Czeczewo oraz podjazd ul. Polna w m. Warzno - 4,40 km – (odc. bitum. 4,1 km + 0,20 km). 7. Warzno – Karczemki - 3,40 km ( odc. bitumiczny 2,15 km) 8. Kielno ul. szkolna oraz ul. J.Tredera (odc. od oś. zdrowia do ul. Oliwskiej) - 0,90 km (odc. bitumiczny - 0,90 km) 9. Kielno ul. Jeziorna - 1,56 (odcinek bitumiczny – 1,56km) 10. Kielno ul. Spacerowa - 0,80 km (odcinek bitumiczny -0,80km) 11. ul. Tuchomska (Karczemki) - 0,45km (odcinek bitumiczny – 0,45km) o łącznej długości - 27.38 km w tym o długości bitumicznej - 24,18 km Wymagany rodzaj i minimalna ilość sprzętu w Rejonie nr I - piaskarka samochodowa z pługiem jednostronnym – szt. 1, przewidywana długość dróg do zwalczania śliskości w trakcie obowiązywania umowy – ok. 900km - pługi ciężkie – szt.1, czas pracy – 250godz. - zestaw ładowarka z dwoma wywrotkami samochodowymi – czas pracy 60godz. Część 3. – rejon nr III obejmujący Sołectwo Bojano oraz drogi gminne: Bojano – Telewizja – 2,4 km, Bojano – Wiczlino - 2,3 km, Koleczkowo – Bojano (Mjr. Bojana), Droga gminna (ul. P Hebla i Partyzantów Kaszubskich Razem długość wszystkich dróg - około 48 km Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie wsi Bojano Koleczkowo i Dobrzewino przy drodze wojewódzkiej 218 o długości liczonej dwustronnie około 8km, części bitumiczne ul. Na Dambnik – 0,65km i ul. Hebla – 0,65km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie III: - pług ciężki szt.2, czas pracy pługów – 450godz. - pług lekki z piaskarką zawieszaną o masie całkowitej do 2,3 do odśnieżania lub/i/ posypywania chodników i ul. Na Dambnik i ul. Hebla. Czas pracy ciągnika przy odśnieżaniu i posypywaniu - 100 km. Czas pracy ciągnika przy odśnieżaniu – 96godz. Część 4. – rejon nr IV obejmujący: Sołectwa : Dobrzewino, Karczemki i Warzno, Rębiska, Leśno oraz drogę gminna Rębiska – Leśno Razem długość dróg około 65 km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie IV: - pług ciężki szt. 2, czas pracy pługa – 350godz. Część 5. – rejon nr V obejmujący Sołectwa: Kieleńska Huta, Kamień i Kowalewo. Razem długość dróg około – 48 km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie V: pług ciężki szt. 2, czas pracy pługów – 400godz. Część 6. – rejon nr VI obejmujący Sołectwa : Szemud, Głazica, Grabowiec, Częstkowo i Przetoczyno drogi gminne Głazica - Przetoczyno o długości – 2,6 km i droga gminna Szemud – Grabowiec wraz z ul. Myśliwską – 4 km. Droga gminna Częstkowo – Przetoczyno oraz parkingi publiczne we wsi Szemud wraz z chodnikami we wsi Szemud w tym: chodniki od skrzyżowania do Urzędu Gminy, od sklepu GS do SKR, od ul. Ks. Tomaszewskiego do ul. Myśliwskiej o długości około – 2km Zwalczanie śliskości na odcinkach bitumicznych dróg: Szemud- Grabowiec-ul. Myśliwska – 2,0 km, Głazica – Przetoczyno – 0,5km, Donimierz – Otalżyno – 1,0km, Łebieńska Huta – Jeleńska Huta – 2,5km, ul. Szkolna- Szemud 0,5km. Razem długość dróg około – 75 km. Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie VI: - pług ciężki szt. 2, czas pracy pługa – 400godz. - pług lekki z piaskarką zawieszaną o masie całkowitej do 2,3 ton do odśnieżania i posypywania mieszanką żwiru i soli chodników i ulic oraz odśnieżania parkingów – szt. 1, czas pracy przy odśnieżaniu parkingów i chodników – 100godz, przy odśnieżaniu i posypywaniu chodników i ulic – 30km Część 7 – rejon nr VII obejmujący Sołectwo Donimierz i Sołectwo Szemudzka Huta oraz drogę gminną Donimierz - Otalżyno – 4,0 km Razem długość dróg około – 40 km. Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie VII: pług ciężki szt. 1, czas pracy – 300godz. 2. Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, z uwagi na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby nie podlegające stosunkowi pracy. 3. Każdy z wykonawców może złożyć po jednej ofercie na max cztery części (rejony). 4. Sprecyzowany opis przedmiotu zamówienia oraz definicje i ilość sprzętu odśnieżającego zawarte są w harmonogramie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Szemud - zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 1, 2 i 3 do SIWZ


