Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 603636-N-2017 z dnia 2017-10-18 r.

Miasto Katowice: Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa – zamówienie udzielane w 2 częściach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Młyńska  4 , 40098   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@um.katowice.pl, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (URL): http://www.katowice.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.katowice.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.katowice.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy skladać osobiście lub przesłać na adres podany poniżej
Adres:
Urząd Miasta Katowice Wydzial Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice, pok.364


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa – zamówienie udzielane w 2 częściach.

Numer referencyjny:
BZP.271.1.122.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” – zamówienie udzielane w 2 częściach. Zamówienie udzielane jest w 2 częściach jn.: Część I – połączenie ul. Pułaskiego z ul. Francuską wzdłuż ul. Lotnisko, Część II – połączenie ronda Huchrackiego z ul. Medyków. II. Szczegółowy zakres prac określa: -wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) - formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b do SIWZ) - specyfikacja techniczna (załącznik nr 6, 7 do SIWZ) III. Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. IV. Wymagania dotyczące projektowania. Projektować należy zgodnie z art. 29 ust. 5 i 6 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. V. Zamawiający nie ustanawia wymagań wynikających z art. 29 ust.3a ustawy zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.


II.5) Główny kod CPV:
71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71248000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 182457,42
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-12-15


II.9) Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu ilości usług dla każdej części zamówienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego lub wyłączeniu z przedmiotu zamówienia usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz usług związanych z konsultacjami społecznymi. 1) W przypadku gdy Zamawiający nie powierzy Wykonawcy sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją, wówczas Zamawiający obniży wynagrodzenie z tego tytułu o kwotę podaną przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ – formularz cenowy). 2) W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci się z zapytaniem do wykonawcy w ramach konsultacji społecznych, albo nie zobowiąże do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym konsultacji albo nie wpłyną żadne zapytania na platformie konsultacji społecznych, wówczas Zamawiający obniży wynagrodzenie o odpowiednią kwotę z tytułu nie wykonywania danych czynności podaną przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ – formularz cenowy). 3) Zamawiający natomiast gwarantuje wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy dla: - Części I – w zakresie poz. 1, 2 zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ – formularz cenowy, - Części II – w zakresie poz. 1 zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ – formularz cenowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn: a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi – co najmniej: ◾jeśli wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia powinien wykazać jedną usługę obejmującą wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego budowy lub przebudowy drogi dla rowerów o długości min. 600 m ◾jeśli wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia powinien wykazać dwie usługi obejmujące wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego budowy lub przebudowy drogi dla rowerów o długości min. 600 m b) dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: ◾min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, bez ograniczeń która posiada min 5-cio letnie doświadczenie zawodowe związane z uzyskanymi uprawnieniami ◾min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej – inżynieryjnej w zakresie instalacji, ◾min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, ◾min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie telekomunikacji. Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji i doświadczenia. Uwaga 2: Wymóg posiadania 5-letniego doświadczenia dla osób, które będą wykonywać zamówienie weryfikowany będzie na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. W ofercie wykonawca oświadcza, że osoby, którymi dysponuje posiadają min. 5-letnie doświadczenie. Poprzez „5-letnie doświadczenie” Zamawiający rozumie okres faktycznie pełnionej funkcji projektanta w specjalności, w której posiada uprawnienia. Na „Wykazie osób” wykonawca będzie zobowiązany podać ten okres w miesiącach wraz z informacją o nazwach projektów i terminach ich realizacji. Uwaga 3: Jeśli wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tymi samymi osobami posiadającymi określone kwalifikacje zawodowe, zarówno w części I jak i w części II zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. ustawy 4. W przypadku gdy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć następujące dokumenty: a/ zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b/ zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d/ oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e/ oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; f/ oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; g/ oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; h/ oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. I. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert III. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia IV. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. V. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje takich dokumentów, o których mowa wyżej (pkt II) , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, powinien być wystawiony odpowiednio w terminach jak określono wyżej w pkt. II. VI. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). a) jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, Wykonawca winien wskazać miejsce dostępności tych dokumentów ( np. podać nazwę postępowania i wydział prowadzący postępowanie, b) jeśli w/w dokumenty można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w formie elektronicznej to wykonawca na druku oferty wskaże pod jakimi określonymi adresami sa one dostępne. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687 j.t.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 j.t.). VII. W przypadku, gdy dokumenty w języku obcym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, wówczas Zamawiający wymaga przedstawienia tłumaczenia tych dokumentów na język polski. VIII. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (dla każdej z części) przedłożenia: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2) wykaz usług wykonanych, w tym co najmniej jedną, dwie lub trzy dokumentacje obejmujące opracowanie koncepcji budowy/przebudowy drogi dla rowerów lub wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego budowy/przebudowy drogi dla rowerów, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 3) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy Uwaga! Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w sekcji IV.pkt.6.2 ogłoszenia: 1) Ofertę na formularzu oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji (załącznik nr 1) 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: - nie podlega wykluczeniu z postępowania - spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie określonej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ 3) Jeśli Wykonawca, będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4) Dowód wniesienia wadium; 5) Kalkulację ceny ofertowej – formularz cenowy – Załącznik nr 1a, 1b, (w zależności na którą część zamówienia Wykonawca będzie składał ofertę); 6) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; II. 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące podwykonawców. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. III. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości odpowiednio dla każdej części, na którą składa ofertę. Dla Części I - 850 zł, Dla Części II - 2 700 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
termin wniesienia poprawek do dokumentacji20,00
doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem stanowiącym załacznik nr 5 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-02, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Część I – połączenie ul. Pułaskiego z ul. Francuską wzdłuż ul. Lotnisko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie koncepcji przebiegu drogi dla rowerów wzdłuż ul. Lotnisko od ul. Pułaskiego do ul. Francuskiej. 2. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji wraz ze zgłoszeniem właściwemu organowi robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wymaganego Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z późn. zm. zakresu robót. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać: – wytyczenie drogi dla rowerów (ew. drogi dla pieszych i rowerów, bądź zastosowanie innych rozwiązań) wzdłuż ul. Lotnisko od planowanej infrastruktury rowerowej w ul. Pułaskiego z planowanym ciągiem rowerowym w ul. Francuskiej; – wyznaczenie przejazdów rowerowych przez jezdnie; – oznakowanie pionowe i poziome; – niezbędną infrastrukturę towarzyszącą; – przełożenie kolidujących obiektów wymagających przełożenia poza ciąg przeznaczony dla komunikacji rowerowej; – ewentualne dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego; – niezbędne przekładki sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę dla elementów tego wymagających, o ile wystąpi taka potrzeba. Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego): a) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; b) projekty wykonawcze; c) przedmiar robót; d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: – opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, – uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji, – przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF, XLS i ATH). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw min.: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami oraz Normami Polskimi. 3. Czynny udział w konsultacjach społecznych oraz posiedzeniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów min.: prezentacji, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i środowisk cyklistów. Zamawiający informuje, że dla części I planowana jest dyskusja z mieszkańcami na Platformie Konsultacji Społecznych. Dyskusja ma się odbyć na etapie koncepcji oraz na etapie projektu. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji (koncepcyjnej oraz projektowej) opublikuje ją na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice. W przeciągu następnych dwóch tygodni mieszkańcy mogą zwracać się z pytaniami dotyczącymi inwestycji. Następnie Zamawiający zbierze wszystkie otrzymane pytania i przekaże je Wykonawcy celem udzielenia odpowiedzi. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zapytań ma obowiązek ustosunkować się do nich. 4. Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
71320000-7, 71248000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 42975,59
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
termin wniesienia poprawek do dokumentacji20,00
doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamówienie należy zrealizować do dnia 15.12.2018 r. z zachowaniem terminów pośrednich: 1) termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, STWiORB i kosztorysów – do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) termin wykonania i dostarczenie koncepcji – 14 tygodni od daty zawarcia umowy, 3) termin złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 4) termin rozpoczęcia przez Wykonawcę pełnienia nadzoru autorskiego – data pisemnego zobowiązania ustalona przez Zamawiającego w aneksie do umowy, 5) termin udzielenia odpowiedzi na pytania zadane na Platformie Konsultacji Społecznych UM Katowice – do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zbiorczego zestawienia pytań zadanych na platformie przez mieszkańców.


