Ogłoszenie nr 602891-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.

Gmina Komarów-Osada: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Komarów-Osada, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  15 , 22435   Komarów-Osada, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6153102 w. 50, e-mail komarow@uw.lublin.pl, faks 846 153 185.
Adres strony internetowej (URL): www.komarow.pl, www.komarowosada.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.komarowosada.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Komarów-Osada ul.Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada; pokój nr 6 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada

Numer referencyjny:
RGO.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części - II CZĘŚĆ Nr I obejmuje uruchomienie oświetlenia na istniejących słupach oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7a, CZĘŚĆ Nr II obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7b, Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części. Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich części. Integralną częścią opisu Przedmiotu zamówienia stanowią niżej wymienione załączniki: • Dokumentacja projektowa • Szczegółowa Specyfikacja techniczna • Przedmiary robót 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, montażowe, instalacyjne, których zakres został podany w Załączniku nr 8a i 8b do SIWZ – przedmiary robót, złożyć ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia na podstawie przedmiarów robót, w oparciu o szczegóły projektowe określone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załącznik nr 7a i 7 b do SIWZ. 2. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: roboty elektryczne (montażowe), roboty ziemne, jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 5. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 6. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Oprawy oświetleniowe użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 8. W kosztach ogólnych należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty tj. wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych, kosztów zajęcia pasa drogowego, oznakowania itp. 9. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pierwszego uruchomienia oświetlenia na własny koszt oraz do załatwienia wszelkich niezbędnych uzgodnień z operatorem sieci PGE DYSTRYBUCJA S.A. co do realizacji i odbioru całości prac związanych z przedmiotem umowy oraz z dostawcą energii elektrycznej – wykonawcy zostanie udzielone odpowiednie pełnomocnictwo w tym zakresie. 10. Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie wszystkich niezbędnych badań specjalistycznych, sprawdzeń, opinii ekspertyz, opracowań, pomiarów, atestów i innych niezbędnych do realizacji i odbioru przedmiotu umowy ze strony PGE DYSTRYBUCJA S.A. Wykonawca będzie miał na uwadze w tej kwestii normy oraz przepisy obowiązujące w Polsce. 11. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, szkice tyczenia, protokół przekazania pasa drogowego (w przypadku drogi wojewódzkiej lub powiatowej), protokoły pomiaru skuteczności, protokoły pomiaru rezystancji, itd. dotyczące każdego z odbieranych zadań oraz komplet dokumentacji powykonawczej


II.5) Główny kod CPV:
45310000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45316100-6
45231400-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert częściowych i wariantowych, 2) zawarcia umowy ramowej, 3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego. 3. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek spełni wykonawca który: a) udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał w ramach dwóch odrębnych inwestycji budowę oświetlenia drogowego, i/lub ulicznego, i/lub ciągu pieszo-jezdnego, i/lub ścieżek rowerowych, i/lub chodników, i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów i/lub portów o wartości robót minimum 250 000, 00 zł brutto każda; b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (po wezwaniu) 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (po wezwaniu) 4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy(Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zamawiającemu strony internetowej z której Zamawiający pobierze dokument w dniu uzupełnienia dokumentów) 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ptk. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych odpowiednio nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 5. 7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445); 8) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty w celu zbadania czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia dla każdego pomiotu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3) lit. a SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ. 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3) lit. b SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Zał. nr 4 do SWIZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty 2) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/ warunki udziału oraz podstawy wykluczenia. 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) 4) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 5) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy) 6) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 8a i/lub 8b SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: Dla części nr I w wysokości 4 000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych), Dla części nr II w wysokości 4 000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018r. Nr 110 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001 z adnotacją Wadium – na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP III” – dotyczy części nr ……… 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada sekretariat pok. 6, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy Pzp


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja4,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy - na skutek: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, o okres przestojów b) działania siły wyższej - skrajne warunki pogodowe , klęski żywiołowe, strajki itp., o ten okres c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno - prawnych od organów administracji publicznej o okres opóźnień e) wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, bądź usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej; f) w przypadku udzielenia robót podobnych o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp o ile ich wykonywanie ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy; g) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp. w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 2) wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany, a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada; • inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Komarów-Osada jest Pani Ewa Górna, kontakt: inspektor@cbi24 *; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak RGO.271.3.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice” obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7a do SIWZ. Zakres zadania został podany w Załączniku nr 8a przedmiar robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45310000-3, 45316100-6, 45231400-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada obejmuje uruchomienie oświetlenia na istniejących słupach oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7b do SIWZ. Zakres zadania został podany w Załączniku nr 8b przedmiar robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45310000-3, 45231400-9, 45316100-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500195675-N-2018 z dnia 16-08-2018 r.
Komarów-Osada:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
602891-N-2018

Data:
09/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Komarów-Osada, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  15, 22435   Komarów-Osada, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6153102 w. 50, e-mail komarow@uw.lublin.pl, faks 846 153 185.
Adres strony internetowej (url): www.komarow.pl, www.komarowosada.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
2.2)

W ogłoszeniu jest:
Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 4,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 40,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt:
Część nr: 1

W ogłoszeniu jest:
Nazwa: Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice” obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7a do SIWZ. Zakres zadania został podany w Załączniku nr 8a przedmiar robót.