II.5) Główny kod CPV:
90620000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług związanych z świadczeniem usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Szemud tj. odśnieżania i posypywania mieszanką dróg

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2017-11-25   lub
zakończenia:
2019-04-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7)
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7)
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) złożenie oświadczenia o posiadanym sprzęcie mechanicznym na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 6 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych częściach 1, 3, 4, 5, 6 i 7), b) złożenie oświadczenia o miejscu składowania mieszanki i ładowność skrzyni zasypowej piaskarki na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 7 do SIWZ przedstawiony w części 1, 3, 6), - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) dokument stwierdzający, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) oświadczenie Wykonawcy, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom - jeśli dotyczy (brak złożenia oświadczenia będzie traktowane jako realizacja zadania własnymi siłami). d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. e) dokumenty, o których mowa w pkt a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt d), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. i) Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami na drukach załączonych do niniejszej specyfikacji (zał. nr 6 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach 1, 3, 4, 5, 6 i 7) oraz (zał. nr 7 do SIWZ przedstawiony w częściach 1, 3, 6).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wysokość kary umownej40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: 1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt 2. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: a) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT b) wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. c) wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. d) czasu realizacji zamówienia – w przypadku przedłużających się trudnych warunków atmosferycznych uzasadniających dalsze utrzymywanie akcji w zakresie zimowego utrzymania dróg, lub korzystnych warunków atmosferycznych nie wymagających realizacji usług objętych niniejszą umową e) zakresu ilościowego robót – w zależności od warunków atmosferycznych uzasadniających użycie sprzętu do utrzymania dróg; f) zmiany konta bankowego 3. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o których mowa w ust. 2 pkt b) i c), może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji umowy. 4. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1 – 2 - w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 5. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: a) zmiany adresowe. b) zmiany Koordynatora 6. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach, o których mowa w ust 5