Część nr:
2Nazwa:
Część II – połączenie ronda Huchrackiego z ul. Medyków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej drogi dla rowerów łączącej infrastrukturę rowerową na rondzie E. Huchrackiego z istniejącym ciągiem rowerowym w ul. Medyków w Katowicach wraz ze zgłoszeniem właściwemu organowi robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wymaganego Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późn. zm. zakresu robót. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o „Projekt koncepcyjny drogi dla rowerów łączącej infrastrukturę rowerową na rondzie E. Huchrackiego z istniejącym ciągiem rowerowym w ul. Medyków/ul. Kijowska w Katowicach”, sporządzony przez Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. w 2017 r. Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego): a. projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; b. projekty wykonawcze; c. przedmiar robót; d. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji, przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF, XLS i ATH). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw min.: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami oraz Normami Polskimi. 2. Czynny udział w konsultacjach społecznych oraz posiedzeniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów min.: prezentacji, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i środowisk cyklistów. Zamawiający informuje, że dla części II planowana jest dyskusja z mieszkańcami na Platformie Konsultacji Społecznych. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej Zamawiający opublikuje ją na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice. W przeciągu następnych dwóch tygodni mieszkańcy mogą zwracać się z pytaniami dotyczącymi inwestycji. Następnie Zamawiający zbierze wszystkie otrzymane pytania i przekaże je Wykonawcy celem udzielenia odpowiedzi. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zapytań ma obowiązek ustosunkować się do nich. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
71320000-7, 71248000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 139481,83
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
termin wniesienia poprawek do dokumentacji20,00
doświadczenie osób zaangazowanych w realizację zamówienia20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamówienie należy zrealizować do dnia 15.12.2018 r. z zachowaniem terminów pośrednich: 1) termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, STWiORB i kosztorysów – do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) termin złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, 3) termin rozpoczęcia przez Wykonawcę pełnienia nadzoru autorskiego – data pisemnego zobowiązania ustalona przez Zamawiającego w aneksie do umowy, 4) termin udzielenia odpowiedzi na pytania zadane na Platformie Konsultacji Społecznych UM Katowice – do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zbiorczego zestawienia pytań zadanych na platformie przez mieszkańców.