W ogłoszeniu powinno być:
Nazwa: Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada obejmuje uruchomienie oświetlenia na istniejących słupach oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7a do SIWZ. Zakres zadania został podany w Załączniku nr 8a przedmiar robót


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt:
Część nr: 2

W ogłoszeniu jest:
Nazwa: Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada obejmuje uruchomienie oświetlenia na istniejących słupach oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7b do SIWZ. Zakres zadania został podany w Załączniku nr 8b przedmiar robót

W ogłoszeniu powinno być:
Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice” obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7b do SIWZ. Zakres zadania został podany w Załączniku nr 8b przedmiar robót.

 

Ogłoszenie nr 500234870-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.
Gmina Komarów-Osada: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 602891-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500195675-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Komarów-Osada, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  15, 22435   Komarów-Osada, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6153102 w. 50, e-mail komarow@uw.lublin.pl, faks 846 153 185.
Adres strony internetowej (url): www.komarow.pl, www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RGO.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części - II CZĘŚĆ Nr I obejmuje uruchomienie oświetlenia na istniejących słupach oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7a, CZĘŚĆ Nr II obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7b, Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części. Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich części. Integralną częścią opisu Przedmiotu zamówienia stanowią niżej wymienione załączniki: • Dokumentacja projektowa • Szczegółowa Specyfikacja techniczna • Przedmiary robót 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, montażowe, instalacyjne, których zakres został podany w Załączniku nr 8a i 8b do SIWZ – przedmiary robót, złożyć ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia na podstawie przedmiarów robót, w oparciu o szczegóły projektowe określone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załącznik nr 7a i 7 b do SIWZ. 2. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: roboty elektryczne (montażowe), roboty ziemne, jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 5. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 6. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Oprawy oświetleniowe użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 8. W kosztach ogólnych należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty tj. wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych, kosztów zajęcia pasa drogowego, oznakowania itp. 9. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pierwszego uruchomienia oświetlenia na własny koszt oraz do załatwienia wszelkich niezbędnych uzgodnień z operatorem sieci PGE DYSTRYBUCJA S.A. co do realizacji i odbioru całości prac związanych z przedmiotem umowy oraz z dostawcą energii elektrycznej – wykonawcy zostanie udzielone odpowiednie pełnomocnictwo w tym zakresie. 10. Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie wszystkich niezbędnych badań specjalistycznych, sprawdzeń, opinii ekspertyz, opracowań, pomiarów, atestów i innych niezbędnych do realizacji i odbioru przedmiotu umowy ze strony PGE DYSTRYBUCJA S.A. Wykonawca będzie miał na uwadze w tej kwestii normy oraz przepisy obowiązujące w Polsce. 11. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, szkice tyczenia, protokół przekazania pasa drogowego (w przypadku drogi wojewódzkiej lub powiatowej), protokoły pomiaru skuteczności, protokoły pomiaru rezystancji, itd. dotyczące każdego z odbieranych zadań oraz komplet dokumentacji powykonawczej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45310000-3


Dodatkowe kody CPV:
45316100-6, 45231400-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
224176.84

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: P.H.U. „ELJOT” Henryk Józefczuk
Email wykonawcy: henrykjozefczuk@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Osiedlowa 2
Kod pocztowy: 22-678
Miejscowość: Ulhówek
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
228987.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 228987.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268128.55
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Część 2 postępowania unieważniona na podstawie art 92 i art. 91 ust 1 pkt 1 ustawy PZP z powodu nie złożenia żadnej oferty.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Rynek, 22-435 Komarów-Osada
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: komarow@uw.lublin.pl
tel: 84 6153102 w. 50
fax: 846 153 185
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 602891-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: RGO.271.3.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-08-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 68 dni
Wadium: 8000 ZŁ
Szacowana wartość* 266 666 PLN  -  400 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 96%
WWW ogłoszenia: www.komarow.pl, www.komarowosada.bip.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Uruchomienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada P.H.U. „ELJOT” Henryk Józefczuk
ul. Osiedlowa 2, 22-678 Ulhówek, woj. lubelskie
2018-10-01 228 987,00