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-24, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 1 –rejon nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1. – rejon nr I Obejmujący następujące drogi gminne: a) Drogi gminne bitumiczne planowane do zwalczania śliskości. 1. Kamień – Kowalewo - 4,62 km (odc. bitumiczny – 4,62 km) 2. Kielno – Kieleńska Huta, - 3,65 km (odc. bitumiczny 2,00 km) 3. Kielno – Koleczkowo, - 3,10 km (odc. bitumiczny 3,1 km) 4. Kielno – Bojano - 2,90 km (odc. bitumiczny 2,90 km) 5. Kowalewo – Kłosówko - 1,60 km(odc. bitumiczny 1,6 km) 6. Kielno-Warzno-Czeczewo oraz podjazd ul. Polna w m. Warzno - 4,40 km – (odc. bitum. 4,1 km + 0,20 km). 7. Warzno – Karczemki - 3,40 km ( odc. bitumiczny 2,15 km) 8. Kielno ul. szkolna oraz ul. J.Tredera (odc. od oś. zdrowia do ul. Oliwskiej) - 0,90 km (odc. bitumiczny - 0,90 km) 9. Kielno ul. Jeziorna - 1,56 (odcinek bitumiczny – 1,56km) 10. Kielno ul. Spacerowa - 0,80 km (odcinek bitumiczny -0,80km) 11. ul. Tuchomska (Karczemki) - 0,45km (odcinek bitumiczny – 0,45km) o łącznej długości - 27.38 km w tym o długości bitumicznej - 24,18 km Wymagany rodzaj i minimalna ilość sprzętu w Rejonie nr I - piaskarka samochodowa z pługiem jednostronnym – szt. 1, przewidywana długość dróg do zwalczania śliskości w trakcie obowiązywania umowy – ok. 900km - pługi ciężkie – szt.1, czas pracy – 250godz. - zestaw ładowarka z dwoma wywrotkami samochodowymi – czas pracy 60 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90620000-9, 90630000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-25
data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wysokość kary umownej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 3 –rejon nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 3. – rejon nr III obejmujący Sołectwo Bojano oraz drogi gminne: Bojano – Telewizja – 2,4 km, Bojano – Wiczlino - 2,3 km, Koleczkowo – Bojano (Mjr. Bojana), Droga gminna (ul. P Hebla i Partyzantów Kaszubskich Razem długość wszystkich dróg - około 48 km Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie wsi Bojano Koleczkowo i Dobrzewino przy drodze wojewódzkiej 218 o długości liczonej dwustronnie około 8km, części bitumiczne ul. Na Dambnik – 0,65km i ul. Hebla – 0,65km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie III: - pług ciężki szt.2, czas pracy pługów – 450godz. - pług lekki z piaskarką zawieszaną o masie całkowitej do 2,3 do odśnieżania lub/i/ posypywania chodników i ul. Na Dambnik i ul. Hebla. Czas pracy ciągnika przy odśnieżaniu i posypywaniu - 100 km. Czas pracy ciągnika przy odśnieżaniu – 96 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90620000-9, 90630000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-25
data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
Wysokość kary umownej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 4 –rejon nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 4. – rejon nr IV obejmujący: Sołectwa : Dobrzewino, Karczemki i Warzno, Rębiska, Leśno oraz drogę gminna Rębiska – Leśno Razem długość dróg około 65 km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie IV: - pług ciężki szt. 2, czas pracy pługa – 350 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90620000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-25
data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wysokość kary umownej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 5 –rejon nr 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 5. – rejon nr V obejmujący Sołectwa: Kieleńska Huta, Kamień i Kowalewo. Razem długość dróg około – 48 km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie V: pług ciężki szt. 2, czas pracy pługów – 400godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90620000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-25
data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wysokość kary umownej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 6 –rejon nr 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 6. – rejon nr VI obejmujący Sołectwa : Szemud, Głazica, Grabowiec, Częstkowo i Przetoczyno drogi gminne Głazica - Przetoczyno o długości – 2,6 km i droga gminna Szemud – Grabowiec wraz z ul. Myśliwską – 4 km. Droga gminna Częstkowo – Przetoczyno oraz parkingi publiczne we wsi Szemud wraz z chodnikami we wsi Szemud w tym: chodniki od skrzyżowania do Urzędu Gminy, od sklepu GS do SKR, od ul. Ks. Tomaszewskiego do ul. Myśliwskiej o długości około – 2km Zwalczanie śliskości na odcinkach bitumicznych dróg: Szemud-Grabowiec-ul. Myśliwska – 2,0 km, Głazica – Przetoczyno – 0,5km, Donimierz – Otalżyno – 1,0km, Łebieńska Huta – Jeleńska Huta – 2,5km, ul. Szkolna- Szemud 0,5km. Razem długość dróg około – 75 km. Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie VI: - pług ciężki szt. 2, czas pracy pługa – 400godz. - pług lekki z piaskarką zawieszaną o masie całkowitej do 2,3 ton do odśnieżania i posypywania mieszanką żwiru i soli chodników i ulic oraz odśnieżania parkingów – szt. 1, czas pracy przy odśnieżaniu parkingów i chodników – 100godz, przy odśnieżaniu i posypywaniu chodników i ulic – 30km

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90620000-9, 90630000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-25
data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wysokość kary umownej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 7 –rejon nr 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 7 – rejon nr VII obejmujący Sołectwo Donimierz i Sołectwo Szemudzka Huta oraz drogę gminną Donimierz - Otalżyno – 4,0 km Razem długość dróg około – 40 km. Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie VII: pług ciężki szt. 1, czas pracy – 300 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90620000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-25
data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wysokość kary umownej40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500077756-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
Gmina Szemud: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych:2017/2018 i 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 602859-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szemud, Krajowy numer identyfikacyjny 19167542200000, ul. ul. Kartuska  13, 84217   Szemud, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 764 428, e-mail zp@szemud.pl, faks 586 764 428.
Adres strony internetowej (url): http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych:2017/2018 i 2018/2019