Ogłoszenie nr 500034450-N-2018 z dnia 15-02-2018 r.
Miasto Katowice: Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa – zamówienie udzielane w 2 częściach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603636-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Młyńska  4, 40098   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@um.katowice.pl, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa – zamówienie udzielane w 2 częściach.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BZP.271.1.122.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” – zamówienie udzielane w 2 częściach. Zamówienie udzielane jest w 2 częściach jn.: Część I – połączenie ul. Pułaskiego z ul. Francuską wzdłuż ul. Lotnisko, Część II – połączenie ronda Huchrackiego z ul. Medyków. II. Szczegółowy zakres prac określa: -wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) - formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b do SIWZ) - specyfikacja techniczna (załącznik nr 6, 7 do SIWZ) III. Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. IV. Wymagania dotyczące projektowania. Projektować należy zgodnie z art. 29 ust. 5 i 6 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. V. Zamawiający nie ustanawia wymagań wynikających z art. 29 ust.3a ustawy zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
71320000-7


Dodatkowe kody CPV:
71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu ilości usług dla każdej części zamówienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego lub wyłączeniu z przedmiotu zamówienia usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz usług związanych z konsultacjami społecznymi. 1) W przypadku gdy Zamawiający nie powierzy Wykonawcy sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją, wówczas Zamawiający obniży wynagrodzenie z tego tytułu o kwotę podaną przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ – formularz cenowy). 2) W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci się z zapytaniem do wykonawcy w ramach konsultacji społecznych, albo nie zobowiąże do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym konsultacji albo nie wpłyną żadne zapytania na platformie konsultacji społecznych, wówczas Zamawiający obniży wynagrodzenie o odpowiednią kwotę z tytułu nie wykonywania danych czynności podaną przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ – formularz cenowy). 3) Zamawiający natomiast gwarantuje wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy dla: - Części I – w zakresie poz. 1, 2 zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ – formularz cenowy, - Części II – w zakresie poz. 1 zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ – formularz cenowy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Część I – połączenie ul. Pułaskiego z ul. Francuską wzdłuż ul. Lotnisko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
41850

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
Email wykonawcy: bsipk@bsipk.katowice.pl
Adres pocztowy: ul. Szenwalda 42
Kod pocztowy: 40-619
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
51475.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51475.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110454
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamówienie należy zrealizować do dnia 15.12.2018 r. z zachowaniem terminów pośrednich: 1) termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, STWiORB i kosztorysów – do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) termin wykonania i dostarczenie koncepcji – 14 tygodni od daty zawarcia umowy, 3) termin złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 4) termin rozpoczęcia przez Wykonawcę pełnienia nadzoru autorskiego – data pisemnego zobowiązania ustalona przez Zamawiającego w aneksie do umowy, 5) termin udzielenia odpowiedzi na pytania zadane na Platformie Konsultacji Społecznych UM Katowice – do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zbiorczego zestawienia pytań zadanych na platformie przez mieszkańców.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Część II – połączenie ronda Huchrackiego z ul. Medyków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
99250

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
Email wykonawcy: bsipk@bsipk.katowice.pl
Adres pocztowy: ul. Szenwalda 42
Kod pocztowy: 40-619
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
122077.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 122077.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177612
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamówienie należy zrealizować do dnia 15.12.2018 r. z zachowaniem terminów pośrednich: 1) termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, STWiORB i kosztorysów – do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) termin złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, 3) termin rozpoczęcia przez Wykonawcę pełnienia nadzoru autorskiego – data pisemnego zobowiązania ustalona przez Zamawiającego w aneksie do umowy, 4) termin udzielenia odpowiedzi na pytania zadane na Platformie Konsultacji Społecznych UM Katowice – do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zbiorczego zestawienia pytań zadanych na platformie przez mieszkańców.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Młyńska 4, 40098 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: bzp@um.katowice.pl
tel: +48 32 2593302
fax: 48 327 054 949
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 603636-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: BZP.271.1.122.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-10-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 408 dni
Wadium: 3550 ZŁ
Szacowana wartość* 118 333 PLN  -  177 500 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.katowice.eu
Informacja dostępna pod: http://bip.katowice.eu
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część I – połączenie ul. Pułaskiego z ul. Francuską wzdłuż ul. Lotnisko Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2018-02-15 51 475,00
Część II – połączenie ronda Huchrackiego z ul. Medyków Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2018-02-15 122 077,00