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/3/54/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres przedmiotu zamówienia: Dla celów zimowego utrzymania dróg teren gminy został podzielony na rejony (części) odśnieżania obejmujące drogi gminne, drogi osiedlowe i dojazdowe w sołectwach oraz chodniki i parkingi publiczne według zestawień długości Część 1. – rejon nr I Obejmujący następujące drogi gminne: a) Drogi gminne bitumiczne planowane do zwalczania śliskości. 1. Kamień – Kowalewo - 4,62 km (odc. bitumiczny – 4,62 km) 2. Kielno – Kieleńska Huta, - 3,65 km (odc. bitumiczny 2,00 km) 3. Kielno – Koleczkowo, - 3,10 km (odc. bitumiczny 3,1 km) 4. Kielno – Bojano - 2,90 km (odc. bitumiczny 2,90 km) 5. Kowalewo – Kłosówko - 1,60 km(odc. bitumiczny 1,6 km) 6. Kielno-Warzno- Czeczewo oraz podjazd ul. Polna w m. Warzno - 4,40 km – (odc. bitum. 4,1 km + 0,20 km). 7. Warzno – Karczemki - 3,40 km ( odc. bitumiczny 2,15 km) 8. Kielno ul. szkolna oraz ul. J.Tredera (odc. od oś. zdrowia do ul. Oliwskiej) - 0,90 km (odc. bitumiczny - 0,90 km) 9. Kielno ul. Jeziorna - 1,56 (odcinek bitumiczny – 1,56km) 10. Kielno ul. Spacerowa - 0,80 km (odcinek bitumiczny -0,80km) 11. ul. Tuchomska (Karczemki) - 0,45km (odcinek bitumiczny – 0,45km) o łącznej długości - 27.38 km w tym o długości bitumicznej - 24,18 km Wymagany rodzaj i minimalna ilość sprzętu w Rejonie nr I - piaskarka samochodowa z pługiem jednostronnym – szt. 1, przewidywana długość dróg do zwalczania śliskości w trakcie obowiązywania umowy – ok. 900km - pługi ciężkie – szt.1, czas pracy – 250godz. - zestaw ładowarka z dwoma wywrotkami samochodowymi – czas pracy 60godz. Część 3. – rejon nr III obejmujący Sołectwo Bojano oraz drogi gminne: Bojano – Telewizja – 2,4 km, Bojano – Wiczlino - 2,3 km, Koleczkowo – Bojano (Mjr. Bojana), Droga gminna (ul. P Hebla i Partyzantów Kaszubskich Razem długość wszystkich dróg - około 48 km Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie wsi Bojano Koleczkowo i Dobrzewino przy drodze wojewódzkiej 218 o długości liczonej dwustronnie około 8km, części bitumiczne ul. Na Dambnik – 0,65km i ul. Hebla – 0,65km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie III: - pług ciężki szt.2, czas pracy pługów – 450godz. - pług lekki z piaskarką zawieszaną o masie całkowitej do 2,3 do odśnieżania lub/i/ posypywania chodników i ul. Na Dambnik i ul. Hebla. Czas pracy ciągnika przy odśnieżaniu i posypywaniu - 100 km. Czas pracy ciągnika przy odśnieżaniu – 96godz. Część 4. – rejon nr IV obejmujący: Sołectwa : Dobrzewino, Karczemki i Warzno, Rębiska, Leśno oraz drogę gminna Rębiska – Leśno Razem długość dróg około 65km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie IV: - pług ciężki szt. 2, czas pracy pługa – 350godz. Część 5. – rejon nr V obejmujący Sołectwa: Kieleńska Huta, Kamień i Kowalewo. Razem długość dróg około – 48 km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie V: pług ciężki szt. 2, czas pracy pługów – 400godz. Część 6. – rejon nr VI obejmujący Sołectwa : Szemud, Głazica, Grabowiec, Częstkowo i Przetoczyno drogi gminne Głazica - Przetoczyno o długości – 2,6 km i droga gminna Szemud – Grabowiec wraz z ul. Myśliwską – 4 km. Droga gminna Częstkowo – Przetoczyno oraz parkingi publiczne we wsi Szemud wraz z chodnikami we wsi Szemud w tym: chodniki od skrzyżowania do Urzędu Gminy, od sklepu GS do SKR, od ul. Ks. Tomaszewskiego do ul. Myśliwskiej o długości około – 2km Zwalczanie śliskości na odcinkach bitumicznych dróg: Szemud- Grabowiec-ul. Myśliwska – 2,0 km, Głazica – Przetoczyno – 0,5km, Donimierz – Otalżyno – 1,0km, Łebieńska Huta – Jeleńska Huta – 2,5km, ul. Szkolna- Szemud 0,5km. Razem długość dróg około – 75 km. Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie VI: - pług ciężki szt. 2, czas pracy pługa – 400godz. - pług lekki z piaskarką zawieszaną o masie całkowitej do 2,3 ton do odśnieżania i posypywania mieszanką żwiru i soli chodników i ulic oraz odśnieżania parkingów – szt. 1, czas pracy przy odśnieżaniu parkingów i chodników – 100godz, przy odśnieżaniu i posypywaniu chodników i ulic – 30km Część 7 – rejon nr VII obejmujący Sołectwo Donimierz i Sołectwo Szemudzka Huta oraz drogę gminną Donimierz - Otalżyno – 4,0 km Razem długość dróg około – 40 km. Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie VII: pług ciężki szt. 1, czas pracy – 300godz. 2. Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, z uwagi na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby nie podlegające stosunkowi pracy. 3. Każdy z wykonawców może złożyć po jednej ofercie na max cztery części (rejony). 4. Sprecyzowany opis przedmiotu zamówienia oraz definicje i ilość sprzętu odśnieżającego zawarte są w harmonogramie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Szemud - zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 1, 2 i 3 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
90620000-9


Dodatkowe kody CPV:
90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 1 –rejon nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
279513.89

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Transportowo - Usługowa POD Skarpą Piotr Pospieszny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chwaszczyńska 206
Kod pocztowy: 81-571
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
254254232.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 254232.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 254232.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 3 –rejon nr 3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych,,cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty" Oferta z najniższą ceną /142,995,20 zł brutto/ przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia /98.100,00 zł brutto/


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 4 –rejon nr 4
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych,,cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty" Oferta z najniższą ceną /105,840,00 zł brutto/ przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia /52,500,00 zł brutto/


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 5 –rejon nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
63888.89

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MABEST Mariusz Potrykus
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kieleńska Huta, ul.Grabowa 3
Kod pocztowy: 84-208
Miejscowość: Kielno
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
66000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 6 –rejon nr 6
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych,,cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty" Oferta z najniższą ceną /91.300,00 zł brutto/ przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia /76.000,00 zł brutto/


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 7 –rejon nr 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
47916.67

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OKRÓJ Zdzisław Okrój
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwik ul. Słoneczna 8
Kod pocztowy: 83-305
Miejscowość: Pomieczyno
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
46500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Kartuska, 84-217 Szemud
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: zp@szemud.pl
tel: 586 764 428
fax: 586 764 428
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-10-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 602859-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: ZP/3/54/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-10-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 553 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/
Informacja dostępna pod: http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 1 –rejon nr 1 Firma Transportowo - Usługowa POD Skarpą Piotr Pospieszny
ul. Chwaszczyńska 206, 81-571 Gdynia, woj. pomorskie
2017-12-19 254 254 232,00
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 5 –rejon nr 5 MABEST Mariusz Potrykus
Kieleńska Huta, ul.Grabowa 3, 84-208 Kielno, woj. pomorskie
2017-12-19 66 000,00
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 część 7 –rejon nr 7 OKRÓJ Zdzisław Okrój
Barwik ul. Słoneczna 8, 83-305 Pomieczyno, woj. pomorskie
2017-12-19 46 500,00